7.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1217 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на датата на внасяне на склад на обезмасленото мляко на прах, продавано чрез тръжна процедура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел определяне на количествата обезмаслено мляко на прах, обхванати от тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3), член 1 от посочения регламент установява срок, в който обезмасленото мляко на прах трябва да е постъпило за публично съхранение.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на възстановяването на цените и с оглед на високото ниво на интервенционните запаси е целесъобразно допълнителен обем на обезмаслено мляко на прах да се предлага за продажба чрез промяна на датата на внасяне на склад.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 следва да бъде съответно изменен,

(4)

За да може обезмасленото мляко на прах незабавно да бъде на разположение за продажба, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 датата „1 юни 2016 г.“ се заменя с „1 юли 2016 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 септември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).