4.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1212 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2018 година

за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (1) и по-специално член 3а, параграф 8, член 3б, параграф 6 и член 3в, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2007/36/ЕО дава право на дружествата, допуснати до регулиран пазар, да идентифицират своите акционери и изисква от посредниците да сътрудничат в този процес на идентифициране. Тази директива има за цел също така да се подобри комуникацията на дружествата, допуснати до регулиран пазар, с техните акционери, по-специално предаването на информация по веригата от посредници, и изисква от посредниците да улеснят упражняването на правата на акционерите. Тези права включват правото да участват и гласуват на общи събрания, както и финансови права като правото да получават разпределение на печалбите или правото да участват в други корпоративни събития, инициирани от емитента или от трето лице.

(2)

Целта на настоящия регламент е да се предотврати различно прилагане на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО, което би могло да доведе до приемане на несъвместими национални стандарти, което от своя страна би увеличило рисковете, свързани с трансграничните операции, и разходите за тях и по такъв начин би изложило на риск тяхната ефективност и ефикасност, и би довело до допълнителна тежест за посредниците. Използването на общи формати на данните и общи структури на съобщенията при предаването на информация ще позволи ефикасно и надеждно обработване и оперативна съвместимост между посредниците, емитента и неговите акционери, като по този начин се гарантира ефективното функциониране на капиталовите пазари за акции на Съюза.

(3)

В съответствие с обхвата на правомощията и принципите на пропорционалност, в настоящия регламент се предвиждат само минимални изисквания. Посредниците и другите участници на пазара се насърчават да продължат да саморегулират тези формати в зависимост от нуждите на различните пазари. Те могат също така да се стремят към допълнително стандартизиране на съобщенията, посочени в настоящия регламент, и на всички други видове съобщения, необходими за улесняване на упражняването на правата на акционерите, и към разработване на нови технологии, с които биха могли да се увеличат прозрачността и доверието.

(4)

С цел да се улесни упражняването на правата на акционерите и да се повиши неговата ефективност, особено в трансгранични случаи, следва да бъде насърчавано използването на модерни технологии в комуникацията между емитентите и техните акционери, и от страна на посредниците, в това число другите доставчици на услуги, които участват в тези процеси. Всички съобщения между посредниците следва да се предават във възможно най-голяма степен чрез машинно четими и стандартизирани формати, които са оперативно съвместими между операторите и позволяват автоматизирана обработка. Въпреки това посредниците следва да предоставят на акционерите, които не са посредници, достъп до информация и средства да реагират чрез широкодостъпни начини, които позволяват автоматизирана обработка от страна на посредниците.

(5)

Минималните изисквания по отношение на искането за разкриване на информация относно акционерите и отговорът, който трябва да се изпрати, следва да се определят по такъв начин, че да се гарантира еднакво, автоматизирано и безпроблемно прилагане на правото на емитента да познава своите акционери.

(6)

Без да се засяга поканата за свикване на общо събрание, с цел да се гарантира автоматизирана обработка е необходимо да се определят минималните изисквания относно видовете и формата на данните в стандартизираното известие за свикване на общо събрание, които трябва да бъдат предадени, когато е необходимо, на акционерите по веригата от посредници. С това се цели също така да се улесни обработването на инструкциите за електронно гласуване на акционерите към емитента.

(7)

Настоящият регламент обхваща различните модели на притежание на акции, които съществуват на територията на държавите членки, без да се изразява специално предпочитание за някой от тях.

(8)

Националното законодателство на държавата на седалището на емитента ще определя кои конкретни задължения трябва да спазват посредниците, за да улеснят акционерите при упражняването на техните права. Те ще включват, когато е необходимо, задължението да се потвърди правото на акционера да участва в общо събрание, и задължението да предаде известието за участие на емитента. За тази цел е необходимо да се установят минимални видове информация, която трябва да бъде включена в известието за участие.

(9)

Потвърждението на правото на участие в общо събрание следва да бъде допълнително стандартизирано, тъй като емитентът може да не разполага с точна информация относно позициите, за които се отнася правото, или информацията да не му е съобщена ефективно, по-специално при трансгранична комуникация. Потвържденията на правото се съобщават по различни начини, например по електронен път чрез веригата от посредници, или пряко от последния посредник на емитента, или на хартиен носител или в електронен формат от последния посредник на акционера или клиента, в зависимост от модела на притежание на ценни книжа на съответния пазар. С настоящия регламент се определят минималните видове информация, която трябва да бъде включена в потвържденията за получаване на гласове и за записване и преброяване на гласове.

(10)

Бързото обработване на предадената информация по веригата от посредници, особено когато тя се състои от попечители или други оператори, извършващи дейност на различни нива, и когато се използват омнибус клиентски сметки, е от решаващо значение, за да се гарантира, че информацията достига до трансграничните акционери и че те могат да реагират в разумен срок и в сроковете, определени за корпоративни събития от емитентите и посредниците. За да бъдат защитени и балансирани разумните интереси на акционерите с тези на емитентите и посредниците, е важно да се определят сроковете, които трябва да бъдат спазвани при предаването на информация относно корпоративни събития и действия на акционерите.

(11)

Тъй като най-често се прилагат доброволни пазарни стандарти за обработка на корпоративни действия, включващи корпоративни събития от финансово естество, като например разпределения на печалби и корпоративни преобразувания, които засягат базисните акции, с настоящия регламент се определят само основните елементи и принципи, които следва да се спазват при тези процеси.

(12)

Генерирането на достоверни данни и изпращането на поверителни данни по сигурни канали са от основно значение. Посредниците, емитентите и доставчиците на услуги на емитентите следва да имат въведени подходящи процеси, за да се гарантират по-специално целостта и сигурността на тези процеси, които включват лични данни за целите, определени в Директива 2007/36/ЕО.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„емитент“ означава дружество, което има седалище в държава членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или извършващ дейност в държава членка, или трето лице, определено от такова дружество за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент;

2)

„ЦДЦК на емитента“ означава централният депозитар на ценни книжа, който предоставя основната услуга съгласно определението в раздел A, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) по отношение на акциите, търгувани на регулиран пазар;

3)

„корпоративно събитие“ означава действие по инициатива на емитента или на трето лице, което включва упражняването на правата, произтичащи от акциите, и което може да засегне или да не засегне базисната акция, като разпределението на печалби или общо събрание;

4)

„посредник“ означава лице по смисъла на член 2, буква г) от Директива 2007/36/ЕО и посредник от трета държава по смисъла на член 3д от Директива 2007/36/ЕО;

5)

„действие на акционер“ означава всяко действие, инструкция или друга реакция от страна на акционера или на определеното от него трето лице, според случая съгласно приложимото право, за целите на упражняването на правата на акционерите, произтичащи от акциите, в рамките на корпоративно събитие;

6)

„последен посредник“ означава посредник, който предоставя сметките за ценни книжа по веригата от посредници за акционера;

7)

„дата на вписване“ означава датата, определена от емитента, на която се определят правата, произтичащи от акциите, включително правото на участие и правото на гласуване на общо събрание, както и самоличността на акционера, въз основа на сетълмент позициите, вписани в счетоводните книги на ЦДЦК на емитента или друг първи посредник към момента на приключване на дейността му;

8)

„позиция, за която се отнася правото“ означава позицията на притежаваното участие към „датата на вписване“, с която са свързани правата, произтичащи от акциите, включително правото на акционера да участва и гласува на общо събрание;

9)

„първи посредник“ означава „ЦДЦК на емитента“ или друг посредник, определен от емитента, който поддържа, чрез счетоводно вписване, записите с акции на емитента на най-високо ниво по отношение на акциите, търгувани на регулиран пазар, или държи тези акции на най-високо ниво от името на акционерите на емитента. Първият посредник може също така да действа в ролята на последен посредник;

10)

„платежна дата“ означава датата, на която плащането по отношение на постъпленията от корпоративно събитие, ако е приложимо, се дължи на акционера;

11)

„изборен период“ означава периодът, през който акционерите могат да избират между наличните варианти в рамките на корпоративно събитие;

12)

„последна дата за участие“ означава последната дата, на която може да се купят или прехвърлят акциите, предоставящи право на участие в корпоративното събитие, без правото на участие в общо събрание;

13)

„краен срок на защитата на купувача“ означава последният ден и час, до които купувач, който все още не е получил базисната акция от корпоративно събитие, включващо варианти за акционера, трябва да даде указания на продавача по отношение на избора между различните варианти;

14)

„краен срок, определен от емитента“ означава последният ден и час, определени от емитента, за уведомяване на емитента, определено от него трето лице или ЦДЦК на емитента, относно действията на акционер във връзка с корпоративното събитие; в контекста на корпоративно събитие, инициирано от трето лице, това означава всеки срок за уведомяване на третото лице или на трето лице, определено от това трето лице, относно действията на акционер във връзка с инициираното от него корпоративно събитие;

15)

„ex дата“ означава датата, от която акциите се търгуват без правата, произтичащи от акциите, включително правото на участие и гласуване на общо събрание;

16)

„ISIN“ означава международен идентификационен код на ценни книжа по ISO 6166 или съвместима методология;

17)

„ИКПС“ означава идентификационен код на правния субект по ISO 17442, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията (3).

Член 2

Стандартизирани формати, оперативна съвместимост и език

1.   Информацията, посочена в членове 3—8 от настоящия регламент, се изпраща от посредниците в съответствие със стандартизираните формати, посочени в приложението, като тя включва минималните видове информация и е в съответствие с изискванията, изложени в приложението.

2.   Информацията, която трябва да се предостави от страна на емитентите на посредниците и да се предаде на акционерите по веригата от посредници, е във формат, който дава възможност за обработка в съответствие с параграф 3.

Информацията се предоставя от емитента на езика, на който той публикува своята финансова информация съгласно Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и, освен ако не е обосновано предвид на акционерната структура на емитента, също и на език, който е обичайно използван в сферата на международните финанси.

3.   Предаването на данни между посредниците се извършва в електронни и машинно четими формати, които дават възможност за оперативна съвместимост и автоматизирана обработка и които използват международно прилагани стандарти в сектора, като например ISO или методика, съвместима с ISO.

4.   Посредниците разрешават достъп на акционерите, които не са посредници, до цялата информация, както и до всички условия за действия на акционер, посредством общодостъпни инструменти и инфраструктура, освен ако не е договорено друго от акционера. Посредниците гарантират, че тези инструменти и инфраструктура позволяват обработка на действия на акционер от страна на посредника в съответствие с параграф 3.

Член 3

Искане за разкриване на информация относно самоличността на акционерите и отговор

1.   Минималните изисквания по отношение на формата на искане за разкриване на информация относно самоличността на акционерите в съответствие с член 3а, параграф 1 от Директива 2007/36/ЕО, са представени в таблица 1 от приложението.

2.   Минималните изисквания по отношение на формата на отговор от посредник на искане в съответствие с параграф 1 от настоящия член, са представени в таблица 2 от приложението.

3.   Минималните изисквания, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат в необходимата степен и за всички актуализации и анулирания на такива искания или отговори.

Член 4

Предаване на известие за свикване на общо събрание

1.   Минималните изисквания по отношение на видовете и формата на предаваната информация в съответствие с член 3б, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Директива 2007/36/ЕО във връзка със свикването на общи събрания са определени в таблица 3 от приложението.

2.   Изискванията, посочени в параграф 1, се прилагат в необходимата степен и за всички актуализации и анулирания на такива известия за свикване на общо събрание.

Член 5

Потвърждение за правото на упражняване на правата на акционерите на общо събрание

1.   С цел да се улесни упражняването на правата от акционерите в рамките на общо събрание, включително правото на участие и на глас, както е посочено в член 3в, параграф 1 от Директива 2007/36/ЕО, по искане последният посредник потвърждава на акционера или на определено от него трето лице, позицията, за която се отнася правото и която фигурира в неговите записи. При наличието на повече от един посредник по веригата от посредници, последният посредник гарантира, че позициите, за които се отнася правото, в неговите записи са съгласувани с тези на първия посредник.

Такова потвърждение за акционера от последния посредник не се изисква, ако позицията, за която се отнася правото, е известна или ще бъде съобщена на емитента или на първия посредник, според случая.

2.   Минималните видове информация и данни, които трябва да съдържа потвърждението на правото, в зависимост от вида на предаване, са представени в таблица 4 от приложението.

3.   Минималните видове информация и данни, посочени във втората алинея, се прилагат в необходимата степен и за всички актуализации и анулирания на потвърждения на права.

Член 6

Известие от акционер за участие в общо събрание

1.   С цел да се улесни упражняването на правата от страна на акционерите в рамките на общо събрание, включително правото на участие и на глас, както е посочено в член 3в, параграф 1 от Директива 2007/36/ЕО, посредниците, ако това се изисква от емитента и по искане на акционера, изпращат известието за участие на емитента, за да се даде възможност на акционера да упражни лично правата си или да определи трето лице, което да упражни тези права в полза на акционера, след като е получило изрично разрешение и указания от акционера.

2.   Когато известието за участие включва препратка към гласуването, последният посредник гарантира, че информацията относно броя на акциите, даващи право на глас, съответства на позицията, за която се отнася правото. В случай че известието е предадено между посредниците преди датата на вписване, последният посредник, ако е необходимо, актуализира известието, за да приведе информацията в съответствие.

3.   Минималните видове информация и данни, които трябва да съдържа известието от акционера за участие в общо събрание, са представени в таблица 5 от приложението.

Минималните видове информация и данни, посочени в първата алинея, се прилагат в необходимата степен и за съобщенията относно актуализации и анулирания на известия за участие.

Член 7

Формат на потвърждение за получаване и потвърждение за записване и преброяване на гласове

1.   Минималните видове информация и данни, които съдържа потвърждението за получаване на гласове, подадени по електронен път, както е предвидено в член 3в, параграф 2, първа алинея от Директива 2007/36/ЕО, са представени в таблица 6 от приложението.

2.   Минималните видове информация и данни, които съдържа потвърждението за записване и преброяване на гласове от емитента за акционера или определено от него трето лице, както е предвидено в член 3в, параграф 2, втора алинея от Директива 2007/36/ЕО, са представени в таблица 7 от приложението.

Член 8

Предаване на информация за корпоративни събития, различни от общите събрания

1.   Информацията, която трябва да бъде предоставена от емитента на първия или на другите посредници, и известията, които се предават по веригата от посредници, включват цялата основна информация относно корпоративното събитие, различно от общото събрание, която е необходима, за да може посредникът да изпълни задълженията си по силата на Директива 2007/36/ЕО към акционерите, или за да могат акционерите да упражняват своите права.

2.   Прилагат се следните минимални изисквания по отношение на последователността на предаването на информация, датите и крайните срокове във връзка с корпоративно събитие:

а)

емитентът предоставя на първия посредник и, доколкото е необходимо, на другите посредници информацията относно корпоративното събитие достатъчно рано, за да се даде възможност на участниците на пазара да реагират и да предадат информацията и за да могат да бъдат обработени по подходящ начин текущите сделки или неуредените пазарни искове преди изтичането на приложимите крайни срокове или преди началото на изборния период, в зависимост от случая;

б)

датата на плащане се определя възможно най-близо до датата на вписване, крайния срок, определен от емитента, или срока, определен от третото лице, което инициира корпоративно събитие, както е приложимо, за да се даде възможност плащанията към акционерите да бъдат обработени във възможно най-кратък срок;

в)

при корпоративно събитие, което включва варианти за акционера, изборният период е достатъчно дълъг, така че да позволи на акционерите и посредниците разумен срок за отговор;

г)

при корпоративно събитие, което включва варианти за акционера, последната дата на участие и крайният срок на защита на купувача предхождат, в посочения ред, крайния срок, определен от емитента, за да се даде възможност исковете на купувача да бъдат обработени по подходящ начин преди приключването на изборния период;

д)

при корпоративно събитие, обвързано с определено условие, емитентът предоставя на първия посредник информацията относно резултатите от корпоративното събитие възможно най-скоро след крайния срок, определен от емитента, и преди извършването на каквото и да било плащане в рамките на корпоративното събитие.

3.   След датата на плащането на корпоративното събитие, първият посредник или — когато има повече от един посредник по веригата — всички посредници, на свой ред предават информацията за предприетите действия или сделки, осъществени от посредника за сметка на акционера. Информацията, която трябва да бъде предадена от посредника, включва най-малко резултатите въз основа на действието на акционера в рамките на корпоративно събитие с вариантите, позициите, за които се отнася правото, или сетълмент позициите, всички получени постъпления, както и резултатите по отношение на пазарните искове, доколкото имат отношение към акционера.

4.   Минималните видове информация и данни, които трябва да бъдат предоставени и предадени, доколкото имат отношение към корпоративното събитие, в съответствие с член 3б, параграфи 1, 2, 3 и 5 от Директива 2007/36/ЕО по отношение на корпоративни събития, различни от общите събрания, са определени в таблица 8 от приложението.

Изискванията, посочени в първа алинея, се прилагат в необходимата степен и за всички анулирания или актуализации на такива известия.

Член 9

Крайни срокове, които трябва да бъдат спазени от емитентите и посредниците в рамките на корпоративни събития и в процесите за идентифициране на акционерите

1.   Емитентът, който инициира корпоративното събитие, предоставя на посредниците информацията относно корпоративното събитие своевременно и не по-късно от същия работен ден, в който обявява корпоративното събитие съгласно приложимото право.

2.   Когато посредникът обработва и предава информация относно корпоративни събития, той гарантира, по целесъобразност, че акционерите разполагат с достатъчно време, за да реагират на получената информация с цел да се съобразят с крайния срок, определен от емитента, или с датата на вписване.

Първият посредник и всеки друг посредник, получаващ информацията относно корпоративно събитие, предава тази информация на следващия посредник по веригата, без забавяне и не по-късно от края на същия работен ден, в който е получена информацията. Когато посредникът получи информацията след 16:00 ч. в работен ден, той предава информацията незабавно и не по-късно от 10:00 ч. на следващия работен ден.

Когато позицията в съответната акция се променя след първото предаване на информация, първият посредник и всеки друг посредник по веригата допълнително предава информацията на новите акционери в счетоводните си книги, в съответствие с позициите в края на деня на всеки работен ден, до датата на вписване.

3.   Последният посредник предава на акционера информацията за корпоративното събитие незабавно и не по-късно от края на същия работен ден, в който е получил информацията. Когато посредникът получи информацията след 16:00 ч. в работен ден, той предава информацията незабавно и не по-късно от 10:00 ч. на следващия работен ден. Освен това той потвърждава правото на акционера да участва в корпоративното събитие без необосновано забавяне и в срок, съобразен с крайния срок, определен от емитента, или датата на вписване, според случая.

4.   Всеки посредник предава на емитента всяка информация относно действие на акционера незабавно след получаването на информацията, като следва процедура, която позволява да се спази крайният срок, определен от емитента, или датата на вписване.

Всички допълнителни изисквания, отнасящи се до действие на акционера, които емитентът изисква акционерът да предостави съгласно приложимото право, и които не са машинно четими или не могат да бъдат обработени чрез автоматизирана обработка, както е предвидено в член 2, параграф 3, се предават от посредника незабавно и навреме, за да се спази крайният срок, определен от емитента, или датата на вписване.

Последният посредник не определя краен срок, който би изисквал действие на акционер, по-рано от три работни дни преди крайния срок, определен от емитента, или датата на вписване. Последният посредник може да предупреди акционера за рисковете, свързани с промени в позицията на акцията, близки до датата на вписване.

5.   Потвърждението за получаване на гласове, подадени по електронен път, както е предвидено в член 7, параграф 1, се предоставя на лицето, което гласува, незабавно след подаването на гласовете.

Потвърждението за записване и преброяване на гласове, както е предвидено в член 7, параграф 2, се предоставя от емитента своевременно и не по-късно от 15 дни след подаване на искането или след общото събрание, което от двете събития настъпи по-късно, освен ако информацията вече не е на разположение.

6.   Искането за разкриване на самоличността на акционерите, направено от емитент или от определено от него трето лице, се предава чрез посредници, в съответствие с обхвата на искането, на следващия посредник по веригата, без забавяне и не по-късно от края на същия работен ден, на който е получено искането. Когато посредникът получи искането след 16:00 ч. в работен ден, той предава информацията незабавно и не по-късно от 10:00 ч. на следващия работен ден.

Отговорът на искането за разкриване на самоличността на акционер трябва да бъде предоставен и предаден от всеки посредник на адресата, посочен в искането, незабавно и най-късно по време на работния ден непосредствено след по-късната от двете дати — датата на вписване или датата на получаване на искането от посредника, предоставящ отговора.

Срокът, посочен във втора алинея, не се прилага по отношение на отговори на искания или части от искания, според случая, които не са машинно четими и не могат да бъдат обработени чрез автоматизирана обработка, както е предвидено в член 2, параграф 3. Той не се прилага и за отговори на искания, които са получени от посредника повече от седем работни дни след датата на вписване. В такива случаи отговорът трябва да бъде предоставен и предаден от посредника без забавяне и при всички случаи в рамките на крайния срок, определен от емитента.

7.   Сроковете по параграфи 1—6 се прилагат, доколкото е необходимо, по отношение на анулиране или актуализиране на съответната информация.

8.   Посредникът посочва датата и часа на всички предавания на информация, посочени в настоящия член.

Член 10

Минимални изисквания за сигурност

1.   При предаването на информация на посредниците, акционерите или трети лица, определени от акционерите, в съответствие с членове 3а, 3б и 3в от Директива 2007/36/ЕО, емитентът и посредникът изпълняват подходящи технически и организационни мерки, насочени към гарантиране на сигурността, целостта и удостоверяването на информацията с произход от емитента или трето лице, иницииращи корпоративно събитие. Посредниците изпълняват тези мерки и по отношение на предаването на информация на емитента или на определено от него трето лице.

2.   Посредникът, който получава от емитента или определено от емитента трето лице искане за разкриване на самоличността на акционер, или друго съобщение, посочено в настоящия регламент, което трябва да се предаде по веригата от посредници, или на акционерите, проверява дали искането или предадената информация е от емитента.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 3 септември 2020 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 17.

(2)  Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията от 19 декември 2012 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 352, 21.12.2012 г., стр. 20).

(4)  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Искане за разкриване на информация относно самоличността на акционерите

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за искането (подава се отделно искане за всеки ISIN)

1.

Уникален идентификационен код на искането

Уникален номер на всяко искане за разкриване на информация

[24 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

2.

Вид на искането

Вид на искането (искане за разкриване на самоличността на акционерите)

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

3.

Обхват на искането

Информация дали искането следва да се изпрати за отговор на другите посредници по веригата от посредници. В противен случай това поле се оставя непопълнено.

[Незадължително поле. Ако е приложимо, се попълва: „ДА“]

Емитент или определено от него трето лице

4.

ISIN

Определение

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Дата на вписване

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

6.

Краен срок, определен от емитента

Определение. Крайният срок, определен от емитента, се посочва в съответствие с член 9 от настоящия регламент.

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]]

Емитент

7.

Прагова стойност за ограничаване на искането

Ако е приложимо. Праговата стойност трябва да бъде изразена като абсолютен брой акции.

[Незадължително поле. Ако е приложимо, се попълва:

15 цифрови символа]

Емитент

8.

Дата, от която се притежават акциите

Ако е приложимо. Ако емитентът избере да включи в искането си датата, от която се държат акциите, той посочва в искането си как трябва да се определи тази дата.

Такова искане може да повлияе на автоматизираната обработка на искането.

[Незадължително поле. Ако е приложимо, се попълва: „ДА“]

Емитент

Б.   Данни за получателя, до когото трябва да бъде изпратен отговорът

1.

Уникален идентификационен код на получателя на отговора

Уникален национален регистрационен номер, предшестван от кода на държавата с препратка към държавата на неговото седалище или ИКПС на емитента или на определено от него трето лице, ЦДЦК на емитента, друг посредник или доставчик на услуги, в зависимост от случая, на когото посредникът трябва да предаде отговора.

[20 буквено-цифрови символа.

Кодът на държавата е под формата на 2-буквен код по ISO 3166—1 alpha-2 или съвместима методология]

Емитент

2.

Име на получателя на отговора

 

[140 буквено-цифрови символа.]

Емитент

3.

Адрес на получателя на отговора

BIC адрес, сигурен или сертифициран адрес на електронна поща, URL адрес за сигурен уебпортал или други адресни данни, които гарантират получаването и сигурността на предаването

[буквено-цифрово поле]

Емитент


Таблица 2

Отговор на искане за разкриване на информация относно самоличността на акционерите

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за първоначалното искане на емитента

1.

Уникален идентификационен код на искането

Вж. таблица 1, поле A.1

[24 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

2.

Уникален идентификационен код на отговора

Уникален номер за идентифициране на всеки отговор

[24 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

3.

Вид на искането

Вж. таблица 1, поле A.2

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

4.

ISIN

Вж. таблица 1, поле A.4

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Дата на вписване

Вж. таблица 1, поле A.5

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

Б.   Информация относно притежаваните акции от посредника, предоставящ отговора

1.

Уникален идентификационен код на посредника, предоставящ отговора

Уникален национален регистрационен номер, предшестван от кода на държавата с препратка към държавата на неговото седалище или ИКПС

[20 буквено-цифрови символа.

Кодът на държавата трябва да бъде във формата, определен в таблица 1, поле Б.1]

Посредник, предоставящ отговора

2.

Наименование на посредника, предоставящ отговора

 

[140 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

3.

Общ брой акции, държани от посредника, предоставящ отговора

Общият брой е равен на сбора от числата, посочени в полета Б.4 и Б.5

[15 цифрови символа със, ако е приложимо, десетичен знак]

Посредник, предоставящ отговора

4.

Брой акции, държани от посредника, предоставящ отговора, за собствена сметка

 

[15 цифрови символа със, ако е приложимо, десетичен знак]

Посредник, предоставящ отговора

5.

Брой акции, държани от посредника, предоставящ отговора, за сметка на друго лице

 

[15 цифрови символа със, ако е приложимо, десетичен знак]

Посредник, предоставящ отговора

6.

Уникален идентификационен код на оператора на сметка за ценни книжа

ИКПС на оператора на сметка за ценни книжа, т.е. посредника по веригата, с който посредникът, предоставящ отговора, има сметка за ценни книжа

[20 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

7.

Номер на сметката за ценни книжа

Номер на сметката за ценни книжа на посредника, предоставящ отговора, с посредника нагоре по веригата

[20 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

В.   Информация, съхранявана от посредника, предоставящ отговора, относно самоличността на акционерите (повтарящ се блок данни; посочва се отделно за всеки акционер, известен на посредника, предоставящ отговора, включително, ако е приложимо, за позицията за собствена сметка, държана от посредника, предоставящ отговора)

1 а).

Уникален идентификационен код на акционера в случай на юридическо лице

1)

Уникален национален регистрационен номер, предшестван от кода на държавата за неговата държава на регистрация или ИКПС на акционера или

[20 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

2)

когато не е налице ИКПС или регистрационен номер, банков идентификационен код (BIC), предшестван от кода на държавата за неговата държава на регистрация ИЛИ

[11 буквено-цифрови символа]

3)

клиентски код, който идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, във всяка юрисдикция, предшестван от кода на държавата за неговата държава на регистрация

[50 буквено-цифрови символа.

Кодът на държавата трябва да бъде във формата, определен в таблица 1, поле Б.1

1 б).

Уникален идентификационен код на акционера в случай на физическо лице

Националният идентификатор по смисъла на член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (*1)

[35 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

2 а).

Наименование на акционера в случай на юридическо лице

 

[140 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

2 б)

Име на акционера в случай на физическо лице

1)

Собствено име (имена) на акционера. В случай че има повече от едно собствено име, всички собствени имена, разделени със запетая

[140 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

2)

Фамилно(и) име(на) на акционера. В случай че има повече от едно фамилно име, всички фамилни имена, разделени със запетая

[140 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

3.

Адрес (улица и №)

 

[140 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

4.

Пощенски код

 

[10 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

5.

Град

 

[35 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

6.

Държава

Код на държавата

[2-буквения код на държавата във формата, определен в таблица 1, поле Б.1]

Посредник, предоставящ отговора

7.

Пощенски код, пощенска кутия

 

[10 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

8.

Номер на пощенска кутия

 

[10 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

9.

Електронна поща

Електронна поща. Ако не е налична, полето се оставя непопълнено

[255 буквено-цифрови символа]

Посредник, предоставящ отговора

Повтарящ се блок данни (повтаря се за различните видове акции или дати на акционерно участие)

10.

Вид на акциите

Посочва се видът на акциите

Избира се измежду следните: O = акции, държани за собствена сметка; N = номинална собственост върху акциите; B = действителна собственост върху акциите; U = неизвестно

[1 буквено-цифров символ]

Посредник, предоставящ отговора

11.

Брой акции, държани от акционера при посредника, предоставящ отговора

Брой акции, държани от акционера и декларирани от посредника, предоставящ отговора

[15 цифрови символа със, ако е приложимо, десетичен знак]

Посредник, предоставящ отговора

12.

Начална дата на акционерното участие

Ако е приложимо.

[Дата (ГГГГММДД)]

Посредник, предоставящ отговора

13.

Наименование на трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо, в това поле се посочва третото лице, което е упълномощено да взема инвестиционни решения от името на акционера

[Незадължително поле.

Ако е приложимо, формата на полетата В.2 буква а) или В.2, буква б) по-горе]

Посредник, предоставящ отговора

14.

Уникален идентификационен код на трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо, в това поле се посочва третото лице, което е упълномощено да взема инвестиционни решения от името на акционера

[Незадължителни полета.

Ако е приложимо, единен идентификационен код във формата на полета В.1, буква а) или В.1, буква б) по-горе]

Посредник, предоставящ отговора


Таблица 3

Известие за свикване на общо събрание

В съответствие с член 3б, параграф 1, буква б) и член 3б, параграф 2 от Директива 2007/36/ЕО, когато информацията, посочена в настоящата таблица, относно свикването на общо събрание е на разположение на акционерите на интернет страницата на емитента, съобщението за общото събрание, което трябва да бъде изготвено от емитента и предадено от посредниците, следва да съдържа само елементи А, Б и В, включително адреса на електронна препратка към уебсайта, на който може да се намери информацията.


Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за съобщението

1.

Уникален идентификационен код на събитието

Уникален номер

[буквено-цифрово поле]

Емитент или определено от него трето лице

2.

Вид на съобщението

Вид на съобщението (например известие за свикване, отмяна или актуализиране на общото събрание)

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

Б.   Данни за емитента

1.

ISIN

Определение. ISIN на акцията, за която се отнася известието

Повтарящо се поле: в случай на няколко категории, се посочват всички ISIN номера

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

2.

Наименование на емитента

 

[140 буквено-цифрови символа]

Емитент

В.   Данни за общото събрание

1.

Дата на провеждане на общото събрание

 

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

2.

Час на общото събрание

Информация за часа на провеждане на общото събрание, включително съответната часова зона

[UTC (координирано универсално време)]

Емитент

3.

Вид на общото събрание

Данни за вида на свиканото общо събрание

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент

4.

Място на провеждане на общото събрание

Данни за мястото на провеждане на общото събрание, включително URL на виртуалното място, ако е приложимо

В случай на няколко места се посочват всички адреси

[255 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Дата на вписване

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

6.

Унифициран указател на ресурс (URL)

URL към уебсайта, на който е достъпна цялата изисквана информация, която трябва да бъде предоставена на акционерите преди общото събрание, включително процедури за участие и гласуване и упражняването на други права на акционерите, като например включването на точки в дневния ред

[255 буквено-цифрови символа]

Емитент

Г.   Участие в общото събрание (повтарящ се блок данни; посочва се за всеки наличен алтернативен начин на участие)

1.

Начин на участие по акционери

Начин на участие, като например: VI = виртуално участие; PH = лично участие; PX = участие чрез пълномощник; EV = гласуване по пощенски път.

Всеки друг начин следва също да бъде посочен по стандартизиран начин

[2 буквено-цифрови символа]

Емитент

2.

Краен срок, определен от емитента за известието за участие

Последен ден и час за акционера да изпрати известие до емитента за своето участие

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]

Емитент

3.

Краен срок, определен от емитента за гласуване

Последен ден и час за предаване на гласовете от акционерите на емитента по начин на участие, до степента, приложима за тях.

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]]

Емитент

Д.   Дневен ред — (повтарящ се блок данни; посочва се за всяка точка от дневния ред)

1.

Уникален идентификационен код на точката от дневния ред

Уникален номер

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент

2.

Заглавие на точката от дневния ред

Заглавие или кратко резюме на точката от дневния ред

[100 буквено-цифрови символа]

Емитент

3.

Унифициран указател на ресурс (Uniform Resource Locator — URL) на материалите

Ако е приложимо. URL адрес на материалите, свързани с точката от дневния ред

Ако не са налице съответни материали, полето се оставя непопълнено

[Ако полето бъде попълнено: 255 буквено-цифрови символа]

Емитент

4.

Гласуване

Ако е приложимо. Посочва се дали точката от дневния ред е предмет на задължително гласуване (BV) или консултативно гласуване (AV)

В случай че точка от дневния ред не се подлага на гласуване, полето се оставя непопълнено

[Ако полето бъде попълнено: 2 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Алтернативни варианти за гласуване

Ако е приложимо. Данни за всички алтернативни варианти за гласуване за точката от дневния ред за акционера, като например „за“ (VF); „против“ (VA); „въздържал се“ (AB); невалиден глас (BL) или други (OT).

В случай че точката от дневния ред не се подлага на гласуване, полето се оставя непопълнено

[Ако полето бъде попълнено: 2 буквено-цифрови символа]

Емитент

Е.   Данни за сроковете по отношение на упражняването на други права на акционерите (повтарящ се блок данни; посочва се за всеки съществуващ краен срок)

1.

Предмет на крайния срок

Данни за правото на акционерите, за което се прилага крайният срок (като например внасяне на проекторезолюции или предложения за точки от дневния ред)

[100 буквено-цифрови символа]

Емитент

2.

Приложим краен срок, определен от емитента

Краен срок за упражняване на правото на акционерите, посочено в горното поле.

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]]

Емитент


Таблица 4

Потвърждение на права

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за общото събрание и съобщението

1.

Уникален идентификационен код на потвърждението

Уникален номер

[12 буквено-цифрови символа]

Последен посредник

2.

Име на емитента

 

[140 буквено-цифрови символа]

Емитент

3.

Уникален идентификационен код на събитието

Уникален идентификационен код на общото събрание, определен от емитента или от определено от него трето лице

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

4.

Вид на съобщението

Видът на съобщението (потвърждение на право)

[4 буквено-цифрови символа]

Последен посредник

5.

ISIN

Определение

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

Б.   Данни за позицията, за която се отнася правото, в акции (повтарящ се блок данни; посочва се за всяка сметка за ценни книжа на акционера)

1.

Дата на вписване

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

2.

Позиция, за която се отнася правото

Определение

[24 цифрови символа]

Последен посредник

3.

Номер на сметката за ценни книжа

 

[20 буквено-цифрови символа]

Последен посредник

4.

Наименование на титуляра на сметката

 

[140 буквено-цифрови символа. Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Последен посредник

В.   Данни за акционера, юридическото или физическото лице, според случая

1.

Наименование на акционера

За юридически или физически лица

[Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Последен посредник

2.

Уникален идентификационен код на акционера

За юридически или физически лица

[Формат на таблица 2, поле В.1, буква а) или поле В.1, буква б)]

Последен посредник

3.

Наименование на пълномощник или друго трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо

[Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Последен посредник

4.

Уникален идентификационен код на пълномощник или друго трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо

[Формат на таблица 2, поле В.1, буква а) или поле В.1, буква б)]

Последен посредник


Таблица 5

Известие за участие

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за известието

1.

Уникален идентификационен код на известието за участие

Уникален идентификационен код

[буквено-цифрово поле]

Последен посредник

2.

Вид на съобщението

Данни за вида на съобщението

[4 буквено-цифрови символа]

Последен посредник

3.

Уникален идентификационен код на събитието

Уникален идентификационен код на общото събрание, определен от емитента или от определено от него трето лице

[4 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

4.

ISIN

Определение.

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

Б.   Участие, което се посочва поотделно за всеки начин на участие

1.

Начин на участие

Данни за начина на участие по акционери, доколкото е приложимо.

Ако се използват няколко начина, се посочва всеки начин, в съответствие с наличните алтернативи в таблица 3, раздел Г, като например лично участие, участие чрез пълномощник или чрез електронно гласуване

 

Последен посредник или акционер, според случая

2.

Наименование на акционера

 

[Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Последен посредник или акционер

3a)

Уникален идентификационен код или акционер в случай на юридическо лице

Вж. таблица 2, поле В.1, буква а)

[Формат на таблица 2, поле В.1, буква а)]

Последен посредник или акционер

3 б).

Уникален идентификационен код на акционера в случай на физическо лице

Вж. таблица 2, поле В.1, буква б)

[Формат на таблица 2, поле В.1, буква б)]

Последен посредник или акционер

4.

Наименование на пълномощник или друго трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо

[По избор. [Ако полето бъде попълнено: формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или В.2, буква б)]

Последен посредник или акционер

5.

Уникален идентификационен код на пълномощника или на друго трето лице, определено от акционера

Ако е приложимо

[По избор. [Ако полето бъде попълнено: формат на таблица 2, поле В.1, буква а) или В.1, буква б)]

Последен посредник или акционер

В.   Гласове, ако е приложимо (повтарящ се блок данни; посочва се за всяка точка от дневния ред)

1.

Точка от дневния ред

Уникален идентификационен код на точката от дневния ред, таблица 3

[Формат на таблица 3, поле Д.1]

 

Повтарящ се блок данни, който трябва да бъде попълнен за всяка позиция за гласуване

2.

Позиция за гласуване

Посочване на позицията за гласуване

[Формат на таблица 3, поле Д.5]

Последен посредник или акционер

3.

Брой на акциите, за които се упражнява правото на глас

Брой на акциите, за които се упражнява правото на глас, за точката от дневния ред за всяка позиция за гласуване

Ако позицията за гласуване се отнася за всички акции, това поле се оставя непопълнено

[Ако полето бъде попълнено: 15 цифрови символа със, ако е приложимо, десетичен знак]

Последен посредник или акционер


Таблица 6

Потвърждение за гласуване

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

1.

Уникален идентификационен код на получаването

Уникален номер

[12 буквено-цифрови символа]

Посредник или потвърждаваща страна

2.

Вид на съобщението

Данни за вида на потвърждението

[4 буквено-цифрови символа]

Посредник

3.

Уникален идентификационен код на събитието

Уникален идентификационен код на общото събрание

[12 буквено-цифрови символа]

Наименование на емитента/посредника

4.

ISIN

Определение.

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Дата на общото събрание

 

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

6.

Наименование на емитента

 

[140 буквено-цифрови символа]

Емитент

7.

Име на потвърждаващото лице

 

[140 буквено-цифрови символа. Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Лице, предоставящо потвърждението

8.

Наименование на лицето, подало гласа

 

[140 буквено-цифрови символа. Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Потвърждаващо лице

9.

Наименование на акционера

 

[Незадължително поле. Ако е приложимо, се попълва:

[140 буквено-цифрови символа] Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или В.2, буква б)]

Посредник или потвърждаваща страна


Таблица 7

Потвърждение за записване и преброяване на гласове

Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

1.

Уникален идентификационен код на потвърждението

Уникален номер

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент/посредник

2.

Вид на съобщението

Данни за вида на потвърждението

[4 буквено-цифрови символа]

Наименование на емитента/посредника

3.

Уникален идентификационен код на събитието

Уникален идентификационен код на общото събрание

[12 буквено-цифрови символа]

Наименование на емитента/посредника

4.

ISIN

Определение.

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

Дата на провеждане на общото събрание

 

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

6.

Наименование на емитента

 

[140 буквено-цифрови символа]

Емитент

7.

Наименование на акционера

[Незадължително поле, ако е посочено наименованието на акционера]

[140 буквено-цифрови символа. Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

Емитент

8.

Име на трето лице, определено от акционера

[Незадължително поле, ако е посочено името на определеното от акционера трето лице]

[140 буквено-цифрови символа. Формат на таблица 2, поле В.2, буква а) или поле В.2, буква б)]

 

9.

Ред на получаване

Информация за реда, по който са получени от емитента записаните и преброени гласове, включително дали това е станало преди или по време на събранието.

[70 буквено-цифрови символа]

Емитент

10.

Дата и час на получаване

[Незадължително поле, единствено ако гласуването е било преди общото събрание] Дата и, когато информацията е налична, час на получаване на записаните и преброени гласове

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]]

Емитент

11.

Уникален идентификационен код на гласовете

Ако е наличен, уникален идентификационен код на съобщението, в което са записани и преброени гласовете от емитента

[12 буквено-цифрови символа]

Акционер или определено от него трето лице


Таблица 8

Известие за корпоративни събития, различни от общите събрания

Съгласно член 3б, параграф 1, буква б) и член 3б, параграф 2 от Директива 2007/36/ЕО, когато емитентът е предоставил на акционерите на своя уебсайт информацията относно корпоративни събития, различни от общите събрания, включваща информацията и елементите, включени в таблицата по-долу, доколкото е уместно за корпоративни действия, следва да се изисква известието за корпоративни събития да съдържа само блок А, както и URL електронна препратка към уебсайта, на който може да се намери информацията.


Вид на информацията

Описание

Формат

Вносител на данни

А.   Данни за корпоративното събитие

1.

Уникален идентификационен код на корпоративното събитие

Уникален номер

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

2.

Вид на корпоративното събитие

Данни за вида на корпоративното събитие, като например разпределение на печалбата, реорганизация на акциите на емитента

[42 буквено-цифрови символа]

Емитент или определено от него трето лице

3.

ISIN

Определение. ISIN за базисната акция

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

4.

ISIN

Ако е приложимо, ISIN за временната акция или обезпечение

[12 буквено-цифрови символа]

Емитент

5.

URL

URL адрес на уебсайта, на който се намира пълната информация относно корпоративното събитие, която трябва да бъде предоставена на акционерите

[255 буквено-цифрови символа]

Емитент

Б.   Ключови дати, свързани с корпоративното събитие (включват се само, доколкото са приложими за съответното корпоративно събитие)

1.

Дата на последно участие

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Първи посредник

2.

Ex дата

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Първи посредник

3.

Дата на вписване

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

4.

Начало на изборния период

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

5.

Последен ден на изборния период

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

6.

Краен срок, определен от емитента

Определение

[Дата (ГГГГММДД)] UTC (координирано универсално време)]]

Емитент

7.

Дата на плащане

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Емитент

8.

Краен срок на защитата на купувача

Определение

[Дата (ГГГГММДД)]

Посредник

В.   Данни за изборите, в които могат да участват акционерите (повтарящ се блок данни; посочва се за всеки ISIN, ако е приложимо)

1.

Алтернативни варианти за акционерите

Данни за вариантите

[100 буквено-цифрови символа]

Емитент


(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 449).