13.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1120 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2018 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея, точка 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (3) се определят здравните и ветеринарно-санитарните условия и изискванията за сертифициране при въвеждането в Съюза на пратки сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра и се установява списъкът на третите страни, от които е разрешено въвеждането на такива пратки в Съюза.

(2)

В приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 е установен списък на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, и е посочено какъв вид обработка се изисква за тези стоки.

(3)

Босна и Херцеговина вече е включена в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 и има разрешение да изнася за Съюза мляко и млечни продукти, които са преминали обработка съгласно колона „В“.

(4)

Босна и Херцеговина отправи искане до Комисията за разрешение за износ за Съюза на мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, които са преминали не толкова строга обработка. От гледна точка на здравеопазването на животните Босна и Херцеговина е трета страна, която е включена в списъците на Световна организация по здравеопазване на животните като свободна от шап, без да се изисква политика по ваксинация, и съответно отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания за внос на Съюза.

(5)

Комисията извърши ветеринарни проверки в Босна и Херцеговина. При тези проверки бяха установени някои слабости, по-конкретно проблеми в предприятията във връзка с общественото здраве. Компетентните органи в Босна и Херцеговина работят за отстраняване на установените слабости.

(6)

При все това, като се има предвид благоприятната обстановка в страната относно здравеопазването на животните във връзка с болестта шап, е целесъобразно Босна и Херцеговина да бъде преместена в колона А в списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010. Добавянето ѝ в колона А в приложение I не следва да засяга задълженията, произтичащи от други разпоредби на законодателството на Съюза относно вноса и пускането на пазара в Съюза на продукти от животински произход, по-специално разпоредбите относно включването на предприятия в списъците съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 854/2004.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 вписването за Босна и Херцеговина се заменя със следното:

„BA

Босна и Херцеговина

+

+

+“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).