13.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1119 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с изискванията, определени в приложение VII (част ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2), организациите за обучение на пилоти трябва да създадат и поддържат система за управление, включваща наблюдение на съответствието и система за управление на безопасността. Цялостната организация, нейните процеси, процедури и дейности трябва да бъдат определени в подробна документация (наръчници).

(2)

Приложение VII (част ORA) представлява подходяща правна рамка за сертифициране на организациите, предоставящи обучение за целите на получаване на свидетелства за летателна правоспособност на професионален пилот. Въпреки това, изискванията, определени в него, са ненужно обременяващи и не са пропорционални за организации, които предоставят само обучение за целите на получаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти за нетърговски дейности, както и на определени квалификации, права и сертификати, като се вземат предвид направените разходи, характерът и мащабът на техните дейности, както и рисковете и ползите за безопасността на въздухоплаването. Поради това, както е отбелязано в пътната карта за авиацията с общо предназначение (3) на Европейската агенция за авиационна безопасност, за тези организации следва да бъде разработена по-проста система.

(3)

Поради тези причини тези организации следва да бъдат обект на набор от специфични изисквания и да не подлежат на изискването за предварително одобрение от страна на компетентния орган. Вместо това, те следва да могат да декларират пред компетентния орган, че съответстват на приложимите към тях изисквания.

(4)

Специфичните изисквания за такива декларирани организации за обучение (DTO) следва да включват опростени процедури по безопасност, така че да се вземат предвид както средата на по-нисък риск, в която работят нетърговските пилоти, така и нуждата от подходящ надзор от страна на компетентните органи. В интерес на безопасността следва също така да се предвидят правила относно представянето, заедно с декларацията, на програми за обучение пред компетентния орган, водене на отчетност, наблюдение на съответствието посредством годишен вътрешен преглед, а също така следва да бъде предвидено назначаване на представители на декларираната организация за обучение, които да отговарят за политиката за безопасност.

(5)

По същите причини определените в приложение VI (част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 правила относно надзора и правоприлагането по отношение на декларирани организации за обучение от страна на компетентните органи следва да бъдат изменени, така че да се гарантира, че са пропорционални, достатъчно гъвкави, основани са на подход на базата на риска и са съгласувани със специфичните изисквания за декларираните организации за обучение.

(6)

Целесъобразно е също така да се изменят определени други разпоредби на Регламент (ЕС) № 1178/2011, свързани с организациите за обучение на пилоти, и по-специално да се внесе яснота, да се заличат някои преходни разпоредби, които повече не са актуални, и да се измени приложение I (част FCL) към същия регламент, така че да се отнася както за одобрените, така и за декларираните организации за обучение.

(7)

Следва да се предостави допълнително време за прилагане на мерките за обучение за предотвратяване на загубата на управление и за възстановяване на управлението.

(8)

В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 Европейската агенция за авиационна безопасност със Становище № 11/2016 представи на Комисията проект на правила за прилагане.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

в член 2 се добавят следните определения:

„(14)

„приемливи средства за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

(15)

„алтернативни средства за съответствие (AltMOC)“ означава средства, които представляват алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които Агенцията не е приела приемливи средства за съответствие;

(16)

„одобрена организация за обучение (ATO)“ означава организация, която има право да предоставя обучение на пилоти въз основа на одобрение, което е издадено в съответствие с член 10а, параграф 1, първа алинея;

(17)

„базов тренажор за полети по прибори (BITD)“ означава наземно тренировъчно средство за обучение на пилоти, пресъздаващо работното място на обучаемия пилот за клас самолети, в което може да са използвани приборни табла, изобразени върху екрани, и органи за управление, свързани с пружини, и което осигурява обучаваща платформа най-малко по процедурните аспекти на полетите по прибори;

(18)

„сертификационни спецификации (CS)“ означават технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи средствата, които да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането;

(19)

„полетен инструктор (FI)“ означава инструктор, който има право да провежда обучение, в съответствие с подчаст Й от приложение I (Част-FCL), във въздухоплавателно средство;

(20)

„тренировъчно средство за симулиране на полет (FSTD)“ означава устройство за обучение на пилоти, което е:

а)

в случая на самолети — пълен полетен симулатор (FFS), средство за полетно обучение (FTD), тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) или базов тренажор за полети по прибори (BITD);

б)

в случая на хеликоптери — пълен полетен симулатор (FFS), средство за полетно обучение (FTD) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT).

(21)

„квалификация на тренировъчно средство за симулиране на полет“ означава нивото на техническа способност на тренировъчното средство за симулиране на полет, както е посочено в сертификационните спецификации, свързани с въпросното тренировъчно средство за симулиране на полет;

(22)

„основно място на стопанска дейност“ на дадена организация означава мястото на главното управление или седалището на организацията, откъдето се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент;

(23)

„ръководство за изпитване на квалификация (QTG)“ означава документ, изготвен с цел да се покаже, че характеристиките и качеството на боравене с дадено тренировъчно средство за симулиране на полет представляват характеристиките и качеството на боравене на въздухоплавателното средство, на класа самолет или типа хеликоптер, симулирани в предписаните граници, и че са изпълнени всички приложими изисквания. Ръководството за изпитване на квалификация включва както данните на въздухоплавателното средство, класа самолет или типа хеликоптер, така и данните на тренировъчното средство за симулиране на полет, използвани в подкрепа на валидирането;

(24)

„декларирана организация за обучение (DTO)“ означава организация, която има право да предоставя обучение на пилоти на базата на декларация, направена в съответствие с член 10а, параграф 1, втора алинея;

(25)

„програма на DTO за обучение“ означава документ, изготвен от декларирана организация за обучение, в който подробно е описан курсът на обучение, предоставян от декларираната организация за обучение.“;

2)

член 10а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008 организациите имат право да предоставят обучение на пилоти, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, само когато на тези организации е издадено одобрение от компетентния орган, което потвърждава, че отговарят на съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008, и на изискванията в приложение VII към настоящия регламент.

Въпреки това, чрез дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008 и от първа алинея на настоящия параграф, организациите имат право да предоставят обучението, посочено в точка DTO.GEN.110 от приложение VIII към настоящия регламент, без такова одобрение, когато са направили декларация пред компетентния орган в съответствие с изискванията, определени в точка DTO.GEN.115 от същото приложение, и когато съгласно изискванията по точка DTO.GEN.230, буква в) от същото приложение компетентният орган е одобрил програмата за обучение.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При условие че са регистрирани преди 8 април 2015 г., съответстващите на общите авиационни изисквания (JAR) организации за обучение имат право — без да отговарят на разпоредбите в приложения VII и VIII — до 8 април 2019 г. да провеждат обучения за свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот (PPL) по Част-FCL, за свързаните с него квалификации, включени в регистрацията, и за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL).“;

3)

член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 2a се заменя със следното:

„2а.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2020 г. следните разпоредби:

(1)

разпоредбите на приложение I, свързани със свидетелствата за летателна правоспособност на пилоти на планери и балони;

(2)

разпоредбите на приложения VII и VIII за организации за обучение, които предоставят обучение само за национални свидетелства за летателна правоспособност, които отговарят на изискванията по член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 за преобразуване в свидетелства по Част-FCL за летателна правоспособност на пилоти на леки въздухоплавателни средства (LAPL) за планери или балони, в свидетелства по Част-FCL за летателна правоспособност на пилоти на планери (SPL) или в свидетелства по Част-FCL за летателна правоспособност на пилоти на балони (BPL);

(3)

разпоредбите на подчаст Б от приложение I.“

б)

добавя се нов параграф 8, както следва:

„8.   Чрез дерогация от параграф 1, точка FCL.315.A, точка FCL.410.A, буква а), второто изречение и точка FCL.725.A, буква в) от приложение I (Част-FCL) се прилагат от 8 април 2019 г.“;

4)

приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

5)

приложение VI се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

6)

приложение VII се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

7)

добавя се приложение VIII, както е определено в приложение IV към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1178/2011 (част FCL) се изменя, както следва:

1)

в точка FCL.010, определението за „Средство за основно обучение по прибори“ се заличава;

2)

точка FCL.025 се изменя, както следва:

а)

в буква а) точки (2) и (3) се заменят със следното:

„(2)

Кандидатите се явяват на изпит по теоретична подготовка, само когато бъдат препоръчани от декларираната организация за обучение (DTO) или одобрената организация за обучение (ATO), отговорни за тяхното обучение, единствено след като са завършили на удовлетворително ниво съответните дисциплини, включени в курса за теоретична подготовка.

(3)

Препоръката от DTO или ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не се яви поне веднъж на изпит по теоретична подготовка в рамките на този срок на валидност, DTO или ATO определя въз основа на нуждите на кандидата дали е необходимо допълнително обучение.“;

б)

буква б) се изменя, както следва:

i)

в първата алинея точка (3) се заменя със следното:

„(3)

Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да премине изпита по теоретична подготовка или ако не премине успешно всички изпити в рамките на шест изпитни сесии или в рамките на периода, посочен по-горе в точка (2), кандидатът трябва да се яви отново на всички изпити.

Преди да се яви отново на изпитите по теоретична подготовка, кандидатът преминава допълнително обучение в DTO или ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение се определят от DTO или ATO въз основа на нуждите на кандидата.“;

ii)

втората алинея се заличава;

3)

точка FCL.115 се заменя със следното:

FCL.115   LAPL — Курс на обучение

а)

Кандидатите за LAPL завършват курс на обучение в DTO или ATO.

б)

Курсът включва теоретична подготовка и летателно обучение, подходящи за правата по LAPL, за което се кандидатства.

в)

Теоретичната подготовка и летателното обучение могат да бъдат проведени в DTO или ATO, различни от тези, в които кандидатите са започнали обучението си.“;

4)

в точка FCL.110.A букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(S) или SPL с разширения на правата за TMG. Кандидатите за LAPL(A), които притежават LAPL(S) или SPL с разширения на правата за TMG, трябва да имат поне 21 часа полетно време на TMG след вписването на разширението за TMG и да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.135. A, буква а) за самолети.

в)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет, този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1)

не надвишава общото полетно време като командир на полет;

(2)

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3)

не включва изискванията, предвидени в буква а), точка (2).“;

5)

в точка FCL.110.H буква б) се заменя със следното:

„б)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1)

не надвишава общото полетно време като командир на полет;

(2)

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3)

не включва изискванията, предвидени в буква а), точка (2).“;

6)

в FCL.110.S буква в) се заменя със следното:

„в)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1)

не надвишава общото полетно време като командир на полет;

(2)

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3)

не включва изискванията, предвидени в буква а), точки (2), (3) и (4).“;

7)

в точка FCL.135.S встъпителната фраза се заменя със следното:

„Правата по LAPL(S) се разширяват за TMG, когато пилотът е завършил в DTO или ATO поне:“;

8)

в точка FCL.110.B буква б) се заменя със следното:

„б)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет на балони този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1)

не надвишава общото полетно време като командир на полет на балони;

(2)

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3)

не включва изискванията, предвидени в буква а), точки (2) и (3).“;

9)

в точка FCL.135.B встъпителната фраза се заменя със следното:

„Правата по LAPL(B) са ограничени до класа балони, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът е изпълнил на друг клас в DTO или ATO поне:“;

10)

точка FCL.210 се заменя със следното:

FCL.210   Курс на обучение

а)

Кандидатите за BPL, SPL или PPL завършват курс на обучение в DTO или ATO.

б)

Курсът включва теоретична подготовка и летателно обучение, подходящи за правата по BPL, SPL или PPL, за които се кандидатства.

в)

Теоретичната подготовка и летателното обучение могат да бъдат проведени в DTO или ATO, различни от тези, в които кандидатите са започнали обучението си.“;

11)

в точка FCL.210.A букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(А). Кандидати за PPL(А), които притежават LAPL(А), трябва да имат поне 15 часа полетно време на самолети след издаването на LAPL(А), от които поне 10 часа летателно обучение под формата на курс на обучение в DTO или ATO. Този курс на обучение включва поне четири часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително най-малко два часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един е с дължина най-малко 270 km (150 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.

в)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(S) или SPL с разширения на правата за TMG. Кандидати за PPL(А), които притежават LAPL(S) или SPL с разширение на правата за TMG, трябва да имат:

(1)

поне 24 часа полетно време на TMG след вписването на разширението за TMG; и

(2)

поне 15 часа летателно обучение на самолети под формата на курс на обучение в DTO или ATO, включително най-малко изискванията, предвидени в буква а), точка (2).“;

12)

в точка FCL.210.H буква б) се заменя със следното:

„б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(H). Кандидатите за PPL(H), които притежават LAPL(H), завършват курс на обучение в DTO или ATO. Този курс на обучение включва поне пет часа полетно време с инструктор и поне един самостоятелен маршрутен полет под наблюдение от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.“;

13)

в точка FCL.725 буква а) се заменя със следното:

„а)

Курс на обучение. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да завърши курс на обучение в ATO. Кандидатът за квалификация за клас еднодвигателни, бутални ВС с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочен в точка DTO.GEN.110, буква а), точка (2), буква в) от приложение VIII (част DTO), може да завърши курс на обучение в DTO. Курсът на обучение за квалификация за тип включва задължителните дисциплини за съответния тип, определени в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията.“;

14)

в точка FCL.740 буква б) се заменя със следното:

„б)

Подновяване. Ако срокът на валидност на квалификацията за клас или тип е изтекъл, кандидатът предприема следните стъпки:

(1)

преминава проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

(2)

преди проверката на професионалната подготовка, посочена в точка (1) преминава опреснително обучение в ATO, когато е необходимо да достигне нивото на професионална подготовка за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС. Въпреки това кандидатът може да премине обучението:

i)

в DTO или в ATO, когато квалификацията с изтекъл срок на валидност е била квалификация за клас еднодвигателни, бутални ВС с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочен в точка DTO.GEN.110, буква а), точка (2), буква в) от приложение VIII (част DTO);

ii)

в DTO, в ATO или с инструктор, когато срокът на валидност на квалификацията е изтекъл преди не повече от три години и квалификацията е била за клас еднодвигателни, бутални ВС с невисоки летателни характеристики или за клас TMG.“;

15)

в точка FCL.800, буква б), точка (2) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(2)

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:“;

16)

точка FCL.805 се изменя, както следва:

а)

в буква б), точка (2) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(2)

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:“;

б)

в буква в), точка (2) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(2)

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:“;

17)

точка FCL.810 се изменя, както следва:

а)

в буква а), точка (1) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(1)

Ако правата по LAPL, SPL или PPL за самолети, TMG или дирижабли ще се упражняват при условия на VFR през нощта, кандидатите трябва да се преминали курс на обучение в DTO или в ATO. Курсът се състои от:“;

б)

в буква б), точка (2) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(2)

да е завършил курс на обучение в DTO или в ATO. Курсът трябва да се завърши в рамките на шест месеца и се състои от:“;

18)

в точка FCL.815 буква б) се заменя със следното:

„б)

Курс на обучение. Кандидатите за квалификация за планински терени трябва в рамките на 24 месеца да са завършили курс по теоретична подготовка и летателно обучение в DTO или в ATO. Съдържанието на курса трябва да е съобразено с правата на квалификацията за планински терени, за която се кандидатства.“;

19)

в точка FCL.830, буква б), точка (2) встъпителната фраза се заменя със следното:

„(2)

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:“;

20)

точка FCL.930 се заменя със следното:

FCL.930   Курс на обучение

а)

Кандидатът за сертификат за инструктор трябва да е завършил курс по теоретична подготовка и летателно обучение в ATO. Кандидатът за сертификат за инструктор за планери или балони може да е завършил курс по теоретична подготовка и летателно обучение в DTO.

б)

Освен конкретните дисциплини, определени в настоящото приложение (част FCL) за всяка категория инструктор, курсът на обучение трябва да съдържа дисциплините, изисквани в точка FCL.920.“;

21)

в точка FCL.910.FI, буква а) встъпителната фраза се заменя със следното:

„а)

Правата на FI са ограничени до провеждането на летателно обучение под наблюдението на FI за същата категория ВС, определен за целта от DTO или от ATO в следните случаи:“;

22)

в точка FCL.1015 буква а) се заменя със следното:

„а)

Кандидатът за сертификат за проверяващ преминава стандартизационен курс, който е организиран от компетентния орган или който е организиран от ATO и е одобрен от компетентния орган. Кандидатът за сертификат за проверяващ за планери или балони може да премине стандартизационен курс, организиран от DTO и одобрен от компетентния орган.“;

23)

в точка FCL.1025, буква б) точка (2) се заменя със следното:

„(2)

през последната година от срока на валидност е преминал опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от компетентния орган или който е организиран от ATO и е одобрен от компетентния орган. Проверяващ, който притежава сертификат за планери или балони, през последната година от срока на валидност може да е посещавал опреснителен курс за проверяващи, организиран от DTO и одобрен от компетентния орган.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение VI към Регламент (ЕС) № 1178/2011 (част ARA) се изменя, както следва:

1)

точка ARA.GEN.105 се заличава;

2)

в точка ARA.GEN.200 буква в) се заменя със следното:

„в)

Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и подпомагане на други засегнати компетентни органи по отношение на всички направени констатации, коригиращи последващи действия, предприети вследствие на такива констатации, и правоприлагащи мерки, предприети в резултат на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на държава членка, но сертифицирани от или направили декларации пред компетентния орган на друга държава членка или Агенцията.“;

3)

точка ARA.GEN.220 се изменя, както следва:

а)

в буква а) точка (4) се заменя със следното:

„(4)

процесите на сертифициране и деклариране, както и надзора на сертифицираните и декларираните организации;“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Компетентният орган изготвя и поддържа актуален списък на всички сертификати на организации, сертификати за квалификация на FSTD и свидетелства за правоспособност, квалификации, сертификати и атестации, които е издал, декларации за DTO, които е получил, и на програмите на DTO за обучение, които е проверил или одобрил за съответствие с приложение I (част FCL).“;

4)

в точка ARA.GEN.300, буква а) точка (2) се заменя със следното:

„(2)

продължаващото съответствие с изискванията, приложими към лицата, притежаващи свидетелства за правоспособност, квалификации и сертификати, към организациите, които е сертифицирал, към притежателите на квалификация на FSTD, и към организациите, от които е получил декларация;“;

5)

в точка ARA.GEN.305 се добавя следната буква е):

„е)

Независимо от посоченото в букви б), в) и ва), програмата за надзор на DTO се изготвя, като се вземат предвид специфичното естество на организацията, сложността на дейностите ѝ и резултатите от предишни дейности по надзор, и се основава на оценката на рисковете, свързани с вида на предоставяното обучение. Дейностите по надзор включват инспекции, включително внезапни инспекции, а ако се счете за необходимо от компетентния орган, може да включват и одити.“;

6)

в точка ARA.GEN.330 се добавя следната буква г):

„г)

Независимо от посоченото в букви а), б) и в), в случай на промени на информацията, съдържаща се в декларациите, получени от DTO, или на програмата за обучение, използвана от DTO, за които е уведомен в съответствие с точка DTO.GEN.116 от приложение VIII (част DTO), компетентният орган действа в съответствие с изискванията на точка ARA.DTO.105 или ARA.DTO.110, според случая.“;

7)

точка ARA.GEN.350 се изменя, както следва:

а)

създава се следната буква га):

„га)

Независимо от посоченото в букви а)—г), в случая на DTO, ако по време на надзора или по някакъв друг начин компетентният орган констатира наличието на доказателства, показващи несъответствие на DTO със съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008, или с изискванията на приложение I (част FCL) и приложение VIII (част DTO) към настоящия регламент, компетентният орган:

(1)

констатира откритото, записва го, съобщава го писмено на представителя на DTO и определя разумен срок, в рамките на който DTO трябва да предприеме стъпките, описани в точка DTO.GEN.150 от приложение VIII (част DTO);

(2)

предприема незабавни и подходящи действия за ограничаване или забрана на дейностите по обучение, свързани с несъответствието, докато DTO предприеме коригиращите действия, посочени в точка (1), когато е настъпила една от следните ситуации:

i)

установен е проблем с безопасността;

ii)

DTO не е предприела коригиращите действия в съответствие с точка DTO.GEN.150;

(3)

по отношение на програмите за обучение, посочени в точка DTO.GEN.230, буква в) от приложение VIII (част DTO), ограничава, временно отменя или прекратява одобрението на програмата за обучение;

(4)

предприема всякакви допълнителни мерки за изпълнение, необходими с оглед прекратяване на несъответствието, а когато е уместно — отстраняване на последствията от него.“;

б)

буква д) се заменя със следното:

„д)

Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато органът на държава членка, действащ в съответствие с точка ARA.GEN.300, буква г), установи несъответствие със съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008, или с изискванията на приложение I (част FCL) и приложение VIII (част DTO) към настоящия регламент от страна на организация, която е сертифицирана от или е направила декларация пред компетентния орган на друга държава членка или Агенцията, той информира този компетентен орган за несъответствието.“;

8)

след подчаст MED се добавя се следната подчаст DTO:

„ПОДЧАСТ DTO

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕКЛАРИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (DTO)

ARA.DTO.100   Декларация пред компетентния орган

а)

След получаването на декларация на DTO, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата информация, посочена в приложение VIII, точка DTO.GEN.115 (част DTO), и потвърждава на представителя на DTO получаването на декларацията, като включително определя и индивидуален референтен номер на DTO.

б)

Ако декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация, която показва несъответствие със съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008, или с изискванията на приложение I (част FCL) и приложение VIII (част DTO) към настоящия регламент, компетентният орган предприема действия в съответствие с точка ARA.GEN.350, буква га).

ARA.DTO.105   Промени на декларациите

При получаване на уведомление за промяна в информацията, която се съдържа в декларацията на DTO, компетентният орган предприема действия в съответствие с точка ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Проверка на съответствието на програмата за обучение

а)

При получаване на програмата на дадено DTO за обучение, както и на всякакви промени в нея, за които е уведомен в съответствие с точка DTO.GEN.115, буква в) от приложение VIII (част DTO), или на заявлението за одобрение на програмата на дадено DTO за обучение, подадено в съответствие с точка DTO.GEN.230, буква в) от същото приложение, компетентният орган проверява съответствието на тези програми за обучение с изискванията на приложение I (част FCL).

б)

Когато прецени, че програмата на съответното DTO за обучение, както и всички последващи нейни промени са в съответствие с изискванията, компетентният орган писмено информира за това представителя на DTO или ако е налице случаят, посочен в точка DTO.GEN.230, буква в) от приложение VIII (част DTO) — одобрява програмата за обучение. За одобрението компетентният орган използва образеца в допълнение VIII към настоящото приложение (част ARA).

в)

В случай на несъответствие компетентният орган действа съгласно точка ARA.GEN.350, буква га) или ако е налице случаят, посочен в точка DTO.GEN.230, буква в) от приложение VIII (част DTO), отхвърля заявлението за одобрение на програмата за обучение.“;

9)

добавя се следното допълнение VIII:

Допълнение VIII към приложение VI (част ARA)

Одобрение на програма за обучение

за декларирана организация за обучение (DTO)

Европейски съюз (*1)

Компетентен орган

Издаващ орган:

Наименование на DTO:

Референтен номер на DTO:

 

Одобрена(и) програма(и) за обучение:

 

Стандартизационен курс за проверяващи — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Опреснителен семинар за проверяващи — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Референтен номер на документа:

Забележки:

Упоменатата(ите) по-горе програма(и) за обучение е (са) проверена(и) от гореупоменатия компетентен орган, който е установил съответствието ѝ (им) с изискванията на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията.

Дата на издаване:

Подпис: [компетентен орган]

Формуляр XXX на EASA Издание 1 — страница 1/1

“.

(*1)  За държавите, които не са членки на ЕС, „Европейски съюз“ се заличава.

(*2)  Коригира се, ако се налага.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение VII към Регламент (ЕС) № 1178/2011 (част ORA) встъпителната фраза в точка ORA.ATO.120 се заменя със следното:

„Следните данни трябва да се съхраняват по време на курса на обучение и за период от три години след завършване на обучението:“.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (DTO)

[ЧАСТ DTO]

DTO.GEN.100   Общи положения

В съответствие с член 10а, параграф 1, втора алинея, в настоящото приложение (част DTO) са определени изискванията, приложими към организациите за обучение на пилоти, които осигуряват обучението, посочено в точка DTO.GEN.110, въз основа на декларация, направена в съответствие с точка DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Компетентен орган

За целите на настоящото приложение (част DTO) компетентният орган по отношение на дадена DTO е органът, определен от държавата членка, на чиято територия се намира основното място на стопанска дейност на съответната DTO.

DTO.GEN.110   Обхват на обучението

а)

Дадена DTO има правото да предоставя следното обучение, при условие че DTO е подала декларация в съответствие с точка DTO.GEN.115:

(1)

за самолети:

а)

теоретична подготовка за LAPL(А) и PPL(A);

б)

полетна подготовка за LAPL(А) и PPL(A);

в)

обучение за квалификация за клас за SEP(land), SEP(sea) и TMG;

г)

обучение за допълнителни квалификации: нощни условия, въздушна акробатика, планинска обстановка, планери и теглене на банери;

(2)

за вертолети:

а)

теоретична подготовка за LAPL(H) и PPL(H);

б)

полетна подготовка за LAPL(H) и PPL(H);

в)

квалификация за тип еднодвигателни вертолети, чиято максимална сертифицирана конфигурация на местата не надхвърля пет места;

г)

обучение за квалификация за нощни условия;

(3)

за планери:

а)

теоретична подготовка за LAPL(S) и SPL;

б)

полетна подготовка за LAPL(S) и SPL;

в)

обучение за разширяване на правата за TMG в съответствие с точка FCL.135.S;

г)

обучение за допълнителни методи на излитане в съответствие с точка FCL.130.S;

д)

обучение за допълнителни квалификации: квалификация за въздушна акробатика, теглене на планери и за планери, които извършват полети в облаци;

е)

обучение за квалификация за полетен инструктор FI(S);

ж)

опреснителен семинар за FI(S).

(4)

за балони:

а)

теоретична подготовка за LAPL(B) и BPL;

б)

полетна подготовка за LAPL(B) и BPL;

в)

обучение за разширяване на класа в съответствие с точка FCL.135.B;

г)

обучение за разширяване на класа или групата в съответствие с точка FCL.225.B;

д)

обучение за разширяване на правата за привързан полет в съответствие с точка FCL.130.B;

е)

обучение за квалификация за нощни условия;

ж)

обучение за квалификация за полетен инструктор FI(B);

з)

опреснителен семинар за FI(B).

б)

Дадена DTO има също така право да предоставя курсовете за проверяващ, посочени в точка FCL.1015, буква а) и точка FCL.1025 буква б), точка (2) от приложение I (част FCL) за FE(S), FIE(S), FE(B) и FIE(B), при условие че DTO е подала декларация в съответствие с точка DTO.GEN.115 и компетентният орган е одобрил програмата за обучение в съответствие с точка DTO.GEN.230, буква в).

DTO.GEN.115   Декларация

а)

Преди предоставянето на обученията, посочени в точка DTO.GEN.110, организацията, възнамеряваща да организира такова обучение, подава декларация пред компетентния орган. Декларацията съдържа най-малко следната информация:

(1)

наименованието на DTO;

(2)

данните за връзка на основното място на стопанска дейност на DTO и, ако е приложимо, данните за връзка на летищата и експлоатационните площадки на DTO;

(3)

имената и данните за връзка на следните лица:

i)

представителя на DTO;

ii)

началника по обучението на DTO; и

iii)

всички заместник-началници по обучението, ако се изисква по точка DTO.GEN.250, буква б), точка (1);

(4)

вида обучение, както е посочен в точка DTO.GEN.110, организирано на всяко от летищата и/или експлоатационните площадки;

(5)

списък на всички въздухоплавателни средства и FSTD, които се използват за обучението, ако е приложимо;

(6)

датата, предвидена за началото на обучението;

(7)

изявление, потвърждаващо, че DTO е разработила политика за безопасност и че ще прилага тази политика по време на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията, в съответствие с точка DTO.GEN.210 буква а), точка (1), подточка ii);

(8)

изявление, потвърждаващо, че DTO отговаря и ще продължи по време на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията, да отговаря на съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008 и на изискванията на приложение I (част FCL) и приложение VIII (част DTO) към настоящия регламент.

б)

Декларацията, както и всякакви последващи промени в нея, се изготвят, като се използва образецът, включен в допълнение 1.

в)

Заедно с декларацията, DTO представя на компетентния орган програмата или програмите за обучение, която(ито) възнамерява да използва за предоставянето на обучението, както и заявлението си за одобрение на програмата или програмите за обучение, когато такова одобрение се изисква съгласно точка DTO.GEN.230, буква в).

г)

Чрез дерогация от буква в), дадена организация, която притежава одобрение, издадено в съответствие с подчаст ATO на приложение VII (част ORA), може заедно с декларацията да представи само позоваване на вече одобреното ръководство или ръководства за обучението.

DTO.GEN.116   Уведомяване за промени и прекратяване на обучаващите дейности

DTO уведомява своевременно компетентния орган за следното:

а)

всякакви промени в информацията, съдържаща се в декларацията и посочена в точка DTO.GEN.115, буква а), както и в програмата или програмите за обучение или одобреното ръководство или ръководства за обучението, посочени съответно в точка DTO.GEN.115, букви в) и г);

б)

прекратяването на някои или на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията.

DTO.GEN.135   Прекратяване на правото за предоставяне на обучение

Дадена DTO губи правото да предоставя някои или всички обучения, посочени в нейната декларация, на базата на същата декларация, когато настъпи едно от следните условия:

а)

DTO е уведомила компетентния орган за преустановяване на някои или на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията, в съответствие с точка DTO.GEN.116, буква б);

б)

DTO не е предоставяла обучението повече от 36 последователни месеца.

DTO.GEN.140   Достъп

С цел да се определи дали дадена DTO действа в съответствие със своята декларация, DTO предоставя достъп по всяко време до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, свързани с нейните обучаващи дейности, обхванати от декларацията, на всяко лице, упълномощено от компетентния орган.

DTO.GEN.150   Констатации

След като компетентният орган съобщи на DTO за констатация в съответствие с точка ARA.GEN.350, буква га), точка (1), DTO предприема следните стъпки в рамките на срока, определен от компетентния орган:

а)

установява първопричината за несъответствието;

б)

предприема необходимите коригиращи действия за прекратяване на несъответствието и, когато е уместно, за отстраняване на последствията от него;

в)

информира компетентния орган за предприетите от него коригиращи действия.

DTO.GEN.155   Реакция по проблем с безопасността

Като реакция по проблем с безопасността, DTO изпълнява:

а)

мерките за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в точка ARA.GEN.135, буква в);

б)

съответната задължителна информация за безопасността, издадена от Агенцията, включително указанията за летателна годност.

DTO.GEN.210   Изисквания към персонала

а)

DTO определя:

(1)

представител, който отговаря и е надлежно упълномощен да извършва най-малко следното:

i)

осигурява съответствието на DTO и дейностите ѝ с приложимите изисквания и с нейната декларация;

ii)

разработва и установява политика за безопасност, която гарантира, че дейностите на DTO се извършват безопасно, осигурява придържането на DTO към тази политика за безопасност и предприема необходимите мерки с цел постигане на целите на тази политика за безопасност;

iii)

насърчава безопасността в рамките на DTO;

iv)

гарантира наличието на достатъчно ресурси в рамките на DTO, така че дейностите, посочени в подточки i), ii) и iii) да могат да се извършват ефективно.

(2)

началник по обучението, който отговаря и е квалифициран да осигури най-малко следното:

i)

предоставяното обучение да е в съответствие с изискванията на приложение I (част FCL) и с програмата на DTO за обучение;

ii)

задоволително интегриране на летателното обучение във въздухоплавателно средство или на тренировъчно средство за симулиране на полет (FSTD) и теоретичното обучение;

iii)

надзора на напредъка на обучаващите се;

iv)

в случая, посочен в DTO.GEN.250, буква б), надзора на заместник-началника(ците) по обучението.

б)

DTO може да определи едно и също лице за свой представител и за началник по обучението.

в)

DTO не определя дадено лице за свой представител или началник по обучението, ако са налице обективни данни, че на съответното лице не може да се има доверие за изпълнението на задачите, изброени в буква а), по начин, който запазва и задълбочава безопасността на въздухоплаването. Фактът, че дадено лице е било обект на мярка за изпълнение, предприета в съответствие с точка ARA.GEN.355 през последните три години, се счита за такива обективни данни, освен ако това лице може да докаже, че констатираните факти, довели до мярката, по своята същност, мащаб или въздействие не са такива, че да показват че на съответното лице не може да се има доверие да изпълнява тези задачи по посочения начин.

г)

DTO гарантира, че инструкторите за теоретичното обучение притежават една от следните квалификации:

(1)

практически опит във въздухоплаването в областите, свързани с предоставяното обучение, както и завършен курс на обучение за инструкторски техники;

(2)

предишен опит в преподаването на теоретична подготовка и подходящи теоретични познания по предмета, който ще преподават.

д)

Полетните инструктори или инструкторите за обучение на полетен симулатор трябва да притежават квалификациите, изисквани в приложение I (част FCL) за типа обучение, който предоставят.

DTO.GEN.215   Изисквания към съоръженията

Дадената DTO трябва да разполага със съоръжения, които позволяват изпълнението и управлението на всички нейни дейности в съответствие със съществените изисквания от приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008 и с изискванията от настоящото приложение (част DTO).

DTO.GEN.220   Водене на отчетност

а)

DTO съхранява за всеки отделен обучаващ се следната документация през целия курс на обучение и за срок от три години след приключване на последната сесия за обучение:

(1)

подробна информация за наземното, летателното обучение и обучението при симулиран полет;

(2)

информация относно индивидуалния напредък;

(3)

информация относно свидетелствата за правоспособност и свързаните с тях квалификации, имащи отношение към предоставяното обучение, включително дати на изтичане на срока на валидност на квалификациите и на свидетелствата за медицинска годност.

б)

DTO съхранява доклада от годишния вътрешен преглед и доклада за дейността, посочени съответно в точка DTO.GEN.270, букви а) и б), в продължение на три години, считано от датите на изготвяне на тези доклади от DTO.

в)

DTO съхранява своята програма за обучение в продължение на три години, считано от датата, на която е предоставила последния курс на обучение по тази програма.

г)

В съответствие с приложимото право в областта на защитата на личните данни DTO съхранява документацията, посочена в буква а), по начин, който осигурява защитата ѝ чрез подходящи инструменти и протоколи и взема необходимите мерки за ограничаване на достъпа до тези документи до лица, които са надлежно оправомощени да имат достъп до тях.

DTO.GEN.230   Програма на DTO за обучение

а)

DTO изготвя програма за обучение за всяко от обученията, посочени в точка DTO.GEN.110, които DTO предоставя.

б)

Програмите за обучение следва да отговарят на изискванията от приложение I (част FCL).

в)

DTO има право да предоставя обучението, посочено в точка DTO.GEN.110, буква б), само ако в съответствие с точка ARA.DTO.110 за програмата за това обучение, както и за всички промени в нея, компетентният орган е издал одобрение въз основа на заявление от DTO, потвърждавайки, че програмата за обучение и всички промени са в съответствие с изискванията на приложение I (част FCL). DTO кандидатства за такова одобрение чрез подаването на своята декларация в съответствие с точка DTO.GEN.115.

г)

Буква в) не се прилага за организации, които притежават и одобрение, издадено в съответствие с подчаст ATO на приложение VII (част ORA), което включва права за съответното обучение.

DTO.GEN.240   Въздухоплавателни средства за обучение и FSTD

а)

DTO използва достатъчен флот от въздухоплавателни средства за обучение или FSTD, подходящи за обучението, което предоставя.

б)

DTO изготвя и поддържа актуализиран списък на всички въздухоплавателни средства, включително техните регистрационни обозначения, използвани за обучението, което предоставя.

DTO.GEN.250   Летища и експлоатационни площадки

а)

Когато предоставя летателно обучение на въздухоплавателно средство, DTO използва само летища или експлоатационни площадки, които имат подходящи съоръжения и характеристики, позволяващи обучение в съответните маневри, като се вземат предвид предоставяното обучение и категорията и типът на използваното въздухоплавателно средство.

б)

Когато DTO използва повече от едно летище за предоставянето на обучението, посочено в DTO.GEN.110, буква а), точки (1) и (2), тя:

(1)

определя заместник-началник по обучението за всяко допълнително летище, който отговаря за задачите, посочени в точка DTO.GEN.210, буква а), точка (2), подточки i)—iii), на това летище; и

(2)

осигурява наличието на достатъчно ресурси за безопасна експлоатация на всички летища, в съответствие с изискванията на настоящото приложение (част DTO).

DTO.GEN.260   Теоретична подготовка

а)

Когато предоставя теоретична подготовка, дадена DTO може да прилага обучение на място или дистанционно обучение.

б)

DTO наблюдава и документира напредъка на всеки обучаващ се в курса по теоретична подготовка.

DTO.GEN.270   Годишен вътрешен преглед и годишен доклад за дейността

DTO предприема следните стъпки:

а)

извършва годишен вътрешен преглед на задачите и отговорностите, описани в точка DTO.GEN.210, и изготвя доклад относно прегледа;

б)

изготвя годишен доклад за дейността;

в)

представя доклада от годишния вътрешен преглед и годишния доклад за дейността на компетентния орган в срока, определен от компетентния орган.

Допълнение 1 към приложение VIII (част DTO)

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията.

☐ Първоначална декларация

☐ Уведомяване за промени (1) — референтен номер на DTO:

1.

Декларирана организация за обучение (DTO)

Наименование:

2.

Място (места) на стопанска дейност

Данни за връзка (адрес, телефон, е-поща) на основното място на стопанска дейност на DTO:

3

Персонал

Име и данни за връзка (адрес, телефон, е-поща) на представителя на DTO:

Име и данни за връзка (адрес, телефон, е-поща) на началника по обучението на DTO и, ако е приложимо, на заместник-началника(ците) по обучението на DTO:

4.

Обхват на обучението

Списък на всички предоставяни обучения:

Списък на всички програми за обучение, използвани за предоставянето на обучение (документите се прилагат към настоящата декларация) или в случая по точка DTO.GEN.230, буква г) от приложение VIII (част DTO) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, позоваването на всички одобрени наръчници за обучение, използвани за предоставяне на обучението:

5.

Въздухоплавателни средства за обучение и FSTD

Списък на въздухоплавателните средства, използвани за обучение:

Списък на квалифицираните FSTD, използвани за обучението (ако е приложимо, включително буквен код, както е посочен в сертификата за квалификация):

6.

Летище(а) и експлоатационна(и) площадка(и)

Данни за връзка (адрес, телефон, е-поща) на всички летища и експлоатационни площадки, използвани от DTO за предоставяне на обучението:

7

Дата, предвидена за начало на обучението:

8.

Заявление за одобрение на стандартизационни курсове и опреснителни семинари за проверяващи (ако е приложимо)

☐ С настоящото DTO подава заявление за одобрение на гореупоменатата(ите) програма(и) за обучение за курсове за проверяващ за планери или балони в съответствие с точки DTO.GEN.110, буква б) и DTO.GEN.230, буква в) от приложение VIII (част DTO) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

9.

Изявления

DTO е разработила политика за безопасност в съответствие с приложение VIII (част DTO) от Регламент (ЕС) № 1178/2011, и по-специално с точка DTO.GEN.210, буква а), точка (1), подточка ii) от него, и ще прилага тази политика по време на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията.

DTO отговаря и ще продължи,по време на всички обучаващи дейности, обхванати от декларацията, да отговаря на съществените изисквания, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008, както и на изискванията на приложение I (част FCL) и приложение VIII (част DTO) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Потвърждаваме, че цялата информация в настоящата декларация, включително приложенията към нея (ако е приложимо), е пълна и точна.

Име, дата и подпис на представителя на DTO

Име, дата и подпис на началника на DTO по обучението


(1)  В случай на промени се попълват само точка 1 и полетата, съдържащи промени.