10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1108 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2018 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 45, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги могат да определят централни звена за контакт, които да гарантират от името на определящите институции спазване на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и да улесняват надзора от страна на компетентните органи. Държавите членки могат да изискват да бъде определено централно звено за контакт, когато доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари предоставят услуги на тяхна територия посредством предприятия под форми, различни от клон, но не и когато те предоставят услуги без предприятие.

(2)

Определянето на централно звено за контакт, за да се гарантира спазване на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, изглежда обосновано, ако размерът и мащабът на дейностите, извършвани от доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари чрез предприятия под форми, различни от клон, достигат или надхвърлят определени прагове. Тези прагове следва да бъдат установени на равнище, което е пропорционално с оглед на целта на Директива (ЕС) 2015/849 да се улесни надзорът, осъществяван от компетентните органи върху спазването от страна на тези предприятия, от името на тяхната определяща институция, на задълженията на местно равнище за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (борбата с ИП и ФТ), като същевременно се избегне излишната регулаторна тежест върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари.

(3)

Изискването за определяне на централно звено за контакт изглежда оправдано и когато дадена държава членка счита, че рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма във връзка с дейността на такива предприятия е по-голям, за което има свидетелства, например, въз основа на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с някои категории доставчици на платежни услуги или издателите на електронни пари. От държавите членки не следва да се изисква да извършват за тази цел оценка на риска за отделните институции.

(4)

Въпреки това, в изключителни случаи, когато имат разумни основания да смятат за голям риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с конкретен доставчик на платежни услуги или издател на електронни пари, който осъществява дейност чрез предприятия на тяхна територия, държавите членки следва да могат да изискват от издателя или от доставчика да определи централно звено за контакт, дори ако той не достига праговете, установени в настоящия регламент, или не принадлежи на категория институции, за които се изисква да определят централно звено за контакт, въз основа на оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, извършена от държавата членка.

(5)

Когато е определено централно звено за контакт, то следва от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги да гарантира, че неговите предприятия спазват приложимите правила по отношение на борбата с ИП и ФТ. За тази цел централното звено за контакт следва да е запознато добре с приложимите изисквания за борба с ИП и ФТ и да улеснява разработването и изпълнението на политики и процедури в областта на борбата с ИП и ФТ.

(6)

Наред с другото централното звено за контакт следва да има централна координираща роля между определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и неговите предприятия и между издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги и компетентните органи на държавата членка, в която функционират предприятията, така че да улеснява техния надзор.

(7)

Въз основа на цялостна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, установени на тяхна територия под форми, различни от клон, държавите членки следва да имат правото да определят, че централните звена за контакт трябва да изпълняват някои допълнителни функции като част от задължението си да гарантират спазването на задълженията на местно равнище за борба с ИП и ФТ. По-специално може да е целесъобразно държавите членки да изискват от централните звена за контакт да представят, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, доклади за съмнителни сделки, адресирани до звеното за финансово разузнаване (ЗФР) на приемащата държава членка, на чиято територия е установен задълженият субект.

(8)

Всяка държава членка има право да определи дали централните звена за контакт трябва да бъдат под конкретна форма. Ако бъде зададена определена форма, държавите членки следва да гарантират, че изискванията са пропорционални и не надхвърлят необходимото за постигането на целта да се спазват правилата за борба с ИП и ФТ и да се улесни надзорът.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от европейските надзорни органи (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари).

(10)

Европейските надзорни органи проведоха открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализираха потенциалните разходи и ползи и поискаха становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се определят:

а)

критерии за определяне на обстоятелствата, при които е подходящо да се определи централно звено за контакт съгласно член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849;

б)

правила относно функциите на централните звена за контакт.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„компетентен орган“ означава органа на държава членка, който е компетентен да осигури спазването от страна на издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги, установени на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство;

2)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, на чиято територия издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги с централно управление в друга държава членка са установени под форми, различни от клон;

3)

„издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги“ означава издателите на електронни пари по смисъла на член 2, точка 3 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и доставчиците на платежни услуги по смисъла на член 4, точка 9 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 3

Критерии за определяне на централно звено за контакт

1.   Приемащите държави членки могат да изискват от издателите на електронни пари и от доставчиците на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато е изпълнен някой от следните критерии:

а)

броят на тези предприятия е 10 или повече;

б)

кумулативният размер на разпределените и изкупените обратно електронни пари или кумулативната стойност на платежните операции, извършени от предприятията, се очаква да превиши 3 милиона евро за една финансова година или е надвишил(а) 3 милиона евро през предходната финансова година;

в)

информацията, необходима, за да се прецени дали критерият по буква а) или б) е изпълнен, не е предоставена на компетентния орган на приемащата държава членка при поискване и своевременно.

2.   Без да се засягат критериите, посочени в параграф 1, приемащите държави членки могат да изискват от някои категории издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато такова изискване е пропорционално на равнището на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия.

3.   Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат. Като част от тази оценка приемащите държави членки вземат предвид най-малкото следните критерии:

а)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида на предлаганите продукти или услуги и използваните канали за разпространение;

б)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида потребители;

в)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с наличието на повече случайни сделки, отколкото бизнес отношения;

г)

риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с обслужваните държави и географски области.

4.   Без да се засягат критериите, посочени в параграфи 1 и 2, приемащата държава членка може, в изключителни случаи, да упълномощи компетентния орган на приемащата държава членка да изисква от издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, който има предприятия на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определи централно звено за контакт, ако приемащата държава членка има разумни основания да смята, че дейността на предприятията на посочения издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги е с голям риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Член 4

Осигуряване на спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Централното звено за контакт осигурява спазването от страна на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, на правилата на приемащата държава членка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. За тази цел централното звено за контакт:

а)

улеснява разработването и прилагането на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849, като информира определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка;

б)

наблюдава, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, действителното спазване от страна на тези предприятия на изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, приети в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;

в)

информира главния офис на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за всяко нарушение или проблем, свързан със спазване на правилата, в тези предприятия, включително за всяка информация, която може да засегне способността на предприятието да спазва действително политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, или може по друг начин да засегне оценката на риска, извършвана от определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги;

г)

гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че се предприемат корективни действия в случаите, когато тези предприятия не спазват приложимите правила относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма или има риск да не спазят тези правила;

д)

гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че тези предприятия и техните служители участват в програмите за обучение, посочени в член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;

е)

представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи и ЗФР на приемащата държава членка.

Член 5

Улесняване на надзора, осъществяван от компетентните органи на приемащата държава членка

Централното звено за контакт улеснява надзора от страна на компетентните органи на приемащата държава членка върху предприятията, описани в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849. За тази цел, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, централното звено за контакт:

а)

представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи;

б)

има достъп до информация, с която разполагат тези предприятия;

в)

отговоря на всяко искане от страна на компетентните органи във връзка с дейността на тези предприятия, предоставя на компетентните органи релевантна информация, с която разполагат определилият го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и тези предприятия, и редовно докладва, когато е целесъобразно;

г)

улеснява проверките на място на тези предприятия, когато това е поискано от компетентните органи.

Член 6

Допълнителни функции на централното звено за контакт

1.   В допълнение към функциите, посочени в членове 4 и 5, приемащата държава членка може да изиска от централните звена за контакт да извършат, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, една или повече от следните функции:

а)

да представят доклади в съответствие с член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство на приемащата държава членка;

б)

да отговарят на всяко искане на ЗФР във връзка с дейността на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, и да предоставят на ЗФР релевантна информация, свързана с тези предприятия;

в)

по целесъобразност да контролират сделките с цел да установяват съмнителни сделки с оглед на мащаба и сложността на операциите на издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги в приемащата държава членка.

2.   Приемащите държави членки могат да изискват от централните звена за контакт да изпълняват една или повече от допълнителните функции, посочени в параграф 1, когато тези допълнителни функции са пропорционални на общото равнище на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон.

3.   Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на такива предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, член 3, параграф 2 от настоящия регламент и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(5)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(6)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).