9.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1105 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2018 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за предоставяне на информация на ЕОЦКП от компетентните органи по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 47, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 се изисква компетентните органи да предоставят на ЕОЦКП цялата необходима информация за изпълнение на задълженията му. С цел да се осигури ефикасна и ефективна комуникация компетентните органи и ЕОЦКП следва да използват определени канали за комуникация, в т.ч. определени лица за контакт и стандартни формуляри за искане на информация, за потвърждаване на получаването на искания за информация и за отговори на искания за информация.

(2)

Информацията, която компетентните органи трябва да предоставят по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, включва информацията, позволяваща на ЕОЦКП да създава и поддържа публичния регистър по член 36, параграф 1 от същия регламент, и по-специално информацията, посочена в букви а), в) и г) на въпросния член, както и всички последващи промени в тази информация. От компетентните органи и ЕОЦКП следва да се изисква да съгласуват техническите спецификации за представяне на тази информация на уебсайта на ЕОЦКП, за да се гарантира, че тя се предава точно и надеждно.

(3)

Информацията, която компетентните органи трябва да предоставят на ЕОЦКП по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011, може да съдържа лични данни и друга чувствителна информация, която не е обществено достояние. Поради това е важно предоставянето на информация да се ръководи от подходящи предпазни правила и правила за поверителност.

(4)

На компетентните органи и ЕОЦКП следва да се предостави достатъчно време за въвеждането на процедури за предоставянето на информацията, посочена в настоящия регламент. В тази връзка прилагането на настоящия регламент следва да започне два месеца след влизането му в сила,

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предоставени на Комисията от ЕОЦКП.

(6)

ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като прецени, че това би било непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на техническите стандарти за изпълнение, като се има предвид, че те ще засягат само националните компетентни органи на държавите членки, а не участниците на пазара.

(7)

ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомяване на ЕОЦКП във връзка с неговия регистър

1.   За да се даде възможност на ЕОЦКП да създаде и да поддържа публичния регистър, посочен в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011, в срок от пет работни дни от съответното решение компетентните органи предоставят на ЕОЦКП информацията, посочена в букви а), в) и г) от същия член, и го уведомяват за всяка промяна в тази информация.

2.   Съответно решение е едно от изброените по-долу решения на компетентен орган — то поражда предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/1011 задължение ЕОЦКП да бъде уведомяван за конкретната информация или промяна:

а)

решение за лицензиране или регистрация на администратор по силата на член 34, параграф 6, буква а) или буква б) от Регламент (ЕС) 2016/1011;

б)

решение за отнемане или за спиране на действието на лиценза или регистрацията на администратор по силата на член 35, параграф 1 от същия регламент;

в)

решение за признаване на администратор, намиращ се в трета държава, по силата на член 32, параграф 5 от същия регламент;

г)

решение за спиране или оттегляне на подобно признаване по силата на член 32, параграф 8 от същия регламент;

д)

решение за одобрение на разрешение за бенчмарк или група от бенчмаркове по силата на член 33, параграф 3 от същия регламент;

е)

решение да се изиска оттегляне на одобрение на бенчмарк или група от бенчмаркове по силата на член 33, параграф 6 от същия регламент;

Всякаква информация или промени в информацията, посочена в параграф 1, се изпраща до ЕОЦКП, като се използва каналът за комуникация на ЕОЦКП, който гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията се запазват при предаването на информацията.

3.   Компетентните органи и ЕОЦКП се споразумяват относно информационните технологии, които ще се използват за подаването на информация към уебсайта на ЕОЦКП чрез канала за комуникация на ЕОЦКП.

Член 2

Уведомяване на ЕОЦКП относно бенчмаркове на признати администратори

Уведомяването на ЕОЦКП по член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011 става чрез електронни средства, които са в състояние да гарантират пълнотата, целостта и поверителността на данните в процеса на тяхното предаване.

Член 3

Искания за информация

1.   Исканията от страна на ЕОЦКП за информация, която трябва да бъде предоставена от компетентния орган по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, различна от информацията, обхваната от членове 1 и 2 от настоящия регламент, се подават, като се използва формулярът, определен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Компетентният орган, от който е поискана информация по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 („запитаният орган“), потвърждава получаването на искането в рамките на седем дни от получаването, като използва формуляра, определен в приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Отговор на искане за информация

1.   Запитаният орган предоставя на ЕОЦКП поисканата информация, като използва формуляра, определен в приложение III към настоящия регламент. Запитаният орган предприема съответните действия в рамките на своите правомощия, за да получи и предаде исканата информация. Ако запитаният орган не може да предостави информацията към прогнозната дата на отговор, посочена в потвърждението за получаване на искането за информация, той уведомява незабавно ЕОЦКП и посочва нова прогнозна дата за отговор, като обяснява причините, поради които това се налага.

2.   При необходимост, запитаният орган се допитва до ЕОЦКП за разяснение на вида на поисканата информация, както и на честотата на необходимите актуализации.

Член 5

Начин на предаване

При всички искания за информация, потвърждения за получаване на искане и отговори на искания за информация, посочени в членове 3 и 4, се спазват следните изисквания:

а)

те са в писмен вид;

б)

изпращат се по пощата, по факс или по електронен път, като се гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията при предаването.

в)

адресирани са до:

i)

лицето за контакт, определено от компетентния орган по силата на член 7 — когато става въпрос за искане, изпратено до компетентен орган;

ii)

звеното за контакт, определено от ЕОЦКП в неговото искане за информация — когато става въпрос за потвърждаване на получаване или отговор, изпратен до ЕОЦКП.

Член 6

Поверителност

1.   Компетентните органи запазват поверителен факта, че искането за предоставяне на информация е предоставено по силата на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, съдържанието на това искане и на всички въпроси, възникнали в хода на изпълнение на искането, по-специално консултациите между ЕОЦКП и компетентния орган във връзка с искането.

2.   Компетентният орган може обаче да разкрива такива факти или обстоятелства, ако ЕОЦКП е съгласен с разкриването или това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

Член 7

Лица за контакт

В срок от 30 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент всеки компетентен орган определя лице за контакт за целите на настоящия регламент и съобщава на ЕОЦКП координатите на лицето за контакт. Всяка последваща смяна на определеното лице или промяна в неговите координати се съобщават незабавно на ЕОЦКП.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за искане на информация

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

Обща информация

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] ни е необходима информация във връзка с въпросите, изложени подробно по-долу.

Ще Ви бъда благодарен, ако получа горепосочената информация до [въведете примерна дата за отговор] а, ако това не е възможно, да съобщите кога очаквате това да стане.

Мотиви за искането на информация

[Отбележете разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011, съгласно които случаят попада в компетенциите на запитващия орган]

Искането се отнася за информация относно …

[Опишете предмета на искането, областта на съответния надзор на бенчмарк и целта, за която се иска информацията]

В допълнение към …

[Ако е приложимо, моля, посочете данните на предходното искане, по които то да бъде намерено.]

Съдържащата се в искането информация следва да се третира като поверителна в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105.

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за потвърждаване на получаването на искане за информация

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] с настоящото потвърждаваме получаването на Вашето искане за информация с референтен номер [Въведете искането].

Очаквана дата на отговор (ако е възможно на този етап): …

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за отговор на искане за предоставяне на информация

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Референтен номер: …

Дата: …

Обща информация

ОТ:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитан орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 на Комисията)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка (ако е приложимо):

Запитващ орган:

Официален адрес:

(Координати за връзка с определеното лице за контакт съгласно член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105)

Име:

Телефон:

Електронна поща:

Уважаема г-жо/Уважаеми г-н [вписва се съответното име]

В съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105 за установяване на технически стандарти за изпълнение [за определяне на процедурите и формулярите за обмен на информация] Вашето искане за информация от [дд.мм.гггг] с референтен номер [Въведете референтния номер на искането] беше обработено от нас.

Изисквана информация

Предоставената информация е поверителна и е разкрита на [въведете наименованието на запитващия орган] съгласно [въведете разпоредбата от приложимото секторно законодателство], при условие че ще остане поверителна, в съответствие с член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1105. [Въведете наименованието на запитващия орган] спазва изискванията на член 5 от Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2018/1105 по отношение на ограниченията във връзка с поверителността и допустимото използване на информацията.

С уважение,

[подпис]