31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1077 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (2) бяха определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013. С Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше изменен Регламент (ЕС) № 1305/2013 чрез опростяване на общите правила, уреждащи Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Поради това правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 следва да бъдат съответно изменени.

(2)

Задължението органите за предоставяне на консултации да се избират чрез специална тръжна процедура беше отменено. Поради това правилата за прилагане, свързани с търговете, следва да бъдат заличени.

(3)

В член 2, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 бяха въведени правила за съвместното установяване на земеделско стопанство от млади земеделски стопани, а в член 2, параграф 1, буква т) от същия регламент беше добавено определение за „дата на установяване“. Поради това следва да се приведат в съответствие разпоредбите, отнасящи се до младите земеделски стопани, посочени в част 1, параграф 8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014. Освен това след заличаването на член 57 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (4), съдържащ правила относно развитието на стопанството и стопанската дейност, следва да бъдат опростени и правилата за бизнесплана, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014.

(4)

Правилата относно финансовите инструменти бяха опростени. По-специално в член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 беше въведенa дерогация от приложимостта на критериите за подбор при операциите, подпомагани чрез финансови инструменти. Част 1, параграф 8 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да се приведе в съответствие с тази дерогация.

(5)

За да се избегне ненужната административна тежест, и по-специално честите изменения на плановете за финансиране, е необходимо да се уточни, че горната граница, свързана с превишаването на планираното финансово участие на ЕЗФРСР, представено във финансовия план на всяка програма, се изчислява на равнището на общия размер за всяка мярка.

(6)

В член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се предвижда подпомагане за земеделските стопани чрез специфичен за сектора инструмент за стабилизиране на доходите, а в член 37 от същия регламент се разрешава подпомагане за застрахователни схеми в селското стопанство, които покриват производствени загуби, надхвърлящи 20 % от средногодишната стойност, причинени от неблагоприятни климатични явления, болести по животните или растенията, нашествие на вредители или екологичен инцидент. Съгласно член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 в плана за финансиране следва да се посочи планираното подпомагане от ЕЗФРСР и процентното участие.

(7)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 7 се заличава.

2)

В член 8 параграф 1 се заличава.

3)

Част 1 от приложение I се изменя, както следва:

а)

параграф 8 — „Описание на избраните мерки“ — се изменя, както следва:

i)

в точка 2) буква в) се заменя със следното:

„в)

приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и когато е приложимо — методология за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция — посочване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на подпомагане и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, изпълняван по член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи и максималното равнище на подпомагане.“;

ii)

в точка 2), буква д), точка 5 се заменя със следното:

„5.   Развитие на стопанството и стопанската дейност (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

определение за малко стопанство, посочено в член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

определение за действията, посочени в член 2, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 („дата на установяване“);

определяне на горните и долните прагове, предвидени в член 19, параграф 4, петата алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

специални условия за подпомагане на младите земеделски стопани, когато те не се установяват като едноличен ръководител на стопанството в съответствие с член 2, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 8072014;

информация за прилагането на гратисния период, посочен в член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014;

обобщение на изискванията на бизнесплана;

използване на възможността за съчетаване на различните мерки чрез бизнесплана, даващо достъп на младия земеделски стопанин до тези мерки;

обхванати области на разнообразяване.“;

iii)

в точка 2), буква д) заглавието на точка 16 се заменя със следното:

„16.    Управление на риска (членове 36 — 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013)“;

б)

параграф 10, буква в) се изменя, както следва:

i)

в първата алинея се добавя следната подточка v):

„v)

за операциите, изпълнявани в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато минималният праг на загуба е определен на 20 %, и за операциите, изпълнявани в съответствие с член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — ориентировъчното общо финансово участие на Съюза и ориентировъчното процентно участие.“;

ii)

добавя се следната алинея:

„За целите на междинните плащания, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, плащането на салдото, посочено в член 37, и уравняването на сметки, посочено в член 51 от същия регламент, финансовото участие на ЕЗФРСР, което се изплаща по отношение на допустимите публични разходи за съответната програма, се спазва на равнището на мярката.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).