16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/973 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2018 година

за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването на популациите на подлежащите на улов видове на нива, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)

На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на високо равнище на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят свръхулова, незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до нива, осигуряващи МУУ в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се установяват правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПР) в съответствие с международните задължения на Съюза. Целта на ОПР е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането на добро екологично състояние до 2020 г. съгласно предвиденото в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

Целите на ОПР са, наред с другото, да гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да прилага подхода на предпазливост и екосистемния подход при управлението на рибарството.

(5)

С оглед постигането на целите на ОПР следва да бъдат приети редица мерки за опазване, когато е целесъобразно и в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.

(6)

Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби, многогодишният план, установен с настоящия регламент („планът“) следва да съдържа цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов.

(7)

„Най-добрите налични научни становища“ следва да се разбира като отнасящо се до публично достъпни научни препоръки, подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и които са издадени или преразгледани от независим научен орган, признат на равнище на Съюза или на международно равнище.

(8)

Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища относно запасите, попадащи в обхвата на плана. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Предоставените от ICES научни становища следва да се основават на плана и по-специално следва да посочват диапазони за FMSY и референтни равнища на биомасата, т.е. МSY Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и, когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, включително, например, при становищата за смесен риболов на ICES.

(9)

С регламенти (ЕО) № 676/2007 (5) и (ЕО) № 1342/2008 (6) на Съвета се определят правилата за устойчиво експлоатиране на запасите от атлантическа треска, писия и морски език в Северно море и прилежащите му води. Тези и други дънни запаси са обект на улов при смесен риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.

(10)

Този многогодишен план следва да се прилага и спрямо дънни запаси и свързаните с тях риболовни дейности в Северно море. Става дума за видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, норвежкият омар (Nephrops norvegicus) и северната скарида (Pandalus borealis), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него;

(11)

Някои дънни запаси се експлоатират както в Северно море, така и в прилежащите му води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в Северно море, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните райони извън Северно море. В многогодишните планове за зоните извън Северно море, където предимно се експлоатират запаси, присъстващи и в Северно море, също трябва да се установят измерими цели и предпазни мерки, като се разшири обхватът на тези многогодишни планове, така че да включват и Северно море.

(12)

Географският обхват на плана следва да се основава на географското разпределение на запасите, посочени в най-новите научни становища по отношение на запасите, предоставени от ICES. Бъдещи промени в географското разпределение на запасите, както е посочено в плана, може да станат необходими вследствие на подобрени научни данни или в резултат на миграция на запасите. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в плана географско разпределение на запасите, в случай, че в предоставеното от ICES научно становище се посочва промяна в географското разпределение на съответните запаси.

(13)

Когато запаси от общ интерес се експлоатират съвместно с трети държави, Съюзът следва да поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално с член 2, параграф 2, както и с целите на настоящия регламент. Когато не е постигнато официално споразумение, Съюзът следва да полага всички усилия за постигане на общи договорености за риболова на тези запаси, с цел да позволи устойчивото им управление, като насърчава условия на равнопоставеност за операторите от Съюза.

(14)

Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПР и по-конкретно постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, при изпълнение на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, насърчаване на справедлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид крайбрежният риболов и социално-икономическите аспекти, и прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството. Планът следва също така да уточнява подробностите за прилагането на задължението за разтоварване във водите на Съюза в Северно море за всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(15)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, установени в член 2, параграф 2 от него и при спазване на измеримите цели, сроковете и границите, установени в многогодишните планове.

(16)

Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които съответстват на целта за постигане и поддържане на MУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавостта за отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FMSY следва да бъдат изчислени и предоставени от ICES, по-конкретно в периодичното му становище относно улова. Въз основа на плана, те се извличат, за да се постигне не повече от 5 % намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов, както е посочено в отговора на ICES на „Искането на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. Също така тази горна граница съответства на „консултативното правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F трябва да се намали до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FMSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общият допустим улов (ОДУ), разделена на MSY Btrigger. ICES използва тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научни становища относно възможностите за улов и смъртността от риболов.

(17)

С оглед определянето на възможностите за риболов следва да е налице горен праг за диапазоните на FMSY при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — горна граница за определени случаи. Възможностите за риболов следва да могат да се определят на горната граница единствено ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на целите на настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов.

(18)

За запасите, за които са налични измерими цели, свързани с МУУ, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо да се установят референтни равнища на опазване, изразени като прагови нива на биомасата на репродуктивния запас за рибните запаси и като прагови нива на изобилието за норвежкия омар.

(19)

В случай че размерът на запаса спадне под тези нива, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Предпазните мерки следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от посочения регламент.

(20)

Следва да бъде възможно да се определи ОДУ за норвежкия омар в участък 2a и в подзона 4 на ICES като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не следва да изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.

(21)

Когато Съветът отчита значителното въздействие на любителския риболов в рамките на възможностите за риболов за определени запаси, той следва да може да определи ОДУ за улова от търговски риболов, който да се взема предвид обема на улова от любителски риболов и/или да приеме други мерки, ограничаващи любителския риболов, като например ограничения на улова и периоди на забрана на риболова.

(22)

С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които следва да бъдат допълнително уточнени, съобразно член 18 от посочения регламент.

(23)

С цел да се избегне проблематичното разместване на риболовната дейност, което би могло да има отрицателно въздействие върху състоянието на запасите от атлантическа треска, е целесъобразно да се запази система на разрешителни за риболов, свързана с ограничаване на общия капацитет на двигателната мощност на риболовните кораби в участък 7г по ICES, както бе приложимо по-рано съгласно Регламент (ЕО) № 1342/2008.

(24)

Срокът за представяне на съвместните препоръки от държавите членки с пряк управленски интерес следва да бъде установен съгласно изискването в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(25)

В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва оценка, в срок до 6 август 2023 г. и на всеки пет години след това, на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент въз основа на научните становища. Този срок позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и рибарството. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.

(26)

С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на корекции, свързани със запасите, попадащи в обхвата на настоящия регламент вследствие на промени в географското разпределение на запасите, коригиращите мерки и прилагането на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (7). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(27)

За да се осигури правна сигурност, е целесъобразно да се поясни, че мерките за временно преустановяване, които са приети с оглед постигане на целите на плана, могат да се считат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(28)

Регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 следва да бъдат отменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за следните дънни запаси във водите на Съюза в Северно море (участъци 2a, 3a и подзона 4 на ICES), включително за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, както и в случаите, когато тези запаси се простират извън Северно море, в прилежащите му води:

а)

атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона 4 (Северно море) и участъци 7г (източната част на Ламанша) и 3а.20 (Скагерак);

б)

пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона 4 (Северно море) и участъци 6а (зоната на запад от Шотландия) и 3а.20 (Скагерак);

в)

писия (Pleuronectes platessa) в подзона 4 (Северно море) и участък 3а.20 (Скагерак);

г)

сайда (Pollachius virens) в подзони 4 (Северно море) и 6 (Rockall и зоната на запад от Шотландия) и участък 3a (Скагерак и Категат);

д)

морски език (Solea solea) в подзона 4 (Северно море);

е)

морски език (Solea solea) в участък 3a (Скагерак и Категат) и подучастъци 22—24 (западната част на Балтийско море);

ж)

меджид (Merlangius merlangus) в подзона 4 (Северно море) и участък 7d (източната част на Ламанша);

з)

морски дявол (Lophius piscatorius) в участък 3a (Скагерак и Категат) и подзони 4 (Северно море) и 6 (Rockall и зоната на запад от Шотландия);

и)

северна скарида (Pandalus borealis) в участъци 4a изток (северната част на Северно море, Норвежката котловина) и 3а.20 (Скагерак);

й)

норвежки омар (Nephrops norvegicus) в участък 3а (функционални единици 3-4);

к)

норвежки омар в подзона 4 (Северно море) по функционална единица:

норвежки омар в зона Botney Gut-Silver Pit (функционална единица 5);

норвежки омар в зона Farn Deeps (функционална единица 6);

норвежки омар в зона Fladen Ground (функционална единица 7);

норвежки омар в зона Firth of Forth (функционална единица 8);

норвежки омар в зона Moray Firth (функционална единица 9);

норвежки омар в зона Noup (функционална единица 10);

норвежки омар в зоната на Норвежката котловина (функционална единица 32);

норвежки омар в зона Horn's Reef (функционална единица 33);

норвежки омар в зона Devil's Hole (функционална единица 34).

Когато в научните становища се посочва промяна в географското разпределение на изброените в първа алинея от настоящия параграф запаси, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на настоящия регламент посредством коригиране на зоните, изброени в първа алинея от настоящия параграф, с оглед отразяването на тази промяна. Тези корекции не разширяват зоните на разпространение на запасите извън водите на Съюза на подзони 2 до 7.

2.   Когато, въз основа на научни становища, Комисията смята, че посоченият в параграф 1, първа алинея, списък на запасите трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменението на този списък.

3.   По отношение на посочените в параграф 1 от настоящия член прилежащи води, попадащи в обхвата на параграф 1 от настоящия член, се прилагат единствено членове 4 и 6, както и мерките, свързани с възможностите за риболов съгласно член 7.

4.   Настоящият регламент се прилага и за прилова в Северно море, уловен при риболов на запасите, изброени в първа алинея от параграф 1. При все това, когато по силата на други правни актове на Съюза за установяване на многогодишни планове за тези запаси има установени диапазони за FMSY и свързани с биомасата предпазни мерки, се прилагат тези диапазони и предпазни мерки.

5.   Настоящият регламент също така уточнява подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване във водите на Съюза в Северно море за всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения в допълнение към определенията, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета (9), член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (10) и член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013:

(1)

„диапазон на FMSY“ означава диапазон от стойности, представен от най-добрите налични научни становища, и по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES), при който всички равнища на смъртността от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при даден модел на риболов и при настоящите средни условия на околната среда, без да се засегне значително процесът на възпроизвеждане на съответния запас. Той не следва да води до повече от 5 % намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Той е ограничен, така че да има по-малко от 5 % вероятност запасът да спадне под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim);

(2)

„MSY Flower“ означава най-ниската стойност в рамките на диапазона на FMSY;

(3)

„MSY Fupper“ означава най-високата стойност в рамките на диапазона на FMSY;

(4)

„стойност на FMSY“ означава стойността на прогнозната сума на смъртността от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите средни условия на околната среда води до МУУ в дългосрочен план;

(5)

„долен диапазон на FMSY“ означава диапазон от стойности от MSY Flower до стойността на FMSY;

(6)

„горен диапазон на FMSY“ означава диапазон от стойности от стойността на FMSY до MSY Fupper;

(7)

„Blim“ означава референтната точка на биомасата на репродуктивния запас, представена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;

(8)

„MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, а в случая на запасите от норвежки омар —на изобилието, представено от най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатиране в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.

ГЛАВА II

ЦЕЛИ

Член 3

Цели

1.   Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над нивата, на които може да се постигне МУУ.

2.   Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.

3.   Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.

4.   По-специално планът има за цел:

а)

да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО; и

б)

да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО съразмерно на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

5.   Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Когато няма достатъчно данни, се използва сравнима степен на опазване на съответните запаси.

ГЛАВА III

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ

Член 4

Измерими цели

1.   За запасите, посочени в член 1, параграф 1, целевите равнища на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, определени в член 2, се постигат възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това се поддържат в диапазоните на FMSY в съответствие с настоящия член.

2.   Диапазоните на FMSY въз основа на плана се изискват от ICES.

3.   В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато Съветът установява възможностите за риболов за даден запас, той установява тези възможности в долния диапазон на FMSY, наличен към момента за съответния запас.

4.   Независимо от параграфи 1 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени на нива, които са по-ниски от диапазона на FMSY.

5.   Независимо от параграфи 3 и 4 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с горния диапазон на FMSY, наличен към момента за съответния запас, при условие че запасът, посочен в член 1, параграф 1, е над MSY Btrigger:

а)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)

ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)

за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %.

6.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5 % вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под Blim.

Член 5

Управление на запасите от прилова

1.   Мерките за управление на запасите, посочени в член 1, параграф 4, включително, по целесъобразност, възможностите за риболов, се определят, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища, и са в съответствие с целите, установени в член 3.

2.   При липса на подходяща научна информация тези запаси се управляват съгласно подхода на предпазливост към управлението на рибарството, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.   В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 управлението на смесения риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, взема предвид трудността за риболов на всички запаси на равнището на МУУ едновременно, особено в ситуации, в които това води до преждевременно прекратяване на риболова.

ГЛАВА IV

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 6

Референтни равнища на опазване

Следните референтни равнища на опазване, с които се гарантира пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изисква от ICES въз основа на плана:

а)

MSY Btrigger за запасите, посочени в член 1, параграф 1;

б)

Blim за запасите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 7

Предпазни мерки

1.   Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас, а в случая на запасите от норвежки омар —изобилието на някой от запасите, посочени в член 1, параграф 1, е под MSY Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до нива, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, възможностите за риболов се определят на нива, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, намалена до горния диапазон на FMSY.

2.   Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас, а в случая на запасите от норвежки омар — изобилието на някой от запасите, посочени в член 1, параграф 1, е под Blim, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до нива, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5, тези коригиращи мерки може да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.

3.   Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, може да включват:

а)

спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

мерки съгласно членове 8 и 9 от настоящия регламент.

4.   Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва като се взема предвид характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас, а в случая на запасите от норвежки омар —изобилието, е под нивата, посочени в член 6.

Член 8

Конкретни мерки за опазване

Когато в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на някой от дънните запаси, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, или когато биомасата на репродуктивния запас, а в случая на запасите от норвежки омар — изобилието, на някой от видовете, обхванати от член 1, параграф 1, за дадена година е под MSY Btrigger, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези делегирани актове могат да допълват настоящия регламент чрез установяване на правила относно:

а)

характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;

б)

използване на риболовните уреди, по-специално време за потапяне и дълбочина на разполагане на уреда, за да се гарантира или подобри селективността;

в)

забрана или ограничение за риболов в определени зони, за да се защити хвърлящата хайвер риба и младите екземпляри, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване или нецелеви видове;

г)

забрана или ограничение за риболов или използване на определени типове риболовни уреди през определени периоди от време, за да се защити хвърлящата хайвер риба, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване или нецелеви видове;

д)

минимални референтни размери за опазване с цел да се гарантира защитата на младите екземпляри морски организми;

е)

други характеристики, свързани със селективността.

ГЛАВА V

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Член 9

Технически мерки

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълване на настоящия регламент във връзка със следните технически мерки:

а)

спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

б)

спецификации на измененията или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

в)

ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; и

г)

определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри на морски организми.

2.   Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, установени в член 3.

ГЛАВА VI

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 10

Възможности за риболов

1.   Когато разпределят отпуснатите им в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможности за риболов, държавите членки вземат предвид вероятния състав на улова за корабите, които участват в смесен риболов.

2.   След като нотифицират Комисията, държавите членки може да разменят изцяло или част от разпределените им възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.   Без да се засяга член 7 от настоящия регламент, ОДУ за запаса от норвежки омар в зони 2а и 4 на ICES може да представлява сбор от ограниченията на улова за функционалните единици и за статистическите квадранти извън функционалните единици.

4.   Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, Съветът го взема предвид и може да ограничи любителския риболов при определянето на възможностите за риболов, за да се избегне превишаване на общите целеви равнища на смъртност от риболов.

ГЛАВА VII

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 11

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване във водите на Съюза в Северно море

По отношение на всички запаси от видове в Северно море, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробностите на това задължение съгласно предвиденото в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VIII

ДОСТЪП ДО ВОДИ И РЕСУРСИ

Член 12

Разрешения за риболов и пределни граници на капацитета

1.   За всяка зона на ICES, посочена в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава членка издава разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 за корабите, плаващи под нейно знаме и които участват в риболовни дейности в тази зона. В тези разрешения за риболов държавите членки могат също така да ограничат общия капацитет, изразен в kW, на плавателните съдове, които ползват определен уред.

2.   По отношение на атлантическата треска в източната част на Ламанша (участък 7d на ICES), без да се засягат пределните граници на капацитета, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013, общият капацитет, изразен в kW, за корабите, притежаващи разрешения за риболов, издадени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, не надвишава максималния капацитет на корабите, които са извършвали риболовни дейности през 2006 г. или 2007 г., като са използвали един от следните уреди в съответната зона на ICES:

а)

дънни тралове и грибове (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) с размер на отвора на мрежата:

i)

равен на или по-голям от 100 mm;

ii)

равен на или по-голям от 70 mm и по-малък от 100 mm;

iii)

равен на или по-голям от 16 mm и по-малък от 32 mm;

б)

бим тралове (TBB) с размер на отвора на мрежата:

i)

равен на или по-голям от 120 mm;

ii)

равен на или по-голям от 80 mm и по-малък от 120 mm;

в)

хрилни мрежи, заплитащи мрежи (GN);

г)

тристенни хрилни мрежи (GT);

д)

парагади (LL).

3.   Всяка държава членка съставя и поддържа списък на корабите, притежаващи разрешителното за риболов, посочено в параграф 1, и предоставя достъп до него на своя официален уебсайт за Комисията и останалите държави членки.

ГЛАВА IX

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Член 13

Принципи и цели на управлението на запасите от общ интерес за Съюза и за трети държави

1.   Когато запаси от общ интерес се експлоатират и от трети държави, Съюзът поддържа отношения с тези трети държави, за да гарантира, че тези запаси се управляват устойчиво в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално с член 2, параграф 2, както и с целите на настоящия регламент. Когато не е постигнато официално споразумение, Съюзът полага всички усилия за постигане на общи договорености за риболова на тези запаси с оглед да позволи устойчивото им управление, като насърчава условия на равнопоставеност за операторите от Съюза.

2.   В контекста на съвместното управление на запаси с трети държави Съюзът може да обменя възможности за риболов с трети държави в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА X

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 14

Регионално сътрудничество

1.   Към мерките, посочени в членове 8, 9 и 11 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от 6 август 2019 г., а за следващите — 12 месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 15 от настоящия регламент. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.

3.   Правомощията, предоставени съгласно членове 8, 9 и 11 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА XI

ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ

Член 15

Оценка на плана

До 6 август 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и относно риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси, по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

ГЛАВА XII

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1 и членове 8, 9 и 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 5 август 2018 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1 и членове 8, 9 и 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 1 и членове 8, 9 и 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА XIII

ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Член 17

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

ГЛАВА XIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна

1.   Регламенти (ЕО) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 се отменят.

2.   Всяко позоваване на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  ОВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 109.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 юни 2018 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(5)  Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).

(7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно забранените видове

Регламентът, който подлежи да бъде приет въз основа на предложението на Комисията относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки (2016/0074(COD)), следва да съдържа разпоредби, наред с другото, относно видовете, чийто риболов е забранен. По тази причина двете институции се договориха да не включват списък, отнасящ се до Северно море, в настоящия регламент (2016/0238(COD)).


Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно контрола

Европейският парламент и Съветът ще включат следните разпоредби за контрол по отношение на Северно море при предстоящото преразглеждане на Регламента относно контрола (Регламент (ЕО) № 1224/2009): предварителни уведомления, изисквания за риболовен дневник, определени пристанища и други разпоредби за контрол.