15.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/870 НА СЪВЕТА

от 14 юни 2018 година

за прилагане на член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (1), и по-специално член 21, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2016 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2016/44.

(2)

На 7 юни 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, добави шест лица към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят към списъка в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44:

21.

Име: 1. Ermias 2: Ghermay 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Лидер на транснационална мрежа за трафик Дата на раждане: Около 35—45-годишен Място на раждане: (вероятно Asmara, Еритрея) Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Ermies Ghermay б) Ermias Ghirmay Гражданство: Еритрея Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: (известен адрес: Триполи, Tarig sure no. 51, вероятно се е преместил в Sabratha през 2015 г.) Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

За Ermias Ghermay има подробни доказателства от множество надеждни източници, включително наказателни разследвания, в които той е посочен като един от най-важните участници от Субсахарска Африка в незаконния трафик на мигранти в Либия. Ermias Ghermay е лидер на транснационална мрежа, отговорна за трафика и контрабандата на десетки хиляди мигранти, предимно от Африканския рог към бреговете на Либия и оттам към държавите на местоназначение в Европа и Съединените щати. Разполага с въоръжени мъже, както и със складове и лагери за задържане, в които според сведенията спрямо мигрантите са извършвани сериозни нарушения на правата на човека. Работи в тясно сътрудничество с мрежите за контрабанда в Либия, като тази на Abu-Qarin, и се счита за тяхната „Източна верига за доставки“. Неговата мрежа се простира от Судан до бреговете на Либия и до Европа (Италия, Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство), както и до Съединените щати. Ghermay контролира частни лагери за задържане в района на северозападното крайбрежие на Либия, където мигрантите са задържани и срещу тях са извършвани сериозни посегателства. От тези лагери мигрантите се транспортират в Sabratha или Zawiya. През последните години Ghermay е организирал огромен брой рисковани пътувания през морето, с което е изложил мигрантите (включително много непълнолетни лица) на опасност от смърт. През 2015 г. съдът в Палермо (Италия) издава заповеди за арест на Ermias Ghermay във връзка с контрабандата на хиляди мигранти при нечовешки условия, включително корабокрушението край Лампедуза от 13 октомври 2013 г., при което загиват 266 души.

22.

Име: 1. Fitiwi 2: Abdelrazak 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Лидер на транснационална мрежа за трафик Дата на раждане: Около 30—35-годишен Място на раждане: Massaua, Еритрея Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: Fitwi Esmail Abdelrazak Гражданство: Еритрея Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Fitiwi Abdelrazak е лидер на транснационална мрежа, отговорна за трафика и контрабандата на десетки хиляди мигранти, предимно от Африканския рог към бреговете на Либия и оттам към държавите на местоназначение в Европа и Съединените щати. Fitiwi Abdelrazak е идентифициран в открити източници и в няколко наказателни разследвания като един от високопоставените участници, отговорни за експлоатацията и злоупотребите с голям брой мигранти в Либия. Abdelrazak има широки контакти в рамките на либийските мрежи за трафик и е натрупал огромно богатство от незаконен трафик на мигранти. Разполага с въоръжени мъже, както и със складове и лагери за задържане, в които са извършвани сериозни нарушения на правата на човека. Неговата мрежа е съставена от клетки, простиращи се от Судан, Либия и Италия до държавите на местоназначение за мигрантите. Мигрантите в неговите лагери са докарвани и от други места, като например други местни центрове за задържане. От тези лагери мигрантите се транспортират до либийския бряг. Abdelrazak е организирал безбройни рисковани пътувания през морето, с което е изложил мигрантите (включително непълнолетни лица) на опасност от смърт. Abdelrazak е свързан най-малко с две корабокрушения с фатални последици в периода между април 2014 г. и юли 2014 г.

23.

Име: 1. Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Командир на милицията Anas al-Dabbashi, ръководител на транснационална мрежа за трафик Дата на раждане: Около 30-годишен Място на раждане: (вероятно Sabratha, околностите на Talil) Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Al-Dabachi б) Al Ammu в) Чичото г) Al-Ahwal Гражданство: Либия Паспорт №: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: a) Garabulli, Либия б) Zawiya, Либия Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Ahmad al-Dabbashi е командир на милицията Anas al-Dabbashi, която преди е развивала дейност в крайбрежната зона между Sabratha и Melita. Al-Dabbashi е важен лидер в незаконните дейности, свързани с трафика на мигранти. Кланът и милицията al-Dabbashi също поддържат връзки с групи, занимаващи се с тероризъм и насилствен екстремизъм. Понастоящем Al-Dabbashi действа в района на Zawiya, след като през октомври 2017 г. избухват насилствени сблъсъци с други милиции и съпернически организации за трафик на хора около крайбрежната зона, което води до над 30 загинали, включително цивилно население. В отговор на свалянето му от 4 декември 2017 г. Ahmad al-Dabbashi публично обещава да се върне в Sabratha с оръжие и сила. Съществуват множество доказателства, че милицията на Al-Dabbashi е имала пряко участие в незаконния трафик и контрабандата на мигранти, както и че тя контролира зони за заминаване на мигрантите, лагери, сигурни квартири и лодки. Има информация в подкрепа на заключението, че Al-Dabbashi е поставял мигрантите (включително непълнолетни лица) в жестоки условия, което понякога е водело до фатални последици на сушата и в морето. След ожесточени сблъсъци между милицията на al-Dabbashi и други милиции в Sabratha, са намерени хиляди мигранти (много от тях в тежко състояние), като повечето са държани в центрове на бригадата „Мъчениците Anas al-Dabbashi“ и милицията al-Ghul. Кланът al-Dabbashi и свързаната с него милиция Anas al-Dabbashi поддържат дългогодишни връзки с Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) и свързаните с нея формирования. Няколко бойци на ИДИЛ са били в техните редици, включително Abdallah al-Dabbashi, „халифа“ на ИДИЛ от Sabratha. Освен това Al-Dabbashi е заподозрян за участие в организирането на убийството на Sami Khalifa al-Gharabli, определен от общинския съвет на Sabratha да противодейства на операциите по контрабанда на мигранти през юли 2017 г. Дейностите на Al-Dabbashi до голяма степен допринасят за растящото насилие и несигурност в западните части на Либия и застрашават мира и стабилността в Либия и в съседните страни.

24.

Име: 1. MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Лидер на транснационална мрежа за трафик Дата на раждане:19 януари 1983 г.Място на раждане: Sabratha, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin б) Доктора в) Al-Grein Гражданство: Либия Паспорт №: a) 782633, издаден на 31 май 2005 г.б) 540794, издаден на 12 януари 2008 г.Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

MUS'ab Abu-Qarin се счита за основен участник в трафика на хора и контрабандата на мигранти в района на Sabratha, но работи също от Zawiya и Garibulli. Неговата транснационална мрежа обхваща Либия, европейски дестинации, страните от Субсахарска Африка за наемането на мигранти и арабските страни за финансовия сектор. Надеждни източници са документирали неговите тайни споразумения в областта на трафика на хора и контрабандата с Ermias Ghermay, който се занимава с „Източната верига за доставки“ от името на Abu-Qarin. Има доказателства, че Abu-Qarin е установил взаимоотношения в Zawiya с други участници в бизнеса с трафик на хора, най-вече с Mohammed Kachlaf (негов братовчед и ръководител на бригадата al-Nasr, също предложен за включване в списъка). Бивш съучастник на Abu-Qarin, който понастоящем си сътрудничи с либийските власти, твърди, че Abu-Qarin е организирал пътувания през морето за 45 000 души само през 2015 г., с което е изложил мигрантите (включително непълнолетни лица) на опасност от смърт. Abu-Qarin е организаторът на пътуване от 18 април 2015 г., довело до корабокрушение в Сицилианския канал и причинило смъртта на 800 души. Доказателства, включително от експертната група на ООН, показват, че е отговорен за подлагането на мигранти на жестоки условия, включително в Триполи, близо до района на Al-Wadi и крайбрежните курорти, близо до Sabratha, където са държани мигрантите. Има сведения, че Abu-Qarin е бил близък до клана al-Dabbashi в Sabratha до избухването на конфликт по повод на „данък защита“. Източници твърдят, че Abu-Qarin е плащал на лица, близки до насилствените екстремисти в района на Sabratha, за да получи одобрение за контрабанда на мигранти от името на кръгове от насилствени екстремисти, които извличат финансови ползи от незаконната имиграция. Abu-Qarin е свързан с мрежа от контрабандисти, съставена от салафистки въоръжени групировки, в Триполи, Sebha и Kufra.

25.

Име: 1. Mohammed 2: Kachlaf 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Командир на бригадата Shuhada al-Nasr, ръководител на охраната на нефтопреработвателната рафинерия в Zawiya Дата на раждане: няма данни Място на раждане: Zawiya, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Kashlaf б) Koshlaf в) Keslaf г) al-Qasab Гражданство: Либия Паспорт №: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Zawiya, Либия Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Mohammed Kachlaf е ръководител на бригадата Shuhada al Nasr в Zawiya, Западна Либия. Неговата милиция контролира рафинерията в Zawiya — централен възел на дейностите по контрабанда на мигранти. Kachlaf контролира също и центрове за задържане, включително центъра за задържане Nasr — официално под контрола на DCIM. Както е документирано в различни източници, мрежата на Kachlaf е една от най-силно доминиращите в областта на контрабандата на мигранти и експлоатацията на мигранти в Либия. Kachlaf има солидни връзки с началника на местното звено на бреговата охрана на Zawiya, al-Rahman al-Milad, което залавя лодки с мигранти, често на съпернически мрежи за контрабанда на мигранти. След това мигрантите се завеждат до места за задържане под контрола на милицията Al Nasr, където според сведенията биват държани в критични условия. Експертната група за Либия е събрала доказателства за мигранти, които често са пребивани, а други, особено жени от страните от Субсахарска Африка и Мароко, са продавани на местния пазар като „сексуални роби“. Експертната група констатира също, че Kachlaf си сътрудничи с други въоръжени групи и е участвал в множество ожесточени сблъсъци през 2016 и 2017 г.

26.

Име: 1. Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: няма данни

Звание: няма данни Назначение: Командир на бреговата охрана в Zawiya Дата на раждане: Около (29-годишен) Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Rahman Salim Milad б) al-Bija Гражданство: Либия Паспорт №: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Zawiya, Либия Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Abd Al Rahman al-Milad ръководи регионалното звено на бреговата охрана в Zawiya, което е постоянно свързвано с насилие срещу мигранти и други контрабандисти на хора. Експертната група на ООН твърди, че Milad, както и други служители на бреговата охрана, имат пряко участие в потапянето на плавателни съдове с мигранти на борда, чрез използването на огнестрелни оръжия. Al-Milad си сътрудничи с други контрабандисти на мигранти, като Mohammed Kachlaf (също предложен за включване в списъка), който според източниците му осигурява защита при извършването на незаконни дейности, свързани с трафик и контрабанда на мигранти. Няколко свидетели по наказателни разследвания са заявили, че са били задържани в морето от въоръжени мъже от кораб на бреговата охрана с наименование Tallil (използван от al-Milad) и отведени в центъра за задържане al-Nasr, където според сведенията са били държани при жестоки условия и подложени на побои.