7.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/838 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се отнасят също така и за всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва в съответствие с член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2018 година.

За Комисията,

от името на Председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и Митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт, представляващ хигиенна подложка за еднократна употреба, който се използва като се поставя върху детско гърне, състоящ се от пластмасова торбичка, към чиято долна част е прикрепен многослойна абсорбираща подложка, изработена от хартия и свръхабсорбиращ полимер — полиакрилат във формата на гранули.

Тези гранули от свръхабсорбиращ полиакрилат се трансформират в гел при контакт с урина.

3924 90 00

Класирането се определя от разпоредбите на Общите правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3924 и 3924 90 00 .

Класирането в позиция 4818 се изключва, тъй като основният характер на продукта не се определя от хартиените му компоненти, а от свръхабсорбиращия полимер — полиакрилат.

Класирането в позиция 9619 се изключва, тъй като продуктът не е оформен по такъв начин, че да съответства на човешкото тяло (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБ към ХС) за позиция 9619 ).

Продуктът представлява комбинация от пластмаси и други материали. Продукт, който съчетава пластмаси и други материали, се класира в глава 39, при условие че запазва основния характер на изделията от пластмаси (вж. също ОБ към ХС, Общите бележки към глава 39).

Основният характер на продукта се определя от свръхабсорбиращ полимер; смята се, че хартията има само функция на носител или опаковка.

Поради това продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 3924 90 00 като други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от пластмаса.