30.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/783 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество имидаклоприд

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, член 49, параграф 2 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/116/ЕО на Комисията (2) активното вещество имидаклоприд беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита.

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията (5) се изменят условията за одобрение на активното вещество имидаклоприд и от заявителя се изисква да предостави потвърждаваща информация относно:

а)

риска за опрашителите, различни от медоносни пчели;

б)

риска за медоносните пчели, които събират нектар и цветен прашец от следващите култури;

в)

потенциалния прием чрез корените на цъфтящи плевели;

г)

риска за медоносните пчели чрез паша на манов мед, получаван от насекоми;

д)

потенциалната експозиция чрез гутация и за острия и дългосрочен риск за оцеляването и развитието на колонията и риска за пчелните люпила в резултат на такава експозиция;

е)

потенциалната експозиция чрез разнасяне на прах след сеитба и за острия и дългосрочен риск за оцеляването и развитието на колонията и риска за пчелните люпила в резултат на такава експозиция;

ж)

острия и дългосрочен риск за оцеляването и развитието на колонията и риска за пчелните люпила на медоносните пчели от поглъщане на замърсен нектар и цветен прашец.

(4)

През декември 2014 г. в предвидения за тази цел срок заявителят представи допълнителна информация на държавата членка докладчик — Германия, относно пчелите (медоносни, земни и самотни пчели).

(5)

Германия направи оценка на допълнителната информация, представена от заявителя. На 18 януари 2016 г. тя предостави своята оценка, под формата на добавка към проекта на доклад за оценка, на останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“).

(6)

Комисията се консултира с Органа, който на 13 октомври 2016 г. представи своето заключение относно оценката на риска от имидаклоприд (6). Органът установи за повечето култури висок остър риск за пчелите от продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество имидаклоприд. По специално, по отношение на експозицията чрез прах Органът установи наличието на висок риск за пчелите за няколко вида употреба на полето. За пчели, които събират нектар и цветен прашец от третираната култура, беше установен висок риск при употреба върху картофи и зимни зърнени култури. За почти всички видове употреба на полето беше установен висок риск за пчелите и в следващите култури. Освен това Органът установи редица пропуски в данните.

(7)

Както е предвидено в съображение 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013, на 11 февруари 2015 г. Комисията започна преглед на новата научна информация, като възложи на ЕОБХ да организира открита покана за предоставяне на данни. ЕОБХ организира открита покана за предоставяне на данни, която приключи на 30 септември 2015 г. (7)

(8)

На 13 ноември 2015 г. Комисията поиска от ЕОБХ да представи заключения относно актуализираната оценка на риска за пчелите по отношение на употребата на имидаклоприд за третиране на семена или гранули, като организира партньорска проверка и взе предвид събраните данни в рамката на конкретната открита покана за предоставяне на данни и всякакви други нови данни от проучвания, научни изследвания и дейности за наблюдение, които са от значение за разглежданите видове употреба. На 28 февруари 2018 г. Органът представи своето заключение относно партньорската проверка на актуализираната оценка на риска за пчелите от употребата на активното вещество имидаклоприд като пестицид за третиране на семена и гранули (8). На заявителя бе дадена възможност да коментира това заключение. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(9)

Проектът на доклада за оценка, добавката към проекта за доклад за оценка и заключенията на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и окончателно формулирани на 27 април 2018 г. под формата на преработена добавка към доклада на Комисията за преглед на имидаклоприд.

(10)

Комисията прикани заявителя да представи коментари по преработената добавка към доклада за преглед на имидаклоприд. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(11)

След разглеждане на представената от заявителя информация през 2014 г. Комисията стигна до заключението, че не е представена допълнителната потвърждаваща информация, изисквана от Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013, и след разглеждане на заключението на актуализираната оценка на риска за пчелите, Комисията стигна до заключението, че не могат да бъдат изключени допълнителни рискове за пчелите, без да бъдат наложени допълнителни ограничения. Като се има предвид необходимостта да се осигури ниво на безопасност и защита, съответстващо на стремежа за постигане на високо ниво на защита на здравето на животните в рамките на Съюза, е целесъобразно да се забранят всички видове употреба на открито. Поради това е целесъобразно да се ограничи употребата на имидаклоприд до постоянни оранжерии и се постави изискване получената реколта да остане по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия с цел да не бъде пресаждана на открито.

(12)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(13)

Като се вземат предвид рисковете за пчелите от третирани семена, пускането на пазара и употребата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, следва да подлежи на същите ограничения като употребата на имидаклоприд. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че семената, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, не могат да бъдат пускани на пазара или употребявани, освен ако семената са предназначени за употреба единствено в постоянни оранжерии и получената реколта остане по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия.

(14)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време да изменят или да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд.

(15)

За продуктите за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, за които държавите членки предоставят гратисен период съгласно член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 19 декември 2018 г.

(16)

Забраната за пускане на пазара и употреба на третирани семена следва да се прилага едва от 19 декември 2018 г. с цел да се даде възможност за достатъчно дълъг преходен период.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Забрана за пускането на пазара и употребата на третирани семена

Семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, не се употребяват или пускат на пазара, освен в следните случаи:

а)

семената са предназначени за употреба единствено в постоянни оранжерии, и

б)

получената реколта остава по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия.

Член 3

Преходни мерки

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 при необходимост държавите членки изменят или отнемат съществуващите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество имидаклоприн, най-късно до 19 септември 2018 г.

Член 4

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 19 декември 2018 г.

Член 5

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013

По отношение на семената, които са били третирани с продукти за растителна защита, съдържащи имидаклоприд, член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 се заличава.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 2 и 5 обаче се прилагат от 19 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/116/ЕО на Комисията от 15 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 86).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията от 24 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества (ОВ L 139, 25.5.2013 г., стр. 12).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2016 г. Партньорска проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество имидаклоприд като пестицид, в светлината на представените потвърждаващи данни. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(11):4607. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4607.

(7)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2015 г. Технически доклад относно откритата покана за нова научна информация по отношение на риска за пчелите от употребата на трите активни вещества, неоникотиноидните пестициди клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам, за третиране на семена и гранули в ЕС. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2015:EN-903. стр. 8.

(8)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2018 г. Заключения относно партньорската проверка на оценката на риска за пчелите от употребата на активното вещество имидаклоприд като пестицид за третиране на семена и гранули. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(2):5178. 113 стр.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Колоната „Специфични разпоредби“ от ред 216 — имидаклоприд — в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Разрешава се употреба единствено като инсектицид в постоянни оранжерии или за третиране на семена, предназначение за употреба единствено в постоянни оранжерии. Получената реколта трябва да остане по време на целия си жизнен цикъл в постоянна оранжерия.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат предвид заключенията от доклада за преглед на имидаклоприд, и по-специално допълнения I и II към него, окончателно формулирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 26 септември 2008 г., и заключенията от преработената добавка към доклада за преглед на имидаклоприд, окончателно формулирани от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 27 април 2018 г.

При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат специално внимание на:

риска за пчели и земни пчели, използвани за опрашване в постоянни оранжерии;

въздействието върху водните организми;

експозицията на пчелите чрез консумация на замърсена вода от постоянни оранжерии.

Държавите членки гарантират, че покриването на семената с препарата се извършва единствено в професионално оборудвани помещения за третиране на семена. В тези помещения трябва да се използват най-добрите налични техники, за да се постигне максимално ограничаване на отделянето на прах при прилагането върху семената, съхранението и транспортирането.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.“