16.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/686 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2018 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос, хлорпирифос-метил и трихлопир във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за хлорпирифос и хлорпирифос-метил са установени в приложение II и част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за трихлопир са установени в част А от приложение III към посочения регламент.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-нататък „Органът“, представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за хлорпирифос в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 във връзка с член 12, параграф 1 от него (2). По отношение на МДГОВ за винено грозде той установи наличие на риск за потребителите. Поради това е целесъобразно тази МДГОВ да бъде намалена. Той препоръча МДГОВ за дюли, мушмули, кайсии, череши, тикви, сладка царевица, броколи, брюкселско зеле, къдраво зеле, алабаш, марули и салатни растения, спанак, бобови, аспержи, артишок/ангинарии/кардун, варива, маково семе, слънчогледово семе, семена от рапица, семена от синап, камелина, маслини за производство на масло, зърна от елда, зърна от просо, кафе на зърна и домашни птици (мускули, мазнини и черен дроб) да бъдат намалени. За други продукти той препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Той стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за бадеми, лешници, пеканови орехи, орехи, ябълки, круши, трапезно грозде, червено цвекло, репички, чесън, шалот/дребен лук, пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун), домати, сладки пиперки, патладжани, китайско зеле, полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, рукола, фасул (с шушулки), фасул (без шушулки), грах (с шушулки), грах (без шушулки), аспержи, артишок/ангинарии/кардун, фасул, грах, лупина, маково семе, слънчогледово семе, семена от рапица, соя, семена от синап, семена от памук, камелина, маслини за производство на масло, елда и други псевдозърнени култури, просо, чай, подправки (на семена; такива, които представляват плодове на растения; такива, които представляват корени и коренища), свине (мускули и мастна тъкан), говеда (мускули и мастна тъкан), овце (мускули и мастна тъкан), кози (мускули и мастна тъкан), домашни птици (мускули и мастна тъкан) и мляко (от едър рогат добитък, овце и кози) част от информацията липсва и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящите им стойности или със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще бъде взета предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(3)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за хлорпирифос-метил в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 във връзка с член 12, параграф 1 от него (3). Органът предложи да се измени определението на остатъка на сумата на хлорпирифос-метил и десметил хлорпирифос-метил за зърнени култури. Той препоръча МДГОВ за ягоди, френско грозде (черно, червено и бяло), киви, картофи, царевица, ръж, сорго, пшеница, свине (черен дроб и бъбреци), говеда (черен дроб и бъбреци), овце (черен дроб и бъбреци), кози (черен дроб и бъбреци) и домашни птици (мускули, мазнини, черен дроб и бъбреци) да бъдат намалени. За други продукти той препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Органът стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за подправки (на семена; такива, които представляват плодове на растения; такива, които представляват корени и коренища), ечемик, овес, ориз, свине (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), говеда (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), овце (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), кози (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), домашни птици (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), мляко (от едър рогат добитък, овце и кози) и птичи яйца част от информацията липсва и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящите им стойности или със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще бъде взета предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент. Данните от мониторинга сочат, че в необработени варива, маслодайни семена и зърнени култури се срещат остатъци в количества, надвишаващи новата граница на определяне (LOD), установена от Органа, но под съществуващата LOD. Тези остатъци са резултат от кръстосано замърсяване със зърнени култури, които са правомерно третирани с хлорпирифос-метил. Тъй като съгласно оценката при съществуващата LOD не съществува неприемлив риск за потребителите или животните, МДГОВ за посочените зърнени култури следва да бъдат определени временно на равнището на съществуващата LOD. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще бъде взета предвид информацията, налична в периода от четири години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(4)

Органът представи обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за трихлопир в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (4). Органът препоръча МДГОВ за ябълки, круши, кайсии, праскови, зърна от ориз, свине (месо, мазнини, черен дроб и бъбреци), бъбреци от говеда, бъбреци от овце, бъбреци от кози и мляко (от едър рогат добитък, овце и кози) да бъдат намалени. За други продукти той препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Той стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за грейпфрути, портокали, лимони, мандарини, ябълки, круши, кайсии, праскови и ориз част от информацията липсва и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящите им стойности или със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще бъде взета предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(5)

По отношение на продукти, върху които употребата на въпросния продукт за растителна защита не е разрешена и за които не съществуват стойности, при които вносът е допустим, нито има МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL), МДГОВ следва да бъдат определени така, че стойността им да бъде равна на конкретната граница на определяне, или следва да се прилагат МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(6)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. За някои вещества тези лаборатории заключиха, че промените в техническо отношение изискват определяне на специални граници на определяне по отношение на някои стоки.

(7)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(8)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза относно новите МДГОВ и техните становища бяха взети под внимание.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(10)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите. Тъй като при настоящите МДГОВ не може да бъде изключен риск за потребителите, стойността за хлорпирифос от 0,01 mg/kg за употребата му при винено грозде следва да се прилага от датата на прилагане на настоящия регламент.

(11)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, за да могат държавите членки, третите държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

По отношение на активните вещества хлорпирифос-метил и трихлопир във и върху всички продукти Регламент (ЕО) № 396/2005, във вида му преди изменението с настоящия регламент, продължава да се прилага по отношение на продуктите, които са произведени преди 5 декември 2018 г.

По отношение на активното вещество хлорпирифос във и върху всички продукти с изключение на винено грозде Регламент (ЕО) № 396/2005, във вида му преди изменението с настоящия регламент, продължава да се прилага по отношение на продуктите, произведени преди 5 декември 2018 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на европейския съюз.

Той се прилага от 5 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Преразглеждане на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за хлорпирифос в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(3):4733.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Преразглеждане на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за хлорпирифос-метил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(3):4734.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Преразглеждане на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за трихлопир в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(3):4735.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

колоните за хлорпирифос и хлорпирифос-метил се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Хлорпирифос (F)

Хлорпирифос-метил (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

0110000

Цитрусови плодове

1,5

2

0110010

Грейпфрути

 

 

0110020

Портокали

 

 

0110030

Лимони

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

0110050

Мандарини

 

 

0110990

Други

 

 

0120000

Черупкови плодове

 

0,01  (*1)

0120010

Бадеми

0,05 (+)

 

0120020

Бразилски орехи

0,01  (*1)

 

0120030

Кашу

0,01  (*1)

 

0120040

Кестени

0,01  (*1)

 

0120050

Кокосови орехи

0,01  (*1)

 

0120060

Лешници

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Орехи макадамия

0,01  (*1)

 

0120080

Пеканови орехи

0,05 (+)

 

0120090

Ядки от пиния

0,01  (*1)

 

0120100

Шамфъстък

0,01  (*1)

 

0120110

Орехи

0,05 (+)

 

0120990

Други

0,01  (*1)

 

0130000

Семкови плодове

 

1

0130010

Ябълки

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Круши

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Дюли

0,4

 

0130040

Мушмули

0,01  (*1)

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

1

 

0130990

Други

0,01  (*1)

 

0140000

Костилкови плодове

 

0,5

0140010

Кайсии

0,01  (*1)

 

0140020

Череши (сладки)

0,05

 

0140030

Праскови

0,08

 

0140040

Сливи

0,3

 

0140990

Други

0,01  (*1)

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

0151000

а)

грозде

0,01  (*1)

1

0151010

Трапезно грозде

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

0152000

б)

ягоди

0,3

0,06

0153000

в)

храстови

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Къпини

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

0153990

Други

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0,01  (*1)

0154010

Боровинки

0,01  (*1)

 

0154020

Червени боровинки

1

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

0,01  (*1)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

0,01  (*1)

 

0154050

Шипки

0,01  (*1)

 

0154060

Черници (черни и бели)

0,01  (*1)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

0,01  (*1)

 

0154080

Плодове от черен бъз

0,01  (*1)

 

0154990

Други

0,01  (*1)

 

0160000

Смесени плодове

 

 

0161000

a)

с ядлива кора

 

 

0161010

Фурми

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Смокини

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Трапезни маслини

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Кумквати

1

2

0161050

Карамболи

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Райска ябълка

0,01  (*1)

0,5

0161070

Ямболан/явайска слива

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0162020

Личи

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

0162990

Други

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

0163010

Авокадо

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Банани

4

0,01  (*1)

0163030

Манго

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Папая

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Нарове

0,01  (*1)

0,3

0163060

Черимоя

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Гуава

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ананаси

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Плодове от хлебно дърво

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Дуриан

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Бодлива анона

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0,01  (*1)

0211000

а)

картофи

0,01  (*1)

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01  (*1)

 

0212010

Корени от маниока

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

0212990

Други

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

0213010

Червено цвекло

0,05 (+)

 

0213020

Моркови

0,1

 

0213030

Целина с едри глави

0,01  (*1)

 

0213040

Хрян

0,01  (*1)

 

0213050

Земна ябълка

0,01  (*1)

 

0213060

Пащърнак

0,01  (*1)

 

0213070

Магданоз на грудки

0,01  (*1)

 

0213080

Репички

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Козя брада

0,01  (*1)

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

0,01  (*1)

 

0213110

Репи

0,01  (*1)

 

0213990

Други

0,01  (*1)

 

0220000

Луковични зеленчуци

 

0,01  (*1)

0220010

Чесън

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Лук

0,2

 

0220030

Шалот/дребен лук

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Други

0,01  (*1)

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

0231010

Домати

0,1 (+)

1

0231020

Сладки пиперки

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Патладжани

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Бамя

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Краставици

 

 

0232020

Корнишони

 

 

0232030

Тиквички

 

 

0232990

Други

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Пъпеши

 

 

0233020

Тикви

 

 

0233030

Дини

 

 

0233990

Други

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0,01  (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

 

0241010

Броколи

0,01  (*1)

 

0241020

Карфиол

0,05

 

0241990

Други

0,01  (*1)

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

0,01  (*1)

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

0242020

Зеле

 

 

0242990

Други

 

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

0,01  (*1)

 

0243010

Китайско зеле

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

0243990

Други

 

 

0244000

г)

алабаш

0,01  (*1)

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

(+)

 

0251020

Маруля

(+)

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

(+)

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

0251060

Рукола

(+)

 

0251070

Червен синап

 

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

 

0251990

Други

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

 

0252020

Тученица

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

0252990

Други

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Кервел

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

0256030

Листа целина

 

 

0256040

Магданоз

 

 

0256050

Градински чай

 

 

0256060

Розмарин

 

 

0256070

Мащерка

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

0256090

Дафинов лист

 

 

0256100

Градински пелин

 

 

0256990

Други

 

 

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

(+)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

(+)

 

0260030

Грах (с шушулки)

(+)

 

0260040

Грах (без шушулки)

(+)

 

0260050

Леща

 

 

0260990

Други

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

(+)

 

0270020

Артишок

 

 

0270030

Целина

 

 

0270040

Резене

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

(+)

 

0270060

Праз

 

 

0270070

Ревен

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

0270990

Други

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Фасул

(+)

 

0300020

Леща

 

 

0300030

Грах

(+)

 

0300040

Лупина

(+)

 

0300990

Други

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

0,05 (+)

0401010

Ленено семе

0,01  (*1)

 

0401020

Фъстъци

0,01  (*1)

 

0401030

Маково семе

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Сусамово семе

0,01  (*1)

 

0401050

Слънчогледово семе

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Семена от рапица

0,04 (+)

 

0401070

Соя

0,1 (+)

 

0401080

Семена от синап

0,04 (+)

 

0401090

Семена от памук

0,3 (+)

 

0401100

Тиквено семе

0,01  (*1)

 

0401110

Семена от картам/шафранка

0,01  (*1)

 

0401120

Семена от пореч

0,01  (*1)

 

0401130

Камелина

0,04 (+)

 

0401140

Конопено семе

0,01  (*1)

 

0401150

Рициново семе

0,01  (*1)

 

0401990

Други

0,01  (*1)

 

0402000

Маслодайни плодове

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Маслини за производство на масло

(+)

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

0402990

Други

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

0500010

Ечемик

0,6

6 (+)

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Царевица

0,05

0,05 (+)

0500040

Просо

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Овес

0,6

6 (+)

0500060

Ориз

0,5

3 (+)

0500070

Ръж

0,15

0,05 (+)

0500080

Сорго

0,5

0,05 (+)

0500090

Пшеница

0,5

0,05 (+)

0500990

Други

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

0,05  (*1)

0610000

Чай

2 (+)

 

0620000

Кафе на зърна

0,05

 

0630000

Билкови настойки от

0,05  (*1)

 

0631000

а)

цветове

 

 

0631010

Лайка

 

 

0631020

Хибискус

 

 

0631030

Роза

 

 

0631040

Жасмин

 

 

0631050

Липа

 

 

0631990

Други

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

0632020

Ройбос

 

 

0632030

Мате

 

 

0632990

Други

 

 

0633000

в)

корени

 

 

0633010

Валериан

 

 

0633020

Женшен

 

 

0633990

Други

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

0640000

Какао на зърна

0,05  (*1)

 

0650000

Рожкови

0,05  (*1)

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

0810000

Подправки на семена

5 (+)

1 (+)

0810010

Анасон

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

0810030

Целина

 

 

0810040

Кориандър

 

 

0810050

Кимион

 

 

0810060

Копър

 

 

0810070

Резене

 

 

0810080

Сминдух

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

0810990

Други

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Бахар/пимента

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

0820030

Ким

 

 

0820040

Кардамон

 

 

0820050

Хвойна

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

0820070

Ванилия

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

0820990

Други

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Канела

 

 

0830990

Други

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

(+)

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

1

5 (+)

0840020

Джинджифил

1

5 (+)

0840030

Куркума

1

5 (+)

0840040

Хрян

 

(+)

0840990

Други

1

5 (+)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Карамфил

 

 

0850020

Каперси

 

 

0850990

Други

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

0860990

Други

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

0870990

Други

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 

0,01  (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

0,05

 

0900020

Захарна тръстика

0,01  (*1)

 

0900030

Корени от цикория

0,01  (*1)

 

0900990

Други

0,01  (*1)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

1010000

Тъкани от

 

 

1011000

а)

свине

 

 

1011010

Мускули

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Мастна тъкан

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

б)

говеда

 

 

1012010

Мускули

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Мастна тъкан

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

в)

овце

 

 

1013010

Мускули

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Мастна тъкан

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

г)

кози

 

 

1014010

Мускули

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Мастна тъкан

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

д)

еднокопитни

 

 

1015010

Мускули

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Мастна тъкан

1

0,1 (+)

1015030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

е)

домашни птици

0,01  (*1)

 

1016010

Мускули

(+)

0,1 (+)

1016020

Мастна тъкан

(+)

0,1 (+)

1016030

Черен дроб

 

0,01  (*1)

1016040

Бъбреци

 

0,01  (*1)

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

0,01  (*1)

1016990

Други

 

0,01  (*1)

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

1017010

Мускули

0,01  (*1)

0,1

1017020

Мастна тъкан

1

0,1

1017030

Черен дроб

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Бъбреци

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Други

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Мляко

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Едър рогат добитък

 

 

1020020

Овце

 

 

1020030

Кози

 

 

1020040

Коне

 

 

1020990

Други

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Кокоши

 

 

1030020

Пачи

 

 

1030030

Гъши

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

1030990

Други

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  (*1)

0,01  (*1)

б)

добавя се следната колона за трихлопир:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (*3)

Трихлопир

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

 

0110010

Грейпфрути

0,1 (+)

0110020

Портокали

0,1 (+)

0110030

Лимони

0,1 (+)

0110040

Сладки лимони

0,01  (*2)

0110050

Мандарини

0,1 (+)

0110990

Други

0,01  (*2)

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*2)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

Семкови плодове

 

0130010

Ябълки

0,05 (+)

0130020

Круши

0,05 (+)

0130030

Дюли

0,01  (*2)

0130040

Мушмули

0,01  (*2)

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,01  (*2)

0130990

Други

0,01  (*2)

0140000

Костилкови плодове

 

0140010

Кайсии

0,05 (+)

0140020

Череши (сладки)

0,01  (*2)

0140030

Праскови

0,05 (+)

0140040

Сливи

0,01  (*2)

0140990

Други

0,01  (*2)

0150000

Ягодоплодни култури

0,01  (*2)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други

 

0160000

Смесени плодове

0,01  (*2)

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  (*2)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  (*2)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*2)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

 

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*2)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*2)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*2)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*2)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*2)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*2)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02  (*2)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други

 

0260000

Бобови

0,01  (*2)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*2)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*2)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*2)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*2)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*2)

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0500010

Ечемик

0,01  (*2)

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*2)

0500030

Царевица

0,01  (*2)

0500040

Просо

0,01  (*2)

0500050

Овес

0,01  (*2)

0500060

Ориз

0,3 (+)

0500070

Ръж

0,01  (*2)

0500080

Сорго

0,01  (*2)

0500090

Пшеница

0,01  (*2)

0500990

Други

0,01  (*2)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*2)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*2)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*2)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*2)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*2)

0830010

Канела

 

0830990

Други

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*2)

0840020

Джинджифил

0,05  (*2)

0840030

Куркума

0,05  (*2)

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,05  (*2)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*2)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*2)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*2)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*2)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

 

1011000

а)

свине

0,01  (*2)

1011010

Мускули

 

1011020

Мастна тъкан

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

0,06

1012020

Мастна тъкан

0,06

1012030

Черен дроб

0,06

1012040

Бъбреци

0,08

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,08

1012990

Други

0,08

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

0,06

1013020

Мастна тъкан

0,06

1013030

Черен дроб

0,06

1013040

Бъбреци

0,08

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,08

1013990

Други

0,08

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

0,06

1014020

Мастна тъкан

0,06

1014030

Черен дроб

0,06

1014040

Бъбреци

0,08

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,08

1014990

Други

0,08

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

0,06

1015020

Мастна тъкан

0,06

1015030

Черен дроб

0,06

1015040

Бъбреци

0,08

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,08

1015990

Други

0,08

1016000

е)

домашни птици

0,01  (*2)

1016010

Мускули

 

1016020

Мастна тъкан

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

0,06

1017020

Мастна тъкан

0,06

1017030

Черен дроб

0,06

1017040

Бъбреци

0,08

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,08

1017990

Други

0,01  (*2)

1020000

Мляко

0,01  (*2)

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*2)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05  (*2)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*2)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*2)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  (*2)

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в част А колоната за триклопир се заличава;

б)

в част Б колоните за хлорпирифос и хлорпирифос-метил се заличават.


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.

(F)= Мастноразтворим

Хлорпирифос (F)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0120010

Бадеми

0120060

Лешници

0120080

Пеканови орехи

0120110

Орехи

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0130010

Ябълки

0130020

Круши

0213010

Червено цвекло

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0213080

Репички

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0220010

Чесън

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0220030

Шалот/дребен лук

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0231010

Домати

0231020

Сладки пиперки

0231030

Патладжани

0251010

Полска салата/кълнова салата

0251020

Маруля

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

0251060

Рукола

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата и семената. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0260010

Фасул (с шушулки)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0260020

Фасул (без шушулки)

0260030

Грах (с шушулки)

0260040

Грах (без шушулки)

0270010

Аспержи

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата и семената. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0300010

Фасул

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0300030

Грах

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на семената. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0300040

Лупина

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401030

Маково семе

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401050

Слънчогледово семе

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401060

Семена от рапица

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ, изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401070

Соя

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401080

Семена от синап

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401090

Семена от памук

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401130

Камелина

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0402010

Маслини за производство на масло

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества и метаболизма при културите след третиране на почвата. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0500040

Просо

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0610000

Чай

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0810000

Подправки на семена

0810010

Анасон

0810020

Черен кимион

0810030

Целина

0810040

Кориандър

0810050

Кимион

0810060

Копър

0810070

Резене

0810080

Сминдух

0810090

Индийско орехче

0810990

Други

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0820010

Бахар/пимента

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

0820030

Ким

0820040

Кардамон

0820050

Хвойна

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

0820070

Ванилия

0820080

Тамаринд

0820990

Други

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

0840010

Сладък корен/гол сладник

0840020

Джинджифил

0840030

Куркума

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0840990

Други

1011010

Мускули

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011020

Мастна тъкан

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1012010

Мускули

1012020

Мастна тъкан

1013010

Мускули

1013020

Мастна тъкан

1014010

Мускули

1014020

Мастна тъкан

1016010

Мускули

1016020

Мастна тъкан

1020000

Мляко

1020010

Едър рогат добитък

1020020

Овце

1020030

Кози

1020040

Коне

1020990

Други

Хлорпирифос-метил (F) (R)

(R)= Определението за остатъчно вещество се различава за следните комбинации пестицид — кодов номер:

Хлорпирифос-метил - код 500000: сума на хлорпирифос-метил и десметил хлорпирифос-метил

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Данните от мониторинга показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на нетретирани варива с култури, които правомерно са третирани с хлорпирифос-метил. Това кръстосано замърсяване може да не е възможно да бъде напълно избегнато във всички случаи. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 16 май 2022 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0300000

ВАРИВА

0300010

Фасул

0300020

Леща

0300030

Грах

0300040

Лупина

0300990

Други

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Данните от мониторинга показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на маслодайни семена с култури, които правомерно са третирани с хлорпирифос-метил. Това кръстосано замърсяване може да не е възможно да бъде напълно избегнато във всички случаи. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 16 май 2022 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401000

Маслодайни семена

0401010

Ленено семе

0401020

Фъстъци

0401030

Маково семе

0401040

Сусамово семе

0401050

Слънчогледово семе

0401060

Семена от рапица

0401070

Соя

0401080

Семена от синап

0401090

Семена от памук

0401100

Тиквено семе

0401110

Семена от картам/шафранка

0401120

Семена от пореч

0401130

Камелина

0401140

Конопено семе

0401150

Рициново семе

0401990

Други

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500010

Ечемик

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Данните от мониторинга показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на зърнени култури с култури, които правомерно са третирани с хлорпирифос-метил. Това кръстосано замърсяване може да не е възможно да бъде напълно избегнато във всички случаи. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 16 май 2022 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0500030

Царевица

0500040

Просо

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500050

Овес

0500060

Ориз

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична. Данните от мониторинга показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на зърнени култури с култури, които правомерно са третирани с хлорпирифос-метил. Това кръстосано замърсяване може да не е възможно да бъде напълно избегнато във всички случаи. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 16 май 2022 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500070

Ръж

0500080

Сорго

0500090

Пшеница

0500990

Други

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0810000

Подправки на семена

0810010

Анасон

0810020

Черен кимион

0810030

Целина

0810040

Кориандър

0810050

Кимион

0810060

Копър

0810070

Резене

0810080

Сминдух

0810090

Индийско орехче

0810990

Други

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0820010

Бахар/пимента

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

0820030

Ким

0820040

Кардамон

0820050

Хвойна

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

0820070

Ванилия

0820080

Тамаринд

0820990

Други

0840010

Сладък корен/гол сладник

0840020

Джинджифил

0840030

Куркума

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0840990

Други

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за стабилността при съхранение на пробите за изследванията на храненето на животните. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011010

Мускули

1011020

Мастна тъкан

1012010

Мускули

1012020

Мастна тъкан

1013010

Мускули

1013020

Мастна тъкан

1014010

Мускули

1014020

Мастна тъкан

1015010

Мускули

1015020

Мастна тъкан

1016010

Мускули

1016020

Мастна тъкан“

(*2)  Граница на аналитично определяне

(*3)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.

Трихлопир

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0110010

Грейпфрути

0110020

Портокали

0110030

Лимони

0110050

Мандарини

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и за изследванията на стабилността при съхранение. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0130010

Ябълки

0130020

Круши

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ, използвани при изследванията на стабилността при съхранение и при изпитванията за остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0140010

Кайсии

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ и за изследванията на стабилността при съхранение. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0140030

Праскови

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за стабилността при съхранение. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е предоставена до 16 май 2020 или — ако посочената информация не е предоставена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0500060

Ориз

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян“