2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/644 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Тарифите, приложими за трансгранични колети и други пощенски пратки за подателите на малък обем такива пратки, по-специално за малки и средни предприятия (МСП) и физически лица, все още са сравнително високи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху ползвателите, които търсят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено в контекста на електронната търговия.

(2)

В член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се подчертава мястото, което заемат услугите от общ икономически интерес, като например пощенските услуги, сред общите ценности на Съюза, както и тяхната роля за насърчаването на социалното и териториалното сближаване. В него се посочва, че трябва да се полагат усилия тези услуги да се осъществяват съобразно принципи и при условия, които им позволяват да изпълняват своите задачи.

(3)

В Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към ДФЕС, се подчертава освен това, че споделените ценности на Съюза по отношение на услугите от общ икономически интерес по смисъла на член 14 от ДФЕС включват разликите в потребностите и предпочитанията на ползвателите, които могат да произтичат от различни географски, социални и културни условия, както и високо ниво по отношение на качество, безопасност и достъпност, равно третиране и насърчаване на универсалния достъп и на правата на ползвателите.

(4)

Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от ДФЕС предвиждат, че Съюзът следва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приети по силата на член 114 от ДФЕС.

(5)

Съществуват съществени различия между държавите членки, когато става дума за правомощия, предоставени на националните регулаторни органи по отношение на наблюдението на пазара и регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. Например някои органи могат ефективно да изискват от доставчиците да предоставят съответната ценова информация. Съществуването на такива различия беше потвърдено от съвместно становище, изготвено от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, в което се прави заключението, че националните регулаторни органи се нуждаят от подходящи регулаторни правомощия за намеса и че такива правомощия не изглежда да са налице във всички държави членки. Тези различия водят до допълнителна административна тежест и разходи за привеждане в съответствие с изискванията за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които извършват трансгранична дейност. Следователно тези различия представляват пречка за трансграничното предоставяне на услуги за доставка на колетни пратки и по този начин оказват пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

(6)

С оглед на международния характер на сектора на пощенските и колетните пратки, по-нататъшното развитие на европейските и международните технически стандарти е от значение, за да се осигурят ползи за ползвателите и за околната среда и да се разширят пазарните възможности за предприятията. Освен това ползвателите често съобщават за проблеми с качеството на услугата при изпращане, получаване или връщане на трансгранични колетни пратки. Следователно съществува еднаква необходимост от допълнителни подобрения на стандартите за качество на услугата и на оперативната съвместимост на трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. И на двете следва допълнително да се отдава приоритетно значение в съответствие с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), посредством Европейския комитет по стандартизация и по други начини. Необходим е също така по-голям напредък по отношение на подобряване на ефикасността на услугите, при което следва по-специално да се отчитат интересите на ползвателите.

(7)

Стандартизацията на пощенските услуги и подобряването на качеството на услугите в подкрепа на Директива 97/67/ЕО е стратегически приоритет на Съюза, който следва да се преследва и занапред. Техническото стандартизиране е абсолютно наложително, за поощряване на оперативната съвместимост на националните мрежи и за съществуването на ефикасна универсална услуга. През август 2016 г. Комисията отправи до Европейския комитет по стандартизация четвърто искане за стандартизация с цел определяне на работна програма и представяне на окончателен доклад през август 2020 г. (4) Тази работна програма следва по-специално да вземе предвид интересите на ползвателите и съображенията, свързани с околната среда, както и ефикасността и тя следва да допринесе за насърчаване на създаването на цифров единен пазар за Съюза.

(8)

Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен, сложен и конкурентен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните колетни пратки, както и от местоназначението, характеристиките на добавената стойност — например системи за проследяване, и от броя на изпращаните колетни пратки. В няколко държави членки доставчиците на универсална услуга не притежават мажоритарен дял от пазара за услуги за доставка на колетни пратки. Това разнообразие затруднява потребителите и ползвателите при сравняването на услугите за доставка на колетни пратки, предложени от различните доставчици както по отношение на качеството, така и по отношение на цените, тъй като те често не знаят за съществуването на различни възможности за доставка на колетни пратки за подобни услуги при трансграничната онлайн търговия. Следва да бъде улеснено получаването на достъп до съответната информация, по-специално за МСП и за частни лица. Освен това малките и средно големите търговци определиха опасенията, свързани с доставката, като пречка при трансграничните продажби.

(9)

С цел да се подобрят услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, особено за частни лица и микро- и малки предприятия, включително тези в отдалечени или слабо населени райони, както и за лицата с увреждания или с намалена подвижност, е необходимо да се подобрят достъпът до и прозрачността на публичните списъци с тарифите за ограничен набор от услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Повишаването на прозрачността на цените на услугите за трансгранична доставка и улесняването на сравняването на тези цени в рамките на Съюза, следва да насърчи намаляването на необоснованите разлики между тарифите, включително, когато е приложимо, на неоснователни разлики между вътрешните и трансграничните тарифи.

(10)

Услугите за единичната колетна пратка са част от универсалната услуга във всяка държава членка и представляват услугите, които най-често се използват от физическите лица и малките предприятия. Подобряването на прозрачността и на достъпността на тарифите за единични пратки е необходимо за последващото развитие на електронната търговия.

(11)

Много дружества, които продават, продавали са или са се опитвали да продават онлайн, считат, че високите разходи за доставка, заедно с големите разходи в процесите за разглеждане на жалби и гаранциите, представляват проблем. Необходимо е да се предприемат допълнителни действия, по-специално, за да се гарантира, че МСП и физическите лица в отдалечени райони се ползват в пълна степен от безпрепятствено предоставяни услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, до които те имат достъп, както и да се гарантира разумна цена на тези услуги.

(12)

Терминът „доставчици на универсална услуга“ се отнася до пощенски оператори, които предоставят универсална пощенска услуга или части от нея в конкретна държава членка. Доставчиците на универсална услуга, които осъществяват дейност в повече от една държава членка, следва да бъдат класифицирани като доставчици на универсална услуга само в държавата членка или държавите членки, в която (които) те предоставят универсална пощенска услуга.

(13)

Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО. С посочената директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в рамките на Съюза. Тя е насочена главно, но не единствено, към националните универсални услуги и не разглежда регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. Съответствието с минималните изискванията за универсална услуга, предвидени в посочената директива, се гарантира от националните регулаторни органи, определени от държавите членки. Поради това настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. Настоящият регламент не засяга правата и гаранциите, предвидени в Директива 97/67/ЕО, включително, по-специално, непрекъснатото предоставяне на универсална пощенска услуга на ползвателите.

(14)

Настоящият регламент не променя определението за „пощенска пратка“ в член 2, точка 6 от Директива 97/67/ЕО, нито определенията в националното право, основаващи се на това определение.

(15)

Приблизително 80 % от адресираните колетни пратки, генерирани от електронната търговия, тежат по-малко от два килограма и често се обработват в пощенския поток от писма. Липсва налична информация за теглото на колетните пратки, доставяни по друг начин. Важно е изискванията на настоящия регламент да се прилагат спрямо тези по-леки пратки.

(16)

За целите на прилагането на настоящия регламент е важно да се дадат ясни определения за колетни пратки, услуги за доставка на колетни пратки и доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от посочените определения. Приема се, че пощенски пратки с дебелина над 20 mm съдържат стоки, различни от кореспондентски пратки, независимо дали се обработват или не от доставчика на универсалната услуга. Пощенските пратки, които съдържат единствено кореспонденция, следва да не попадат в обхвата на услугите за доставка на колетни пратки. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, колетните пратки, съдържащи стоки със или без търговска стойност, с тегло до 31,5 kg, тъй като едно средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства, и тази дейност е част от сектора за превоз на товари и логистика.

(17)

Изискванията на настоящия регламент следва да се прилагат към доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които използват алтернативни бизнес модели, например такива, които се основават на икономиката на споделянето и на платформи за електронна търговия ако те предоставят поне една от операциите във веригата на пощенските доставки. Събирането, сортирането и доставката, включително услугите за вземане от адрес, следва да се считат за услуги за доставка на колетни пратки, включително когато се предоставят от доставчици на експресни и куриерски услуги, както и от лица, групиращи пощата в съответствие с настоящата практика. Превозът сам по себе си, когато не е предприет във връзка с една от тези операции, следва да попада извън обхвата на услугите за доставка на колетни пратки, включително когато се извършва от подизпълнители, независимо дали в рамките на алтернативни бизнес модели или не, тъй като в този случай следва да се приеме, че тази дейност е част от транспортния сектор, освен ако съответното предприятие или някое от неговите дъщерни предприятия или свързани предприятия не попада по друг начин в приложното поле на настоящия регламент.

(18)

Настоящият регламент следва да не се прилага за предприятия, които са установени само в една държава членка и които притежават единствено вътрешни за предприятието мрежи за доставка вътре в страната, за да изпълняват само поръчки за стоки, които самите те са продали съгласно договор за продажба по смисъла на член 2, точка 5 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5). Настоящия регламент следва да се прилага и за предприятия, които използват вътрешни за предприятието мрежи за доставка вътре в страната също така и за доставка на стоки, продавани от трети страни..

(19)

Минималната поверителна информация, която следва да се изпраща на националните регулаторни органи, и процедурите, следвани от посочените органи с цел осигуряване на съответствие с търговския характер на националните оператори, следва да бъдат определени и следва да бъдат създадени сигурни канали за съобщаването им.

(20)

Необходимо е националните регулаторни органи да притежават познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара въз основа на подходящи процедури за предоставяне на разрешение или други правни изисквания. Поради трудоемкия характер на сектора и за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които осъществяват дейност само на национален или регионален пазар, следва да се прилага праг от по-малко от 50 лица въз основа на броя на лицата, работили за доставчика на услуги през предходната календарна година и участвали в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен доставчикът, освен ако съответният доставчик не е установен в повече от една държава членка. Посоченият праг е в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (6), отразява трудоемкия характер на сектора и обхваща по-голямата част от пазара за доставка на колетни пратки, особено в държавите с малък обем на потоците от пратки. Посоченият праг следва да включва по-специално лицата, участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки, например служителите на пълно работно време, служителите на непълно работно време и временно наетите служители и самостоятелно заетите лица, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки. Разбивките, показващи броя на лицата по статус на заетост, следва да бъдат в съответствие с националното право на съответните държави членки. В определени случаи, като се вземат предвид особеностите на съответните държави членки, националният регулаторен орган следва да може да понижи прага до 25 души или да изиска от доставчика на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки да включи в прага служителите на пълно работно време, служителите на непълно работно време и временно наетите служители и самостоятелно заетите лица, работещи за неговите подизпълнители, с цел да се увеличи прозрачността на трансграничните тарифи и на пазара като цяло.

(21)

Подаването на информация до националния регулаторен орган за броя на лицата, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде в съответствие с установените практики на дружествата за докладване на статистическа информация. Това е важно, за да се осигури сравнимост на данните, като същевременно административната тежест за доставчиците се сведе до минимум.

(22)

Мястото, където е установен даден доставчик, се определя в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Когато даден доставчик е установен на няколко места, е важно да се определи мястото на установяване, откъдето действително се предоставя съответната услуга.

(23)

При подаването на информация до националния регулаторен орган характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки следва да включват операциите във веригата на пощенските доставки (събиране, сортиране, превоз и доставка), извършени от съответния доставчик, дали услугата попада или не в обхвата на задължението за универсална услуга, какъв е териториалният обхват на услугата (регионална, вътрешна, трансгранична), и дали се предлага добавена стойност.

(24)

Списъкът на пощенските пратки, които са обект на мерки за ценова прозрачност, следва да бъде ограничен, с цел улесняване на съпоставимостта и свеждане до минимум на административната тежест за доставчиците на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки и за националните регулаторни органи. Стандартните и препоръчаните услуги следва да бъдат включени, поради това че те съставляват основата на задължението за универсална услуга, a и поради значението на възможността за локализиране и проследяване за електронната търговия, цените за пратки с възможност за локализиране и проследяване и за препоръчани пратки също следва да бъдат включени, независимо дали са част от задължението за универсална услуга, с цел гарантиране съпоставимостта в целия Съюз. Акцентът следва да се постави върху по-леките пратки, които представляват по-голямата част от пощенските пратки, доставяни от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, както и върху цените за пощенски пратки с дебелина над 20 mm, които се обработват като писма. Следва да бъдат включени само тарифите за единични пратки, тъй като това са цените, заплащани от най-малките податели. Засегнатите пощенски пратки следва да са ясно посочени в приложение към настоящия регламент. Настоящият регламент не задължава доставчиците на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки да предлагат всички пощенски пратки, изброени в посоченото приложение. С цел гарантиране на точността на информацията за тарифите, тя следва да се предоставя от самите доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Посочените тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт, който е неутрален и не е търговски по своята същност.

(25)

Когато националните регулаторни органи оценяват обективно трансграничните тарифи, които те считат, че е необходимо да бъдат оценени, те следва да се основават на елементи като: вътрешните и всички други имащи отношение тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и в държавата членка по местоназначение; всякакво прилагане на единна тарифа за две или повече държави членки; двустранните обеми, конкретните разходи за превоз или обработка; други имащи отношение разходи и стандарти за качество на услугата; и — когато това е възможно без непропорционална тежест — вероятното въздействие на приложимите трансгранични тарифи върху ползвателите, които са физически лица, малки или средни предприятия, включително тези, които се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и върху ползвателите, които са физически лица с увреждания или с намалена подвижност. Тези общи елементи могат да бъдат допълнени от други елементи от особено значение за разясняването на въпросните тарифи, като например дали тарифите са предмет на конкретно ценово регулиране съгласно националното законодателство или дали са установени злоупотреби с господстващо положение на пазара съгласно съответното приложимо право. Освен това, с цел намаляване на административната тежест за националните регулаторни органи и за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които са обект на задължението за универсална услуга, и в съответствие с принципа на пропорционалност, националните регулаторни органи могат, когато определят кои трансгранични тарифи е необходимо да оценят, да основават определянето на обективен механизъм за филтриране преди извършването на оценка.

(26)

Единните тарифи за трансгранични доставки до две или повече държави членки могат да са от значение за запазване на регионалното и социалното сближаване. В този контекст следва да се разгледа необходимостта от насърчаване на електронната търговия и предлагане на нови възможности за отдалечени или рядко населени райони да участват в електронната търговия и да укрепват своите регионални икономики.

(27)

Значителните разлики между вътрешните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъдат обосновани въз основа на обективни критерии, като например специфични разходи за превоз или обработка или други имащи отношение разходи. Може да се окаже необходимо националните регулаторни органи да събират данни за целите на оценката. Тези данни, заедно с всяка обосновка на тарифите, които са предмет на оценка, следва да бъдат представени на националния регулаторен орган при поискване.

(28)

С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, Комисията следва да публикува неповерителна версия на представената от всеки национален регулаторен орган оценка.

(29)

С цел да се ограничи административната тежест, доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, националните регулаторни органи и Комисията следва да се предават данни по електронен път, и по-специално следва да позволят използването на електронен подпис, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(30)

Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент, като взема предвид развитието на електронната търговия, и следва да представя редовен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Посоченият доклад следва да бъде придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение за преразглеждане до Европейския парламент и Съвета. Посоченият доклад следва да се изготвя с участието на всички съответни заинтересовани страни, включително Европейския комитет за социален диалог в сектора на пощенските услуги.

(31)

Комисията следва да използва като основа ценната информация, предоставяна от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, която е съставена от представители на националните регулаторни органи.

(32)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за изготвяне на формуляр за подаването на такава информация от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки до националните регулаторни органи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(33)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(34)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (10) се прилагат при обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент.

(35)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и следва да осигурят прилагането им. Посочените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(36)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно установяване на регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, повишаване на прозрачността на тарифите и установяване на определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които следва да подкрепят конкуренцията, като крайната цел е насърчаване на подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки за ползвателите и по този начин също така повишаване на доверието на потребителите в трансграничната електронна търговия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цели

Настоящият регламент установява конкретни разпоредби за насърчаване на подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки в допълнение към разпоредбите, предвидени в Директива 97/67/ЕО, относно:

а)

регулаторния надзор по отношение на услугите за доставка на колетни пратки;

б)

прозрачността на тарифите и оценката на тарифите за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки, с цел идентифициране на тарифите, които са необосновано високи;

в)

информация за потребителите, предоставяна от търговците относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Директива 97/67/ЕО и в член 2, точки 1, 2 и 5 от Директива 2011/83/ЕС. Освен това се прилагат следните определения:

1)

„колетна пратка“ означава пощенска пратка, съдържаща стоки със или без търговска стойност, различна от кореспондентска пратка, с тегло, непревишаващо 31,5 kg;

2)

„услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, превоза и доставката на колетни пратки;

3)

„доставчик на услуги за доставка на колетни пратки“ означава предприятие, което предоставя една или повече услуги за доставка на колетни пратки с изключение на предприятия, установени само в една държава членка, които предоставят единствено услуги за доставка на колетни пратки вътре в страната като част от договор за продажба и като част от него доставят на ползвателя лично стоките, които са предмет на съответния договор;

4)

„подизпълнител“ означава предприятие, което осигурява събирането, сортирането, превоза или доставката на колетни пратки за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки.

Член 3

Степен на хармонизация

Изискванията, определени в настоящия регламент, представляват минимални изисквания и не възпрепятстват държавите членки да запазят или да въведат допълнителни необходими и пропорционални мерки с цел постигане на подобряване на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, при условие че тези мерки са съвместими с правото на Съюза.

ГЛАВА II

РЕГУЛАТОРЕН НАДЗОР

Член 4

Предоставяне на информация

1.   Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация до националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен в случаите, когато националният регулаторен орган вече я е поискал и получил:

а)

тяхното име, правен статут и форма, регистрационен номер в търговски или друг подобен регистър, идентификационен номер по ДДС, адрес на установяване и данни за връзка с лице за контакт;

б)

характеристиките и, когато е възможно, подробно описание на услугите за доставка на колетни пратки, които те предлагат;

в)

техните общи условия за предоставяне на услугите за доставка на колетни пратки, включително подробности за процедурите за подаване на жалби от ползвателите и всякакви евентуални ограничения на отговорността.

2.   Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за всяка промяна на информацията по параграф 1, в срок от 30 дни.

3.   До 30 юни всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация до националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен в случаите, когато националният регулаторен орган вече я е поискал и получил:

а)

годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която те са установени, разбит по вътрешни, входящи и изходящи трансгранични услуги за доставка на колетни пратки;

б)

броя на лицата, работили за тях през предходната календарна година, които са участвали в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която те са установени, включително разбивки показващи броя на лицата по статус на заетост, и по-специално тези, работещи на пълно работно време и на непълно работно време, тези, които са временно наети служители и тези, които са самостоятелно заети лица;

в)

броя на колетните пратки, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която те са установени, с разбивка по вътрешни, входящи и изходящи трансгранични колетни пратки;

г)

имената на техните подизпълнители, заедно с всякаква информация, с която доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки разполагат относно характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки, предоставяни от тези подизпълнители;

д)

ако са налични, публично достъпните списъци с тарифите, приложими за услугите за доставка на колетни пратки към 1 януари за всяка календарна година.

4.   До 23 септември 2018 г. Комисията приема акт за изпълнение за установяване на формуляр за подаване на информацията, посочена в параграфи 1 и 3. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12.

5.   Националните регулаторни органи могат да налагат допълнителни изисквания за информация освен посочените в параграфи 1 и 3, при условие че те са необходими и пропорционални.

6.   Параграфи 1—5 не се прилагат по отношение на доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, за който през предходната календарна година са работили средно по-малко от 50 лица, участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен съответният доставчик, освен ако доставчикът е установен в повече от една държава членка. Национален регулаторен орган може да включи в прага от 50 лица и лицата, работещи за подизпълнителите на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки.

7.   Независимо от параграф 6, национален регулаторен орган може да поиска информацията по параграфи 1—5 да се подава от всеки доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, който през предходната календарна година е имал средно между 25 и 49 заети лица, когато особеностите на съответната държава членка предполагат това и при условие че това е необходимо и пропорционално, за да се гарантира съответствието с настоящия регламент.

Член 5

Прозрачност на трансграничните тарифи

1.   Всички доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, освен изключените съгласно член 4, параграфи 6 и 7, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичен списък с тарифите, приложим към 1 януари всяка календарна година за доставката на единични колетни пратки, различни от кореспондентски пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя до 31 януари всяка календарна година.

2.   Националните регулаторни органи без забавяне и не по-късно от 28 февруари всяка календарна година представят на Комисията публичните списъци с тарифите, получени в съответствие с параграф 1. Комисията ги публикува на специално създаден за целта уебсайт не по-късно от 31 март всяка календарна година и гарантира, че специално създаденият уебсайт е неутрален и с нетърговско естество.

Член 6

Оценка на трансграничните тарифи за единични колетни пратки

1.   Въз основа на публичния списък с тарифите, получен в съответствие с член 5, националният регулаторен орган определя за всяка от единичните пощенски пратки, изброени в приложението, трансграничните тарифи на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки с произход от неговата държава членка и които тарифи са предмет на задължение за универсална услуга и за които националният регулаторен орган обективно счита, че е необходимо да бъдат оценени.

2.   Националният регулаторен орган извършва обективна оценка, в съответствие с принципите по член 12 от Директива 97/67/ЕО, на трансграничните тарифи, определени съгласно параграф 1, с цел да се установят тези трансгранични тарифи, които той счита за необосновано високи. В тази оценка националният регулаторен орган взима предвид по-специално следните елементи:

а)

вътрешните и всякакви други имащи отношение тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и в държавата членка по местоназначение;

б)

прилагането на единна тарифа за две или повече държави членки;

в)

двустранните обеми, специфичните разходи за превоз или обработка, и други имащи отношение разходи и стандарти за качество на услугата;

г)

вероятното въздействие на приложимите трансгранични тарифи върху ползвателите, които са физически лица, малки или средни предприятия, включително тези, които се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и върху ползватели, които са физически лица с увреждания или с намалена подвижност, когато това е възможно, без това до води до непропорционална тежест.

3.   В допълнение към елементите по параграф 2, националният регулаторен орган може, когато счете за необходимо, по-специално да вземе предвид и следните елементи:

а)

дали тарифите са предмет на специфично ценово регулиране съгласно националното законодателство;

б)

злоупотреби с господстващо положение на пазара, установени в съответствие със съответното приложимо законодателство.

4.   Комисията определя насоки относно методиката, която да бъде използвана по отношение на елементите, изброени в параграфи 2 и 3.

5.   За целите на оценката, посочена в параграф 2, националният регулаторен орган, когато счете за необходимо, изисква всички допълнителни относими данни във връзка със съответните тарифи, които са необходими за извършване на оценката.

6.   Данните, посочени в параграф 5, се предоставят на националния регулаторен орган в срок от един месец от получаване на искането, заедно с обосновка на тарифите, които са предмет на оценка.

7.   Националният регулаторен орган представя своята оценка на Комисията до 30 юни на съответната календарна година. Освен това националният регулаторен орган предоставя на Комисията неповерителна версия на тази оценка.

8.   Комисията публикува неповерителната версия на оценката, предоставена от националните регулаторни органи, без забавяне и при всички случаи в срок от един месец от получаването.

Член 7

Информация за потребителите

За договорите, попадащи в приложното поле на Директива 2011/83/ЕС, всички търговци, които сключват договори за продажба с потребители, включващи изпращането на трансгранични колетни пратки, когато е възможно и приложимо, предоставят на преддоговорния етап информация относно възможностите за трансгранична доставка във връзка с конкретния договор за продажба и относно таксите, дължими от потребителите за трансгранична доставка на колетни пратки, както и, когато е приложимо, своята собствена политика относно разглеждането на жалби.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Санкции

1.   Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки, не по-късно от 23 ноември 2019 г., нотифицират на Комисията правните разпоредби от тяхното право, които те приемат съгласно параграф 1, и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 9

Поверителност

Всякаква поверителна бизнес информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент на националните регулаторни органи или на Комисията, е предмет на строги изисквания относно поверителността съгласно приложимите разпоредби на правото на Съюза и националното право.

Член 10

Прилагане

Освен в случаите, когато в настоящия регламент изрично е предвидено друго, той не засяга разпоредбите на правото на Съюза и на националното право, не засяга съответните процедури за издаване на разрешение, приложими за доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, не засяга социалните и трудовите разпоредби, нито изискванията за подаване на информация на националните регулаторни органи.

Член 11

Преразглеждане

До 23 май 2020 г. и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането и изпълнението на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, от законодателно предложение за неговото преразглеждане. Всички заинтересовани страни, имащи отношение, следва да бъдат включени и информирани преди изготвянето на този доклад.

Комисията оценява най-малко следното:

а)

приноса на настоящия регламент за подобряването на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително ценовата достъпност за МСП и физически лица, особено онези, които се намират в отдалечените или слабо населените райони, и дали прозрачността на трансграничните тарифи се е подобрила;

б)

въздействието на настоящия регламент върху равнищата на трансграничните доставки на колетни пратки и електронната търговия, включително данни за таксите за доставка;

в)

степента, в която националните регулаторни органи са имали трудности при прилагането на настоящия регламент, включително количествен анализ на административните последици;

г)

напредъка по други инициативи за завършване на единния пазар за услуги за доставка на колетни пратки, и по-специално напредъка в областта на защитата на потребителите и разработването на стандарти.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета по Директивата за пощенските услуги, създаден съгласно член 21 от Директива 97/67/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 22 май 2018 г., с изключение на член 8, който се прилага от 23 ноември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председате

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 106.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г.

(3)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 1 август 2016 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет за стандартизация по отношение на пощенските услуги и подобряването на качеството на услугите в подкрепа на Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г.

(5)  Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

(6)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(7)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Единични пощенски пратки, за които тарифите на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки са предмет на мерките за ценова прозрачност и на оценката, предвидени в членове 5 и 6:

а)

стандартно писмо до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

б)

стандартно писмо до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

в)

стандартно писмо до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

г)

препоръчано писмо до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

д)

препоръчано писмо до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

е)

препоръчано писмо до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

ж)

писмо с проследяване до 500 g (за страната и в рамките на Съюза);

з)

писмо с проследяване до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

и)

писмо с проследяване до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

й)

стандартна колетна пратка до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

к)

стандартна колетна пратка до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

л)

стандартна колетна пратка до 5 kg (за страната и в рамките на Съюза);

м)

колетна пратка с проследяване до 1 kg (за страната и в рамките на Съюза);

н)

колетна пратка с проследяване до 2 kg (за страната и в рамките на Съюза);

о)

колетна пратка с проследяване до 5 kg (за страната и в рамките на Съюза);

Пощенските пратки, изброени в букви а)—о), трябва да отговарят на следните критерии:

а)

размерите на пощенските пратки, изброени в букви а)—и) (т.е. писмовни пратки), трябва да са в съответствие със следните правила:

Общо дължина, широчина и дебелина: 900 mm, като най-големият размер трябва да не надвишава 600 mm, а най-малкият размер трябва да надвишава 20 mm;

б)

колетните пратки, посочени в букви й)—о), трябва да не са по-малки от размера, предписан за пощенските пратки, изброени в букви а)—и).

Елементи, които трябва да се вземат предвид при представянето на информацията за тарифите по букви а)—о):

(*)

Тарифите за съответните пощенски пратки трябва да са за единична бройка и да не съдържат каквито и да било специални отстъпки въз основа на обема или на друго специално третиране.

(**)

Цената по тарифите се предоставя на националните регулаторни органи без включен ДДС.

(***)

Доставчици, които предлагат повече от един вид пощенски пратки, отговарящ на горепосочените критерии, следва да съобщят най-ниската тарифа.

(****)

Горепосочените тарифи трябва да са за пощенските пратки, доставени в дома или в други помещения на получателя в държавата членка по местоназначение, или в други помещения, заявени от получателя, ако съответната тарифа включва такава възможност без допълнителна такса.