2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/10


Поправка на Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

( Официален вестник на Европейския съюз L 101 от 20 април 2018 г. )

1.

В съображение 8 и в членове 2 и 4:

вместо:

„20 октомври 2018 г.“

да се чете:

„10 ноември 2018 г.“

2.

В член 3:

вместо:

„20 октомври 2025 г.“

да се чете:

„10 ноември 2025 г.“

3.

В приложението, в точки 1 и 2:

вместо:

„20 октомври 2018 г.“

да се чете:

„10 ноември 2018 г.“