16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/574 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2017 година

относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 15, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се вземат мерки за разрешаване на проблема с незаконната търговия с тютюневи изделия, в Директива 2014/40/ЕС се предвижда, че всички потребителски опаковки на тютюневите изделия се маркират с уникален идентификатор, за да могат движенията им да бъдат записвани. Това ще позволи тези продукти да бъдат наблюдавани и проследявани в целия Съюз. Следва да бъдат определени технически спецификации по отношение на създаването и работата със системата, както и нейната съвместимост в целия Съюз.

(2)

Следва да бъдат определени правила относно маркирането на опаковките с уникален идентификатор, записването и предаването на данни, обработката, съхранението и достъпа до данни и съвместимостта на компонентите на системата за проследяване.

(3)

Необходими са законодателни действия на равнището на Съюза и за прилагането на член 8 от Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (2) („Протокол към РККТ на СЗО“), който е ратифициран от Европейския съюз (3) и в който се предвижда създаването на общ режим за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия от страните по Протокола към РККТ на СЗО в срок от пет години след влизането му в сила.

(4)

С цел борба с многобройните съществуващи видове измамни дейности, с които се създават незаконни продукти, предоставяни на потребителите, включително практики, които включват фалшиви декларации за износ, системата за проследяване, предвидена в настоящия регламент, се прилага — в съответствие с член 15 от Директива 2014/40/ЕС — за всички тютюневи изделия, произведени в Съюза, както и за тютюневите изделия, произведени извън Съюза, доколкото те са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати там.

(5)

За да се осигури независимостта на системата за проследяване и да се гарантира, че тя се управлява от държавите членки, както е предвидено в член 8 от Протокола към РККТ на СЗО, от съществено значение е да се извърши правилно разпределяне на задълженията във връзка с маркирането на опаковките с уникален идентификатор. Основната задача при генерирането на уникалните идентификатори на равнище потребителска опаковка следва да бъде възложена на независима трета страна, определена от всяка държава членка („издател на идентификатори“). За да се избегне опасността двама или повече издатели на идентификатори независимо един от друг да генерират един и същ уникален идентификатор, всеки издател на идентификатори следва да бъде идентифициран с уникален идентификационен код, който също следва да бъде част от уникалните идентификатори, издавани от тях.

(6)

С цел да се гарантира уникалността на идентификатора, от издателя на идентификатора се генерира сериен номер, който следва да бъде част от всеки уникален идентификатор и който е с пренебрежимо малка вероятност да бъде разгадан от фалшификатори.

(7)

При искане за уникален идентификатор за потребителска опаковка от издател на идентификатори, от производителите и вносителите следва да се изиска да предоставят цялата необходима информация, за да може издателят да генерира този идентификатор в съответствие с член 15, параграф 2, букви а) — з) от Директива 2014/40/ЕС, с изключение на датата и часа на производство, които може да не е възможно да бъдат определени предварително и които следва да бъдат добавени от икономическите оператори в момента на производството.

(8)

Дължината на уникалния идентификатор на равнище потребителска опаковка може да повлияе на скоростта, с която той може да се прилага върху потребителските опаковки от производителите или вносителите на тютюневи изделия. С цел да се избегне прекомерно въздействие върху този процес, като същевременно се гарантира достатъчно място за цялата необходима информация на равнище потребителска опаковка, следва да бъде определен максимално допустим брой буквено-цифрови знаци за уникалния идентификатор за това равнище.

(9)

За да се гарантира, че уникалните идентификатори на равнище потребителска опаковка могат да отговарят на изискванията, свързани с максимално допустимия брой буквено-цифрови знаци, информацията, изисквана съгласно член 15, параграф 2, букви а) — з) от Директива 2014/40/ЕС, следва да бъде предадена като код.

(10)

С цел да се даде възможност на компетентните органи на държавите членки да разкодират уникалните идентификатори, без да имат достъп до информацията, съхранена в системата от хранилища на данни, от издателите на идентификатори следва да бъдат създадени и поддържани неструктурирани файлове. Тези неструктурирани файлове следва да позволяват идентифицирането на цялата информация, закодирана в кодовете на уникалните идентификатори. Следва да бъде определен размерът на тези неструктурирани файлове, за да се гарантира, че те могат да бъдат изтеглени на устройствата, използвани от държавите членки, когато те четат офлайн уникалните идентификатори (офлайн неструктурирани файлове).

(11)

В Директива 2014/40/ЕС се предвижда, че задълженията за записване, установени в съответствие с член 15, могат да се изпълнят с маркирането и записването на големи опаковки, като стекове, кашони или палети, при условие че наблюдението и проследяването на всички потребителски опаковки остава възможно. Когато икономическите оператори са избрали да се възползват от тази възможност, от тях следва да бъде изискано да гарантират, че тези опаковки са маркирани с идентификатор на равнище големи опаковки, който също е уникален, и следователно с него може еднозначно да се идентифицира сформирането на големи опаковки от по-ниско равнище и в крайна сметка и потребителските опаковки, които те съдържат.

(12)

С цел да се гарантира, че всички движения на потребителските опаковки могат да бъдат записвани и предавани, производителите и вносителите следва да проверят уникалните идентификатори, за да гарантират правилното им прилагане и четимост. За да се упражнява контрол върху този важен процес за уникалните идентификатори на равнище потребителска опаковка, на устройствата, използвани за проверка, следва да бъдат монтирани средства срещу подправяне, които се доставят от независима трета страна. При определянето на правилата за монтирането на такива средства е целесъобразно да се вземат предвид различията между предприятията, особено по отношение на техния размер, производството и естеството на производствения процес, за да се гарантира, че спазването на това изискване не налага прекомерна тежест, по-специално за малките оператори, включително малките и средните предприятия (МСП). Тъй като средствата срещу подправяне са от особено значение за автоматизираното производство на тютюневите изделия, с цел да се гарантира, че целостта на уникалните идентификатори на равнище потребителска опаковка е адекватно защитена, е целесъобразно задължението за монтиране на такива средства да се ограничи до оператори, различни от операторите, които използват изцяло ръчни производствени процеси.

(13)

За да се сведе до минимум въздействието на системата за проследяване върху схемите за производство и разпространение, на икономическите оператори следва да бъде позволено предварително да поръчват партиди с уникалните идентификатори. За да се избегне обаче презапасяване с уникалните идентификатори от икономическите оператори и за да се контролира размерът на отделните поръчки, следва да се определи срок за прилагането на уникалните идентификатори, издавани както на равнище потребителска опаковка, така и на равнище големи опаковки. С тези мерки следва също така да се смекчи евентуалното прекомерно въздействие върху дейностите по генерирането и издаването, извършвани от издателите на идентификатори.

(14)

С цел да се осигури правилното функциониране на системата за проследяване, икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно следва предварително да подадат искане пред съответните издатели на идентификатори за идентификаторен код на икономически оператор и за идентификаторен код на обект за всеки отделен обект. Определянето на идентификаторни кодове на икономически оператор и идентификаторни кодове на обекти позволява ефикасно идентифициране на всички купувачи и на действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, както е предвидено в член 15, параграф 2, букви и) и й) от Директива 2014/40/ЕС.

(15)

Производителите или вносителите следва също така да подадат искане за идентификаторен код на машини, използвани за производството на тютюневи изделия. Задължението за подаване на искане за идентификаторни кодове на машини позволява ефикасната идентификация на машината, използвана за производство на тютюневи изделия, в съответствие с член 15, параграф 2 буква в) от Директива 2014/40/ЕС.

(16)

С цел да се гарантира, че информацията, която се съдържа в уникалния идентификатор, може да бъде записвана и предавана от всички съответни икономически оператори, както и да се гарантира съвместимостта на уникалния идентификатор с външните компоненти, като например сканиращи устройства, следва да бъдат посочени видовете разрешени носители на данни.

(17)

За да може системата за проследяване да постигне целите си, е необходимо тя да позволява лесно предаване на всички необходими данни, да предлага защитено съхранение на данни и да предлага пълен достъп до тези данни на Комисията, компетентните органи на държавите членки и външния одитор. Архитектурата на системата за съхраняване следва също така да позволява на производителите и вносителите да изберат независима трета страна доставчик на услуги за съхраняване на данни, с която да сключат договори за съхраняване на данни за целите на осигуряване на хостинг на данните, свързани изключително с техните тютюневи изделия („първични хранилища на данни“), както е предвидено в член 15, параграф 8 от Директива 2014/40/ЕС, като същевременно се гарантира, че на съответните органи е предоставен пълен достъп до всички съхранявани данни за целите на извършването на дейността им по наблюдение и прилагане. Ефективността на дейностите по такова наблюдение и прилагане изисква наличието на система от хранилище на данни от второ равнище („вторично хранилище на данни“), която съдържа копие на всички данни, съхранявани в първичните хранилища, и с която на съответните органи се предоставя общ поглед върху функционирането на системата за проследяване. Следва да бъде създадена система за маршрутизиране, с която работи доставчикът на вторичното хранилище на данни, за да се предостави на икономическите оператори, различни от производителите и вносителите, единно звено за контакт за подаване на данните, записани от тях в системата за проследяване, като така се улеснява предаването на данни. Едновременно с това услугата по маршрутизиране следва да гарантира, че данните се предават до правилното първично хранилище на данни.

(18)

С цел да се гарантира пълен достъп на съответните органи и да се допринесе за ефективното функциониране на системата за проследяване, доставчикът на вторичното хранилище на данни следва да разработи потребителски интерфейс, позволяващ съхраняваните данни да се разглеждат и с тях да се правят справки. При достъпа им до системата от хранилища на данни съответните органи следва да могат да разчитат на базирани на eIDAS (4) многократно приложими решения, предвидени като градивни елементи в частта за телекомуникациите в Механизма за свързване на Европа. Освен това, за да се улесни ефективният надзор и прилагане, потребителският интерфейс следва да предлага възможност за определяне на отделни автоматични уведомления въз основа на конкретни докладвани събития.

(19)

За да се гарантира оперативната съвместимост на елементите на системата от хранилища на данни, следва да бъдат установени технически спецификации, основаващи се на свободни от интелектуална собственост отворени стандарти, за обмена на данни между първичните хранилища на данни, вторичното хранилище на данни и системата за маршрутизиране.

(20)

За да се гарантира, че исканата информация се записва и пренася навреме и по еднакъв начин от всички икономически оператори, следва да се определят точният списък на веригата на доставки и сделките, които се изисква да бъдат записани съгласно член 15, параграф 2, букви и), й) и к) от Директива 2014/40/ЕС, както и съдържанието на информационните съобщения, които се предават.

(21)

Като се има предвид, че целта на системата за проследяване е да предостави на държавите членки и на Комисията ефективен инструмент за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, своевременното осигуряване на данни за веригата на доставки и за сделките е необходимо за целите на разследването и прилагането. Поради това следва да се установи какъв е максималният срок, който може да изтече между настъпването на дадено събитие във връзка с веригата на доставки или дадена сделка и предаването на съответната свързана с тях информация до съответното хранилище на данни. При определянето на тези срокове е целесъобразно да се вземат предвид различията между предприятията, особено по отношение на техния размер и обем на производство, за да се гарантира, че спазването на задълженията за докладване не води до прекомерна тежест, по-специално за малките оператори, включително за малките и средните предприятия (МСП).

(22)

За целите на разследването и прилагането е необходимо компетентните органи на държавите членки и Комисията да имат достъп до регистър на всички икономически оператори и на оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно, които участват в търговията с тютюневи изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за производство, съхранение и обработка на продуктите им. Поради това всеки издател на идентификатори следва да създаде и да поддържа регистър, който съдържа идентификаторните кодове на посочените по-горе икономически оператори, оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно, машини и обекти. Актуално копие на тези регистри заедно със съответната информация следва да бъдат предавани по електронен път посредством маршрутизатора до вторичното хранилище на данни и да се събират в общ за целия ЕС регистър.

(23)

Като се има предвид изискването, че системата за проследяване трябва да бъде независима от производителите и вносителите на тютюневи изделия и че тя трябва да се управлява от държавите членки, както е предвидено в член 8 от Протокола към РККТ на СЗО, следва да бъдат определени общи критерии за оценка на независимостта на всички трети страни, участващи в системата за проследяване (издатели на идентификатори, доставчици на услуги във връзка с хранилищата на данни и средства срещу подправяне). С цел да се гарантира непрекъснатото спазване на изискването за независимост, което е от решаващо значение за гарантиране и запазване на целостта на системата за проследяване, процедурите, уреждащи определянето на издатели на идентификатори и други независими доставчици, и наблюдението на спазването от тяхна страна на критериите за независимост, определени в настоящия регламент, следва периодично да бъдат преразглеждани от Комисията. Заключенията от преразглеждането следва да бъдат публикувани от Комисията и представляват част от доклада за прилагането на Директива 2014/40/ЕС, предвиден в член 28 от нея.

(24)

Защитата на личните данни, с които се борави в рамките на системата за проследяване, следва да бъде осигурена в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(25)

Следва да бъде възможно използването на международни стандарти за целите на доказване на изпълнението на някои технически изисквания, установени в настоящия регламент. Когато не е възможно да се докаже съответствие с международните стандарти, отговорността по доказването (с помощта на проверими средства) на това, че посочените изисквания са спазени, следва да се носи от лицата, на които са вменени задълженията.

(26)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 25 от Директива 2014/40/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят техническите стандарти за създаването и работата на системата за проследяване, предвидена в член 15 от Директива 2014/40/ЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент, в допълнение към определенията, посочени в член 2 от Директива 2014/40/ЕС, се прилагат следните определения:

1)

„уникален идентификатор“ означава буквено-цифров код, позволяващ идентификацията на потребителска опаковка или на големи опаковки на тютюневи изделия;

2)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което участва в търговията с тютюневи изделия, включително с цел износ, от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно;

3)

„първи търговски обект за продажба на дребно“ означава обект, където тютюневите изделия се пускат на пазара за първи път, включително автомати за продажба на тютюневи изделия;

4)

„износ“ означава транспортирането от Съюза до трета държава;

5)

„голяма опаковка“ означава опаковка, съдържаща повече от една потребителска опаковка на тютюневи изделия;

6)

„обект“ означава място, сграда или автомат за продажба на тютюневи изделия, където тютюневите изделия се произвеждат, съхраняват или пускат на пазара;

7)

„средство срещу подправяне“ означава устройство, позволяващо записване на процеса на проверка след прилагането на уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, посредством видеоклип или файл дневник, които, след като бъдат записани, не могат повече да бъдат променяни от даден икономически оператор;

8)

„офлайн неструктурирани файлове“ означава електронни файлове, създавани и поддържани от всеки издател на идентификатори, които съдържат данни в обикновен текстови формат, който позволява извличане на информацията, записана в уникалните идентификатори (с изключение на електронния времеви печат), използвани на равнище потребителска опаковка и голяма опаковка, без да има достъп до системата от хранилища;

9)

„регистър“ означава записите, създадени и поддържани от всеки издател на идентификатори, на всички идентификаторни кодове на икономически оператори, оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно, на обекти и машини, заедно със съответната информация;

10)

„носител на данни“ означава носител, представляващ данните във формат, четим с помощта на устройство;

11)

„машина“ означава оборудване, използвано при производството на тютюневи изделия, което е неразделна част от производствения процес;

12)

„електронен времеви печат“ означава датата и времето за настъпване на дадено събитие, записани по UTC (координирано универсално време) в зададен формат;

13)

„първично хранилище на данни“ означава хранилище на данни, в което се съхраняват данни във връзка с проследяването, свързани изключително с продуктите на даден производител или вносител;

14)

„вторично хранилище на данни“ означава хранилище, съдържащо копие от всички данни във връзка с проследяването, съхранявани в първичното хранилище на данни;

15)

„маршрутизатор“ означава устройство, установено в рамките на вторичното хранилище на данни, което предава данни между различните компоненти на системата от хранилища на данни;

16)

„система от хранилища на данни“ означава система, която се състои от първични хранилища, вторично хранилище и маршрутизатор;

17)

„общ речник на данните“ означава набор с информация, която описва съдържанието, формата и структурата на дадена база данни и връзката между нейните елементи, използвани, за да се контролира достъпът до и манипулирането на базите данни, общи за всички първични и вторичното хранилища на данни;

18)

„работен ден“ означава всеки работен ден в държавата членка, за която издателят на идентификатори е компетентен;

19)

„пренатоварване“ означава всяко прехвърляне на тютюневи изделия от едно превозно средство на друго, по време на което тютюневите изделия не влизат и не излизат от даден обект;

20)

„лекотоварно превозно средство за извършване на продажби“ означава превозно средство, използвано за доставката на тютюневи изделия на няколко обекти за търговия на дребно в количества, които преди доставката не са били предварително определени.

ГЛАВА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С УНИКАЛНИЯ ИДЕНТИФИКАТОР

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 3

Издател на идентификатори

1.   Всяка държава членка определя субект („издател на идентификатори“), отговарящ за генерирането и издаването на уникални идентификатори, в съответствие с членове 8, 9, 11 и 13 за максимален срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент за изпълнение.

2.   Държавите членки гарантират, че даден издател на идентификатори, който за изпълнението на своите функции възнамерява да използва услугите на подизпълнители, се разглежда като кандидат за поемането на тази функция само ако самоличността на всеки от предложените подизпълнители им е била съобщена.

3.   Издателят на идентификатори е независим и отговаря на критериите, определени в член 35.

4.   Всеки издател на идентификатори има уникален идентификационен код. Кодът се състои от буквено-цифрови знаци и отговаря на стандарта на Международната организация по стандартизация/Международната електротехническа комисия (ISO/IEC) 15459-2:2015.

5.   Когато един и същ издател на идентификатори е определен за повече от една държава членка, той се идентифицира с един и същ код.

6.   Държавите членки уведомяват Комисията за определянето на издателя на идентификатори и за неговия идентификационен код в срок от един месец след определянето му.

7.   Държавите членки гарантират, че информацията, свързана със самоличността на определения издател на идентификатори и с неговия идентификационен код, се публикува и до нея се предоставя онлайн достъп.

8.   Всяка държава членка въвежда подходящи мерки, за да се гарантира:

а)

че издателят на идентификатори, който тя е определила, продължава да отговаря на изискването за независимост в съответствие с член 35; и

б)

непрекъснатото предоставяне на услугите от следващите издатели на идентификатори, когато нов издател на идентификатори се определя да поеме предоставянето на услугите от предишния издател на идентификатори. За тази цел държавите членки изискват от издателя на идентификаторите да разработи план за прекратяване на дейността, в който се указва каква е процедурата, която трябва да се следва, за да се гарантира непрекъснатост на дейностите до определянето на новия издател на идентификатори.

9.   Издателят на идентификатори може да въведе и начислява такси за икономическите оператори единствено за генериране и издаване на единни идентификатори. Таксите са недискриминационни и пропорционални на броя на уникалните идентификатори, генерирани и издадени на икономически оператори, като се вземе предвид начинът на предоставяне.

Член 4

Компетентни издатели на идентификатори за генериране и издаване на уникални идентификатори

1.   За тютюневи изделия, произведени в Съюза, компетентният издател на идентификатори е субектът, определен за държавата членка, в която се произвеждат изделията.

Чрез дерогация от първата алинея компетентният издател на идентификатори е субектът, определен за държавата членка, на чийто пазар са пуснати продуктите, когато това изискване е наложено от тази държава членка.

2.   За тютюневи изделия, внесени в Съюза, компетентният издател на идентификатори е субектът, определен за държавата членка, на чийто пазар са пуснати продуктите.

3.   За тютюневи изделия, опаковани заедно в Съюза, компетентният издател на идентификатори е субектът, определен за държавата членка, в която изделията са опаковани заедно.

4.   За тютюневи изделия, предназначени за износ, компетентният издател на идентификатори е субектът, определен за държавата членка, в която се произвеждат изделията.

5.   При временно отсъствие на компетентния издател на идентификатори Комисията може да разреши на икономическите оператори да използват услугите на друг издател на идентификатори, който е бил определен в съответствие с член 3.

Член 5

Валидност на уникалните идентификатори и дезактивиране

1.   Единните идентификатори, генерирани от издателите на идентификатори, могат да бъдат използвани, за да се маркират потребителски опаковки или големи опаковки, както е предвидено в членове 6 и 10, за максимален срок от шест месеца от датата на получаване на индивидуалните идентификатори от икономическия оператор. След този срок уникалните идентификатори стават невалидни и икономическите оператори гарантират, че те не се използват за маркиране на потребителски опаковки или големи опаковки.

2.   Системата от хранилища гарантира, че уникалните идентификатори, които не са били използвани в рамките на шестмесечния срок, посочен в параграф 1, автоматично се дезактивират.

3.   По всяко време производителите и вносителите могат да получат дезактивацията на уникалните идентификатори посредством предаване на искане за дезактивиране до съответното първично хранилище на данни. Другите икономически оператори могат да получат дезактивирането на уникалните идентификатори посредством предаване на искане за дезактивиране посредством маршрутизатора. Искането за дезактивиране се въвежда по електронен път в съответствие с член 36 и съдържа информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.3, в определения там формат. Дезактивирането не засяга целостта на вече съхранената информация във връзка с уникалния идентификатор.

РАЗДЕЛ 2

Уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка

Член 6

Маркиране с уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка

1.   Производителите и вносителите маркират всяка потребителска опаковка, произведена или внесена в Съюза, с уникален идентификатор (УИ на равнище потребителска опаковка), който отговаря на изискванията в член 8.

2.   За тютюневи изделия, произведени извън Съюза, УИ на равнище потребителска опаковка се прилага върху потребителската опаковка, преди тютюневото изделие да бъде внесено в Съюза.

Член 7

Проверка на УИ на равнище потребителска опаковка

1.   Производителите и вносителите гарантират, че прилагането на УИ на равнище потребителска опаковка директно бива последвано от проверката на тези УИ на равнище потребителска опаковка по отношение на правилното прилагане и четимост.

2.   Процесът, посочен в параграф 1, се защитава със средство срещу подправяне, доставено и инсталирано от независима трета страна, която представя декларация до съответните държави членки и до Комисията, че инсталираното устройство отговаря на изискванията на настоящия регламент.

3.   Когато при процеса, посочен в параграф 1, не се потвърди правилното прилагане и пълната четимост на УИ на равнище потребителска опаковка, производителите и вносителите прилагат наново УИ на равнище потребителска опаковка.

4.   Производителите и вносителите гарантират, че информацията, записана от средството срещу подправяне, остава на разположение за период от девет месеца от момента на записването ѝ.

5.   При поискване от държавите членки производителите и вносителите предоставят пълен достъп до записа на процеса на проверка, създаден със средството срещу подправяне.

6.   Чрез дерогация от параграфи 2, 4 и 5 задължението за инсталиране на средство срещу подправяне, не се прилага:

а)

до 20 май 2020 г. за производствените процеси, извършвани от икономически оператори или, когато е приложимо, от групата от предприятия, към която те принадлежат, които през календарната 2019 г. са обработили по-малко от 120 милиона УИ на равнище потребителска опаковка в Съюза;

б)

до 20 май 2021 г. за производствените процеси, извършвани от икономически оператори, попадащи в обхвата на определението за малки и средни предприятия в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (6);

в)

за изцяло ръчни производствени процеси.

Член 8

Структура на УИ на равнище потребителска опаковка

1.   Всяка потребителска опаковка на тютюнево изделие се маркира с УИ на равнище потребителска опаковка. Той се състои от възможно най-кратка последователност от буквено-цифрови знаци, които са не повече от 50. Последователността е уникална за дадена потребителска опаковка и съдържа следните елементи от данни:

а)

на първа позиция: буквено-цифровият знак, който представлява идентификационният код на издателя на идентификаторите, определен в съответствие с член 3, параграф 4;

б)

буквено-цифрова последователност, при която вероятността тя да бъде отгатната е пренебрежимо малка и при всички случаи по-ниска от едно на десет хиляди („сериен номер“);

в)

код („код на изделието“), който позволява да се определи следното:

i)

мястото на производство;

ii)

производственият обект, посочен в член 16;

iii)

машината, използвана за производство на тютюневите изделия, посочена в член 18;

iv)

описанието на изделието;

v)

предвиден пазар за продажбата на дребно;

vi)

предвидения маршрут за транспортиране;

vii)

когато е приложимо, вносителят в Съюза;

г)

на последна позиция: електронния времеви печат под формата на последователност от осем цифрови знака във формат ГГММДДчч, указваща датата и времето на производство.

2.   Издателите на идентификатори отговарят за генерирането на код, състоящ се от елементите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в).

3.   Производителите или вносителите добавят електронния времеви печат, посочен в параграф 1, буква г), към кода, генериран от издателя на идентификатори в съответствие с параграф 2.

4.   УИ на равнище потребителска опаковка не включва елементи от данни, различни от изброените в параграф 1.

Когато издателите на идентификатори използват криптиране или компресиране за генерирането на УИ на равнище потребителска опаковка, те информират за това компетентните органи на държавите членки и Комисията за използваните алгоритми за криптиране и компресиране. ИУ на равнище потребителска опаковка не се използват повторно.

Член 9

Искане и издаване на УИ на равнище потребителска опаковка

1.   Производителите и вносителите изпращат искане до компетентния издател на идентификатори за издаване на ИУ на равнище потребителска опаковка, посочени в член 8. Исканията се подават по електронен път в съответствие с член 36.

2.   Производителите и вносителите, които подават такова искане, предоставят информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.1, в определения там формат.

3.   В срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кодовете, посочени в член 8, параграф 2;

б)

предава кодовете и информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член, посредством маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител, както е установено в член 26; и

в)

предава по електронен път кодовете до подалия искането производител или вносител.

4.   Държавите членки обаче могат да изискват от издателите на идентификатори да извършат физическа доставка на УИ на равнище потребителска опаковка като алтернатива на електронната доставка. Когато се предлага физическа доставка на УИ на равнище потребителска опаковка, производителите и вносителите посочват дали изискват физическа доставка. В този случай в срок от 10 работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кодовете, посочени в член 8, параграф 2;

б)

предава кодовете и информацията, посочена в параграф 2, посредством маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител, както е установено в член 26;

в)

доставя кодовете на предоставилия искането производител или вносител под формата на оптични баркодове, отговарящи на изискванията на член 21, поставени върху физически носители, като например залепващи се етикети.

5.   В срок от един работен ден производителите и вносителите могат да анулират искането, изпратено в съответствие с параграф 1, посредством съобщение за анулиране, както е определено в приложение II, глава II, раздел 5, точка 5.

РАЗДЕЛ 3

Уникални идентификатори на равнище голяма опаковка

Член 10

Маркиране с уникални идентификатори на равнище голяма опаковка

1.   Когато икономическите субекти изберат да спазват задълженията за записване, предвидени в член 15, параграф 5 от Директива 2014/40/ЕС, посредством записване на големи опаковки, те маркират големите опаковки, съдържащи тютюневи изделия, с уникален идентификатор („УИ на равнище голяма опаковка“).

2.   УИ на равнище голяма опаковка се генерират и издават въз основа на искане до компетентния издател на идентификатори или директно от икономическия оператор.

3.   Когато се генерира УИ на равнище голяма опаковка въз основа на искане до компетентния издател на идентификатори, той отговаря на изискванията за структурата, изложени в член 11, параграф 1.

4.   Когато УИ на равнище голяма опаковка се генерира директно от икономическия оператор, той се състои от индивидуален единичен код, генериран в съответствие със стандарта IISO/IEC 15459-1:2014 или ISO/IEC 15459-4:2014 или най-актуалните им еквиваленти.

Член 11

Структура на УИ на равнище голяма опаковка, генерирани от издателите на идентификатори

1.   В структурата на УИ на равнище голяма опаковка, генерирани въз основа на искане до компетентния издател на идентификатори, се включва последователност от максимум 100 буквено-цифрови знака, която е уникална за дадена голяма опаковка и която се състои от следните елементи от данни:

а)

на първа позиция: буквено-цифровият знак, който представлява идентификационният код на издателя на идентификаторите, определен в съответствие с член 3, параграф 4;

б)

буквено-цифрова последователност, при която вероятността тя да бъде отгатната е пренебрежимо малка и при всички случаи по-ниска от едно на десет хиляди („сериен номер“);

в)

идентификаторен код на обекта (както е предвидено в член 16), в който е извършен процесът на опаковане в голяма опаковка;

г)

на последната позиция: електронния времеви печат под формата на последователност от осем знака във формат ГГММДДчч, указваща датата и времето на опаковането в голяма опаковка.

2.   Издателите на идентификатори отговарят за генерирането на код, състоящ се от елементите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в).

3.   Икономическите оператори добавят електронния времеви печат, посочен в параграф 1, буква г), към кода, генериран от издателя на идентификатори в съответствие с параграф 2.

4.   УИ на равнище голяма опаковка може да бъде допълнен от икономическия оператор с допълнителна информация, при условие че не е надвишен максималният брой на знаците, определен в параграф 1. Тази информация може да се появи единствено след данните, посочени в параграф 1.

Член 12

Хипервръзка между равнищата на УИ

1.   УИ на равнище голяма опаковка може да идентифицира списъка на всички уникални идентификатори, съдържащи се в големите опаковки, посредством достъпна по електронен път хипервръзка със системата от хранилища на данни.

2.   За да се установи хипервръзката, посочена в параграф 1, производителите и вносителите предават до първичното си хранилище на данни информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 2, точка 3.2, в определения там формат.

3.   За да се установи хипервръзката, посочена в параграф 1, икономическите оператори, различни от производители и вносители, предават посредством маршрутизатора до вторичното хранилище на данни информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 2, точка 3.2, в определения там формат.

Член 13

Искане и издаване на УИ на равнище голяма опаковка, генерирани от издателите на идентификатори

1.   Икономическите оператори, изискващи УИ на равнище голяма опаковка въз основа на искане до компетентния издател на идентификатори, въвеждат тези искания по електронен път в съответствие с член 36.

2.   Икономическите оператори, които подават такива искания, предоставят информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.2, в определения там формат.

3.   По отношение на производителите и вносителите: в срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кода, посочен в член 11, параграф 2;

б)

предава кодовете и информацията, посочена в параграф 2, посредством маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител, както е установено в член 26; и

в)

предава по електронен път кодовете до подалия искането производител или вносител.

4.   За икономическите оператори, различни от производителите и вносителите: в срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кода, посочен в член 11, параграф 2;

б)

предава кодовете и информацията, посочена в параграф 2, посредством маршрутизатора до вторичното хранилище на данни, както е установено в член 26; и

в)

предава по електронен път кодовете до подалите искането икономически оператори.

5.   В срок от един работен ден икономическите оператори могат да анулират искането, изпратено в съответствие с параграф 1, посредством съобщение за анулиране, както е определено в приложение II, глава II, раздел 5, точка 5, в определения там формат.

6.   УИ на равнище голяма опаковка, издадени от компетентните издатели на идентификатори, не се използват повторно.

ГЛАВА III

ИДЕНТИФИКАТОРНИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ, ОБЕКТИ И МАШИНИ

Член 14

Искане за идентификаторен код на икономически оператор

1.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно подават искане за издаване на идентификаторен код на икономически оператор от издателя на идентификатори, компетентен за всяка държава членка, в която те осъществяват дейност в най-малко един обект. Вносителите подават искане за издаване на идентификаторен код от издателя на идентификатори, компетентен за всяка държава членка, на чийто пазар те пускат своите продукти.

2.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно, които подават искане в съответствие с параграф 1, предоставят информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.1, в определения там формат.

3.   За операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно задължението да подадат искане за идентификаторен код на икономически оператор може да бъде изпълнено и от който и да било друг регистриран икономически оператор. Такава регистрация от страна на третата страна е обвързана със задължението за получаване на съгласието на оператора на първия търговски обект за продажба на дребно. Третата страна информира оператора на първия търговски обект за продажба на дребно за всички подробни данни за регистрацията, включително за определения идентификаторен код на икономически оператор.

4.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно уведомяват издателя на идентификатори за идентификаторните кодове на икономически оператори, определени им от друг издател на идентификатори. Когато този информация не е налице към момента на регистрацията, икономическите оператори я предоставят най-късно до два работни дни от получаването на идентификаторен код на икономически оператор, определен от друг издател на идентификатори.

5.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко прекратяване на дейностите на оператора се съобщават незабавно от съответния оператор на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точки 1.2 и 1.3.

Член 15

Издаване и регистриране на идентификаторни кодове на икономически оператор

1.   При получаване на искане в съответствие с член 14 издателят на идентификатори генерира идентификаторен код на икономически оператор, който се състои от следните елементи от данни, които се поставят в следния ред:

а)

на първа позиция: буквено-цифровият знак, който представлява идентификационният код на издателя на идентификаторите, определен в съответствие с член 3, параграф 4; и

б)

на втора позиция: буквено-цифрова последователност, която е уникална в рамките на съвкупността от кодовете на издателя на идентификатори.

2.   В срок от два работни дни издателят на идентификатори предава кода на подалия искането оператор.

3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 14, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от компетентния издател на идентификатори.

4.   В надлежно обосновани случаи държавите членки могат, в съответствие с националното си право, да изискат от издателя на идентификатори да дезактивира идентификаторен код на икономически оператор. В такива случаи държавата членка информира икономическия оператор или оператора на първия търговски обект за продажба на дребно за дезактивирането и за основанията за дезактивирането. Дезактивирането на даден идентификаторен код на икономически оператор води до автоматичното дезактивиране на свързаните с него идентификаторни кодове на обект и идентификаторни кодове на машина.

5.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно обменят информация за съответните си идентификаторни кодове на икономическия оператор, за да се даде възможност на икономическите оператори да записват и предават информацията за сделки, както е предвидено в член 33.

Член 16

Искане за идентификаторен код на обект

1.   Всички обекти от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно се идентифицират чрез код („идентификаторен код на обект“), генериран от издателя на идентификатори, компетентен за територията, на която е разположен този обект.

2.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно подават искане за идентификаторен код на обект, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4, в определения там формат.

3.   За първите търговски обекти за продажба на дребно задължението за подаване на искане за идентификаторен код е на оператора на първия търговски обект за продажба на дребно. Това задължение може да бъде изпълнено и от всеки друг регистриран икономически оператор, който може да действа от името на оператора на първия търговски обект за продажба на дребно. Регистрацията от страна на третата страна е обвързана със задължението за получаване на съгласието на оператора на първия търговски обект за продажба на дребно. Третата страна информира оператора на първия търговски обект за продажба на дребно за всички подробни данни за регистрацията, включително за определения идентификаторен код на обект.

4.   Задължението да подаде искане за идентификаторен код на обект, свързан с производствени обекти, разположени извън Съюза, е на вносителя, установен в ЕС. Вносителят подава искане до който и да било издател на идентификатори, определен от държава членка, на чийто пазар той пуска своите продукти. Регистрацията от страна на вносителя е обвързана със задължението за получаване на съгласието на субекта, отговорен за производствения обект в третата държава. Вносителят информира икономическия оператор, отговорен за производствения обект в третата държава, за изчерпателни подробни данни за регистрацията, включително за определения идентификаторен код на обект.

5.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко прекратяване на дейностите на обекта се съобщават незабавно от икономическия оператор на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точки 1.5 и 1.6.

Член 17

Издаване и регистриране на идентификаторни кодове на обекти

1.   При получаване на искане в съответствие с член 16 издателят на идентификатори генерира идентификаторен код на обект, който се състои от следните елементи от данни, които се поставят в следния ред:

а)

на първа позиция: буквено-цифровият знак, който представлява идентификационният код на издателя на идентификаторите, определен в съответствие с член 3, параграф 4; и

б)

на втора позиция: буквено-цифрова последователност, която е уникална в рамките на съвкупността от кодовете на издателя на идентификатори.

2.   В срок от два работни дни от получаването на искането издателят на идентификатори предава кода на подалия заявката оператор.

3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 16, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от компетентния издател на идентификатори.

4.   В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да изискат от издателя на идентификатори да дезактивира идентификаторен код на обект. В тези случаи държавата членка информира икономическия оператор или оператора на първия търговски обект за продажба на дребно за дезактивирането и за основанията за дезактивирането. Дезактивирането на даден идентификаторен код на обект води до автоматичното дезактивиране на свързаните с него идентификаторни кодове на машина.

5.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно обменят информацията за съответните си идентификаторни кодове на икономически оператор, за да се даде възможност на икономическите оператори да записват и предават информацията за движение на продукти, както е предвидено в член 32.

Член 18

Искане за идентификаторен код на машина

1.   Всяка машина се идентифицира чрез код („идентификаторен код на машина“), генериран от издателя на идентификатори, компетентен за територията, на която е разположена тази машина.

2.   Производителите и вносителите подават искане за идентификаторен код на машина, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.7, в определения там формат.

3.   Задължението да подаде искане за идентификаторен код на машина, който се отнася за машини, разположени в производствени обекти извън Съюза, е на вносителя, установен в Съюза. Вносителят подава искане до който и да било издател на идентификатори, определен от държава членка, на чийто пазар той пуска своите продукти. Регистрацията от страна на вносителя е обвързана със задължението за получаване на съгласието на субекта, отговорен за производствения обект в третата държава. Вносителят информира икономическия оператор, отговорен за производствения обект в третата държава, като му предоставя изчерпателни подробни данни за регистрацията, включително за определения идентификаторен код на машина.

4.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко извеждане от експлоатация на регистрираните машини се съобщават незабавно от производителя или вносителя на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точки 1.8 и 1.9.

Член 19

Издаване и регистриране на идентификаторни кодове на машини

1.   При получаване на искане в съответствие с член 18 издателят на идентификатори генерира идентификаторен код на машина, който се състои от следните елементи от данни, които се поставят на посочената позиция:

а)

на първа позиция: буквено-цифровият знак, който представлява идентификационният код на издателя на идентификаторите, определен в съответствие с член 3, параграф 4; и

б)

на втора позиция: буквено-цифрова последователност, която е уникална в рамките на съвкупността от кодовете на издателя на идентификатори.

2.   В срок от два работни дни издателят на идентификатори предава кода на подалия искането оператор.

3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 18, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от съответния издател на идентификатори.

4.   В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да изискат от издателя на идентификатори да дезактивира идентификаторен код на машина. В тези случаи държавата членка информира производителите и вносителите за дезактивирането и за основанията за дезактивирането.

Член 20

Прехвърляне на офлайн неструктурирани файлове и регистри

1.   Издателите на идентификатори създават офлайн неструктурирани файлове и регистри, свързани с информацията, посочена в член 14, параграф 2, член 16, параграф 2 и член 18, параграф 2, заедно с обяснителни бележки за техните структури.

2.   Офлайн неструктурираните файлове не трябва да бъдат по-големи от два гигабайта за издател на идентификатори. Всеки ред на текстовия файл съдържа един запис с полета, разделени с разделители, като запетайки или табулации.

3.   Издателите на идентификатори гарантират, че актуализирани копия на всички офлайн неструктурирани файлове, регистри и свързани с тях обяснителни бележки се предоставят по електронен път посредством маршрутизатора до вторичното хранилище на данни.

4.   Държавите членки могат да адаптират ограниченията за размера за офлайн неструктурираните файлове, посочени в параграф 2, като вземат предвид както средния размер на наличната инсталирана памет на устройствата за проверка, използвани за офлайн проверки на уникални идентификатори, така и общия брой издатели на идентификатори.

ГЛАВА IV

НОСИТЕЛИ НА ДАННИ

Член 21

Носители на данни за уникалните идентификатори

1.   УИ на равнище потребителска опаковка се кодират с помощта на най-малко един от следните видове носители на данни:

а)

четим с оптично устройство код от вида Data Matrix с капацитет за откриване и коригиране на грешки, еквивалентен или по-голям от този на Data Matrix ECC200. Баркодовете, отговарящи на стандарта ISO/IEC 16022:2006, се счита, че отговарят на изискванията, посочени в настоящата точка;

б)

четим с оптично устройство код от вида QR Code с капацитет за коригиране на грешки от приблизително 30 %. Баркодовете, отговарящи на стандарта ISO/IEC 18004:2015 с ниво на корекция на грешки H, се счита, че отговарят на изискванията, установени в настоящата точка;

в)

четим с оптично устройство код от вида DotCode с капацитет за откриване и коригиране на грешки, еквивалентен или по-голям от този, предлаган от алгоритъма на Рейд-Соломон за коригиране на грешки с брой на проверените знаци (NC), равен на три плюс броя на знаците на данните (ND), разделен на две (NC = 3 + ND/2). Баркодове, отговарящи на спецификацията ISS DotCode Symbology Specification, публикувана от Асоциацията за автоматично разпознаване и мобилност (Association for Automatic Identification and Mobility — AIM) (редакция 3.0, август 2014 г.), се счита, че отговарят на изискванията, посочени в настоящата точка.

2.   За УИ на равнище потребителска опаковка, доставени по електронен път, производителите и вносителите отговарят за закодирането на УИ на равнище потребителска опаковка в съответствие с параграф 1.

3.   За УИ на равнище потребителска опаковка, доставени физически, издателите на идентификаторите отговарят за закодирането на кодовете, генерирани в съответствие с член 8, параграф 2, в съответствие с параграф 1.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 производителите и вносителите могат да добавят електронния времеви печат отделно от носителя на данни във формат ГГММДДчч като код, който е четим от човек.

5.   УИ на равнище голяма опаковка се кодират от икономическите оператори с помощта на най-малко един от следните видове носители на данни:

а)

четим с оптично устройство код от вида Data Matrix с капацитет за откриване и коригиране на грешки, еквивалентен или по-голям от този на Data Matrix ECC200. Баркодовете, отговарящи на стандарта ISO/IEC 16022:2006, се счита, че отговарят на изискванията, посочени в настоящата точка;

б)

четим с оптично устройство код от вида QR Code с капацитет за коригиране на грешки от приблизително 30 %. Баркодовете, отговарящи на стандарта ISO/IEC 18004:2015 с ниво на корекция на грешки H, се счита, че отговарят на изискванията, посочени в настоящата точка;

в)

четим с оптично устройство код от вида Code 128 с капацитет за откриване на грешки, еквивалентен или по-голям от предлагания от алгоритъма, основан на съотношението между знаците четни/нечетни — клавиш/интервал и знаците за проверка. Баркодовете, отговарящи на стандарта ISO/IEC 15417:2007, се счита, че отговарят на изискванията, посочени в настоящата точка.

6.   За да се направи разграничение между носителите на данни, посочени в параграфи 1 и 5, от други носители на данни, поставени върху потребителски опаковки или големи опаковки, икономическите оператори могат да добавят маркировката „TTT“ до тези носители на данни.

Член 22

Качество на оптичните носители на данни

1.   Икономическите оператори гарантират, че оптичните носители на данни са с висока степен на четимост. Качество на оптичните носители на данни, оценено с най-малко 3,5 според стандарт ISO/IEC 15415:2011 за двуизмерните носители на данни, или според стандарт ISO/IEC 15416:2016 за линейните символи, се счита, че отговаря на изискванията, определени в настоящия член.

2.   Икономическите оператори гарантират, че оптичните носители на данни могат да останат четими за период от най-малко пет години след създаването им.

Член 23

Код, който е четим от човека

1.   Икономическите оператори гарантират, че всеки носител на данни съдържа код, който е четим от човека и позволява електронен достъп до информацията, свързана с уникалните идентификатори, съхранена в системата от хранилища на данни.

2.   Когато размерите на опаковката го позволяват, кодът, четим от човека, се разполага до оптичния носител на данни, който съдържа уникалния идентификатор.

ГЛАВА V

СИСТЕМА ОТ ХРАНИЛИЩА НА ДАННИ

Член 24

Компоненти на системата от хранилища на данни

1.   Системата от хранилища на данни се състои от следните подсистеми:

а)

хранилища, които са установени с цел да се съхраняват данни, свързани с тютюневи изделия на отделни производители и вносители („първични хранилища на данни“);

б)

хранилище, което съдържа копие от всички данни, съхранявани в системата от първични хранилища на данни („вторично хранилище на данни“);

в)

услуга за маршрутизиране („маршрутизатор“), създадена и управлявана от доставчика на системата от вторично хранилище на данни.

2.   Подсистемите, посочени в параграф 1, са напълно оперативно съвместими помежду си, независимо от използвания доставчик на услуги.

Член 25

Общи характеристики на системата от хранилища на данни

1.   Системата от хранилища на данни отговаря на следните условия:

а)

позволява функционална интеграция на системата от хранилища на данни в системата за проследяване, както и непрекъснат обмен на електронни данни между системата от хранилища на данни и други имащи отношение към нея елементи на системата за проследяване;

б)

позволява електронно идентифициране и установяване на автентичността на тютюневите изделия на равнище потребителска опаковка и голяма опаковка в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент;

в)

позволява автоматично дезактивиране на уникалните идентификатори в съответствие с правилата, определени в член 5;

г)

осигурява електронно получаване и съхраняване на информацията, записана и изпратена до системата от хранилища на данни от икономическите оператори и издателите на идентификатори в съответствие с изискванията на настоящия регламент;

д)

осигурява съхраняване на данните за период от най-малко пет години, считано от момента, когато данните са качени в системата от хранилища на данни;

е)

позволява изпращането на автоматични съобщения за статуса до икономическите оператори и до държавите членки и Комисията, както е поискано, като например при успешен, погрешен или променен запис на свързаните с докладването дейности в съответствие с изискванията на настоящия регламент;

ж)

позволява автоматична проверка на съобщенията, получени от икономически оператори, включително отказ на неправилни или непълни съобщения, по-специално що се отнася до докладване за дейностите, свързани с нерегистрирани или дублирани уникални идентификатори, като в тези случаи системата от хранилища на данни съхранява информацията относно всички отказани съобщения;

з)

осигурява обмена на съобщения между всички свои компоненти, който се извършва мигновено, в съответствие с изискванията на настоящия регламент, като по-конкретно общото време за отговор на системата от хранилища при изпращането на съобщения за потвърждение, без да се отчита скоростта на интернет връзката на крайния потребител, не надвишава 60 секунди;

и)

осигурява постоянен достъп до всички компоненти и услуги, като на месец достъпността е най-малко 99,5 % и има достатъчно действащи механизми за архивиране на данните;

й)

системата се защитава посредством процедури за осигуряване на защитата и системи, гарантиращи, че достъпът до хранилищата на данни и изтеглянето на данните, съхранявани там, се предоставя само на лица, които са упълномощени съгласно настоящия регламент;

к)

до нея имат достъп компетентните органи на държавите членки и Комисията. На националните администратори, определени от държавите членки и службите на Комисията, се предоставят права на достъп, които им позволяват да създават, управляват и отнемат права за достъп на потребители до хранилищата на данни, и да извършват свързаните с тях операции, посочени в настоящата глава, посредством графичен потребителски интерфейс за управление. Графичният потребителски интерфейс за управление е съвместим с Регламент (ЕС) № 910/2014 и по-специално съответните многократно приложими решения, предвидени като градивни елементи в частта за телекомуникациите в Механизма за свързване на Европа. Националните администратори, определени от държавите членки, имат възможност да предоставят на своя отговорност последващи права за достъп на други потребители;

л)

дава възможност на държавите членки и на Комисията да изтеглят пълен или подбран набор от данни, съхранявани в дадено хранилище на данни;

м)

съхранява пълен запис („одитна следа“) на всички операции, отнасящи се до съхраняваните данни на потребителите, извършващи тези операции, и на естеството на тези операции, включително хронологията на достъпа от потребителите; одитната следа се създава, когато данните са качени за първи път, и независимо от каквито и да било допълнителни национални изисквания, те се съхраняват най-малко пет години след това.

2.   Данните, съхранявани в системата от хранилища на данни, се използват само за целите, посочени в Директива 2014/40/ЕС и настоящия регламент.

Член 26

Първични хранилища на данни

1.   Всеки производител и вносител осигурява създаването на първично хранилище на данни. За тази цел всеки производител и вносител сключва договор с независима трета страна доставчик, в съответствие с изискванията за договорите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573 на Комисията (7). Подборът на независимата трета страна се извършва в съответствие с процедурните правила, определени в приложение I, част А.

2.   Всяко първично хранилище на данни осигурява изключително и само хостинг на информацията, която се отнася до тютюневите изделия на производителя или вносителя, който е сключил договор с хранилището.

3.   Когато данните са получени от първичното хранилище на данни въз основа на отчетена дейност или поради каквато и да било друга разрешена причина, те се препращат мигновено до вторичното хранилище на данни.

4.   При препращането на получените данни към вторичното хранилище на данни първичните хранилища на данни използват формата на данни и начина за обмена им, определени от вторичното хранилище на данни.

5.   Първичните хранилища на данни съхраняват данните в съответствие с общия речник на данните, предоставен от вторичното хранилище на данни.

6.   Държавите членки, Комисията и външните одитори, одобрени от Комисията, са в състояние да осъществяват базови заявки за търсения във връзка с всички данни, съхранявани в първичното хранилище на данни.

Член 27

Вторично хранилище на данни

1.   Създава се едно вторично хранилище на данни, което съдържа копие на всички данни, съхранени в първичните хранилища на данни. Операторът на вторичното хранилище на данни се определя измежду доставчиците на първичните хранилища на данни в съответствие с процедурата, предвидена в приложение I, част Б.

2.   Вторичното хранилище на данни предлага графичен и неграфичен потребителски интерфейс, който предлага на държавите членки и на Комисията достъп и търсене в данните, съхранени в системата от хранилища на данни, като се използват всички общодостъпни функции за търсене в бази данни, по-специално чрез дистанционно извършване на следните операции:

а)

извличане на информация, която се отнася до един или повече уникални идентификатори, включително сравнение и кръстосана проверка на няколко уникални идентификатора и свързаната с тях информация, по-специално местонахождението им във веригата на доставки;

б)

създаване на списъци и статистически данни, като например стокови наличности и входящи и изходящи номера, свързани с един или повече елементи на докладваната информация, посочена в полета с данните в приложение II;

в)

идентификация на всички тютюневи изделия, за които икономическите оператори са предоставили данни до системата, включително на продуктите, докладвани като иззети, изтеглени, откраднати, изчезнали или предвидени за унищожаване.

3.   Потребителският интерфейс, посочен в параграф 2, позволява на всяка държава членка и на Комисията да определят отделни правила за:

а)

автоматично известяване, основано на изключения и конкретни събития, които се отчитат, като например резки колебания или нередности в търговията, опити за въвеждане в системата на дублиращи се уникални идентификатори, дезактивиране на идентификаторите, посочени в член 15, параграф 4, член 17, параграф 4 и член 19, параграф 4, или когато даден продукт е обозначен от икономическите оператори като откраднат или изчезнал;

б)

получаване на периодични доклади въз основа на комбинация от елементи на докладваната информация, посочена в „поле за данните“ в приложение II.

4.   Автоматичните известия и периодичните доклади, посочени в параграф 3, се изпращат до адресите на получателите, посочени от държавите членки и от Комисията, като например индивидуални адреси на електронна поща и/или интернет протокол (IP адреси), принадлежащи към външни системи, използвани и управлявани от национални органи или от Комисията.

5.   Потребителските интерфейси, посочени в параграф 2, дават възможност на държавите членки и на Комисията да се свързват от разстояние с данните, съхранявани в системата от хранилища на данни, с аналитичен софтуер по техен избор.

6.   Потребителските интерфейси, посочени в параграф 2, се предлагат на официалните езици на Съюза.

7.   Общото време за реакция на хранилището на данни по което и да е търсене или известие, без да се отчита скоростта на интернет връзката на крайния потребител, не може да бъде повече от 5 секунди за данните, съхранявани от по-малко от 2 години, и не повече от 10 секунди за данните, съхранявани в продължение на 2 години и повече, за най-малко 99 % от всички търсения и автоматични известия, предвидени в параграфи 2 и 3.

8.   Общото време между пристигането на данните за докладваната дейност и възможността за достъп до тях посредством графичния и неграфичния интерфейс на първичните хранилища на данни и на вторичното хранилище на данни е не повече от 60 секунди в най-малко 99 % от всички дейности по предаване на данни.

9.   Хранилището на данни позволява получаване, съхраняване и предоставяне на разположение на офлайн неструктурирани файлове с цел актуализиране на устройствата за проверка, използвани от държавите членки за офлайн разкодиране на уникални идентификатори.

10.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни създава и поддържа регистър на информацията, предадена му в съответствие с член 20, параграф 3. Запис на информацията, съхранявана в регистъра, се пази толкова дълго, колкото е времетраенето на работата на системата за проследяване.

11.   Държавите членки и Комисията си запазват правото да сключват допълнителни споразумения за нивото на услугите с доставчика на вторично хранилище на данни с цел сключване на договор с последното за извършване на допълнителни услуги, които не са предвидени в настоящия регламент. Доставчикът на вторичното хранилище на данни може да начислява пропорционални такси за предоставянето на тези допълнителни услуги.

12.   Услугите по хранилището на данни, предоставяни по настоящия член на държавите членки и Комисията, са съвместими с Регламент (ЕС) № 910/2014 и по-специално позволяват употребата на многократно приложими решения, предвидени като градивни елементи в частта за телекомуникациите в Механизма за свързване на Европа.

Член 28

Задачи по координацията на доставчика на вторичното хранилище на данни

1.   Доставчикът, който ръководи работата на вторичното хранилище на данни, предоставя на доставчиците, ръководещи работата на първичните хранилища на данни, издателите на идентификатори и икономическите оператори списъка със спецификации, необходими за обмена на данни с вторичното хранилище на данни и маршрутизатора. Всички спецификации са основани на свободни от интелектуална собственост отворени стандарти.

Списъкът, посочен в първа алинея, се предоставя не по-късно от два месеца след датата, на която доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, е бил избран.

2.   Въз основа на информацията, включена в приложение II, доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, съставя общ речник на данните. В общия речник на данните се съдържа препратка към етикетите на полетата с данни във формат, който е четим от човека. Общият речник на данните се предоставя на доставчиците, работещи с първичните хранилища на данни, не по-късно от два месеца след датата, на която доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, е бил избран.

3.   Когато е необходимо за осигуряването на ефективната работа на системата от хранилища в съответствие с изискванията на настоящия регламент, доставчикът, работещ с вторичното хранилище, редовно актуализира списъка, посочен в параграф 1, и речника на общите данни, посочен в параграф 2. Всяко такова актуализиране се съобщава на доставчиците, работещи с първичните хранилища на данни, най-малко два месеца преди датата на извършване на актуализацията на системата.

Член 29

Маршрутизатор

1.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни въвежда и управлява маршрутизатор.

2.   Обменът на данни между маршрутизатора и първичните и вторичното хранилища на данни се осъществява, като се използва форматът на данните и начинът за обмена им, определени от маршрутизатора.

3.   Обменът на данни между маршрутизатора и издателя на идентификатори се осъществява, като се използва форматът на данните и начинът за обмена им, определени от маршрутизатора.

4.   Икономическите оператори, различни от производители и вносители, изпращат информацията, записана в съответствие с член 15 от Директива 2014/40/ЕС и в съответствие с настоящия регламент, до маршрутизатора, който я предава до първичното хранилище на данни, което обслужва производителя или вносителя, за чиито тютюневи изделия се отнася тя. Копие от тези данни се предава мигновено до системата от вторично хранилище на данни.

Член 30

Разходи за системата от хранилища на данни

1.   Всички разходи, свързани със системата от хранилища на данни, посочена в член 24, параграф 1, в това число и разходите, свързани с нейното създаване, работа и поддръжка, се поемат от производителите и вносителите на тютюневи изделия. Тези разходи са справедливи, разумни и пропорционални:

а)

на предоставените услуги; и

б)

на броя на УИ на равнище потребителска опаковка за определен период от време.

2.   Разходите, в зависимост от случая, за създаването, работата и поддръжката на вторичното хранилище на данни и маршрутизатора се прехвърлят на производителите и вносителите на тютюневи изделия посредством разходите, начислявани им от доставчиците на първичните хранилища на данни.

Член 31

Краен срок за създаването на системата от хранилища на данни

Системата от хранилища на данни се създава и започва да функционира за тестови цели до 20 март 2019 г.

ГЛАВА VI

ЗАПИСВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Член 32

Записване и предаване на информация за движенията на продуктите

1.   За да позволят определянето на действителния маршрут на транспортиране на потребителските опаковки, произведени в Съюза или внасяни в него, икономическите оператори въвеждат запис за следните събития:

а)

прилагането на УИ на равнище потребителска опаковка върху потребителските опаковки;

б)

прилагането УИ на равнище голяма опаковка върху големите опаковки;

в)

изпращането на тютюневите изделия от даден обект;

г)

пристигането на тютюневите изделия в даден обект;

д)

пренатоварване.

2.   Производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точки 3.1—3.5, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точки 3.1—3.5, в определения там формат посредством маршрутизатора.

3.   Когато маркирани в съответствие с член 10, параграф 4 големи опаковки се разопаковат на по-малки и даден икономически оператор възнамерява да използва повторно УИ на равнище голяма опаковка в рамките на бъдещи дейности, производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.6, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.6, в определения там формат посредством маршрутизатора.

4.   За доставки до множество първи търговски обекти за продажба на дребно посредством лекотоварно превозно средство за извършване на продажби производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.7, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.7, в определения там формат посредством маршрутизатора.

5.   За изпращане и пренатоварване на потребителски или големи опаковки на тютюневите изделия с общо тегло под 10 kg за страни извън Съюза държавите членки, в които се намира обектът, от който се изпращат изделията, може да позволят задължението за записване, посочено в параграф 1, букви в) — д), да бъде изпълнено, като се предостави достъп до собствените записи по системата за наблюдение и проследяване на логистичния или пощенския оператор.

6.   Ако след прилагането на уникалния идентификатор тютюневите изделия бъдат унищожени или откраднати, икономическите оператори незабавно изпращат искане за дезактивиране в съответствие с обхвата и формата, посочени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.3.

7.   Информацията, отнасяща се до съответното събитие, се счита за предадена правилно при потвърждение за получено съобщение от първичното хранилище на данни или маршрутизатора. Съобщението за потвърждение включва код на съобщението за анулиране, който се прилага от икономическия оператор, ако е необходимо да се анулира първоначалното съобщение.

Член 33

Записване и предаване на информация за сделките

1.   За да се позволи определянето на информацията за сделките, посочена в член 15, параграф 2, букви й) и к) от Директива 2014/40/ЕС, икономическите оператори записват следните събития:

а)

издаване на номер на поръчката;

б)

издаване на фактурата;

в)

получаване на плащането.

2.   Производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 4, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 4, в определения там формат посредством маршрутизатора.

3.   Отговорността за регистрирането и предаването на информацията, посочена в параграф 2, се носи от търговеца.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, се счита за предадена правилно при потвърждение за получено съобщение от първичното хранилище на данни или маршрутизатора. Съобщението за потвърждение включва код на съобщението за анулиране, който се прилага от икономическия оператор, ако е необходимо да се анулира първоначалното съобщение.

Член 34

Срокове за предаване на необходимата информация

1.   Икономическите оператори предават информацията, посочена в член 32, параграф 1, букви а), б) и г), член 32, параграфи 3 и 4 и член 33, параграф 1, в рамките на 3 часа от настъпването на събитието. Информацията, посочена в член 32, се предава по реда на настъпването на събитията.

2.   За целите на параграф 1 събитията, посочени в член 33, се считат за настъпили в първия момент, когато те могат да бъдат свързани със съответните потребителски опаковки.

3.   Икономическите оператори предават информацията относно изпращането на тютюневи изделия от даден обект и пренатоварването им, посочени в член 32, параграф 1, букви в) и д), в рамките на 24 часа преди настъпването на събитието.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 икономическите оператори могат да предадат информацията, посочена в член 32, параграф 1, букви а), б) и г), член 32, параграфи 3 и 4 и член 33, параграф 1, в рамките на 24 часа от настъпването на събитието, ако те отговарят на някое от следните условия:

а)

те или, където е приложимо, групата от предприятия, към която те принадлежат, са обработили по-малко от 120 милиона УИ на равнище потребителска опаковка на равнището на Съюза през предходната календарна година;

б)

те са малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;

5.   параграф 1 се прилага от 20 май 2028 г. До тази дата всички икономически оператори могат да предават информацията, посочена в параграф 1, в рамките на 24 часа от настъпването на събитието.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Независимост

1.   Издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и на средствата срещу подправяне, както и когато е приложимо — техните подизпълнители са независими и изпълняват функциите си безпристрастно.

2.   За целите на параграф 1 се използват следните критерии за оценяване на независимостта:

а)

налице е независимост от тютюневата промишленост по отношение на правната форма, организацията и вземането на решения. По-специално се преценява дали предприятието или групата от предприятия не е под пряк или косвен контрол на тютюневата промишленост, включително посредством миноритарно дялово участие;

б)

независимост от тютюневата промишленост във финансово отношение, което се приема за изпълнен критерий, ако, преди да поеме съответните функциите, предприятието или групата от предприятия е генерирало/а по-малко от 10 % от годишния си световен оборот, без ДДС и други косвени данъци, със стоки и услуги, предоставени на тютюневия сектор през последните две календарни години, което би могло да се определи въз основа на най-актуалните одобрени финансови отчети. За всяка следваща календарна година годишният световен оборот, без ДДС и други косвени данъци, със стоки и услуги, предоставени на тютюневия сектор, не надвишава 20 %;

в)

липса на конфликт на интереси с тютюневата промишленост на лицата, отговорни за управлението на предприятието или групата от предприятия, включително на членове на съвета на директорите или друга форма на управителния орган. По-конкретно те:

1)

не са участвали в структури на предприятия от тютюневата промишленост през последните пет години;

2)

действат независимо от каквито и да било имуществени или неимуществени интереси, свързани с тютюневата промишленост, включително притежаване на акции, участие в частни пенсионни програми или връзка с дялово участие на техните партньори, съпрузи или роднини по пряка възходяща или низходяща линия.

3.   Когато издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчиците на средствата срещу подправяне използват подизпълнители, те продължават да носят отговорност за гарантирането на спазването от страна на тези подизпълнители на критериите за независимост, посочени в параграф 2.

4.   За целите на спазването на задълженията си по член 3, параграф 8, буква а) държавите членки и Комисията могат да изискат от издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчиците на средства срещу подправяне, включително, когато е приложимо, от техните подизпълнители да им предоставят документи, необходими за оценка на спазването на критериите, установени в параграф 2. Тези документи може да включват годишни декларации за съответствие с критериите за независимост, установени в параграф 2. Държавите членки и Комисията могат да изискват годишните декларации да включват пълен списък на услугите, предоставяни на тютюневата промишленост през последната календарна година, както и отделни декларации за финансова независимост от тютюневата промишленост, предоставени от всички членове на ръководството на независимия доставчик.

5.   Всяка промяна в свързаните с критериите в параграф 2 обстоятелства, която може да засегне независимостта на издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчиците на средства срещу подправяне (включително, когато е приложимо, техните подизпълнители) и която е налице за две последователни календарни години, се съобщава незабавно на съответните държави членки и на Комисията.

6.   Когато от информацията, получена в съответствие с параграф 4, или от съобщението за промени, посочено в параграф 5, е видно, че доставчици на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчици на средства срещу подправяне (включително, когато е приложимо, техни подизпълнители) вече не отговарят на изискванията, определени в параграф 2, тогава в разумен срок и най-късно до края на календарната година, която е след календарната година, през която е получена информацията или съобщението за промените, държавите членки, а когато става въпрос за доставчика на вторичното хранилище на данни — Комисията, вземат всички мерки, за да гарантират спазването на критериите, установени в параграф 2.

7.   Издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчиците на средства срещу подправяне информират незабавно съответните държави членки и Комисията за случаи на заплахи или други опити за упражняване на неправомерно влияние, които биха могли действително или потенциално да попречат на тяхната независимост.

8.   Публичните органи или предприятия, чиято дейност се урежда от публичното право, заедно с техните подизпълнители се считат за независими от тютюневата промишленост.

9.   Процедурите, уреждащи въпроса за определянето на издателите на идентификатори, доставчиците на услуги във връзка с хранилищата на данни и доставчиците на средства срещу подправяне и наблюдението на спазването от тяхна страна на критериите за независимост, установени в параграф 2, подлежат на периодично преразглеждане от Комисията с оглед на оценяването на тяхното съответствие с изискванията на член 15 от Директива 2014/40/ЕС и настоящия регламент. Заключенията от преразглеждането се публикуват и представляват част от доклада за прилагането на Директива 2014/40/ЕС, предвиден в член 28 от същата директива.

Член 36

Сигурност и оперативна съвместимост на съобщенията и на данните

1.   Обменът на всички електронни съобщения, предвидени съгласно настоящия регламент, се извършва посредством защитени средства за връзка. Приложимите протоколи за сигурност и правила за свързаност са основани на свободни от интелектуална собственост отворени стандарти. Те се създават от:

а)

издателя на идентификатори — за съобщения между издателя на идентификатори и икономическите оператори, регистриращи се към издателя на идентификатори или подаващи искане за уникални идентификатори;

б)

доставчиците на първични хранилища на данни — за съобщения между първичните хранилища на данни и производителите или вносителите;

в)

доставчика на вторичното хранилище на данни — за съобщения между вторичното хранилище на данни и маршрутизатора и:

i)

издателите на идентификатори;

ii)

първичните хранилища на данни; и

iii)

икономическите оператори, използващи маршрутизатора, т.е. икономическите оператори, различни от производителите и вносителите.

2.   Доставчиците на първичните и вторичното хранилища на данни отговарят за сигурността и целостта на съхраняваните от тях данни. Преносимостта на данните се осъществява в съответствие с общия речник на данните, установен в член 28.

3.   За всички прехвърляния на данни отговорността за пълнотата на предаваните данни се носи от изпращащата страна. За да може изпращащата страна да изпълни това задължение, получаващата страна потвърждава получаването на прехвърляните данни, включително контролна стойност за действително предадените данни или друг алтернативен механизъм, който позволява проверката на целостта на предаването и по-специално неговата пълнота.

Член 37

Преходни разпоредби

1.   Цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари, които са произведени в Съюза или са внесени в Съюза преди 20 май 2019 г. и не са маркирани с УИ на равнище потребителска опаковка в съответствие с член 6, могат да останат в свободно обращение до 20 май 2020 г. По отношение на тютюневите изделия, за които има разрешение да останат в свободно обращение, но не са маркирани с УИ на равнище потребителска опаковка, задълженията, посочени в глава VI, не се прилагат.

2.   Тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, които са произведени в Съюза или са внесени в Съюза преди 20 май 2024 г. и не са маркирани с УИ на равнище потребителска опаковка в съответствие с член 6, могат да останат в свободно обращение до 20 май 2026 г. По отношение на тютюневите изделия, за които има разрешение да останат в свободно обращение, но не са маркирани с УИ на равнище потребителска опаковка, задълженията, посочени в глава VI, не се прилагат.

Член 38

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.

(2)  Протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 10).

(3)  Решение (ЕС) 2016/1749 на Съвета от 17 юни 2016 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 1). Решение (ЕС) 2016/1750 на Съвета от 17 юни 2016 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(5)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/573 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно основните елементи на договорите за съхраняване на данни, сключвани като част от система за проследяване на тютюневите изделия (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник)


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА НЕЗАВИСИМИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СИСТЕМИТЕ ОТ ХРАНИЛИЩА НА ДАННИ

ЧАСТ А

За подбора на независима трета страна доставчик, която работи с първичното хранилище на данни, се прилагат следните процедури:

1.

всеки производител и вносител на цигари и на тютюн за ръчно свиване на цигари уведомява Комисията не по-късно от два месеца след влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/573 за:

а)

самоличността на третата страна, която те предлагат да бъде определена за работа с основното хранилище на данни („предложения доставчик“); и

б)

проекта на договор за съхраняване на данни, съдържащ основните елементи, определени в делегирания регламент, и който трябва да бъде одобрен от Комисията.

2.

Уведомлението се придружава от:

а)

писмената декларация за технически и оперативен експертен опит, посочена в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/573;

б)

писмената декларация за правна и финансова независимост, посочена в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/573; и

в)

таблица, в която се указва съответствието между клаузи в договора и изискванията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573.

3.

Комисията, в рамките на три месеца от датата на получаване на уведомлението и въз основа на проверка на пригодността на предложения доставчик, по-специално по отношение на неговата независимост и технически капацитет, както е посочено в член 15, параграф 8 от Директива 2014/40/ЕС, одобрява или отхвърля предложения доставчик и проекта на договора. При липса на отговор от страна на Комисията в посочения срок доставчикът и проектът на договора се считат са одобрени.

4.

Когато Комисията не одобри предложения доставчик или проекта на договора или когато тя счете, че договорът не включва основните елементи, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573, съответният производител или вносител, в срок от един месец, след като е бил информиран от Комисията за това, предлага друг доставчик и/или въвежда необходимите изменения в проекта на договора за допълнително разглеждане от Комисията.

5.

След като предложеният доставчик и проектът на договора бъдат одобрени, производителите и вносителите, в срок от две седмици от одобрението, предоставят в електронен формат:

а)

копие от договора, подписан от двете страни; и

б)

декларациите, които е поискано да бъдат предоставени като част от договора съгласно членове 4 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/573.

6.

Производителите и вносителите на тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, уведомят Комисията, в срок до 31 декември 2022 г., за самоличността на предложения доставчик, за проекта на договора за съхраняване на данни, съдържащ основните елементи, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573, и който трябва да бъде одобрен от Комисията, както и допълнителната документация, посочена в параграф 2.

7.

Доставчикът, определен да работи с първичното хранилище на данни, интегрира своето хранилище на данни в системата за проследяване след сключването на одобрения договор.

8.

Списък с трети страни, за които има уведомление и които са одобрени, се публикува от Комисията на уебсайт.

9.

Всяко изменение на основните елементи на договора, както са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573, е обвързано с условието за получаване на одобрение от страна на Комисията. За всяко друго изменение на договора се изисква Комисията да бъде предварително уведомена.

ЧАСТ Б

За подбора на независима трета страна доставчик, която работи с вторичното хранилище на данни, се прилага следната процедура:

1.

Комисията определя измежду доставчиците на първичните хранилища на данни, които са одобрени в съответствие с част А, в срок от шест месеца след влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/573, доставчик, на когото е възложена задачата да работи с вторичното хранилище на данни („оператор на вторичното хранилище на данни“) за целите на извършването на услугите, посочени в глава V от настоящия регламент.

2.

Определянето на оператора на вторичното хранилище на данни се основава на оценка на обективните критерии и се извършва не по-късно от осем месеца след влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/573.

3.

Резултатът от определянето на оператора на вторичното хранилище на данни се публикува от Комисията на уебсайт.

4.

Всеки доставчик на първично хранилище на данни, определен в съответствие с част А, сключва индивидуален договор с доставчика, определен да работи с вторичното хранилище на данни за целите на извършването на услугите, посочени в глава V от настоящия регламент.

5.

Договорите се подписват и се представят на Комисията в срок от един месец, считано от датата на определянето.

ЧАСТ В

Освен процедурите за подбор, изложени в части А и Б, се прилагат следните изисквания:

1.

Когато договорните отношения между производител и вносител и доставчик на първично хранилище на данни са прекратени или се очаква да бъдат прекратени от която и да било от страните по договора поради каквото и да било съображение, включително неизпълнение на критериите за независимост, определени в член 35, производителят или вносителят незабавно информират Комисията за това прекратяване или за предвидено такова и веднага след като то стане факт, информират за датата на уведомлението за прекратяване и за датата, на която то поражда действие. Производителят или вносителят предлагат и уведомят Комисията за заместник на доставчика във възможно най-кратък срок и най-късно три месеца преди датата на прекратяване на съществуващия договор. Определянето на заместника на доставчика се извършва в съответствие с параграфи 2—7 от част А.

2.

В случай че операторът на вторичното хранилище на данни предостави предизвестие за намерението си да прекрати работата си с хранилището на данни в съответствие с договорите, сключени в съответствие с част Б, параграф 4, той незабавно информира Комисията за това и за датата, на която прекратяването поражда действие.

3.

Когато констатацията, посочена в параграф 1, се прилага по отношение на доставчика, който е определен да работи с вторичното хранилище на данни, договорите за работата с вторичното хранилище на данни, сключени в съответствие с част Б, параграф 4, на свой ред се прекратяват от страните.

4.

В случаите, посочени в параграфи 2 и 3, Комисията определя заместник на оператора във възможно най-кратък срок и най-късно три месеца преди датата на прекратяване на съществуващия договор.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Основни съобщения, които се изпращат от икономическите оператори

Съобщенията, изисквани за регулаторни цели, съдържат най-малко полетата с данни, посочени в настоящото приложение. Издателите на идентификатори и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) могат да решат да разширят съдържанието на съобщението с изцяло технически цели, за да се осигури гладкото функциониране на системата за проследяване на тютюневи изделия.

Съобщенията, посочени в настоящото приложение, не включват съобщенията, които трябва да се изпращат обратно от издателите на идентификатори и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) до икономическите оператори, като например потвържденията за получаване.

Всички съобщения, генерирани в рамките на системата за проследяване на тютюневи изделия, съдържат идентификация на подателя и електронен времеви печат с точност до секунда (вж. тип на данните: Time(L)). Издателите на идентификатори и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) поставят електронен времеви печат на всяко получено съобщение с точност до секунда.

ГЛАВА I

ОПИСАНИЯ НА ПОЛЕТАТА

РАЗДЕЛ 1

Вид данни

Вид данни

Описание

Пример

ARC

Административен референтен код (ARC) или друг последващ код, приет в рамките на системата за движение и мониторинг на акцизни стоки (EMCS)

„15GB0123456789ABCDEF0“

aUI

Уникален идентификатор на равнище голяма опаковка с код:

 

или

непроменливият набор според ISO646:1991, състоящ се от четири блока: а) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015; б) елемент за сериализиране във формàта, определен от издателя на идентификатори; в) идентификаторен код на обекта на тютюневите изделия според вида данни: FID и г) електронен времеви печат според вида данни: Време

 

или

непроменливият набор според ISO646:1991 съставляващ код, структуриран в съответствие с ISO15459-1:2014 или ISO15459-4:2014 (или последните им еквиваленти)

 

Boolean

Булева стойност

„0“ (погрешно/дезактивирано)

„1“ (вярно/активирано)

Country

Наименование на държавата според ISO-3166-1:2013 alpha-2 (или последния му еквивалент)

„DE“

Currency

Наименование на валутата според ISO 4217:2015 (или последния му еквивалент)

„EUR“

Date

Дата, записана според UTC (координирано универсално време) в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД

„2019-05-20“

Decimal

Цифрови стойности, разрешени са знаци след десетичната запетая

„1“ или „2.2“ или „3.33“

EOID

Идентификаторен код на икономически оператор, съответстващ на формàта, определен от издателя на идентификатори, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991

 

FID

Идентификаторен код на обект за тютюневи изделия, съответстващ на формàта, определен от издателя на идентификатори, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991

 

Integer

Закръглени числови стойности, без знаци след десетичната запетая

„1“ или „22“ или „333“

MID

Идентификаторен код на машина за тютюневи изделия, съответстващ на формàта, определен от издателя на идентификатори, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991

 

MRN

Референтният номер на движението (MRN) е уникален митнически регистрационен номер. Той съдържа 18 цифри и е съставен от следните елементи: а) последните две цифри на годината на официалното приемане на движението при износ (ГГ); б) наименование на държавата съгласно ISO-3166-1:2013 alpha-2 (или последния му еквивалент) на държавата членка, където е изпратена декларацията; в) единен идентификатор за въвеждане/внос за година и държава; и г) контролна цифра.

„11IT9876AB88901235“

SEED

Акцизен номер, съставен от: а) наименованието на държавата съгласно ISO-3166-1:2013 alpha-2 (или последния му еквивалент) (например „LU“) и б) единадесет буквено-цифрови знаци, ако е необходимо, допълнени отляво с нули (напр. „00000987ABC“).

„LU00000987ABC“

ITU

Индивидуален код на транспортна единица (напр. SSCC), генериран в съответствие с ISO15459-1:2014 (или последния му еквивалент)

„001234560000000018“

Text

Буквено-цифрови стойности, закодирани с ISO8859-15:1999

„abcde12345“

Time(L)

UTC (координирано универсално време) в следния формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ

„2019-07-16T19:20:30Z“

Time(s)

UTC (координирано универсално време) в следния формат: ГГММДДчч

„19071619“

TPID

Идентификатор за тютюневи изделия (TP-ID) – числов идентификатор, използван в системата EU-CEG в следния формат: NNNNN-NN-NNNNN

„02565-16-00230“

PN

Номер на изделието — числов идентификатор, използван в системата EU-CEG, за да се удостовери представянето на изделията (напр. номера GTIN (Global Trade Identification Number) на изделието)

„00012345600012“

upUI(L)

Уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991 и състоящ се от три блока: а) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015; б) среден блок във формàта, определен от издателя на идентификатори; и в) електронен времеви печат според вида данни: Time(s)

 

upUI(s)

Уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991 и състоящ се от два блока: а) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015; б) елемент за сериализиране във формàта, определен от издателя на идентификатори (т.е. УИ, които са видими във формат, който е четим от човека, върху потребителските опаковки)

 

Year

Година, записана според UTC (координирано универсално време) в следния формат: ГГГГ

„2024“

РАЗДЕЛ 2

Вид брой на елементите

Вид

Описание

Прост (S)

Една стойност

Множествен (M)

Множество стойности

РАЗДЕЛ 3

Вид приоритет

Вид

Описание

Задължителен (M)

Променливата стойност трябва да бъде попълнена, за да бъде подадено успешно съобщението

Незадължителен (O)

Променливата стойност се отнася до допълнителните полета, които остават незадължителни

ГЛАВА II

СЪОБЩЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Идентификаторни кодове на икономически оператори, обекти и машини

1.1.   Искане за идентификаторен код на икономически оператор

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Регистрирано наименование на икономическия оператор

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Друго или съкратено наименование на икономическия оператор

Text

S

O

 

 

EO_Address

Адрес на икономическия оператор — име на улицата, номер на сградата, пощенски код, град

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Държава на регистрация на икономическия оператор

Country

S

M

 

 

EO_Email

Адрес на електронната поща на икономическия оператор, използван за предоставяне на информация за процеса на регистрация, включително последващи промени и друга необходима кореспонденция

Text

S

M

 

 

VAT_R

Посочва се статусът на регистрацията по ДДС

Boolean

S

M

0 — няма регистрация по ДДС

1 — има номер по ДДС

 

VAT_N

Номер по ДДС на икономическия оператор

Text

S

M, ако VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Данъчен регистрационен номер на икономическия оператор

Text

S

M, ако VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Посочва се дали икономическият оператор има акцизен номер, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

Boolean

S

M

0 — няма SEED номер

1 — има SEED номер

 

EO_ExciseNumber2

Акцизен номер на икономическия оператор, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

SEED

S

M, ако EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Посочва се дали на икономическия оператор е определен идентификатор от друг издател на идентификатори

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

OtherEOID_N

Идентификаторни кодове на икономически оператор, определени от други издатели на идентификатори

EOID

M

M, ако OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.2.   Корекция на информацията относно идентификаторния код на икономическия оператор

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Регистрирано наименование на икономическия оператор

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Друго или съкратено наименование на икономическия оператор

Text

S

O

 

 

EO_Address

Адрес на икономическия оператор — име на улицата, пощенски код и град

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Държава на регистрация на икономическия оператор

Country

S

M

 

 

EO_Email

Адрес на електронната поща на икономическия оператор, използван за предоставяне на информация за процеса на регистрация, включително последващи промени

Text

S

M

 

 

VAT_R

Посочва се статусът на регистрацията по ДДС

Boolean

S

M

0 — няма регистрация по ДДС

1 — има номер по ДДС

 

VAT_N

Номер по ДДС на икономическия оператор

Text

S

M, ако VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Данъчен регистрационен номер на икономическия оператор

Text

S

M, ако VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Посочва се дали икономическият оператор има акцизен номер, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

Boolean

S

M

0 — няма SEED номер

1 — има SEED номер

 

EO_ExciseNumber2

Акцизен номер на икономическия оператор, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

SEED

S

M, ако EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Посочва се дали на икономическия оператор е определен идентификатор от друг издател на идентификатори

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

OtherEOID_N

Идентификаторни кодове на икономически оператор, определени от други издатели на идентификатори

EOID

M

M, ако OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.3.   Заличаване на регистрацията на идентификаторен код на икономически оператор

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.4.   Искане за идентификаторен код на обект

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_Address

Адрес на обекта — име на улицата, номер на сградата, пощенски код и град

Text

S

M

 

 

F_Country

Държава на обекта

Country

S

M

 

 

F_Type

Вид на обекта

Integer

S

M

1 — производствен обект със склад

2 — самостоятелен склад

3 — търговски обект за продажба на дребно

4 — друг

 

F_Type_Other

Описание на друг обект

Text

S

M, ако F_Type = 4

 

 

F_Status

Посочва се дали част от обекта има статус на данъчен (акцизен) склад

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

F_ExciseNumber1

Посочва се дали обектът има акцизен номер, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

Boolean

S

M

0 — няма SEED номер

1 — има SEED номер

 

F_ExciseNumber2

Акцизен номер на обекта, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

SEED

S

M, ако F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Посочва се дали на обекта е определен идентификатор от друг издател на идентификатори

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да (възможно само за обекти извън ЕС)

 

OtherFID_N

Идентификаторни кодове на обект, определени от други издатели на идентификатори

FID

M

M, ако OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да (възможен само ако F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.5.   Корекция на информацията относно идентификаторния код на обекта

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

F_Address

Адрес на обекта — име на улицата, пощенски код и град

Text

S

M

 

 

F_Country

Страна на обекта

Country

S

M

 

 

F_Type

Вид на обекта

Integer

S

M

1 — производствен обект със склад

2 — самостоятелен склад

3 — търговски обект за продажба на дребно

4 — друг

 

F_Type_Other

Описание на друг обект

Text

S

M, ако F_Type = 4

 

 

F_Status

Посочва се дали част от обекта има статус на данъчен (акцизен) склад

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

F_ExciseNumber1

Посочва се дали обектът има акцизен номер, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

Boolean

S

M

0 — няма SEED номер

1 — има SEED номер

 

F_ExciseNumber2

Акцизен номер на обекта, издаден от компетентния орган за целите на идентификацията на лица/помещения

SEED

S

M, ако F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Посочва се дали на обекта е определен идентификатор от друг издател на идентификатори

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да (възможно само за обекти извън ЕС)

 

OtherFID_N

Идентификаторни кодове на обект, определени от други издатели на идентификатори

FID

M

M, ако OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да (възможен само ако F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.6.   Заличаване на регистрацията на идентификаторен код на обект

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Посочва се дали заличаването на регистрацията е извършена от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Reg_EOID

Идентификатор на икономическия оператор, действащ от името на оператора на търговски обект за продажба на дребно, който не участва по друг начин в търговията с тютюневи изделия

EOID

S

M, ако Reg_3RD = 1

 

1.7.   Искане за идентификаторен код на машина

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

M_Producer

Производител на машината

Text

S

M

 

 

M_Model

Модел на машината

Text

S

M

 

 

M_Number

Сериен номер на машината

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Максимален капацитет за производствен цикъл от 24 часа, изразен като потребителски опаковки

Integer

S

M

 

1.8.   Корекция на информацията относно идентификаторния код на машината

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

M_ID

Идентификаторен код на машината

MID

S

M

 

 

M_Producer

Производител на машината

Text

S

M

 

 

M_Model

Модел на машината

Text

S

M

 

 

M_Number

Сериен номер на машината

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Максимален капацитет за производствен цикъл от 24 часа, изразен като потребителски опаковки

Integer

S

M

 

1.9.   Заличаване на регистрацията на идентификаторен код на машина

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

M_ID

Идентификаторен код на машината

MID

S

M

 

РАЗДЕЛ 2

Уникални идентификатори (УИ)

2.1.   Искане за УИ на равнище потребителска опаковка

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект (производител от ЕС или вносител от ЕС)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

Process_Type

Посочва се дали при производствения процес се използват машини

Boolean

S

M

0 — Не (само за изделия, изцяло произведени ръчно)

1 — Да

 

M_ID

Идентификаторен код на машината

MID

S

M, ако Process_Type = 1

 

 

P_Type

Вид на тютюневото изделие

Integer

S

M

1 — цигара

2 — пура

3 — пурета

4 — тютюна за ръчно свиване на цигари

5 — тютюн за лула

6 — тютюн за водна лула

7 — тютюнево изделие за орална употреба

8 — тютюн за смъркане

9 — тютюн за дъвчене

10 — нова категория тютюнево изделие

11 — друго (изделие, пуснато на пазара преди 19 май 2014 г., необхванато от категории 1 — 9)

 

P_OtherType

Описание на други видове тютюневи изделия

Text

S

M, ако P_Type = 11

 

 

P_CN

Код по комбинираната номенклатура (КН)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Марка на тютюневото изделие

Text

S

M

 

 

P_weight

Средно бруто тегло на потребителска опаковка, включително нейната опаковка, в грамове с точност до 0,1 g

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Идентификатор на тютюнево изделие, използван в системата EU-CEG

TPID

S

M, ако пазарът, за който е предназначено изделието (Intended_ Market), е държава от ЕС

 

 

TP_PN

Номер на тютюнево изделие, използван в системата EU-CEG

PN

S

M, ако пазарът, за който е предназначено изделието (Intended_ Market), е държава от ЕС

 

 

Intended_Market

Държава, в която е предвидено да се извършва търговията на дребно

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Посочва се дали изделието е предназначено да бъде придвижвано през границите на държавите посредством транспорт по суша/вода/въздух

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Intended_Route2

Първата държава на транспорт по суша/вода/въздух, след като изделието напусне държавата членка на производство или държавата членка на внос, определена въз основата съответно на граничен пункт на сухоземната граница, най-близкото морско пристанище или най-близкото летище

Country

S

M, ако Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Посочва се дали изделието се внася в ЕС

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Req_Quantity

Заявено количество уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка

Integer

S

M

 

2.2.   Искане за УИ на равнище голяма опаковка

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Заявено количество уникални идентификатори на равнище голяма опаковка

Integer

S

M

 

2.3.   Искане за дезактивиране на УИ

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Дезактивиране на УИ на равнище потребителска опаковка или голяма опаковка

Integer

S

M

1 — УИ на равнище потребителска опаковка

2 — УИ на равнище голяма опаковка

 

Deact_Reason1

Посочва се основанието за дезактивиране

Integer

S

M

1 — изделието е унищожено

2 — изделието е откраднато

3 — УИ е унищожен

4 — УИ е откраднат

5 — УИ не е използван

6 — друго

 

Deact_Reason2

Описание на друго основание

Text

S

M, ако Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Допълнително описание на основанието

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които трябва за бъдат дезактивирани

upUI(s)

M

M, ако Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които трябва за бъдат дезактивирани

aUI

M

M, ако Deact_Type = 2

 

РАЗДЕЛ 3

Записване и предаване на информация за движенията на изделията

3.1.   Прилагане на УИ на равнище потребителска опаковка върху потребителските опаковки

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

upUI_1

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които трябва да бъдат записани (пълна дължина)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Списък на съответните УИ на равнище потребителска опаковка, които трябва да бъдат записани (видими във формат, който е четим от човека), записани в същия ред като upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.2.   Прилагане на УИ на равнище голяма опаковка върху големи опаковки

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

aUI

УИ на равнище голяма опаковка

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Идентификация на вида опаковане в голяма опаковка

Integer

S

M

1 — опаковане в голяма опаковка на УИ на равнище потребителска опаковка

2 — опаковане в голяма опаковка само на УИ на равнище голяма опаковка

3 — опаковане в голяма опаковка на УИ на равнище потребителска опаковка и на УИ на равнище голяма опаковка

 

Aggregated_UIs1

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които подлежат на опаковане в голяма опаковка

upUI(L)

M

M, ако Aggregation_ Type = 1 или 3

 

 

Aggregated_UIs2

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които подлежат на по-нататъшно опаковане в по-големи опаковки

aUI

M

M, ако Aggregation_ Type = 2 или 3

 

 

aUI_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.3.   Изпращане на тютюневи изделия от даден обект

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Предвидено време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Изпращане на идентификаторен код на обекта

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Посочва се вида на местоназначение: дали обектът на местоназначението се намира на територията на ЕС и дали се отнася до доставка до автомат за продажба на тютюневи изделия (VM) или с лекотоварно превозно средство за извършване на продажби (VV), което прави доставки до множество търговски обекти за продажба на дребно в количества, които не са били предварително определени преди доставката

Integer

S

M

1 — местоназначение извън ЕС

2 — местоназначение в ЕС, различно от VM — доставка на определено количество

3 — VM в ЕС

4 — местоназначение в ЕС, различно от VM — доставка с VV

 

Destination_ID2

Идентификаторен код на обекта на местоназначението

FID

S

M, ако Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Идентификаторен(и) код(ове) на обекта на местоназначението — възможни са множество автомати за продажба на тютюневи изделия

FID

M

M, ако Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Идентификаторен(и) код(ове) на обекта на местоназначението

FID

M

M, ако Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Пълен адрес на обекта на местоназначението — име на улицата, номер на сградата, пощенски код, град

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Вид на транспорта, с който изделието напуска обекта, вж. Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията, приложение II, списък на код 7

Integer

S

M

0 — други

1 — морски транспорт

2 — железопътен транспорт

3 — шосеен транспорт

4 — въздушен транспорт

5 — пощенски пратки

6 — фиксирани транспортни съоръжения

7 — вътрешен воден транспорт

 

Transport_vehicle

Идентификация на превозното средство (напр. регистрационен номер, номер на влак, номер на самолет/полет, наименование на кораб или друга идентификация)

Text

S

M

„n/a“ е позволена стойност, ако Transport_mode = 0 и движението на изделието се извършва между съседни обекти и се доставя ръчно

 

Transport_cont1

Посочва се дали транспортът се извършва с контейнери и дали използва индивидуален код на транспортната единица (напр. SSCC)

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Transport_cont2

Индивидуален транспортен единичен код на контейнера

ITU

S

M, ако Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Посочва се дали изпращането се извършва с логистичния/пощенския оператор, който работи със собствен камион и система за проследяване, приета от държавата членка на изпращащия обект. Само за малки количества тютюневи изделия (нетно тегло на изпращаните изделия под 10 kg), предназначени за експорт до трети държави

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Transport_s2

Номер за наблюдение на логистичния оператор

Text

S

M, ако Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Изпращане по системата за движение и мониторинг на акцизните стоки (EMCS)

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

EMCS_ARC

Административен референтен код (ARC)

ARC

S

M, ако EMCS = 1

 

 

SAAD

Изпращане с опростен придружаващ документ, вж. Регламент (ЕИО) № 3649/92 на Комисията

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

SAAD_number

Референтен номер на декларацията и/или пълномощното, който трябва да се предостави от компетентния орган в държавата членка на местоназначение преди започването на движението

Text

S

M, ако SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Посочва се дали референтният номер на движението (MRN) е издаден от митническата служба

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Exp_ DeclarationNumber

Референтен номер на движението (MRN)

MRN

S

M, ако Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ в пратката (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които подлежат на изпращане

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които подлежат на изпращане

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Dispatch_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.4.   Пристигане на тютюневите изделия в даден обект

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обекта на пристигане

FID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Посочва се дали пристигащите изделия са върнати, след като са били напълно или частично недоставени

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

UI_Type

Посочват се видовете получени УИ (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на получените УИ на равнище потребителска опаковка

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на получените УИ на равнище голяма опаковка

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Arrival_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.5.   Пренатоварване

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Предвидено време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Посочва се дали обектът на местоназначението се намира на територията на ЕС

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Destination_ID2

Идентификаторен код на обекта на местоназначението

FID

S

M, ако Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Пълен адрес на обекта на местоназначението

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Вид на транспорта, на който изделието е пренатоварено, вж. Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията, приложение II, списък на код 7

Integer

S

M

0 — други

1 — морски транспорт

2 — железопътен транспорт

3 — шосеен транспорт

4 — въздушен транспорт

5 — пощенски пратки

6 — фиксирани транспортни съоръжения

7 — вътрешен воден транспорт

 

Transport_vehicle

Идентификация на превозното средство (напр. регистрационен номер, номер на влак, номер на самолет/полет, наименование на кораб или друга идентификация)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Посочва се дали транспортът се извършва с контейнери и дали използва индивидуален код на транспортната единица (напр. SSCC)

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Transport_cont2

Индивидуален транспортен единичен код на контейнера

ITU

S

M, ако Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Изпращане по системата за движение и мониторинг на акцизни стоки (EMCS)

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

EMCS_ARC

Административен референтен код (ARC)

ARC

S

M, ако EMCS = 1

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ, които подлежат на пренатоварване (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които подлежат на пренатоварване

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които подлежат на пренатоварване

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Transloading_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.6.   Разопаковане на големи опаковки с УИ на равнище голяма опаковка на по-малки опаковки

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Идентификатор на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификатор на обекта

FID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

aUI

УИ на равнище голяма опаковка, подлежащ на разопаковане на по-малки опаковки

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

3.7.   Докладване за доставка, извършена с лекотоварен автомобил, който извършва продажба до търговски обект за продажба на дребно (необходимо при вид съобщение 3-3, поле Destination_ID1 = 4)

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обект, определен на обект за продажба на дребно

FID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Посочват се видовете доставени УИ (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на доставените УИ на равнище потребителска опаковка

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на доставените УИ на равнище голяма опаковка

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Delivery_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

РАЗДЕЛ 4

Събития, свързани със сделки

4.1.   Издаване на фактурата

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Вид на фактурата

Integer

S

M

1 — оригинал

2 — коригираща

3 — друг

 

Invoice_Type2

Описание на другите видове фактури

Text

S

M, ако Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Номер на фактурата

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Дата на фактурата

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Самоличност на продавача

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Посочва се дали купувачът е със седалище в ЕС

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Invoice_Buyer2

Самоличност на купувача

EOID

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Регистрирано официално наименование на купувача

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Адрес на купувача — име на улицата, номер на сградата, пощенски код, град

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Държава на регистрация на купувача

Country

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Данъчен регистрационен номер на купувача

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Посочва се дали фактурата е издадена от първия продавач в ЕС, т.е. производителя в ЕС или вносителя в ЕС, и дали изделието е предназначено за пазара на ЕС

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Product_Items_1

Списък на TPID, съответстващи на изделията, изброени във фактурата

TPID

M

M, ако First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Списък на номерата на изделията, съответстващи на изделията, изброени във фактурата (в същия ред като Product_Items_1)

PN

M

M, ако First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Нетна цена за потребителска опаковка за всяка двойка TPID и номер на изделие

(в същия ред като Product_Items_1)

Decimal

M

M, ако First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Обща нетна сума на фактурата

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Валута на фактурата

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ, обхванати от фактурата (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, обхванати от фактурата

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, обхванати от фактурата

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Invoice_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

4.2.   Издаване на номер на поръчката

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Номер на поръчката за покупка

Text

S

M

 

 

Order_Date

Дата на поръчката за покупка

Date

S

M

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ, обхванати от поръчката за покупка (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, обхванати поръчката за покупка

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, обхванати от поръчката за покупка

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

Order_comment

Описание на основанието за закъснение на записа на поръчката за покупка

Text

S

O

 

4.3.   Получаване на плащането

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Време на възникване на събитието

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Дата на получаване на плащането

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Вид на плащането

Integer

S

M

1 — банков превод

2 — банкова карта

3 — в брой

4 — друг

 

Payment_Amount

Сума на плащането

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Валута на плащането

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Посочва се дали платецът се намира в ЕС

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Payment_Payer2

Самоличност на платеца

EOID

S

M, ако Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Регистрирано официално наименование на платеца

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Адрес на платеца — име на улицата, номер на сградата, пощенски код и град

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Държава на регистрация на платеца

Country

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Данъчен регистрационен номер на платеца

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Самоличност на получателя

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Посочва се дали плащането съответства на съществуващата фактура

Boolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Invoice_Paid

Номер на платената чрез плащането фактура

Text

S

M, ако Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ, обхванати от плащането (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M, ако Payment_Invoice = 0

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, обхванати от плащането

upUI(L)

M

M, ако Payment_Invoice = 0 и UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, обхванати от плащането

aUI

M

M, ако Payment_Invoice = 0 и UI_Type = 2 или 3

 

 

Payment_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

РАЗДЕЛ 5

Отменяне

5.   Отменяне на искания и на съобщения, свързани с фунционирането и сделките (възможно за видове съобщения 2-1, 2-2, 3-1 до 3-7, 4-1, 4-2 и 4-3)

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

5

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Код за отменяне на съобщения, предоставен на изпращача на съобщението при потвърждаване на първоначалното съобщение, което се анулира

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Основание за отменяне на първоначалното съобщение

Integer

S

M

1 — записаното събитие не се е състояло (само за видове съобщения 3-3 и 3-5)

2 — в съобщението се съдържа погрешна информация

3 — друго

 

Recall_Reason2

Описание на основанието за отменяне на първоначалното съобщение

Text

S

M, ако Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Допълнителни обяснения за основанието за отменяне на първоначалното съобщение

Text

S

O

 

Бележка: Отменяне по отношение на оперативни и логистични събития води до обозначаване на отмененото съобщение като анулирано, но не води до изтриване на съществуващите записи в базата данни.