4.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/524 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, клодинафоп, клопиралид, ципродинил, дихлорпроп-P, фосетил, мепанипирим, метконазол, метрафенон, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, квиноксифен, римсулфорон, спинозад, тиаклоприд, тиаметоксам, тирам, толклофос-метил, триклопир, тринексапак, тритиконазол и цирам

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията (3) беше удължен срокът на одобренията на активните вещества мепанипирим, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, хиноксифен, тиаклоприд, тирам и цирам. Срокът на одобренията на посочените вещества ще изтече на 30 април 2018 г.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 487/2014 на Комисията (4) беше удължен срокът на одобренията на активните вещества Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, клодинафоп, метрафенон, пиримикарб, римсулфурон, спинозад, тиаметоксам, толклофос-метил и тритиконазол. Срокът на одобренията на посочените вещества ще изтече на 30 април 2018 г.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 678/2014 на Комисията (5) беше удължен срокът на одобренията на активните вещества клопиралид, ципродинил, фосетил, пириметанил и тринексапак. Срокът на одобренията на посочените вещества ще изтече на 30 април 2018 г.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 878/2014 на Комисията (6) беше удължен срокът на одобренията на активните вещества дихлорпроп-Р, метконазол и триклопир. Срокът на одобренията на посочените вещества ще изтече на 30 април 2018 г.

(6)

Заявленията за подновяване на одобрението на веществата, посочени в съображения 2—5, бяха подадени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (7).

(7)

Поради факта, че оценката на веществата е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване. Поради това е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(8)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизане в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество. В случаите, в които Комисията приема регламент, с който се подновява одобрението на дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, Комисията се стреми да определи — по целесъобразност според обстоятелствата — най-ранната възможна дата на прилагане.

(9)

Като се има предвид, че срокът на одобренията на активните вещества изтича на 30 април 2018 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(10)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията от 17 ноември 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества ацетамиприд, бензоена киселина, флазасулфурон, мекопроп-P, мепанипирим, мезосулфурон, пропинеб, пропоксикарбазон, пропизамид, пропиконазол, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пираклостробин, хиноксифен, тиаклоприд, тирам, цирам, зоксамид (ОВ L 312, 18.11.2016 г., стр. 21).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 487/2014 на Комисията от 12 май 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества: Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, клодинафоп, метрафенон, пиримикарб, римсулфурон, спинозад, тиаметоксам, толклофос-метил и тритиконазол (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 72).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 678/2014 на Комисията от 19 юни 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества клопиралид, ципродинил, фосетил, пириметанил и тринексапак (ОВ L 180, 20.6.2014 г., стр. 11).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 878/2014 на Комисията от 12 август 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества дихлорпроп-Р, метконазол и триклопир (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 18).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

(1)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 73 — „Тирам“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(2)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 74 — „Цирам“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(3)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 82 — „Квиноксифен“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(4)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 89 — Pseudomonas chlororaphis, щам MA 342, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(5)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 90 — „Мепанипирим“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(6)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 92 — „Тиаклоприд“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(7)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 123 — „Клодинафоп“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(8)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 124 — „Пиримикарб“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(9)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 125 — „Римсулфорон“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(10)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 126 — „Толклофос-метил“ датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(11)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 127 — „Тритиконазол“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(12)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 129 — „Клопиралид“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(13)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 130 — „Ципродинил“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(14)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 131 — „Фосетил“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(15)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 132 — „Тринексапак“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(16)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 133 — „Дихлорпроп-P“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(17)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 134 — „Метконазол“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(18)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 135 — „Пириметанил“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(19)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 136 — „Триклопир“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(20)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 137 — „Метрафенон“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(21)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(22)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 139 — „Спинозад“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“;

(23)

в шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, на ред 140 — „Тиаметоксам“, датата се заменя с „30 април 2019 г.“.