8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/338 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички други видове птици (с изключение на птици носачки) и отбити прасенца (притежател на разрешението BASF SE)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, прасета за угояване, свине майки, видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, всички видове птици, отглеждани за угояване, за култивиране или за носачки, и отбити прасенца, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 28 септември 2017 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда, както и че подобрява зоотехническите показатели и/или усвояването на фосфора при целевите видове животни. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(11)5024.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a27

BASF SE

6-фитаза

ЕС 3.1.3.26

Състав на добавката:

Препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770), с минимално съдържание на:

В твърдо състояние: 5 000  FTU (1)/g

В течно състояние: 5 000 FTU/g

Характеристика на активното вещество:

6-фитаза, получена от Aspergillus niger (DSM 25770)

Метод за анализ  (2)

За количественото определяне на активността на фитаза във фуражната добавка:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат

За количественото определяне на активността на фитаза в премикси:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат — VDLUFA 27.1.3

За количественото определяне на активността на фитаза във фуражи:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на фитаза върху фитат — EN ISO 30024

Прасета за угояване

Свине майки

Видове свине с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване или за разплод

100 FTU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

3.

За употреба при отбити прасенца до 35 kg.

28.3.2028 г.

Отбити прасенца

125 FTU

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

750 FTU

Пуйки за угояване

Пуйки, отглеждани за разплод

Всички други видове птици (с изключение на птици носачки)

125 FTU


(1)  1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5,5 и температура 37 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.