2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/308 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2018 година

за установяване на техническите стандарти за изпълнение по Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на форматите, таблиците и определенията за откриване и предаване на информация от органите за преструктуриране с оглед информиране на Европейския банков орган относно минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 45, параграф 17 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Органите за преструктуриране имат задачата да определят минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) за всяка институция в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени в член 45 от Директива 2014/59/ЕС и допълнително уточнени с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията (2).

(2)

По силата на член 45, параграф 16 от Директива 2014/59/ЕС органите за преструктуриране трябва да информират, съгласувано с компетентните органи, Европейския банков орган (ЕБО) относно изискванията, които те са определили. Единните формати, таблици и определения за откриване и предаване на тази информация на ЕБО следва да бъдат оформени по начин, улесняващ извършвания от ЕБО мониторинг на решенията за МИПЗ и гарантиращ рационалната оценка на конвергенцията чрез съгласуван подход в целия Съюз.

(3)

По отношение на групите, за които се прилагат консолидирани МИПЗ, е необходимо да се изясни — чрез съвместно решение между органа за преструктуриране на ниво група и органа за преструктуриране, отговарящ за дъщерното предприятие на индивидуално ниво, или при липса на съвместно решение — чрез решение, взето от органа за преструктуриране на дъщерното предприятие, кой орган за преструктуриране следва да предоставя на ЕБО информацията относно МИПЗ, определено за съответното предприятие майка, както и МИПЗ, приложимо за дъщерните предприятия. С цел да се гарантира, че на ЕБО се предоставя информацията, която му е необходима както по отношение на предприятието майка, така и по отношение на дъщерните предприятия, съответният орган за преструктуриране на ниво група следва да бъде задължен да информира, съгласувано с консолидиращия надзорник, ЕБО относно МИПЗ, определено за съответното предприятие майка както на индивидуална, така и на консолидирана основа, а органите за преструктуриране, отговарящи за дъщерните предприятия на групата, следва да бъдат задължени да информират, съгласувано с компетентните органи, ЕБО относно МИПЗ, определено за всяка институция в рамките на тяхната компетентност.

(4)

С цел насърчаване на сближаването на практиките по отношение на решенията за МИПЗ и укрепване на мониторинговата функция на ЕБО следва да бъдат установени единни периоди и дати на подаване на информация, в рамките на които органите за преструктуриране да докладват информацията на ЕБО.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информация, включена в таблиците

1.   В съответствие с член 45, параграф 16 от Директива 2014/59/ЕС органите за преструктуриране, съгласувано с компетентните органи, предоставят на ЕБО информацията, определена с таблиците в приложения I и II към настоящия регламент, за да информират ЕБО за минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) и, когато е приложимо, за изискването по член 45, параграф 13 от посочената директива, определени на индивидуална и консолидирана основа за всяка институция в рамките на тяхната компетентност.

2.   По отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, органите за преструктуриране, съгласувано с компетентните органи, предоставят на ЕБО също информацията, определена с таблицата в приложение III.

3.   Когато е посочено в таблицата в приложение II, органите за преструктуриране предоставят, за целите на параграфи 1 и 2 и доколкото позволяват техните възможности, качествена информация относно причините за решенията за МИПЗ, включително ако е уместно, препратки към индивидуални и групови планове за преструктуриране, публични решения или политически декларации на органа за преструктуриране, или други придружаващи документи.

4.   Използваните в приложение II термини имат значението, дадено им в съответните разпоредби, посочени в съответната колона от включената в приложението таблица.

Член 2

Опростено изискване за докладване за институциите, подлежащи на освобождаване, и институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев

1.   Чрез дерогация от член 1 от настоящия регламент, органите за преструктуриране предоставят на ЕБО по отношение на институциите, които са освободени от прилагането на МИПЗ съгласно член 45, параграф 11 или 12 от Директива 2014/59/ЕС, информацията, определена в приложение I, в колони 10 — 90 от приложение II и — по отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, в приложение III към настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 1 от настоящия регламент, органите за преструктуриране предоставят на ЕБО по отношение на институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев в съответствие с член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450, информацията, определена в приложение I, в колони 10 — 120 от приложение II и — по отношение на институции, които са част от група, за която се прилага консолидирано МИПЗ, в приложение III към настоящия регламент.

Член 3

Докладващ орган по отношение на групи

По отношение на групи, за които се прилага консолидирано МИПЗ, информацията, посочена в членове 1 и 2, се предоставя по следния начин:

а)

съответният орган за преструктуриране на ниво група информира, съгласувано с консолидиращия надзорник, ЕБО относно МИПЗ, определено както на индивидуална, така и на консолидирана основа за предприятието майка от Съюза или предприятието майка, посочено в член 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4);

б)

съответните органи за преструктуриране информират, съгласувано с компетентния орган, ЕБО за МИПЗ, приложимо на индивидуално ниво за дъщерните предприятия на групата в рамките на тяхната компетентност.

Член 4

Периоди на докладване и дати на подаване на информация

1.   Органите за преструктуриране предават без неоправдано забавяне информацията, посочена в член 1, след като решението за установяване на МИПЗ е било взето или актуализирано.

2.   До 30 април всяка година органите за преструктуриране предават посочената в член 2 информация за МИПЗ, което е определено и продължава да се прилага към 1 април на същата година.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (ОВ L 237, 3.9.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация относно докладващия орган за преструктуриране

Докладващ орган за преструктуриране

 

 

 

Дата на подаване

 

 

 

Лице за контакт

 

Име

 

Електронна поща

 

Телефонен номер

 

 

 

Общи бележки (ако има такива)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация относно МИПЗ

Задължителни полета

Опростена таблица за докладване

(ако за позиция 90 е посочено „Да“)

Незадължително за институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев при прилагане на член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Попълва се за всички институции

За институциите, за които размерът на рекапитализацията е нулев при прилагане на член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Вид изискване

Общо задължения и собствени средства

Обща рискова експозиция

Знаменател на коефициента на ливъридж

Размер за покриване на загубите

Размер на рекапитализацията

Корекции във връзка с пречки пред преструктурирането, размера, системния риск и вноските за СГД

Комбинирано оценяване на МИПЗ

Временни договорености и такива във връзка с етапа след преструктурирането (ако е приложимо)

 

Препратка към нормативен акт

Член 45, параграфи 7 и 8 от Директива 2014/59/ЕС или член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Обща информация

Член 45, параграфи 11 и 12 от Директива 2014/59/ЕС или член 12, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 806/2014

Опростена таблица за докладване

(ако е приложимо)

Член 1, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/962 на Комисията

Член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка i) и/или член 1, параграф 5, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 45, параграфи 9 и 10 от Директива 2014/59/ЕС

Член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията и член 92, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (1)

Член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията и член 429, параграфи 4—11 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 1, параграф 5, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 2, параграфи 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграфи 7 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 2, параграф 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

 

Член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 45, параграф 13 от Директива 2014/59/EС

 

Член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Член 8, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Изискване на индивидуална или на консолидирана основа?

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

Дали докладващият орган за преструктуриране е органът за преструктуриране на ниво група?

Дата на решението за МИПЗ или на решението за освобождаване

Дали прилагането на МИПЗ е отменено от органа за преструктуриране?

Бележки

Опростена таблица за докладване (ако е приложимо)

Категория на институцията (ако е приложимо)

Дали МИПЗ е равно на базовия размер за покриване на загубите?

Видове корекции на размера за покриване на загубите (ако е приложимо)

МИПЗ, определен чрез съвместно решение

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 140

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 160

Предполагаема стойност след преструктурирането

Бележки

Текуща стойност

Референтна дата на отчитане на позиция 200

Предполагаема стойност след преструктурирането

Бележки

Базов размер за покриване на загубите съгласно член 1, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията

Корекция към по-висока стойност

Вид/-ове корекция към по-висока стойност

Бележки

Корекция към по-ниска стойност

Вид/-ове корекция към по-ниска стойност

Бележки

Общо (240 + 250 + 280)

За удовлетворяване на условията за упражняване на дейност

Допълнителна сума по подразбиране за запазване на доверието на пазара чрез спазване на буферите

Корекция за запазване на доверието на пазара след сравнение със сходни групи

Бележки

Корекция към по-ниска стойност с оглед на информацията, получена от компетентния орган по отношение на стопанския модел, модела на финансиране и общия рисков профил на институцията

Бележки

Корекция на колона 330 за дъщерни предприятия на групата

Бележки

Общо (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

За изключения от рекапитализацията чрез вътрешни източници

Бележки

За размер и системен риск

Бележки

За участие на СГД във финансирането на преструктурирането

Бележки

Общо (410 + 430 + 450)

Общо (310 + 400 + 470)

МИПЗ като % общите задължения и собствени средства (480 / 140)

Процент на МИПЗ, удовлетворен чрез договорни инструменти за споделяне на загуби

Дата, на която трябва да бъдат изпълнени изискванията по 490

Вид на преходните договорености

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Планирано МИПЗ (като % от общите задължения и собствени средства)

Планирана дата на прилагане

Счетоводна рамка

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разположение на МИПЗ

Институция

Крайно предприятие майка

Предприятие майка от Съюза

Съответно непосредствено предприятие майка

Идентификационен код на правния субект (ИКПС)

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава членка на учредяване

ИКПС

Наименование на субекта

Държава на учредяване