3.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/5


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/303 на Комисията от 27 февруари 2018 година относно неодобряването на активното вещество екстракт от Reynoutria sachalinensis в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

( Официален вестник на Европейския съюз L 59 от 1 март 2018 г. )

Публикацията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/303 на Комисията се анулира.