27.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 55/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/292 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2018 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между компетентните органи съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 25, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се гарантира, че органите, определени като компетентни съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, имат възможност да си сътрудничат и ефикасно и своевременно да обменят информация, както и взаимно да си оказват пълно съдействие за целите на посочения регламент, е целесъобразно да се определят общи процедури и формуляри, които да се използват от компетентните органи за обмен на информация и съдействие, включително за подаването на искания за съдействие, потвърждения за получаване и отговори на такива искания.

(2)

Обменът на писмената информация следва да подпомага компетентните органи при изпълнението на техните задължения. Възможна е и устна комуникация, когато е уместно, включително преди изпращането на писмено искане, за да се предостави информация относно предстоящите искания за съдействие и за да се обсъдят евентуални проблеми, които биха възпрепятствали оказването на съдействие. В неотложни случаи трябва да бъде възможно и устно съобщаване на искането за съдействие, когато неотложната ситуация не се дължи на закъснение на запитващата страна.

(3)

В Регламент (ЕС) № 596/2014 се постановява, че компетентните органи следва да обменят информация и да си съдействат. Исканията за съдействие обаче следва, доколкото е възможно, да включват вземане на показания или извършване на проверка на място или разследване, само в случаите, при които обикновено искане за обмен на информация не би било достатъчно. Преди подаването на искане за съдействие до компетентния орган на друга държава членка, от съответния компетентен орган се очаква да е предприел всички възможни действия в рамките на собствената си компетентност, като обаче се има предвид, че може практически да не е било възможно този орган да изчерпи всички методи за проверка преди подаването на искането.

(4)

Незаявено съдействие следва да се оказва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014, включително на доброволна основа, когато компетентният орган на една държава членка счита, че информацията, с която разполага, може да е от полза за друг компетентен орган.

(5)

В искането за съдействие по силата на Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да се предоставя достатъчно информация за предмета на искането, включително причината за искането и неговия контекст, което да позволи на запитания орган да обработи искането ефикасно и експедитивно. Посочването на фактите, пораждащи съмнение, не следва да се разглежда като предпоставка за оказване на съдействие на запитващия орган, когато исканата информация е необходима на органа за изпълнение на задълженията му.

(6)

Освен чрез използването на формуляри за искане за съдействие и отговор на такова искане, процедурите за сътрудничество следва да позволяват и улесняват комуникацията, консултациите и взаимодействието между запитващия и запитания орган в хода на целия процес, за да се гарантира ефективното обработване на исканията за информация или съдействие. Тези процедури следва също така да позволяват на компетентните органи да си предоставят взаимно обратна информация относно полезността на информацията или всякакво друго съдействие, получени относно изхода от случая, във връзка с който се иска съдействие, както и относно проблемите, възникнали при предоставянето на такава информация или съдействие.

(7)

Процедурите и формулярите за обмена на информация и съдействие следва да гарантират поверителността на обменяната и предаваната информация и спазването на правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(9)

ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, свързани с въвеждането на процедури и формуляри за съответните компетентни органи, тъй като това би било непропорционално по отношение на обхвата и въздействието на тези стандарти, имайки предвид, че те ще се прилагат само от националните компетентни органи на държавите членки, а не от участниците на пазара.

(10)

ЕОЦКП поиска становището на създадената по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите.

(11)

С оглед на правилното функциониране на финансовите пазари и като се има предвид, че Регламент (ЕС) № 596/2014 вече се прилага, е необходимо настоящият регламент да влезе в сила и да започне да се прилага незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определение

За целите на настоящия регламент „сигурни електронни средства“ са електронното оборудване, предназначено за обработка (включително дигитална компресия), съхранение и предаване на данни, използване на кабели, радиотехнологии, оптични технологии или други електромагнитни средства, с които се гарантира, че при предаването на информацията се запазва нейната пълнота, цялост и поверителност.

Член 2

Звена за контакт

1.   За целите на настоящия регламент компетентните органи определят звена за контакт.

2.   Компетентните органи изпращат информацията за своите звена за контакт на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в срок от 30 дни от влизането в сила на настоящия регламент. При необходимост, те предоставят актуализирана информация на ЕОЦКП.

3.   ЕОЦКП поддържа списък на звената за контакт, определени от компетентните органи в съответствие с параграф 1, и актуализира посочения списък, доколкото е необходимо за нуждите на компетентните органи.

Член 3

Отправяне на искане за съдействие

1.   Запитващият орган отправя искане за съдействие в писмена форма по пощата, по факс или чрез сигурни електронни средства. Той отправя искане до звеното за контакт, определено от запитания орган, в съответствие с член 2.

2.   Когато се обръща за съдействие, компетентният орган използва формуляра, определен в приложение I, и:

а)

посочва подробности относно информацията, която запитващият орган иска от запитания орган;

б)

посочва, когато е целесъобразно, проблеми, свързани с поверителността на информацията, която може да бъде получена.

3.   Запитващият орган може да приложи към искането всякакви документи или помощни материали, счетени за необходими за обосноваване на искането.

4.   В спешни случаи запитващият орган може да отправи искане за съдействие в устна форма. Освен ако запитаният орган реши друго, устното искане впоследствие се потвърждава в писмен вид без необосновано забавяне, като се използват средствата, посочени в параграф 1.

Член 4

Потвърждение за получаване

В рамките на 10 работни дни от получаването на писмено искане за съдействие, запитаният орган изпраща потвърждение за получаването му по пощата, по факс или чрез защитени електронни средства на звеното за контакт, определено в съответствие с член 2, освен ако в искането не е посочено друго. Потвърждението за получаване се подава чрез попълване на формуляра, изложен в приложение II, и включва, ако е възможно, очакваната дата на предоставяне на отговор.

Член 5

Отговор на искане за съдействие

1.   Запитаният орган отговаря на искане за съдействие в писмена форма по пощата, по факс или чрез защитени електронни средства. Отговорът се изпраща до звеното за контакт, определено в съответствие с член 2, освен ако в искането не е посочено друго.

2.   Запитаният орган отговаря на искането за съдействие, като използва формуляра, определен в приложение III, и:

а)

изисква допълнителни разяснения под различна форма във възможно най-кратък срок, в случай че има съмнения конкретно по отношение на поисканата информация;

б)

предприема всички разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да окаже поисканото съдействие;

в)

изпълнява исканията за съдействие незабавно и по начин, който гарантира, че всички необходими регулаторни действия могат да бъдат изпълнени своевременно, като отчита сложността на искането и необходимостта от включването на трети лица или друг компетентен орган.

3.   Ако запитаният орган откаже пълно или частично съдействие, той уведомява устно или в писмена форма запитващия орган във възможно най-кратък срок за своето решение. Запитаният орган предоставя писмен отговор, съставен в съответствие с параграф 1, който указва на кои изключения по член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 596/2014 основава отказа си.

Член 6

Процедури за изпращане и обработване на исканията за съдействие

1.   Запитващият орган и запитаният орган обменят информация във връзка с искането за съдействие и отговора за него по възможно най-бързия начин, като надлежно вземат предвид съображенията за поверителност, времето за кореспонденция, обема на материалите, които се предават, както и достъпността на информацията за запитващия орган. По-специално, запитващият орган своевременно отговаря на всички искания за уточнения, изпратени от запитания орган.

2.   Когато запитаният орган научи за обстоятелства, които могат да доведат до закъснение спрямо очакваната дата на своя отговор с повече от 10 работни дни, той уведомява запитващия орган без излишно забавяне.

3.   Когато е целесъобразно, запитаният орган редовно предоставя обратна информация относно напредъка по искането, включително преразгледани прогнози за очакваната дата на отговора до запитващия орган.

4.   Когато искането е било определено като неотложно от запитващия орган, компетентните органи се консултират взаимно относно честотата, с която запитаният орган ще предоставя актуална информация на запитващия орган.

5.   Запитаният орган и запитващият орган си сътрудничат за преодоляването на всякакви трудности, които биха могли да възникнат при изпълнението на искането.

Член 7

Процедура за искания за вземане на показания от лица

1.   Ако запитващият орган включи в своето искане вземането на показания от лице в контекста на разследване или проверка, запитаният орган и запитващият орган — в съответствие със съществуващите законови ограничения или пречки и всякакви различия в процедурните изисквания, преценяват и вземат под внимание:

а)

правата на лицата, от които ще се вземат показания, включително, когато е приложимо, въпросите във връзка със самоуличаването;

б)

естеството на участието на служители на запитващия орган (наблюдатели или активни участници);

в)

ролята на служителите на запитания орган и на запитващия орган по отношение на вземането на показания;

г)

дали лицето, от което ще се вземат показания, има право на помощ от процесуален представител, и ако да — обхватът на помощта от страна на представителя в хода на вземането на показания, включително по отношение на всякакви записи или протоколи на показанията;

д)

дали вземането на показания се извършва на доброволен или принудителен принцип, ако съществува такова разграничение;

е)

дали, въз основа на наличната към момента на подаване на искането информация, лицето, от което ще се вземат показания, е свидетел или заподозряно лице, ако има такова разграничение;

ж)

дали, въз основа на наличната към момента на подаване на искането информация, показанията биха могли да се използват или са предназначени да бъдат използвани в рамките на наказателно производство;

з)

допустимостта на показанията в юрисдикцията на запитващия орган;

и)

записването на показанията и приложимите процедури, включително дали писмените протоколи ще се съставят в реално време или ще бъдат обобщени, както и дали записът ще бъде аудио или аудио-визуален;

й)

процедурите за удостоверяване или потвърждаване на показанията от страна на лицата, предоставящи показанията, включително дали това се извършва след вземането на показанията; както и

к)

процедурата за предаване на показанията от запитания орган на запитващия орган, включително формата и сроковете.

2.   Запитаният орган и запитващият орган гарантират наличието на необходимите механизми за ефективната работа на своите служители, включително механизми, позволяващи на служителите да договарят предоставянето на всякаква допълнителна информация, която би била необходима, включително следното:

а)

планиране на сроковете;

б)

списък от въпроси, които да бъдат зададени на лицето, от което ще се взимат показания;

в)

организиране на пътувания, включително осигуряване на възможността запитаният орган и запитващият орган да се срещнат, за да обсъдят въпроса преди вземането на показания; както и

г)

езиковия режим.

Член 8

Процедура за искания за проверка на място или разследване

1.   При отправяне на искане за извършване на разследване или проверка на място в съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 596/2014, запитващият орган и запитаният орган се консултират взаимно относно най-добрия начин за надлежно удовлетворяване на искането за съдействие, като се вземат предвид член 25, параграф 6, трета алинея, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 596/2014, включително относно предимствата на провеждане на съвместно разследване или съвместна проверка на място.

2.   Запитаният орган информира редовно запитващия орган за хода на разследването или проверката на място и му предоставя своевременно своите констатации.

3.   Когато решават дали да се започне съвместно разследване или съвместна проверка на място, запитващият орган и запитаният орган вземат предвид най-малко следното:

а)

съдържанието на всяко искане за съдействие, постъпило от запитващия орган, включително всяко предложение относно целесъобразността от съвместно извършване на проверката на място или разследването;

б)

дали те ще провеждат самостоятелно свои собствени проучвания по въпроси с трансгранично въздействие и дали е по-уместно осъществяването на съвместно сътрудничество по отношение на тези въпроси;

в)

нормативната и регулаторната уредба във всяка от техните юрисдикции, за да се гарантира, че и двата органа са добре запознати с потенциалните пречки и правните ограничения във връзка с провеждането на съвместни разследвания или съвместни проверки на място и всички евентуални последващи производства, включително всички въпроси, касаещи принципа ne bis in idem;

г)

управлението и ръководството, необходими за извършването на разследването или проверката на място;

д)

перспективите да постигнат споразумение по установяването на фактите;

е)

разпределянето на ресурси и назначаването на служители, отговарящи за извършване на разследвания или проверки на място;

ж)

възможността за съставяне на съвместен план за действие и времеви график на задачите на всеки орган;

з)

определяне на дейностите, които трябва да бъдат предприети, съвместно или самостоятелно, от всеки орган;

и)

взаимно споделяне на събраната информация и докладване на резултатите от отделните предприети действия; както и

й)

други въпроси, касаещи конкретния случай.

4.   В случай че запитващият орган и запитаният орган вземат решение за провеждане на съвместно разследване или проверка на място, те:

а)

се споразумяват относно процедурите за тяхното провеждане и приключване;

б)

водят постоянен диалог с цел координиране на процеса на събиране на информация и установяване на фактите;

в)

работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие при провеждането на съвместното разследване или съвместната проверка на място;

г)

съдействат си взаимно във връзка с последващите изпълнителни производства, доколкото законът позволява това, включително координиране на всички производства или други правоприлагащи действия, свързани с резултатите (било то административни, граждански или наказателни) на съвместното разследване или съвместната проверка на място или по целесъобразност с перспективите за постигане на споразумение;

д)

определят конкретните законови разпоредби, обуславящи предмета на съвместното разследване или съвместна проверка на място;

е)

по целесъобразност се споразумяват като минимум за следното:

(1)

съставянето на съвместен план за действие, определящ, наред с другото, същността, естеството и графика на дейностите, които да бъдат предприети, включително основните етапи, разпределянето на отговорностите за постигането на резултатите от дейностите и отчитането на съответните приоритети на всеки орган;

(2)

идентифицирането и оценката на всякакви законови ограничения или пречки, както и на всякакви различия в процедурите по отношение на разследващите или правоприлагащите дейности или всяко друго производство, включително правата на лицата — обект на разследване;

(3)

идентифицирането и оценката на специфични задължения за опазване на адвокатската тайна, които могат да имат въздействие върху процедурата по разследване, както и върху изпълнителното производство, включително самоуличаването;

(4)

стратегията относно информацията за обществеността и пресата; както и

(5)

предназначението на обменяната информация.

Член 9

Процедури за съдействие при събиране на имуществени санкции

1.   Запитващият орган и запитаният орган се консултират взаимно, когато е отправено искане за съдействие при събиране на имуществени санкции съгласно член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 596/2014, относно най-добрия начин за надлежно удовлетворяване на искането. Органите вземат предвид вече предприетите действия от запитващия орган в неговата юрисдикция, както и националната уредба за възстановяване на санкции на запитания орган.

2.   Запитаният орган оказва съдействие или предоставя всякаква информация, поискана за целите на настоящия член, в съответствие с приложимото национално право. Когато друг орган или структура на държавата членка на запитания орган може да окаже съдействие или да даде информация, запитаният орган предоставя на запитващия орган необходимата информация, за да се установи пряк контакт между запитващия орган и другия орган или структура, които могат да предоставят исканата информация в съответствие с националното законодателство.

Член 10

Незаявен обмен на информация

1.   За целите на предаването на незаявена информация съгласно член 16, параграф 4 и член 25, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 596/2014 или когато даден компетентен орган разполага с информация, за която смята, че би била от помощ на друг компетентен орган при изпълнението на неговите задължения по Регламент (ЕС) № 596/2014, той предава тази информация в писмена форма по пощата, по факс или чрез защитени електронни средства на звеното за контакт на компетентния орган, определено в съответствие с член 2.

2.   Когато компетентният орган, който е изпратил информацията, счита, че тя следва да се предаде незабавно, той може да уведоми другия орган устно, при условие че последващото предаване се прави в писмен вид и без необосновано забавяне.

3.   Компетентният орган, изпращащ незаявена информация, я изпраща, като използва формуляра, определен в приложение IV, посочвайки по-специално проблеми във връзка с поверителността на информацията.

Член 11

Ограничения и допустимо използване на информацията

1.   Запитващият орган и запитаният орган включват подходящо предупреждение за поверителност във всяко искане за съдействие, в отговор на искане за съдействие или при предаване на незаявена информация в съответствие с формулярите, установени в приложенията.

2.   Когато за целите на изпълнението на искането запитаният орган трябва да оповести факта, че запитващият орган е отправил искане, запитаният орган оповестява това след обсъждане на естеството и степента на изискваното оповестяване със запитващия орган и след като получи неговото съгласие за такова оповестяване. Когато запитващият орган не е дал съгласието си за оповестяването, запитаният орган не предприема действия по искането, а запитващият орган може да оттегли или спре действието на искането си, докато той е в състояние да предостави такова съгласие за оповестяване.

3.   Информацията, предоставена в съответствие с член 10, се използва само за целите на осигуряване спазването или изпълнението на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014, включително, но не само, за започване и провеждане на наказателни, административни, граждански или дисциплинарни производства, както и за оказване на съдействие за тях, които са резултат от неспазване на разпоредбите на посочения регламент.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image Текст на изображението Image Текст на изображението