9.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/192 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2018 година

за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтните лаборатории на ЕС в областта на замърсителите във фуражите и храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите задачи и изисквания за референтните лаборатории на Европейския съюз (по-долу „референтни лаборатории на ЕС“) в областта на фуражите и храните и опазването на здравето на животните. В съответствие с посочения регламент референтните лаборатории на ЕС отговарят по-специално за предоставяне на националните референтни лаборатории на подробна информация за методите на анализ и за съгласуване на прилагането на тези методи. Референтните лаборатории на ЕС за фуражи и храни са изброени в част I от приложение VII към посочения регламент. В областта на замърсителите във фуражите и храните са определени референтна лаборатория на ЕС за тежки метали във фуражите и храните, референтна лаборатория на ЕС за микотоксини, референтна лаборатория на ЕС за полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и референтна лаборатория на ЕС за диоксини и ПХБ във фуражите и храните.

(2)

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия, в който от 2006г. насам са настанени референтната лаборатория на ЕС за тежки метали във фуражите и храните, референтната лаборатория на ЕС за полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и референтната лаборатория на ЕС за микотоксини в храните и фуражите, информира генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, че от 1 януари 2018 г. той вече няма да изпълнява ролята на домакин за тези референтни лаборатории на ЕС.

(3)

В тези области ефективността на официалния контрол и другите контролни дейности зависи от качеството, еднаквостта и надеждността на методите за анализ, използвани от официалните лаборатории, и на съответните получени аналитични резултати, и е налице постоянна необходимост от насърчаване на единни практики по използването на аналитични методи. Необходимо е да се запази по една референтна лаборатория на ЕС в тези области и следователно да бъдат определени нови референтни лаборатории на ЕС. Освен това, тъй като от 2006 г. насам са определени нови приоритети в областта на металите, азотсъдържащите съединения, замърсителите при преработката и растителните токсини, е необходимо да се разшири обхватът на дейностите и задачите на новите референтни лаборатории на ЕС, които следва да бъдат определени.

(4)

Поради това обхватът на дейностите и задачите на сегашната референтна лаборатория на ЕС за тежки метали във фуражите и храните следва да бъде разширен, за да обхване всички метали и азотсъдържащи съединения в храните и фуражите, този на сегашната референтна лаборатория на ЕС за полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) — всички замърсители при преработката и този на сегашната референтна лаборатория на ЕС за микотоксини в храните и фуражите — микотоксините и растителните токсини в храните и фуражите.

(5)

Поради това на 23 януари 2017 г. Комисията отправи покана за представяне на кандидатури за подбор и определяне на референтна лаборатория на ЕС за посочените по-горе области. Избраната лаборатория „Национален институт по храните“ към Техническия университет на Дания следва да бъде определена за референтна лаборатория на ЕС за метали и азотсъдържащи съединения в храните и фуражите, лабораторията „Национален институт по храните“ към Технически университет на Дания като референтна лаборатория на ЕС за замърсителите при преработката и лабораторията RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Нидерландия) за референтна лаборатория на ЕС за микотоксини и растителни токсини в храните и фуражите.

(6)

Предвид нарастващото значение, които устойчивите хлорирани замърсители, различни от PCB и диоксини, устойчивите бромирани замърсители и устойчивите флуорирани замърсители имат за безопасността на фуражите и храните, също така е целесъобразно да се разшири приложното поле на референтната лаборатория на ЕС за диоксини и РСВ във фуражите и храните, за да обхване всички халогенирани устойчиви органични замърсители (УОЗ) във фуражите и храните. Поради това референтната лаборатория на ЕС за диоксини и РСВ във фуражите и храните следва да се преименува в референтна лаборатория на ЕС за халогенирани устойчиви органични замърсители (УОЗ) в храните и фуражите, за да бъде отразено това разширяване на приложното поле.

(7)

Поради това част I от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част I от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г. стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част I от приложение VII на Регламент (ЕО) № 882/2004 точки 18—21 се заменят със следното:

„18.

Референтна лаборатория на ЕС за метали и азотсъдържащи съединения във фуражите и храните

Национален институт по храните към Техническия университет на Дания

Copenhagen

Дания;

19.

Референтна лаборатория на ЕС за микотоксините и растителните токсини във фуражите и храните

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Нидерландия;

20.

Референтна лаборатория на ЕС за замърсителите при преработката

Национален институт по храните към Техническия университет на Дания

Copenhagen

Дания;

21.

Референтна лаборатория на ЕС за халогенирани устойчиви органични замърсители (УОЗ) в храните и фуражите

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Германия;“