23.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 17/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/99 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 по отношение на формуляра и условията за предаването на годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация и списъка на статистическите данни, които трябва да бъдат представяни от държавите членки за оценяването на Директива 2011/16/ЕС на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (1), и по-специално член 23, параграфи 3 и 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 23, параграф 3 от Директива 2011/16/ЕС се предвижда държавите членки да предават на Комисията годишна оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация.

(2)

В член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС се предвижда определянето на списък на статистическите данни, които държавите членки трябва да представят за оценяването на посочената директива.

(3)

Списъкът не включва статистически данни за задължителния обмен на информация по член 8а от Директива 2011/16/ЕС, тъй като тези данни Комисията ще събира от централния регистър, създаден по силата на член 21, параграф 5 от посочената директива.

(4)

Затова Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 на Комисията (2) следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 се изменя, както следва:

1)

Добавят се следните членове 2в и 2г:

„Член 2в

Формуляр и условия за предаването на годишната оценка

1.   Формулярът, чрез който трябва да се предава годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация и да се съобщават постигнатите практически резултати по силата на член 23, параграф 3 от Директива 2011/16/ЕС, се определя в приложение VIII към настоящия регламент.

2.   Преди 1 април всяка година държавите членки предават на Комисията по електронен път годишната оценка, като използват формуляра по параграф 1. Оценката обхваща предходната календарна година.

Член 2г

Списък на статистическите данни

1.   Списъкът на статистическите данни по член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС, които се изискват за всички форми на административно сътрудничество, различни от задължителния автоматичен обмен на информация, се определя в приложение IX към настоящия регламент.

Списъкът на статистическите данни, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация по член 8, параграф 1 от Директива 2011/16/ЕС, се определя в приложение X към настоящия регламент.

Списъкът на статистическите данни, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация по член 8, параграф 3а от Директива 2011/16/ЕС, се определя в приложение XI към настоящия регламент.

Списъкът на статистическите данни, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация по член 8аа от Директива 2011/16/ЕС, се определя в приложение XII към настоящия регламент.

2.   Преди 1 април всяка година държавите членки предават на Комисията по електронен път статистическите данни по списъка от приложение IX за предходната календарна година и за всички форми на административно сътрудничество, различни от задължителния автоматичен обмен на информация.

3.   Преди 1 ноември всяка година държавите членки предават на Комисията по електронен път статистическите данни по списъците от приложения Х, ХI и ХII за задължителния автоматичен обмен на информация.“

2)

Добавят се приложения VIII, IХ, Х, ХI и ХII, които се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1156/2012 (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 се добавят следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Формуляр по член 2в

Във формуляра за предаване на данните по член 23, параграф 3 от Директива 2011/16/ЕС се включва следната информация:

наименование на държавата членка, която попълва въпросника;

наличност на информация в държавата членка;

проследяване дали е изпратена годишната обратна информация по двустранни договорености по силата на член 14, параграф 2;

ефективност на автоматичния обмен на информация;

обработка на получената информация и основни общи технически (информационнотехнологични) затруднения;

качество на получената информация, като се посочват и получателите/страните; проблеми със съдържанието на получената информация и предложения в тази връзка;

полза от спазването на задълженията и ефективност, като се посочва доколко е полезна информацията по принцип; сегашно и бъдещо използване на информацията; използване на информацията по данъчни области; административно сътрудничество, насърчено от използването на получената информация;

постигнати практически резултати, вкл. общ резултат (в т.ч. специални проекти); конкретни резултати от специалните проекти; административни и други относими разходи за разработването и внедряването на автоматичния обмен на информация (АОИ); административни разходи за повтарящите се действия по АОИ; други относими разходи за действията за спазване на данъчното законодателство; положителен и отрицателен опит; основни аспекти, които водят до спорове и съдебни производства;

норма на успеваемост по отношение на задължението да се предават отчети по държави до съответните държави членки (брой на отчетите по държави, получени от данъчните органи на други държави членки/ брой на отчетите по държави, които трябва да бъдат получени от данъчните органи на други държави членки);

норма на спазване на задължението за предаване на отчети по държави от страна на предоставящите информация образувания (брой на получените отчети по държави/ брой на отчетите по държави, които трябва да бъдат предадени);

списък на юрисдикциите, в които крайните образувания майки на предоставящите информация образувания със седалище в Съюза са местни лица, но в които не са били съставяни или обменяни отчети по държави.

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Списък по член 2г

Статистическите данни по член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС, които се изискват за формите на административно сътрудничество, различни от задължителния автоматичен обмен на информация, включват следното:

наименование на държавата членка

година

Част А: Статистически данни по държави членки за обмена на информация

за обмена на информация при поискване (членове 5, 6 и 7 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на изпратените искания;

брой на получените отговори;

брой на пълните отговори, получени в срок от шест месеца;

брой на отговорите, при които информацията (частична или пълна) е получена в срок от два месеца;

брой на получените искания;

брой на изпратените отговори;

брой на отказите на основание на член 17 от Директива 2011/16/ЕС;

за спонтанния обмен на информация (членове 9 и 10 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на спонтанните изпращания на информация;

брой на получаванията на спонтанно изпратена информация;

брой на изпратените трансгранични данъчни становища;

брой на получените трансгранични данъчни становища;

брой на изпратените едностранни предварителни споразумения за ценообразуване;

брой на получените едностранни предварителни споразумения за ценообразуване;

Част Б: Статистически данни за другите форми на административно сътрудничество

за присъствието в административните служби и участието в административните разследвания (член 11 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на входящите присъствия в административните служби и участия в административните разследвания;

за паралелните проверки (член 12 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на паралелните проверки по инициатива на държавата членка;

брой на паралелните проверки, в които е участвала държавата членка;

за исканията за уведомяване (член 13 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на изпратените искания за уведомяване;

брой на получените искания за уведомяване;

за обратната информация (член 14 от Директива 2011/16/ЕС):

брой на изпратените искания за обратна информация;

брой на получаванията на обратна информация;

брой на получените искания за обратна информация;

брой на изпращанията на обратна информация;

Част В: Статистически данни за допълнителните приходи или увеличението на установения размер на дължимите данъци благодарение на административното сътрудничество (по оценка). Информацията в тази част е незадължителна.

вследствие на обмен на информация при поискване;

вследствие на спонтанен обмен на информация;

вследствие на паралелни проверки;

общи данни и брой на случаите.

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Списък по член 2г

Статистическите данни по член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация и които се отнасят до категориите доходи и капитал по член 8, параграф 1 от посочената директива, включват следното:

за всички категории доходи и капитал по член 8, параграф 1 от Директива 2011/16/ЕС: статистически данни за съобщенията и данъкоплатците;

при доходи от трудови правоотношения и директорски възнаграждения: статистически данни за съобщенията и получателите, съобщенията и платците, получателите и отношенията, платците и отношенията, получателите и доходите;

при пенсии: статистически данни за съобщенията и получателите, съобщенията и платците, получателите, платците, схемите, доходите;

при животозастрахователни продукти: статистически данни за съобщенията и полиците, общо за полиците, събитията;

при собственост и доходи от недвижимо имущество: статистически данни за съобщенията и страните, общо за страните, за броя и стойността на недвижимите имоти, за количеството и стойността по сделките, за броя и стойността на заемните събития, за количеството и стойността на доходите от права;

при съобщения за статуса: статистически данни за съобщенията за статуса и за съобщенията за грешки в статуса;

при съобщения с нулеви данни: статистически данни за съобщенията с нулеви данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

Списък по член 2г

Статистическите данни по член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация съгласно член 8, параграф 3а от посочената директива, включват следното:

по съобщения: статистически данни за държавата източник и държавата получател, общ брой на записите, общи суми на плащанията;

по държави източници: статистически данни за общия брой на предоставящите информация институции, общи суми на плащанията;

по отделни сметки: статистически данни за броя на титулярите на сметки, категориите плащания, сумите по категории плащания;

по сметки: статистически данни за видовете титуляри на сметки, за данъчните идентификационни номера (или функционалните им еквиваленти) на титулярите на сметки, за държавите, в които титулярите на сметки са местни лица, за физическите лица като титуляри на сметки, за закритите сметки, за „спящите“ сметки;

по титуляри на сметки: статистически данни за вида на контролиращите лица, за данъчните идентификационни номера (или функционалните им еквиваленти) на контролиращите лица, за държавите, в които контролиращите лица са местни лица, за физическите лица като контролиращи лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

Списък по член 2г

Статистическите данни по член 23, параграф 4 от Директива 2011/16/ЕС, които се изискват за задължителния автоматичен обмен на информация съгласно член 8аа от посочената директива, включват следното:

брой на отчетите по държави, получени от предоставящите информация образувания;

брой на отчетите по държави, които е трябвало да бъдат предадени от предоставящите информация образувания, но не са получени или са получени непълни отчети, разпределение по юрисдикции на крайните образувания майки;

брой на отчетите по държави, получени от всяка друга държава членка;

брой на отчетите по държави, които е трябвало да бъдат предадени от всяка друга държава членка, но не са получени;

брой на отчетите по държави, изпратени до всяка друга държава членка.