11.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 6/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/35 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2018 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на октаметилциклотетрасилоксан (D4) и декаметилциклопентасилоксан (D5)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 април 2015 г. Обединеното кралство предостави на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) досие, съответстващо на изискванията на член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 („досие по приложение XV (2)“), с което се предлага да се ограничат веществата октаметилциклотетрасилоксан (D4) и декаметилциклопентасилоксан (D5) в козметичните продукти, които при нормални условия на употреба се отмиват с вода. В досието се доказва, че за справяне с рисковете за околната среда, произтичащи от употребата на D4 и D5, които се освобождават в отпадъчните води, е необходимо да се предприемат действия с обхват целият Европейски съюз.

(2)

На 22 април 2015 г. Комитетът на държавите членки, посочен в член 76, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, по искане на изпълнителния директор на Агенцията прие становище съгласно член 77, параграф 3, буква в) от посочения регламент за това, че D4 и D5 отговарят на критериите в приложение XIII към посочения регламент за идентифициране на много устойчиви (vP) и много биоакумулиращи (vB) вещества.

(3)

На 10 март 2016 г. Комитетът за оценка на риска на Агенцията (КОР) прие становище, в което се прави заключението, че D4 отговаря на критериите от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за идентифициране на устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества (PBT), както и на тези за идентифициране на vPvB вещества, а D5 отговаря на критериите за идентифициране на vPvB вещества. КОР потвърди, че опасните свойства на D4 и D5 пораждат конкретно безпокойство за околната среда, когато тези вещества са налични в козметични продукти, които се използват или отстраняват с вода. КОР потвърди също и че предложеното ограничаване е целенасочена и подходяща мярка на равнището на ЕС за свеждане до минимум на емисиите, причинени от отмиващи се с вода продукти.

(4)

На 9 юни 2016 г. Комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията (КСИА) прие становище, в което се посочва, че предложеното ограничаване е най-подходящата мярка, обхващаща целия Съюз, за намаляване на изпускането на D4 и D5 в отпадъчните води от гледна точка на социално-икономическите ползи и социално-икономическите разходи.

(5)

КСИА препоръча отлагане от двадесет и четири месеца на прилагането на ограничаването в съответствие с минималния период на отлагане, предложен в досието по приложение XV, за да се даде възможност на заинтересованите страни да приемат необходимите мерки за съобразяване с него.

(6)

По време на процеса на ограничаване бяха проведени консултации с форума за обмен на информация за прилагане към Агенцията, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(7)

На 10 август 2016 г. Агенцията предостави на Комисията становищата на КОР и КСИА (3).

(8)

Наличието на D4 и D5 в определени козметични продукти, които се отмиват с вода след прилагането им, поражда риск за околната среда поради опасните свойства на D4 като PBT и vPvB вещество и на D5 като vPvB вещество. Комисията смята, че по отношение на тези рискове следва да се предприемат действия в рамките на целия Съюз. Пределно допустимата концентрация от 0,1 %, определена с посоченото ограничаване, ефективно гарантира, че всякаква преднамерена употреба на D4 и D5 ще се прекрати, тъй като посочените вещества трябва да са налични в козметичните продукти с отмиване с вода в значително по-високи концентрации, за да изпълняват предвидената си функция.

(9)

Предложеното ограничаване се отнася до козметичните продукти, определени в член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4). При козметичните продукти, които са предназначени да останат в продължителен контакт с кожата, косата или лигавиците, D4 и D5 с течение на времето след прилагането се изпаряват и евентуалните остатъчни количества се отмиват с вода при обичайната хигиена. В досието по приложение XV тези продукти не се обхващат, като се смята, че те не представляват основният източник на опасност от D4 и D5 за околната среда, и следователно степента им на опасност за околната среда още не е била оценена от КОР. Поради това ограничаването трябва да се прилага само по отношение на козметични продукти с отмиване с вода, които при нормални условия на употреба се отстраняват с вода скоро след прилагането им, тъй като при тези обстоятелства D4 и D5 преминават във водната среда, преди да са се изпарили.

(10)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време да предприемат подходящи мерки, за да се съобразят с предложеното ограничаване. Следователно новото ограничаване следва да се прилага от по-късна дата.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното ново вписване:

„70.

Oктаметилциклотетрасилоксан (D4);

CAS № 556-67-2

EC № 209-136-7

Декаметилциклопентасилоксан (D5)

CAS № 541-02-6

EC № 208-764-9

1.

Да не се пуска на пазара в козметични продукти с отмиване с вода в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловни процента от всяко вещество след 31 януари 2020 г.

2.

За целите на настоящото вписване „козметични продукти с отмиване с вода“ означава козметичните продукти, определени в член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1223/2009, които при нормални условия на употреба се измиват с вода след прилагането им.“