14.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/100


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/850 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 май 2018 година

за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумното, ефективно и рационално използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, както и да се увеличава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси.

(2)

Целите, определени в Директива 1999/31/ЕО на Съвета (4), с които се налагат ограничения за депониране, следва да бъдат засилени, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към кръгова икономика и постигане на напредък по изпълнението на съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г. озаглавено „Инициатива за суровините — посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“, като постепенно се намали до минимум депонирането на отпадъците, предназначени за депа за неопасни отпадъци. Комисията и държавите членки следва да гарантират, че подобно намаляване се вписва в интегрирана политика, която осигурява добро прилагане на йерархията на отпадъците, засилва прехода към предотвратяване, включително повторна употреба, подготовка за повторна употреба и рециклиране, и предотвратява преминаването от депониране към изгаряне.

(3)

За да се осигури по-голяма съгласуваност в правото на Съюза относно отпадъците, определенията в Директива 1999/31/ЕО следва да се уеднаквят, когато е приложимо, с тези в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(4)

Съществуващото определение на „изолирано селище“ е необходимо да се адаптира, що се касае до най-отдалечените региони, с цел да се вземат предвид специфичните характеристики на такива селища, които повдигат съществено различни опасения от гледна точка на околната среда, в сравнение с други региони.

(5)

Обхватът на Директива 1999/31/ЕО следва да бъде приведен в съответствие с този на Директива № 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и следва да продължи да обхваща депонирането на отпадъци от миннодобивните индустрии, които не са обхванати от Директива 2006/21/ЕО.

(6)

Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнително ограничаване на депонирането, като се започне с тези потоци от отпадъци, при които се прилага разделно събиране, като пластмаса, метали, стъкло, хартия и биоотпадъци. При прилагането на тези ограничения за депониране следва да се вземе предвид осъществимостта от техническа, екологична или икономическа гледна точка на рециклирането или друго оползотворяване на остатъчните отпадъци, получавани от разделно събирани отпадъци.

(7)

Биоразградимите битови отпадъци представляват значителна част от битовите отпадъци. Депонирането на нетретирани биоразградими отпадъци има сериозни отрицателни екологични последици от гледна точка на емисиите на парникови газове и на замърсяването на повърхностните и подпочвените води, на почвата и въздуха. Въпреки, че в Директива 1999/31/ЕО вече са определени цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими отпадъци, целесъобразно е да се въведат допълнителни ограничения за депонирането на биоразградими отпадъци, които се събират разделно за рециклиране в съответствие с Директива 2008/98/ЕО.

(8)

За да гарантира правилното прилагане на йерархията на отпадъците е необходимо да се вземат подходящи мерки за прилагане, считано от 2030 г., на ограничения върху депонирането на всички отпадъци, които са подходящи за рециклиране или друг вид оползотворяване на материали или енергия. Тези ограничения не следва да се прилагат, ако може да се докаже, че отпадъците не са годни за рециклиране или друго оползотворяване и че депонирането би дало най-добри цялостни резултати за околната среда в съответствие с йерархията на отпадъците, определена в Директива 2008/98/ЕО.

(9)

Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Определянето на цели за ограничаване на депонирането ще изисква мащабни промени в управлението на отпадъците в много държави членки и ще улесни по-нататъшния напредък и инвестициите в разделното събиране, сортирането и рециклирането на отпадъците и да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.

(10)

Необходимо е постепенно намаляване на депонирането, за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, както и за да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците, както е посочено в Директива 2008/98/ЕО. Чрез това намаляване следва да се избегне изграждането на прекомерен капацитет за третиране в съоръженията за остатъчни отпадъци, например чрез оползотворяване на енергия или чрез нискокачествено механично-биологично третиране на нетретираните битови отпадъци, тъй като това би могло да застраши постигането на дългосрочните цели на Съюза за подготовка за повторна употреба и за рециклиране, както са посочени в Директива 2008/98/ЕО. По сходни причини, за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че се депонират единствено отпадъци, които са били третирани, спазването на това задължение не следва да води до създаването на свръхкапацитет във връзка с третирането на остатъчни битови отпадъци. Освен това, с цел да се осигури съответствието между целите, посочени в Директива 2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на депонирането, установена в Директива 1999/31/ЕО, така както е изменена с настоящата директива, както и за да се осигури координирано планиране на необходимите за постигането на тези цели инфраструктура и инвестиции, на държавите членки, които по данни, събрани въз основа на съвместния въпросник на ОИСР и Евростат, са депонирали повече от 60 % от битовите си отпадъци през 2013 г., следва да бъде разрешено да вземат решение за удължаване на срока за постигането на определената за 2035 г. цел относно депонирането.

(11)

С оглед гарантирането на надеждността на данните е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да докладват количеството битови отпадъци, които са депонирани. Докладването следва да се базира на количеството на депонираните битови отпадъци след действията по третирането за подготовка на такива отпадъци за последващо депониране, като например стабилизирането на биоразградимите битови отпадъци, както и на количеството отпадъци при дейностите по обезвреждане чрез изгаряне. Що се отнася до битови отпадъци, постъпващи за обработка чрез дейности по третиране преди рециклирането и оползотворяването на отпадъци, като например сортиране и механично обработване, получените в резултат на тези операции отпадъци, които в крайна сметка биват депонирани, също трябва да бъдат отчетени за целите на изчисляването на целта за депонирането.

(12)

При прилагането на задължението, установено в Директива 1999/31/ЕО за осигуряване на третирането на отпадъците преди депонирането му, държавите членки следва да прилагат най-подходящото третиране, включително стабилизирането на органичния дял от отпадъците, с цел намаляване, доколкото е възможно, на отрицателното въздействие на депонирането на тези отпадъци върху околната среда и човешкото здраве. При оценяване на целесъобразността на третирането, държавите членки следва да вземат предвид мерките, които вече са въведени, за да намалят тези неблагоприятни последици, по-специално, разделянето на биологичните отпадъци и разделното събиране на хартия и картон.

(13)

За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на всички слабости при прилагането, следва да се създаде система за доклади за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите.

(14)

За да помогне за постигането на целите на Директива 1999/31/ЕО и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява координацията и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката.

(15)

Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите или за гарантиране на правилното им прилагане и пораждат ненужни административни тежести. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади. Вместо това, мониторингът на спазването на разпоредбите следва да се основава изключително на данните, които държавите членки докладват всяка година на Комисията.

(16)

Данните, докладвани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на правото на Съюза в областта на отпадъците от държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на данните следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за докладване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за докладване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на докладването на данните относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефективното прилагане, разумното планиране на съоръженията за третиране на отпадъците и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при докладване относно постигането на целите, установени в Директива 1999/31/ЕО, така както е изменена с настоящата директива, държавите членки следва да използват най-актуалните правила, разработени от Комисията и методиките, разработени от съответните компетентни национални органи на държавите членки, отговарящи за изпълнението на настоящата директива.

(17)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на Директива 1999/31/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с член 5а, параграф 4, член 15, параграф 5, член 15б и член 15в от нея, така както са изменени с настоящата директива. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(18)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно усъвършенстване на управлението на отпадъците в Съюза, като така се допринесе за опазването, съхранението и подобряването на качеството на околната среда и за разумното и рационално използване на природните ресурси, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(19)

Поради това Директива 1999/31/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(20)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (8), държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 1999/31/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   С оглед подкрепата на прехода на Съюза към кръгова икономика и изпълнението на изискванията на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1), и по-специално членове 4 и 12 от нея, настоящата директива има за цел да гарантира постепенното намаляване на депонирането на отпадъци, по-специално на отпадъци, които са подходящи за рециклиране или друго оползотворяване и, чрез строги експлоатационни и технически изисквания относно отпадъците и депата, да предвиди мерки, процедури и насоки за предотвратяване или ограничаване, доколкото е възможно, на отрицателното въздействие върху околната среда, и по-специално замърсяването на повърхностните и подпочвените води, почвата, въздуха, на околната среда като цяло, включително парниковия ефект, както и всеки произтичащ от това риск за здравето на човека, през целия жизнен цикъл на депото.

(*1)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“"

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

прилагат се определенията за „отпадък“, „опасни отпадъци“, „неопасни отпадъци“, „битови отпадъци“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „разделно събиране“, „оползотворяване“, „подготовка за повторна употреба“, „рециклиране“ и „обезвреждане“, установени в член 3 от Директива 2008/98/ЕО;“

б)

букви б), в), г) и н) се заличават;

в)

в буква с) се добавя следната алинея:

„В най-отдалечените региони по смисъла на член 349 от Договора, държавите членки могат да решат да прилагат следното определение:

„изолирано селище“ означава:

селища с не повече от 2 000 жители на селище с не повече от пет жители на квадратен километър; или селище с повече от 2 000, но по-малко от 5 000 жители на селище и с не повече от пет жители на квадратен километър, и чието производство на отпадъци не надвишава 3 000 тона годишно; и

селище, при което разстоянието до най-близкото градско населено място с най-малко двеста и петдесет жители на квадратен километър е не по-малко от 100 km и без шосеен достъп.“

3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, последното тире се заличава;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Управлението на отпадъците от наземни миннодобивни индустрии, т.е. отпадъците, генерирани от проучването, извличането (включително предпроизводствения етап на развитие), обработването и складирането на минерални ресурси и от дейността на кариери, се изключва от обхвата на настоящата директива, когато попада в обхвата на други законодателни актове на Съюза.“

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се заличава следната алинея:

„Две години след датата, посочена в буква в), Съветът преразглежда горепосочената цел въз основа на доклада на Комисията за придобития от държавите членки практически опит в преследването на целите, определени в букви а) и б), по целесъобразност придружен от предложение за утвърждаване или изменение и допълнение на посочената цел, за да се обезпечи високо ниво на опазване на околната среда.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната буква:

„е)

отпадъците, които се събират разделно с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО и член 22 от посочената директива, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с член 4 от посочената директива.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Държавите членки полагат усилия да гарантират, че от 2030 г. нататък всички отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, по-специално в рамките на битовите отпадъци, не се приемат в депото за отпадъци с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с член 4 от Директива 2008/98/ЕО.

Държавите членки включват информация за предприетите от тях мерки съгласно настоящия параграф в плановете за управление на отпадъците, посочени в член 28 от Директива 2008/98/ЕО, или в други стратегически документи, обхващащи цялата територия на съответната държава членка.“;

г)

добавят се следните параграфи:

„5.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено до 10 % или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло).

6.   Държава членка може да отложи срока за постигане на целта по параграф 5 до пет години, при условие че тази държава членка:

а)

е депонирала повече от 60 % от битовите си отпадъци, генерирани през 2013 г., съгласно докладваното в рамките на съвместния въпросник на ОИСР и Евростат; и

б)

най-късно 24 месеца преди срока, посочен в параграф 5 от настоящия член, уведомява Комисията за намерението си да отложи срока и представя план за изпълнение в съответствие с приложение IV към настоящата директива. Този план може да бъде обединен с план за изпълнение, представен съгласно член 11, параграф 3, буква б) от Директива 2008/98/ЕО.

7.   В срок от три месеца от получаването на плана за изпълнение, представен съгласно параграф 6, буква б), Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа този план, ако Комисията счете, че планът не отговаря на изискванията на приложение IV. Съответната държава членка представя преразгледан план в срок от три месеца от датата на получаване на искането на Комисията.

8.   В случай на отлагане на срока в съответствие с параграф 6 държавите членки предприемат необходимите мерки, за да намалят до 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци до 25 % или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло).

9.   До 31 декември 2024 г. Комисията прави преглед на целта, посочена в параграф 5, с цел да запази или по целесъобразност да определи по-ниска стойност, да обмисли количествена цел на глава от населението за депониране и да въведе ограничения относно депонирането на неопасни отпадъци, различни от битови отпадъци. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.“

5)

Вмъкват се следните членове:

„Член -5a

Правила относно изчисляването на степента на постигане на целите

1.   За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите, установени в член 5, параграфи 5 и 6:

а)

теглото на битовите отпадъци, образувани и предназначена за депониране, се изчислява за дадена календарна година;

б)

теглото на отпадъците от действия по третиране преди рециклирането или друго оползотворяване на битови отпадъци, като например сортиране или механично биологично третиране, които впоследствие се депонират, се включва в теглото на битовите отпадъци, докладвани като депонирани;

в)

теглото на битовите отпадъци, които влизат в дейности по обезвреждане чрез изгаряне, и теглото на отпадъците, образувани при дейности по стабилизиране на биоразградимата част от битовите отпадъци, за да бъдат впоследствие депонирани, се докладва като депониране;

г)

теглото на отпадъците, образувани по време на дейности по рециклиране или други дейности по оползотворяване на битови отпадъци, които впоследствие се депонират, не се включва в теглото на битовите отпадъци, докладвани като депонирани.

2.   Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на депонираните битови отпадъци, за да гарантират, че са спазени посочените в параграф 1 от настоящия член условия. За тази цел те могат да използват системата, създадена в съответствие с член 11а, параграф 3 от Директива 2008/98/ЕО.

3.   Когато в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*2) битовите отпадъци се изпращат в друга държава членка или се изнасят от Съюза за целите на депонирането, те се включват в съответствие с параграф 1 в общото количество на всички депонирани отпадъци от страна на държавата членка, в която са събрани отпадъците.

4.   За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията приема в срок до 31 март 2019 г. актове за изпълнение за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

Член 5б

Доклад за ранно предупреждение

1.   Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклад относно напредъка във връзка с постигането на целите, определени в член 5, параграфи 5 и 6, не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.

2.   Докладите по параграф 1 включват:

а)

оценка на постигането на целите от всяка държава членка;

б)

списък на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целите в рамките на съответните срокове, като този списък се придружава от подходящи препоръки към съответните държави членки;

в)

примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз и които биха могли да предоставят насоки за напредък в посока към постигане на целите.

Член 5в

Обмен на информация и най-добри практики.

Комисията организира редовен обмен на информация и споделяне на най-добри практики между държавите членки, включително, когато е целесъобразно, с регионалните и местните органи, относно практическото прилагане на изискванията на настоящата директива.

(*2)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).“"

6)

В член 6, буква а) се добавя следното изречение:

„Държавите членки гарантират, че мерките, предприети в съответствие с настоящата буква, не излагат на риск постигането на целите на Директива 2008/98/ЕО, по-специално относно йерархията на отпадъците и увеличаването на подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно посоченото в член 11 от същата директива.“

7)

В член 11 параграф 2, втора алинея се заличава.

8)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Докладване на данни

1.   Държавите членки докладват на Комисията данните относно прилагането на член 5, параграфи 2, 5 и 6 за всяка календарна година.

Те докладват данните по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се докладват във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

Първият период на докладване относно прилагането на член 5, параграфи 5 и 6, започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се установява формàтът за докладване на данни в съответствие с параграф 5 от настоящия член, и обхваща данните от този период на докладване.

2.   Държавите членки докладват данните относно изпълнението на член 5, параграф 2, до 1 януари 2025 г.

3.   Данните, докладвани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството.

4.   Комисията прави преглед на данните, докладвани в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът съдържа оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя след първото докладване на данни от държавите членки и след това на всеки четири години.

5.   До 31 март 2019 г. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта за докладване на данните, посочен в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.“

9)

Вмъкват се следните членове:

„Член 15а

Средства за насърчаване на прехода към по-висока степен на кръгова икономика

С цел да се допринесе за целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Такива инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение IVa към Директива 2008/98/ЕО или други подходящи инструменти и мерки.

Член 15б

Определяне на коефициента на пропускливост на депата

Комисията приема актове за изпълнение, за да определи метода, който да се използва за определянето на коефициента на пропускливост на депата в областта и в целия обсег на депото. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

Член 15в

Стандарт на Съюза за вземане на проби от отпадъци

Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандарт за вземане на проби от отпадъци. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2. До приемането на посочените актове за изпълнение държавите членки могат да прилагат национални стандарти и процедури.“

10)

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Преглед на приложенията

Комисията прави преглед на приложенията и при необходимост представя подходящи законодателни предложения.“

11)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

12)

В приложение I, точка 3.5 се заличава.

13)

В приложение II точка 5 се заличава.

14)

В приложение III, точка 2 първа алинея се заличава.

15)

Приложение IV се добавя, както е установено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 5 юли 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира за това останалите държави членки.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 30 май 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98.

(2)  ОВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 май 2018 г.

(4)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(5)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(6)  Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 6

Планът за изпълнение, който трябва да се представи съгласно член 5, параграф 6, съдържа следното:

1.

оценка на минали, настоящи и прогнозни проценти на рециклиране, депониране и други видове третиране на битовите отпадъци и на потоците, от които се състоят;

2.

оценка на прилагането на плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци в съответствие с членове 28 и 29 от Директива 2008/98/ЕО;

3.

причините, поради които държавата членка счита, че не би могла да постигне съответната цел, посочена в член 5, параграф 5, в рамките на определения в тази разпоредба срок, и оценка на допълнителния срок, необходим за постигането на тази цел;

4.

мерките, необходими за постигане на целите, посочени в член 5, параграф 8 настоящата директива, приложими за държавата членка в рамките на допълнителния срок, включително подходящи икономически инструменти и други мерки, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, както е посочено в член 4, параграф 1 и приложение IVа към Директива 2008/98/ЕО;

5.

график за изпълнението на мерките, определени в точка 4, определяне на органа, компетентен за тяхното изпълнение, и оценка на индивидуалния им принос за постигането на целите, приложими в случай на удължаване на срока;

6.

информация относно финансирането за управлението на отпадъците в съответствие с принципа „замърсителят плаща“;

7.

мерки за подобряване на качеството на данните, когато е целесъобразно, с оглед на по-добро планиране и мониторинг на изпълнението в сферата на управление на отпадъците.“