21.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/98


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2018/2052 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

относно привеждането в съответствие на обхвата и условията за генералните лицензи за трансфер за целите на изложения, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 8611)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5 от Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) държавите членки са задължени да публикуват най-малко четири генерални лиценза за трансфер.

(2)

Генералните лицензи за трансфер са ключов елемент от опростената система за лицензиране, въведена с Директива 2009/43/ЕО.

(3)

Различията в обхвата на генералните лицензи за трансфер, публикувани от държавите членки, що се отнася до свързаните с отбраната продукти, които са обхванати, и различните условия, прилагани към трансфера на тези продукти, биха могли да попречат на прилагането на Директива 2009/43/ЕО и на постигането на нейната цел за опростяване на процеса. Привеждането в съответствие на националните подходи по отношение на обхвата и условията на трансферите в рамките на генералните лицензи за трансфер, публикувани от държавите членки, е важен аспект с оглед на гарантирането на привлекателността и използването на тези лицензи.

(4)

В своите заключения от 18 май 2015 г. Съветът припомни необходимостта от изпълнението и прилагането, наред с другото, на Директива 2009/43/ЕО. След приемането на две предходни препоръки относно генералните лицензи за трансфер за въоръжените сили (2) и за сертифицираните получатели (3), Комисията обяви в Европейския план за действие в областта на отбраната (4) и в Доклада за оценка на Директивата за трансфера (5) акцента, който поставя върху останалите два генерални лиценза за трансфер, обхващащи трансферите за целите на демонстрация, оценка, изложения, поправка и поддръжка.

(5)

Инициативата за настоящата препоръка бе категорично подкрепена от представителите на държавите членки в комитета, създаден по силата на член 14 от Директива 2009/43/ЕО. Насоките, съдържащи се в препоръката, отразяват обсъжданията на експертна група, създадена в рамките на този комитет.

(6)

Настоящата препоръка се прилага към списъка на свързаните с отбраната продукти (съответстващ на Общия списък на оръжията на Европейския съюз), съдържащ се в приложението към Директива 2009/43/ЕО. Настоящата препоръка ще бъде актуализирана при необходимост, за да бъдат отразени бъдещите актуализации на списъка на свързаните с отбраната продукти.

(7)

Въз основа на обсъжданията с държавите членки и като се вземат предвид характеристиките на продуктите (включително изключенията), като например тяхната чувствителност, свързаните с отбраната продукти, изброени в точка 1.1 от настоящата препоръка, представляват минимален и неизчерпателен списък на продуктите, за които държавите членки позволяват трансфер в рамките на своите ГЛТ — И. Това означава, че ГЛТ — И, публикувани от дадена държава членка, могат да позволяват трансфер и на други свързани с отбраната продукти, включени в приложението към Директива 2009/43/ЕО, но не и в настоящата препоръка.

(8)

В контекста на обсъжданията относно настоящата препоръка държавите членки припомниха, че са поели определени ангажименти в рамките на европейското право, например по Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (6), както и определени международни ангажименти в областта на контрола върху износа.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   ГЕНЕРАЛНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА ТРАНСФЕР ЗА ИЗЛОЖЕНИЯ

На държавите членки се препоръчва да адаптират своите генерални лицензи за трансфер за изложения в съответствие със следните насоки.

1.1.   Свързани с отбраната продукти, които са допустими за трансфер в рамките на генерални лицензи за трансфер за целите на изложения, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2009/43/ЕО

Посочените по-долу категории ML представляват подчаст от списъка на свързаните с отбраната продукти, съдържащ се в приложението към Директива 2009/43/ЕО. Генералните лицензи за трансфер за целите на изложения (ГЛТ — И) следва, като минимум, да позволяват трансфера на свързаните с отбраната продукти, конкретно посочени в категориите ML по-долу. Държавите членки могат да решат да включат в своите ГЛТ — И повече категории ML със съответните им свързани с отбраната продукти.

Списък на категориите ML, които се включват като минимум:

ML 1. Включват се всички стоки, с изключение на:

оръжия, специално предназначени за военна употреба;

цеви и затвори за оръжия, специално предназначени за военна употреба.

ML 2. Подточки в) и г). Включват се всички стоки.

ML 3. Включват се следните стоки:

учебни боеприпаси.

ML 4. Включват се всички стоки, с изключение на:

подточка 4.а) Всички стоки са изключени, освен учебните модели, които са включени;

подточка 4.б) Специално проектирани компоненти за целите на изстрелване, насочване, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, разрушаване, които попадат в подточка ML4.а).

ML 5. Включват се всички стоки, с изключение на:

подточка 5.в) Оборудване за противодействие на изделията, изброени в подточка ML5.а) или ML5.б).

Всички стоки трябва да бъдат доставени без компонент за шифриране и без вградена база данни.

ML 6. Включват се всички стоки, с изключение на:

комплектовани превозни средства, които попадат в подточка ML6.a);

шасита и огневи установки, които попадат в подточка ML6.а).

ML 7. Изключват се всички стоки, с изключение на:

подточка 7.е) Оборудване за защита и обеззаразяване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, компоненти и химични смеси;

подточка 7.ж) Оборудване, специално проектирано или модифицирано за военна употреба, проектирано или модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в подточки ML7.а), ML7.б) или ML7.г), и специално проектирани за него компоненти.

ML 9. Включват се всички стоки, с изключение на:

комплектовани военни плавателни съдове (подводни или надводни);

комплектовани корпуси;

изделия от подточка ML9.в) Специално проектирани за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба.

ML 10. Включват се всички стоки, с изключение на:

комплектовани летателни апарати;

фюзелаж за бойни летателни апарати и бойни хеликоптери;

двигатели за бойни летателни апарати.

ML 11. Включват се всички стоки, с изключение на:

подточка ML11.а)а. Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП, включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;

подточка ML11.а)б. Електронни лампи с подвижна честота;

подточка ML11.а)в. Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;

подточка ML11.а)г. Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;

подточка ML11.а)д. Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;

подточка ML11.а)е. Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;

подточка ML11.а)и. Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали;

подточка ML11.б) Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни спътникови системи (GNSS) и специално проектирани компоненти за него;

подточка ML11.в) Космически летателни апарати, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, и компоненти за космически летателни апарати, специално проектирани за военна употреба.

ML 13. Включват се всички стоки.

ML 14. Включват се всички стоки.

ML 15. Включват се всички стоки.

ML 16. Включват се всички стоки.

ML 17. Включват се всички стоки, с изключение на:

подточка ML17.е) „Библиотеки“, специално проектирани или модифицирани за военна употреба със системи, оборудване или компоненти, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;

подточка ML17.ж) Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително ядрени реактори, специално проектирани за военна употреба, и компоненти за тях, които са специално проектирани или модифицирани за военна употреба;

подточка ML17.з) Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално проектирани за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;

подточка ML17.и) Симулатори, специално проектирани за военни ядрени реактори.

ML 18. Включват се всички стоки.

ML 21. Включват се всички стоки, с изключение на:

подточка ML21.а) Софтуер, специално проектиран или модифициран за някоя от следните цели:

разработване, производство, експлоатация или поддръжка на оборудване, посочено в Общия списък на оръжията на ЕС;

разработване или производство на материали, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС; или

разработване, производство, експлоатация или поддръжка на софтуер, посочен в Общия списък на оръжията на ЕС.

Софтуер, специално проектиран или модифициран за използване на изделия, неизброени в този генерален лиценз за трансфер.

ML 22. Включва се следното:

само необходимата технология за използване на стоките, разрешени със същия генерален лиценз за трансфер.

1.2.   Условия, които следва да се включат в генералния лиценз за трансфер за целите на изложения

Списъкът по-долу не е изчерпателен. Другите условия, добавени от държава членка, обаче не могат да противоречат на условията или да осуетяват изпълнението им.

Териториална валидност

:

Европейско икономическо пространство (7).

Трансфер за изложения

:

трансфер на свързан с отбраната продукт за целите на изложение в държава членка, като този продукт не може да се използва в реални условия на експлоатация, нито за целите на демонстрация или оценка.

Повторен трансфер

:

държавите членки следва да изберат един от следните варианти за повторен трансфер на свързания с отбраната продукт след изложението, според обстоятелствата:

а)

освобождаване от задължението за предварително разрешение в съответствие с член 4, параграф 2, буква д) от Директива 2009/43/ЕО;

б)

публикуване на конкретен генерален лиценз за трансфер на свързани с отбраната продукти за повторен трансфер след изложение, най-малко със същия списък на допустимите свързани с отбраната продукти;

в)

включване на повторния трансфер в генералния лиценз за трансфер за целите на изложения.

Продължителност

:

държавите членки на произход могат да определят краен срок за връщане на свързания с отбраната продукт, който трябва да се спазва от доставчика по отношение на компетентния орган в държавата членка на произход. Държавите членки, от които се извършва повторен трансфер на свързания с отбраната продукт, могат също така да определят краен срок за повторния трансфер, който трябва да се спазва от доставчика или от неговия представител.

2.   ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Държавите членки се приканват да приложат настоящата препоръка най-късно до 1 юли 2019 г.

Държавите членки се насърчават да уведомяват Комисията за мерките, предприети за прилагане на настоящата препоръка.

3.   АДРЕСАТИ

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 101.

(3)  ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

(7)  Решение № 111/2013 на Съвместния комитет на ЕИП от 14 юни 2013 г. за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП (ОВ L 318, 28.11.2013 г., стр. 12), с което Директива 2009/43/ЕО се включва в Споразумението за ЕИП, съдържа изрично текст, с който се въвежда адаптация: „Тази директива не се прилага по отношение на Лихтенщайн.“.