10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/119


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 13 юли 2018 година

относно националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Обединеното кралство за 2018 г.

(2018/C 320/27)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид резолюциите на Европейския парламент,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет,

като взе предвид становището на Комитета за социална закрила,

като взе предвид становището на Комитета за икономическа политика,

като има предвид, че:

(1)

На 22 ноември 2017 г. Комисията прие годишния обзор на растежа, с което постави началото на европейския семестър за координация на икономическите политики за 2018 г. Тя взе предвид Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г. Приоритетите на годишния обзор на растежа бяха одобрени от Европейския съвет на 22 март 2018 г. Въз основа на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2) на 22 ноември 2017 г. Комисията прие също Доклад за механизма за предупреждение, в който не беше посочено, че Обединеното кралство ще бъде една от държавите членки, за които ще се извърши задълбочен преглед.

(2)

Докладът за Обединеното кралство за 2018 г. беше публикуван на 7 март 2018 г. В него бяха оценени напредъкът на Обединеното кралство в изпълнението на специфичните за държавата препоръки, приети от Съвета на 11 юли 2017 г. (3), последващите действия във връзка със специфичните за държавата препоръки, приети през предходните години, както и напредъкът на Обединеното кралство по отношение на националните му цели по стратегията „Европа 2020“.

(3)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Европейския съвет за намерението си да напусне Европейския съюз. Освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или Европейският съвет, в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. Тогава Обединеното кралство ще стане трета държава. Преговорите продължават, за да се гарантира организирано оттегляне, включително преходен период до края на 2020 г., през който законодателството на Съюза ще продължи да се прилага за Обединеното кралство и в него.

(4)

На 30 април 2018 г. Обединеното кралство представи своята национална програма за реформи за 2018 г. и своята програма за конвергенция за 2018 г. Двете програми бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.

(5)

Съответните специфични за всяка държава препоръки бяха взети предвид при програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“) за периода 2014 — 2020 г. Както е предвидено в член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), когато това е необходимо за подпомагане на изпълнението на съответните препоръки на Съвета, Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Комисията предостави допълнителни подробности за начина, по който ще използва тази разпоредба, в насоките относно прилагането на мерките, обвързващи ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление.

(6)

Спрямо Обединеното кралство понастоящем се прилагат предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж и преходното правило за дълга. В своята програма за конвергенция за 2017 — 2018 г. правителството очаква номиналният дефицит да намалее от 2,2 % от БВП през 2017 — 2018 г. до 1,8 % от БВП през 2018 — 2019 г. и до 1,7 % от БВП през 2019 — 2020 г. В програмата за конвергенция не е посочена средносрочна бюджетна цел. Според програмата за конвергенция съотношението на консолидирания държавен дълг спрямо БВП се очаква да се стабилизира като цяло на равнище от около 85,5 % от 2017 — 2018 г. до 2019 — 2020 г., преди да спадне до 84,8 % от БВП през 2021 — 2022 г. Макроикономическият сценарий в основата на тези бюджетни прогнози е реалистичен. Въпреки че мерките, необходими за подпомагане на планираните цели за равнището на дефицита, като цяло са добре определени, нарастващият натиск върху държавните разходи в редица области представлява риск за постигането на планираното намаляване на дефицита.

(7)

На 11 юли 2017 г. Съветът препоръча на Обединеното кралство да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи (5) не надвишава 1,8 % през 2018 — 2019 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 0,6 % от БВП. Същевременно Съветът посочи, че следва да се обмислят начини за постигане на фискална позиция, която да допринесе както за укрепване на протичащото в момента възстановяване, така и за гарантиране на устойчивостта на публичните финанси на Обединеното кралство. Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. има риск от известно отклонение от изискванията на предпазните мерки през 2018 — 2019 г.

(8)

В периода 2019 — 2020 г. с оглед на това, че съотношението на консолидирания държавен дълг на Обединеното кралство е над 60 % от БВП, а прогнозираната разлика между фактическия и потенциалния БВП е 0,4 %, номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи следва да не надхвърля 0,6 % в съответствие със структурната корекция от 0,6 % от БВП, произтичаща от общоприетата корекционна матрица с изисквания съгласно Пакта за стабилност и растеж. При непроменена политика се очаква Обединеното кралство да спази изискването през периода 2019 — 2020 г. Обединеното кралство prima facie се очаква да се съобрази с преходното правило за дълга през 2018 — 2019 г. и през 2019 — 2020 г. в резултат на позволеното годишно отклонение в размер на 0,25 %. Като цяло Съветът е на мнение, че Обединеното кралство трябва да бъде готово да предприеме допълнителни мерки от 2018—2019 г. за спазване на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж.

(9)

Предлагането на жилища на нетна годишна основа продължава да се увеличава на фона на редица инициативи на правителството за стимулиране на пазара на жилища и цикличното възстановяване. Въпреки това то продължава да е значително под прогнозите за търсенето и Обединеното кралство продължава да се сблъсква с голямо предизвикателство, що се отнася до предоставянето на достатъчен брой жилища. Това е свързано с много строгото и сложно регулиране на пазара на земя. Недостигът на жилища и високите разходи за жилище са особено големи проблеми в районите, където има високо и нарастващо търсене, като например във и около градските центрове. Правителството е наясно с този проблем и е определило амбициозни цели за увеличаване на предлагането на жилища през следващите години. Същевременно правителството потвърди ангажимента си за ограничаване на развитието около градските центрове. Притежаването на собственост е намаляло значително при по-младите хора, което задълбочава неравенството между поколенията.

(10)

Производителността на труда е ниска и в застой. Голяма част от икономиката се представя сравнително слабо по основните движещи сили на производителността — умения, инвестиции и ефективни работни процеси. Автомобилната, железопътната и въздушната транспортна мрежа на Обединеното кралство също са подложени на все по-голям натиск върху капацитета.

(11)

Макар по повече от основните показатели данните за пазара на труда да продължават да са положителни, понастоящем има опасения за качеството на заетостта. Това се отнася до въпроси, свързани с развитието на умения, някои нетипични форми на труд, доходите, производителността, участието на пазара на труда и бедността сред населението в трудоспособна възраст. По всички тези въпроси има оповестени значителни политически декларации и развития. Съгласуваността на тези свързани помежду си политики е от първостепенно значение. По отношение на уменията голяма част от усилията до момента са насочени към създаване на възможности за чиракуване и реформи в областта на техническото образование. Ако акцентът бъде поставен върху качеството, това може да има устойчив мултиплициращ ефект както за обществото, така и за икономиката. Обединеното кралство е сред държавите членки, които вече отговарят на повече от две трети от проекта на критериите, заложени в Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, и следователно е осъществимо да бъдат определени и наблюдавани цели за качеството, например чрез проследяване на дипломираните лица. По отношение на възможностите за учене през целия живот, особено за лицата, които са блокирани в началото на кариерата, са необходими ресурси в съответствие с ресурсите, определени за чиракуване и за новите технически квалификации (T-Levels) на лицата, напускащи училище.

(12)

Внимание трябва да бъде обърнато и на социалната закрила и приобщаването. Реформите на грижите за деца се изпълняват, но може да се наложат още промени, особено за децата на възраст под три години. Въздействието на някои социални реформи и съкращения продължава да се усеща в пълна степен, особено сред работещите семейства.

(13)

В рамките на европейския семестър от 2018 г. Комисията направи цялостен анализ на икономическата политика на Обединеното кралство и го публикува в доклада за страната от 2018 г. Комисията оцени и програмата за конвергенция за 2018 г., националната програма за реформи за 2018 г. и предприетите последващи действия във връзка с препоръките към Обединеното кралство, отправени през предходните години. Комисията взе предвид не само тяхното значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в Обединеното кралство, но и степента, до която те са в съответствие с правилата и насоките на Съюза, предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на Съюза чрез принос на равнището на Съюза към бъдещите решения на държавите членки.

(14)

С оглед на тази оценка Съветът разгледа програмата за конвергенция за 2018 г., като становището му (6) е изразено по-специално в препоръка 1 по-долу,

ПРЕПОРЪЧВА на Обединеното кралство да предприеме следните действия през 2018 г. и 2019 г.:

1.

Да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 1,6 % през периода 2019 — 2020 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 0,6 % от БВП.

2.

Да насърчи предлагането на жилища, особено в областите на най-голямо търсене, включително чрез допълнителни реформи на системата за планиране.

3.

Да разреши въпросите, свързани с потребностите от умения и професионално развитие, чрез определяне на цели за качеството и ефективността на чиракуването и чрез повече инвестиции в повишаването на уменията на лицата, които са вече част от работната сила.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

(3)  ОВ C 261, 9.8.2017 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(5)  Нетните първични разходи на държавното управление се състоят от общите държавни разходи с изключение на разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от фондове на Съюза, и недискреционните промени в разходите за обезщетения при безработица. Държавните разходи за бруто образуване на основен капитал се изглаждат за период от четири години. Дискреционните мерки по отношение на приходите и предвиденото по закон увеличаване на приходите са взети предвид. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, са нетирани.

(6)  Съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97.