27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/3


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 юни 2018 година

с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния

(2018/C 223/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 10, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 121 от Договора държавите членки трябва да насърчават стабилни публични финанси в средносрочен план чрез координиране на икономическите политики и многостранно наблюдение, за да се избегне възникването на прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж (ПСР) се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

На 16 юни 2017 г. Съветът препоръча (2) на Румъния да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи (3) не надвишава 3,3 % през 2017 г., което съответства на годишна структурна корекция от 0,5 % от БВП, като по този начин страната застава на подходящ път на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. На 5 декември 2017 г. Съветът стигна до заключението, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета на 16 юни 2017 г. Въз основа на това на 5 декември 2017 г. Съветът издаде преразгледана препоръка (4) за това Румъния да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 3,3 % през 2018 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо в размер на 0,8 % от БВП.

(4)

Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. и данните за резултатите от 2017 г., потвърдени от Евростат, през 2017 г. ръстът на нетните първични държавни разходи бе доста над целевия показател за разходите, което показва значително отклонение с голяма разлика (а именно отклонение от 3,3 % от БВП). Структурното салдо се влоши до – 3,3 % от БВП в сравнение с – 2,1 % от БВП през 2016 г., което също показва значително отклонение от препоръчаната структурна корекция с голяма разлика (а именно отклонение от 1,7 % от БВП). Размерът на отклонението, посочено от структурното салдо, е неблагоприятно повлиян от по-висока прогноза за потенциалния ръст на БВП в сравнение със средносрочната средна стойност, залегнала в целевия показател за разходите, както и от спад на публичните инвестиции, които са изгладени в целевия показател за разходите. Независимо от тази разлика, и двата показателя потвърждават наличието на значително отклонение от изискванията на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж през 2017 г.

(5)

На 23 май 2018 г. след цялостна оценка Комисията счете, че в Румъния съществува наблюдавано значително отклонение от от плана за корекции за средносрочната бюджетна цел, и отправи предупреждение към Румъния в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора и член 10, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97.

(6)

В съответствие с член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97 в рамките на един месец от датата на приемане на предупреждението Съветът трябва да отправи препоръка към съответната държава членка да предприеме необходимите мерки на политиката. Съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 в препоръката се определя срок от не повече от пет месеца за справяне с отклонението в държавата членка. На тази основа крайният срок 15 октомври 2018 г., в който Румъния да се справи с отклонението, изглежда подходящ. В рамките на този срок Румъния следва да докладва относно действията, предприети в отговор на настоящата препоръка.

(7)

Според прогнозите за разликата между фактическия и потенциалния БВП в прогнозата на Комисията от пролетта на 2017 г. Румъния ще остане в нормална икономическа ситуация през 2018 и 2019 г. Съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП на Румъния е под прага от 60 % от БВП. Поради това изискваното минимално структурно подобрение, предвидено в Регламент (ЕО) № 1466/97 и общоприетата корекционна матрица по ПСР, в което са отчетени преобладаващите икономически условия и евентуални опасения във връзка с устойчивостта, възлиза на 0,5 % от БВП за 2018 и 2019 г.

(8)

Структурният дефицит на Румъния нарасна с 2,1 % от БВП през 2016 г. и с 1,2 % от БВП през 2017 г. до 3,3 % от БВП през 2017 г. Допълнителните и упорити усилия, необходими за коригиране на натрупаните отклонения и за връщане на Румъния към подходящ път на корекции след отклоненията през 2016 г. и 2017 г., следва да допълват минималната изисквана корекция. Допълнителната корекция от 0,3 % от БВП изглежда целесъобразна предвид мащаба на наблюдаваното значително отклонение от препоръчания план за корекция към средносрочната бюджетна цел и тя ще ускори корекцията в посока към постигането на средносрочната бюджетна цел.

(9)

Изискваното подобрение на структурното салдо с 0,8 % от БВП през 2018 г. и 2019 г. е в съответствие с номиналния темп на растеж на нетните първични държавни разходи, ненадвишаващи 3,3 % през 2018 г. и 5,1 % през 2019 г.

(10)

Според прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. се очаква допълнително влошаване на структурното салдо с 0,4 % от БВП през 2018 г. и с още 0,4 % от БВП през 2019 г. Поради това структурно подобрение от 0,8 % от БВП през 2018 г. и 2019 г. съответства на необходимостта да се приемат мерки с общ структурен резултат от 1,2 % от БВП през 2018 г. и допълнителни мерки със структурен резултат от 1,2 % през 2019 г. в сравнение с настоящия основен сценарий съгласно прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г.

(11)

Съгласно прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. бюджетният дефицит ще възлиза на 3,4 % от БВП през 2018 г. и 3,8 % от БВП през 2019 г., което е над референтната стойност от 3 % от БВП по Договора. Изискваната корекция на структурното салдо също изглежда подходяща, за да се гарантира, че Румъния спазва референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора през 2018 г. и 2019 г. заедно с марж.

(12)

Непредприемането на действия, свързани с предишните препоръки за коригиране на наблюдаваното значително отклонение, и рискът от превишаване на референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора налагат спешни действия за връщането на фискалната политика на Румъния към предпазлив подход.

(13)

Целесъобразно е настоящата препоръка да се оповести публично.

(14)

С оглед на постигането на препоръчаните бюджетни цели, е от решаващо значение Румъния да приеме и строго да прилага необходимите мерки, както и да следи отблизо промените в текущите разходи,

ПРЕПОРЪЧВА НА РУМЪНИЯ:

1)

Да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 3,3 % през 2018 г. и 5,1 % през 2019 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 0,8 % от БВП за всяка година, като по този начин държавата членка застава на подходящ път на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел.

2)

Да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита; мерките за бюджетна консолидация следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо по консолидирания държавен бюджет, като същевременно подкрепят растежа.

3)

Да докладва на Съвета до 15 октомври 2018 г. за предприетите действия в отговор на горепосочената препоръка; докладът следва да съдържа достатъчно конкретни и надеждно представени мерки, включително бюджетното отражение на всяка от тях, както и актуализирани и подробни бюджетни прогнози за периода 2018—2019 г.

Адресат на настоящата препоръка е Румъния.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Препоръка на Съвета от 16 юни 2017 г. с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния (ОВ C 216, 6.7.2017 г., стр. 1).

(3)  Нетните първични държавни разходи включват общите държавни разходи без разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от средства на Съюза, и недискреционни промени в разходите за обезщетения при безработица. Бруто образуването на основен капитал, финансирано от държавата, се изглажда за 4-годишен период. Дискреционните мерки по отношение на приходите и предвиденото по закон увеличаване на приходите са взети предвид. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, са нетирани.

(4)  Препоръка на Съвета от 5 декември 2017 г. с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния (ОВ C 439, 20.12.2017 г., стр. 1).