28.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/224


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/2078 НА СЪВЕТА

от 21 декември 2018 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да бъдат предприети необходимите мерки за ясно обвързване на срока на ограничителните мерки с пълното изпълнение на договореностите от Минск, като отчете, че предвиденият срок за пълното изпълнение на тези договорености беше 31 декември 2015 г.

(3)

На 5 юли 2018 г. Съветът удължи срока на действие на Решение 2014/512/ОВППС до 31 януари 2019 г., за да се даде възможност на Съвета да направи допълнителна оценка на изпълнението на договореностите от Минск (2).

(4)

След направена оценка на изпълнението на договореностите от Минск срокът на действие на Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде удължен с още шест месеца, за да се даде възможност на Съвета да направи допълнителна оценка на изпълнението им.

(5)

Следователно Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 9, параграф 1, първа алинея от Решение 2014/512/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Настоящото решение се прилага до 31 юли 2019 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2018 година.

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2018/964 на Съвета от 5 юли 2018 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 172, 9.7.2018 г., стр. 3)