20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1790 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2018 година

за отмяна на Решение 2002/623/ЕО за установяване на обяснителни бележки относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми

(нотифицирано под номер С(2018) 7513)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1), и по-специално първия абзац от приложение II към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/623/ЕО на Комисията (2) се установяват обяснителни бележки относно посочените в приложение II към Директива 2001/18/ЕО цел, елементи, общи принципи и методология на оценката на риска за околната среда.

(2)

Подробни допълнителни разяснения относно изпълнението на разпоредбите на приложение II към Директива 2001/18/ЕО се съдържат и в по-новите и по-подробни ръководства относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми (ГМО), приети от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“). След приемането на тези по-подробни ръководства Решение 2002/623/ЕО постепенно изгуби своята добавена стойност.

(3)

С Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията (3), с която беше изменена Директива 2001/18/ЕО, бе актуализирано приложение II към Директива 2001/18/ЕО чрез включване и доразвиване на подробното ръководство на Органа относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани растения, прието през октомври 2010 г. (4), като бе взето предвид, че приложение II се прилага за всички ГМО, а не само за генетично модифицираните растения. Самото Решение 2002/623/ЕО послужи като основа за изготвянето на ръководството на Органа. В резултат на това разпоредбите на приложение II към Директива 2001/18/ЕО вече са по-подробни, а обяснителните бележки, установени с Решение 2002/623/ЕО, вече не са необходими.

(4)

Поради това Решение 2002/623/ЕО следва да бъде отменено.

(5)

Решение 2002/623/ЕО следва да бъде отменено и с оглед на опростяването, за да се намали броят на ръководствата, които стопанските субекти и компетентните органи трябва да вземат предвид при извършването на оценка на риска за околната среда съгласно приложение II към Директива 2001/18/ЕО.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 30, параграф 1 от Директива 2001/18/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/623/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(2)  Решение 2002/623/ЕО на Комисията от 24 юли 2002 г. за установяване на обяснителни бележки, които да допълнят приложение II към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 22).

(3)  Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 г. за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми (ОВ L 67, 9.3.2018 г., стр. 30).

(4)  Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants (Ръководство относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани растения), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010;8(11):1879. [111 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.