16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/15


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1733 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2018 година

за одобряване от името на Европейския съюз на изменението на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2012/735/ЕС на Съвета от 31 май 2012 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението“), се прилага временно от 1 март 2013 г. по отношение на Перу (3) и от 1 август 2013 г. — по отношение на Колумбия (4). Еквадор се присъедини към споразумението чрез протокол за присъединяване (5), чието временно прилагане влезе в сила на 1 януари 2017 г.

(2)

В член 209 от споразумението се предвижда възможността да се добавят нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението след приключване на процедура по възражение и след разглеждане на географските означения, посочени в член 208.

(3)

Колумбия представи на Съюза искане за добавяне на нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението. Съюзът приключи процедурата по предявяване на възражения и разглеждането на деветте нови географски означения от Колумбия.

(4)

В член 257, параграф 2 от споразумението се предвижда, че Подкомитетът по интелектуалната собственост, създаден от страните в съответствие с член 257, параграф 1 от споразумението, отговаря за оценяване на информацията, посочена в член 209, и за отправянето на предложения до Комитета по търговията, създаден от страните в съответствие с член 12, параграф 1 от споразумението, за внасяне на изменения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(5)

На 5 октомври 2018 г. Подкомитетът по интелектуалната собственост извърши оценка на информацията във връзка с деветте нови географски означения от Колумбия и предложи на Комитета по търговията съответно да измени допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(6)

В член 13, параграф 1, буква г) от споразумението се предвижда, че Комитетът по търговията е отговорен за оценката и приемането на решения, предвидени в споразумението, във връзка с всякакви въпроси, отнесени до него от специализираните органи, създадени съгласно споразумението.

(7)

В съответствие с член 14, параграф 3 от споразумението, в случаите, посочени в член 12, параграф 4, всяко решение се приема от ЕС страната по споразумението и от съответната андска държава, подписала споразумението, и поражда действие само между тези страни по споразумението. Този въпрос попада в обхвата на разпоредбите на член 12, параграф 4, тъй като е свързан изключително с двустранните отношения между ЕС страната по споразумението и Колумбия, и е обсъждан на двустранно заседание на Подкомитета по интелектуалната собственост.

(8)

Допълнение 1 към приложение XIII към споразумението следва да бъде изменено и измененията следва да бъдат одобрени от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение измененията на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна, установени в проекта на решение на Комитета по търговията, се одобряват от името на Европейския съюз.

Проектът на решение на Комитета по търговията се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Ръководителят на делегацията на Съюза в Комитета по търговията е оправомощен да одобри от името на Европейския съюз решението на посочения комитет.

Член 3

След като бъде прието, решението на Комитета по търговията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Споразумение за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 3).

(3)  Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Перу на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 56, 28.2.2013 г., стр. 1).

(4)  Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Колумбия на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 7).

(5)  Решение (ЕС) 2016/2369 на Съвета от 11 ноември 2016 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № …/2018 НА КОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯТА

от […] 2018 година

за изменение на допълнение 1 към приложение XIII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна

КОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯТА,

като взе предвид Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Еквадор, Колумбия и Перу, от друга страна, и по-специално член 13, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 февруари 2014 г. Колумбия представи на Съюза искане за добавяне на нови географски означения в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението в съответствие с член 209 от него. Съюзът приключи процедурата по предявяване на възражения и разглеждането на деветте нови географски означения от Колумбия.

(2)

В съответствие с член 257, параграф 2 от споразумението, на 5 октомври 2018 г., на заседание на ЕС страната по споразумението и Колумбия, Подкомитетът по интелектуалната собственост извърши оценка на информацията във връзка с деветте нови географски означения от Колумбия и предложи на Комитета по търговията съответно да измени допълнение 1 към приложение XIII към споразумението.

(3)

Поради това допълнение 1 към приложение XIII към споразумението следва да бъде изменено.

(4)

Съгласно член 14, параграф 3 от Споразумението за търговия решението за изменение на допълнение 1 към приложение XIII към споразумението може да бъде прието от ЕС страната по споразумението и Колумбия, в рамките на заседание на Комитета по търговията, тъй като такова решение е свързано изключително с двустранните отношения между страните и не засяга правата и задълженията на друга андска държава, подписала споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В таблицата под буква а) „Географски означения от Колумбия за селскостопански и хранителни продукти, вина, спиртни напитки и ароматизирани вина“ в допълнение 1 към приложение XIII към споразумението се добавят вписванията, съдържащи се в приложението.

Член 2

Настоящото решение, съставено в два екземпляра, се подписва от представители на Комитета по търговията, които са оправомощени да действат от името на страните по споразумението за целите на изменението му. Настоящото решение поражда действие от датата на полагане на последния подпис.

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на … година.

За Комитета по търговията

Ръководител на делегацията на ЕС

Ръководител на колумбийската делегация


ПРИЛОЖЕНИЕ

Café de Nariño

Кафе

Café de Cauca

Кафе

Café del Huila

Кафе

Bizcocho de Achira del Huila

Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива

Queso Paipa

Сирена

Queso del Caquetá

Сирена

Clavel de Colombia

Цветя и декоративни растения

Rosa de Colombia

Цветя и декоративни растения

Crisantemo de Colombia

Цветя и декоративни растения