16.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1731 НА СЪВЕТА

от 12 ноември 2018 година

за назначаване на двама членове и двама заместник-членове, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. На 5 април 2016 г. с Решение (ЕС) 2016/522 на Съвета (4) г-н Thomas KASTRUP-LARSEN беше заменен от г-н Erik NIELSEN в качеството му на член. На 7 март 2017 г. с Решение (ЕС) 2017/426 на Съвета (5) г-н Erik NIELSEN беше заменен от г-жа Kirstine BILLE в качеството ѝ на член, а г-жа Kirsten JENSEN беше преназначена за член.

(2)

След изтичането на мандатите на г-жа Kirstine BILLE и г-н Jens Christian GJESING се освободиха две места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандатите на г-н John SCHMIDT ANDERSEN и г-жа Kirsten JENSEN се освободиха две места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

а)

за членове:

г-н Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

г-жа Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

б)

за заместник-членове:

г-жа Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

г-н Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).

(4)  Решение (ЕС) 2016/552 на Съвета от 5 април 2016 г. за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Комитета на регионите. (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 12).

(5)  Решение (ЕС) 2017/426 на Съвета от 7 март 2017 г. за назначаване на член и заместник-член, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите. (ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 108).