12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1674 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2018 година

за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани във Федеративна република Бразилия, на посевите за производство на семена от фуражни култури и на посевите за производство на семена от зърнени култури и на еквивалентността на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури, произведени във Федеративна република Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Република Молдова, на посевите за производство на семена от зърнени култури, посевите за производство на семена от зеленчукови култури и посевите за производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури и на еквивалентността на семената от зърнени култури, зеленчукови култури и маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Решение 2003/17/ЕО на Съвета (3) предвижда, че при определени условия полските инспекции, извършвани върху определени посеви за производството на семена във включените в списъка трети страни, трябва да се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани в съответствие с правото на Съюза, и че при определени условия семената от някои видове фуражни култури, зърнени култури, цвекло, маслодайни и влакнодайни култури, произведени в тези държави, трябва да се считат за еквивалентни на семената, произведени в съответствие с правото на Съюза.

(2)

Федеративна република Бразилия („Бразилия“) подаде искане до Комисията за признаване на еквивалентността на своята система за полски инспекции на посеви за производство на семена от фуражни култури и на посеви за производство на семена от зърнени култури, както и на произведените и сертифицирани в Бразилия семена от фуражни и зърнени култури.

(3)

Комисията проучи съответното законодателство на Бразилия и, въз основа на одит, извършен през 2016 г., на системата за официален контрол и за сертифициране на семената от фуражни и зърнени култури в Бразилия, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Съюза, публикува констатациите си в доклад, озаглавен „Окончателен доклад за одита, проведен в Бразилия от 11 април 2016 г. до 19 април 2016 г. с цел оценка на системата за официален контрол и за сертифициране на семена, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“.

(4)

След одита беше заключено, че полските инспекции на културите за производство на семена, вземането на проби, изпитването и официалният последващ контрол на семената от фуражни и зърнено-житни култури се извършват правилно и отговарят на условията, изложени в приложение II към Решение 2003/17/ЕО, и съответните изисквания на директиви 66/401/ЕИО (4) и 66/402/ЕИО (5) на Съвета. Освен това беше направено заключението, че националните органи, отговарящи за сертифицирането на семена в Бразилия, са компетентни и работят правилно.

(5)

Република Молдова подаде искане до Комисията за признаване на еквивалентността на своята система за полски инспекции на посевите за производство на семена от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури, както и на произведените и сертифицирани в Република Молдова семена от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури.

(6)

Комисията проучи съответното законодателство на Република Молдова и въз основа на одит, извършен през 2016 г., на системата за официален контрол и за сертифициране на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури в Република Молдова, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Съюза, публикува констатациите си в доклад, озаглавен „Окончателен доклад за одита, проведен в Република Молдова от 14 юни 2016 г. до 21 юни 2016 г. с цел оценка на системата за официален контрол и за сертифициране на семена, както и на степента ѝ на еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“.

(7)

След одита беше заключено, че полските инспекции на посевите за производство на семена, вземането на проби, изпитването и официалният последващ контрол на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури се извършват правилно и отговарят на условията, установени в приложение II към Решение 2003/17/ЕО и съответните изисквания, изложени в директиви 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО (6) и 2002/57/ЕО (7) на Съвета. Освен това беше направено заключението, че националните органи, отговарящи за сертифицирането на семена в Република Молдова, са компетентни и работят правилно.

(8)

Поради това е целесъобразно да се признае еквивалентността на извършваните полски инспекции по отношение на посевите за производство на семена от фуражни и зърнени култури в Бразилия и по отношение на семената от фуражни и зърнени култури, произведени в Бразилия и официално сертифицирани от нейните органи.

(9)

Поради това също така е целесъобразно да се признае еквивалентността на извършваните полски инспекции по отношение на посевите за производство на семена от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури в Република Молдова и по отношение на семената от зърнени, зеленчукови, маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова и официално сертифицирани от нейните органи.

(10)

В Съюза има търсене на внос на зеленчукови семена от трети страни, включително от Република Молдова. Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да обхваща официално сертифицираните семена от зеленчукови култури, посочени в Директива 2002/55/ЕО, с цел да се отговори на търсенето на такива семена с произход от Република Молдова, както и от други трети страни в бъдеще.

(11)

Като вземат предвид приложимите правила на Международната асоциация за изпитване на семена (ISTA), е целесъобразно съответната трета страна да представи официално изявление, че от семената са взети проби и те са изпитани в съответствие с разпоредбите, определени в Международните правила на ISTA за изпитване на семена („правилата на ISTA“) по отношение на оранжев международен партиден сертификат, и че партидите семена се придружават от такъв сертификат.

(12)

С оглед на изтичането на „Експеримента по изключение относно вземането на проби от семена и анализа на семена“, включен в приложение V(А) към Решението, прието от Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 28 септември 2000 г. относно схемите на ОИСР за сертифициране на сортове семена на растения, които са в обращение на международния пазар, всяка препратка към този експеримент следва да бъде заличена.

(13)

Всяко споменаване на Хърватия като трета страна следва да бъде заличено с оглед на приемането ѝ в Съюза през 2013 г.

(14)

Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение 2003/17/ЕО

Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 1 уводната част се заменя със следното:

„Полските инспекции на посевите за производство на семена от видовете, посочени в приложение I към настоящото решение, извършвани в третите страни, включени в посоченото приложение, се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО и 2002/57/ЕО и Директива 2002/55/ЕО на Съвета (*1), при условие че:

(*1)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).“"

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Семената от видовете, посочени в приложение I към настоящото решение, произведени в третите страни, включени в посоченото приложение, и официално сертифицирани от органите, включени в същото приложение, се считат за еквивалентни на семената, които съответстват на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО, ако отговарят на условията, установени в приложение II, буква Б към настоящото решение.“

3)

Член 3 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато еквивалентни семена се „етикетират и запечатват отново“ в Общността по смисъла на схемите на ОИСР за сертифициране на сортови семена, които са в обращение на международния пазар, разпоредбите на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО относно повторното затваряне на опаковки, произведени в Общността, се прилагат по аналогия.

Първата алинея не засяга правилата на ОИСР, приложими за такива операции.“;

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

за малки опаковки на ЕО по смисъла на директиви 66/401/ЕИО, 2002/54/ЕО или 2002/55/ЕО.“

4)

Приложенията към Решение 2003/17/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 23 октомври 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 76.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2018 г.

(3)  Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).

(4)  Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66).

(5)  Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66).

(6)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(7)  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2003/17/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

a)

в таблицата се вмъкват по азбучен ред следните вписвания:

„BR

Министерство на земеделието, животновъдството и продоволствието

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/ЕИО

66/402/ЕИО“

„MD

Национална агенция за безопасност на храните (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/ЕИО

2002/55/ЕО

2002/57/ЕО“

б)

в бележката под линия към таблицата, посочена в буква а), се вмъкват по азбучен ред следните термини: „BR – Бразилия“, „MD – Република Молдова“;

в)

в бележката под линия терминът „HR – Хърватия“ се заличава.

2)

Приложение II се изменя, както следва:

a)

в буква А, параграф 1 се добавя следното тире:

„—

зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в Директива 2002/55/ЕО.“;

б)

буква Б се изменя, както следва:

i)

в параграф 1, първа алинея се добавя следното тире:

„—

зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в Директива 2002/55/ЕО.“;

ii)

в параграф 2.1 след третото тире се вмъква следното тире:

„—

Директива 2002/55/ЕО, приложение II,“;

iii)

параграф 2.2 се заменя със следното:

„2.2

За целите на прегледа за проверка дали условията, посочени в параграф 2.1, са били изпълнени, се вземат официално проби в съответствие с правилата на ISTA, като теглото им съответства на теглото, определено чрез подобни методи, като се вземат предвид теглилките, посочени в следните директиви:

Директива 66/401/ЕИО, приложение III, колони 3 и 4,

Директива 66/402/ЕИО, приложение III, колони 3 и 4,

Директива 2002/54/ЕО, приложение II, втори ред,

Директива 2002/55/ЕО, приложение III,

Директива 2002/57/ЕО, приложение III, колони 3 и 4,“;

iv)

параграф 2.3 се заменя със следното:

„2.3

Прегледът се извършва официално или под официално наблюдение в съответствие с правилата на ISTA.“;

v)

параграф 2.4 се заличава;

vi)

в параграф 3.1 второто тире се заменя със следното:

„—

декларация, че от семената е взета проба и тя е изпитана в съответствие със съществуващите в момента международни методи: „Тествано и анализирано в съответствие с разпоредбите, определени в Международните правила на ISTA по отношение на оранжев международен партиден сертификат от … (наименование или членски код на станцията на ISTA за изпитване на семена)“,“;

vii)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.

Партидите на семената се придружават от оранжев международен партиден сертификат на ISTA, който съдържа информацията по отношение на условията в параграф 2.“