11.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 255/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1511 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2018 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза

(нотифицирано под номер С(2018) 6452)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 9, параграф 8 от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 на Комисията (2) се определят условията за придвижването на някои растения гостоприемници, които никога не са били отглеждани в демаркационните зони, и специалните условия за определени растения гостоприемници, включително растения за засаждане на Polygala myrtifolia L.

(2)

Опитът досега е показал, че растенията за засаждане на Polygala myrtifolia L. са особено уязвими от въздействието на Xylella fastidiosa (Wells et al.) (наричан по-долу „посоченият организъм“). С цел да се гарантира по-добра фитосанитарна защита на територията на Съюза, е целесъобразно да се изисква визуалната инспекция, вземането на пробите и изпитването да се извършват възможно най-скоро след първоначалното им извеждане от производствения обект. Същото изискване следва да се прилага по отношение на растенията за засаждане на Polygala myrtifolia L., въведени в Съюза и произхождащи от трета държава, в която посоченият организъм не присъства.

(3)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 се изменя, както следва:

1.

В член 9, параграф 8 втората алинея се заменя със следното:

„Растенията за засаждане обаче, различни от семена, от видовете Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. и Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb се придвижват в рамките на Съюза само ако са отгледани в обект, подлаган на официална годишна инспекция и вземане на проби, при което се отчитат техническите насоки за наблюдение на Xylella fastidiosa, публикувани на уебсайта на Комисията, както и на съобразените с международни стандарти изследвания за присъствие на посочения организъм, с които се потвърждава отсъствието на посочения организъм посредством схема за вземане на проби, при която е възможно с 99-процентна сигурност да се установи 5-процентно ниво на присъствие на заразени растения. Освен това, преди първоначалното им извеждане от производствения обект и възможно най-скоро след момента на това извеждане, партидите с растения за засаждане на Polygala myrtifolia L., които ще бъдат придвижвани в рамките на Съюза, се подлагат на официална визуална инспекция и вземане на проби възможно най-скоро след това извеждане, при което се отчитат техническите насоки за наблюдение на Xylella fastidiosa, публикувани на уебсайта на Комисията, както и на съобразените с международни стандарти изследвания за присъствие на посочения организъм, с които се потвърждава отсъствието на посочения организъм посредством схема за вземане на проби, при която е възможно с 99-процентна сигурност да се установи 5-процентно ниво на присъствие на заразени растения. Чрез дерогация от член 3, параграф 2, първа алинея присъствието на посочения организъм се установява с едно изследване, като при положителни резултати неговото присъствие, в съответствие с международните стандарти, се установява чрез извършване на най-малко едно молекулярно изследване с положителен резултат. Тези изследвания се включват в базата данни на Комисията с изследвания за установяване на посочения организъм и неговите подвидове.“

2.

В член 16 втора алинея се заменя със следното:

„Растения за засаждане, различни от семена, от видовете Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. и Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb се въвеждат в Съюза само ако са отгледани в обект, подлаган на официална годишна инспекция, като в подходящи периоди и в съответствие с международните стандарти от растенията се вземат и изследват проби за установяване на присъствието на посочения организъм, с които се потвърждава отсъствието на посочения организъм посредством схема за вземане на проби, при която е възможно с 99-процентна сигурност да се установи 5-процентно ниво на присъствие на заразени растения. Освен това, преди първоначалното им извеждане от производствения обект и възможно най-скоро след това извеждане, партидите с растения за засаждане на Polygala myrtifolia L. се подлагат на официална визуална инспекция и вземане на проби, както и на съобразените с международни стандарти изследвания за присъствие на посочения организъм, с които се потвърждава отсъствието на посочения организъм посредством схема за вземане на проби, при която е възможно с 99-процентна сигурност да се установи 5-процентно ниво на присъствие на заразени растения.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 на Комисията от 18 май 2015 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза (ОВ L 125, 21.5.2015 г., стр. 36).