19.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/24


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1251 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2018 година

за неодобряване на емпентрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващи активни вещества, които следва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. Този списък включва емпентрин (ЕО №: не е приложим, CAS №: 54406-48-3).

(2)

Емпентринът бе оценен за употреба в продукти от продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други антроподи, както е описан в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган бе определена Белгия и на 24 юни 2016 г. тя представи докладите за оценка заедно със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 13 декември 2017 г. Комитетът по биоцидите формулира становище на Европейската агенция по химикали, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган (3).

(5)

Съгласно това становище не може да се очаква биоцидите, използвани за продуктов тип 18 и съдържащи емпетрин, да отговарят на изискванията, определени в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(6)

По-специално по силата на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 заявителят трябва да предостави достътъчно данни, които да позволят да се определи дали дадено активно вещество отговаря на критериите, посочени в член 5, параграф 1 от същия регламент. Оценяващият компетентен орган поиска неколкократно от заявителя да предостави данни за канцерогенността, за да може да извърши тази оценка, но заявителят не предостави своевременно достатъчно данни, поради което не беше възможно да се оцени критерият за изключване, установен в член 5, параграф 1, буква а) от същия регламент.

(7)

Освен това в сценариите, включени в оценките на риска за човешкото здраве и околната среда, бяха установени неприемливи рискове и не беше установено наличие на безопасна употреба.

(8)

Поради това е целесъобразно веществото емпентрин да не бъде одобрено за използване в биоциди от продуктов тип 18.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Емпентрин (EC №: не е приложим, CAS №: 54406-48-3) не се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Становище на Комитета по биоцидите относно заявлението за одобряване на активното вещество емпентрин, продуктов тип 18, ECHA/BPC/182/2017, прието на 13 декември 2017 г.