21.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 210/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1153 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2018 година

за подписване от името на Съюза на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 7 март 2016 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с правителството на Китайската народна република за споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване. Комисията е договорила от името на Съюза Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република (наричано по-долу „споразумението“) с цел да се насърчи двустранното сътрудничество в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване и да се улеснят търговията и инвестициите във въздухоплавателните продукти между Съюза и Китайската народна република.

(2)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза при условие за сключването му по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република (наричано по-долу„споразумението“) при условие за сключването на посоченото споразумение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(упълномощени) да подпише(подпишат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА