16.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/1


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/994 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2018 година

за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 223, параграф 1 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Актът за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори (2) (наричан по-долу „Актът за избиране на членове на ЕП“), приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (3), влезе в сила на 1 юли 1978 г. и впоследствие беше изменен с Решение 2002/772/ЕО, Евратом (4).

(2)

В Акта за избирането на членове на ЕП трябва да бъдат направени редица изменения.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., Съветът трябва да установи необходимите разпоредби за избиране на членовете на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори в съответствие със специална законодателна процедура.

(4)

Прозрачността на изборния процес и достъпът до надеждна информация са от значение за повишаване на европейското политическо съзнание и за осигуряване на висока избирателна активност и е желателно гражданите на Съюза да бъдат информирани достатъчно рано преди изборите за Европейски парламент за кандидатите, участващи в тези избори, както и за връзката на националните политически партии с европейска политическа партия.

(5)

За да се насърчи участието на гласоподавателите в изборите за Европейски парламент и за да се използват в пълна степен възможностите, предлагани от развитието на технологиите, държавите членки биха могли да предвидят възможността, наред с другото, за предварително гласуване, гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет, като същевременно гарантират по-специално надеждността на резултатите, тайната на гласуването и защитата на личните данни в съответствие с приложимото право на Съюза.

(6)

Гражданите на Съюза имат право да участват в неговия демократичен живот, по-специално да гласуват и да бъдат кандидати в изборите за Европейски парламент.

(7)

Държавите членки се насърчават да предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на своите граждани, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(8)

Ето защо Актът за избирането на членове на ЕП следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Актът за избирането на членове на ЕП се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Във всяка държава членка членовете на Европейския парламент се избират като представители на гражданите на Съюза въз основа на пропорционална избирателна система, като се използват листи или система с един прехвърляем глас.

2.   Държавите членки могат да разрешат гласуване, основано на преференциална система на листите, в съответствие с приетата от тях процедура.

3.   Изборите се провеждат чрез всеобщо пряко, свободно и тайно гласуване.“

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Държавите членки могат да определят минимален праг за разпределение на местата. На национално равнище този праг не може да надвишава 5 % от подадените действителни гласове.

2.   Държавите членки, в които се използва системата на листите, определят минимален праг за разпределение на местата за избирателните райони с повече от 35 места. Този праг не може да бъде по-нисък от 2 % и не може да надвишава 5 % от действителните гласове, подадени в съответния избирателен район, включително в държавите членки със само един избирателен район.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да изпълнят задължението, установено в параграф 2, най-късно навреме за изборите за Европейски парламент, които следват първите избори, проведени след влизането в сила на Решение (EС, Eвратом) 2018/994 на Съвета (*1).

(*1)  Решение (EС, Евратом) 2018/994 на Съвета от 13 юли 2018 г. за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (ОВ L 178, 16.7.2018 г., стр. 1).“"

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3а

Когато в националните разпоредби е определен краен срок за представяне на кандидатурите за изборите за Европейски парламент, този срок е най-малко три седмици преди датата за провеждане на изборите за Европейски парламент, определена от съответната държава членка в съответствие с член 10, параграф 1.

Член 3б

Държавите членки могат да разрешат на бюлетините да бъде нанесено името или логото на европейската политическа партия, с която са свързани националната политическа партия или независимият кандидат.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 4а

Държавите членки могат да предвидят възможността за предварително гласуване, гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет на изборите за Европейски парламент. В този случай те приемат необходимите мерки, за да гарантират по-специално надеждността на резултатите, тайната на гласуването и защитата на личните данни в съответствие с приложимото право на Съюза.“

5)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Никой не може да гласува повече от веднъж на изборите за членове на Европейския парламент.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за двойно гласуване на изборите за Европейски парламент се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.“

6)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

В съответствие със своите национални изборни процедури държавите членки могат да предприемат необходимите мерки, за да осигурят възможност на своите граждани, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Член 9б

1.   Всяка държава членка определя орган за контакт, отговарящ за обмена на данни за гласоподавателите и кандидатите със съответните компетентни органи в другите държави членки.

2.   Без да се засягат националните разпоредби относно вписването на гласоподаватели в избирателните списъци и представянето на кандидатурите, посоченият в параграф 1 орган започва, в съответствие с приложимото право на Съюза в областта на защитата на личните данни, да предава на тези компетентни органи в другите държави членки, не по-късно от шест седмици преди първия ден на периода за провеждане на изборите по член 10, параграф 1, данните, посочени в Директива 93/109/ЕО на Съвета (*2), за граждани на Съюза, които са били вписани в избирателния списък или са кандидати в държава членка, на която не са граждани.

(*2)  Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34).“"

Член 2

1.   Настоящото решение подлежи на одобрение от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Държавите членки уведомяват Генералния секретариат на Съвета за приключването на необходимите за тази цел процедури.

2.   Настоящото решение влиза в сила на първия ден след получаването на последната нотификация, посочена в параграф 1 (5).

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  Одобрение от 4 юли 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(3)  Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1).

(4)  Решение 2002/772/ЕО, Eвратом на Съвета от 25 юни и 23 септември 2002 г. за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/ЕОВС, EИО, Eвратом (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

(5)  Датата на влизане в сила на решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.