25.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/72


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД

от 11 юли 2018 година

за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

ОБЩИЯТ СЪД,

като взе предвид Процедурния правилник, и по-специално член 56а, параграфи 1, 2 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се отчете развитието на съобщителните технологии, бе разработено компютърно приложение, което дава възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път.

(2)

Приложението, което работи на принципа на електронното удостоверяване с използване на потребителско име и парола, отговаря на изискванията за гарантиране на автентичността, целостта и поверителността на предаваните документи.

(3)

Предвид ползите от незабавния дематериализиран обмен, който позволява това приложение, то вече задължително трябва да се използва за подаване и връчване на процесуални документи в рамките на производствата пред Общия съд,

РЕШИ:

Член 1

Компютърното приложение e-Curia е общо за юрисдикциите, които съставят Съда на Европейския съюз, и осигурява възможност за подаване и връчване на процесуални документи по електронен път при предвидените в това решение условия.

Член 2

За използване на приложението е необходима регистрация за достъп и се изискват лично потребителско име и лична парола.

Член 3

Процесуалният документ е подаден чрез e-Curia, когато при подаването му са използвани потребителското име и паролата на представителя. Използването на личното потребителско име и личната парола на представителя при подаването на процесуалния документ има значението на подпис върху съответния документ.

Член 4

Към подадения чрез e-Curia процесуален документ се прикрепват посочените в него приложения и описът им.

Член 5

Процесуалният документ се счита за подаден по смисъла на член 72, параграф 2 от Процедурния правилник в момента, в който представителят одобри подаването му.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 6

Процесуалните документи, включително съдебните решения и определения, се връчват чрез e-Curia на лицата, които имат регистрация за достъп, по отнасящите се до тях дела.

Получателите на връчваните съгласно предходната алинея документи се уведомяват с електронно писмо за всеки изпратен до тях документ за връчване чрез e-Curia.

Процесуалният документ е връчен в момента, в който получателят (представител или сътрудник) поиска достъп до него. При непоискан достъп документът се счита за връчен с изтичането на седем дни от датата на изпращането на електронното писмо с уведомлението.

Когато няколко лица представляват една и съща страна, при изчисляването на сроковете се взема предвид моментът на първото поискване на достъп до съответния документ.

Времето се отчита по люксембургската часова зона.

Член 7

Когато подаването на процесуален документ чрез e-Curia е технически невъзможно, потребителят трябва незабавно да уведоми за това секретариата на Общия съд с електронно писмо (GC.Registry@curia.europa.eu) или факс [(+ 352) 43 03 21 00], като посочи:

какъв документ иска да подаде,

при необходимост, определения за подаване на този документ срок,

естеството на констатирания технически проблем, за да може службите на институцията да проверят дали той не се дължи на обстоятелството, че e-Curia не работи.

Ако представителят трябва да спази определен срок, той изпраща на секретариата на Общия съд копие от документа чрез каквото и да е подходящо средство (на хартиен носител или с пощенска пратка, електронно писмо или факс). След това той трябва да подаде документа чрез e-Curia, веднага щом е технически възможно да се ползва приложението.

Съответно Общият съд или председателят се произнася по приемането на документа, подаден чрез e-Curia след изтичане на определения срок, като взема предвид обстоятелствата, които подателят изтъква, за да докаже, че е било технически невъзможно да подаде документа чрез e-Curia в този срок.

Когато ползването на e-Curia е технически невъзможно, а е налице неотложност, секретарят изпраща процесуалните документи чрез каквото и да е подходящо средство. След това те трябва да бъдат връчени чрез e-Curia, веднага щом е технически възможно да се ползва приложението.

Член 8

Секретарят изготвя условията за използване на e-Curia и следи за спазването им. Всяко несъобразяване с тези условия при използването на e-Curia може да доведе до дезактивиране на съответната регистрация за достъп.

Общият съд взема необходимите мерки за защита на e-Curia от злоупотреби и недобросъвестно използване.

Потребителят се уведомява с електронно писмо за всяка взета на основание на този член мярка, която го възпрепятства да използва регистрацията си за достъп.

Член 9

Настоящото решение заменя решението на Общия съд от 14 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia (1).

Член 10

Настоящото решение влиза в сила в първия ден от третия месец след този на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 11 юли 2018 година.

Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


(1)  ОВ C 289, 1.10.2011 г., стр. 9.