25.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 160/9


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/900 НА СЪВЕТА

от 25 юни 2018 година

за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/184/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма.

(2)

На 26 февруари 2018 г. Съветът прие заключения, в които осъди продължаващите масови и системни тежки нарушения на правата на човека, извършвани от военните сили и силите за сигурност на Мианмар/Бирма. В тези заключения се призовава за предложения за целенасочени ограничителни мерки срещу висши военни офицери от въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw).

(3)

На 26 април 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/655 (2), в което е предвидена правна рамка за целенасочени ограничителни мерки срещу определени физически лица от въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и граничната полиция, отговорни за тежки нарушения на човешките права, за възпрепятстването на предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещото се цивилно население или на провеждането на независими разследвания на предполагаеми тежки нарушения или злоупотреби с правата на човека.

(4)

С оглед на положението в Мианмар/Бирма и отговорността за нарушения на правата на човека, извършени от части на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и граничната полиция, седем лица следва да бъдат включени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителни мерки, който се съдържа в приложението към Решение 2013/184/ОВППС.

(5)

Приложението към Решение 2013/184/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2013/184/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма и за отмяна на Решение 2010/232/ОВППС (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).

(2)  Решение (ОВППС) 2018/655 на Съвета от 26 април 2018 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма (ОВ L 108, 27.4.2018 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложението към Решение 2013/184/ОВППС:

 

„Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Aung Kyaw Zaw

Дата на раждане: 20 август 1961 г.

Номер на паспорта: DM000826

Дата на издаване: 22 ноември 2011 г.

Валиден до: 21 ноември 2021 г.

Национален идентификационен номер: BC 17444

Генерал-лейтенант Aung Kyaw Zaw е бил командир на Бюрото за специални операции № 3 на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) от август 2015 г. до края на 2017 г. Бюрото за специални операции № 3 отговаря за Западното командване и при тези обстоятелства генерал-лейтенант Aung Kyaw Zaw e отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през този период от Западното командване срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

2.

Maung Maung Soe

Дата на раждане: март 1964 г.

Национален идентификационен номер: Tatmadaw Kyee 19571

Генерал-майор Maung Maung Soe е бил командир на Западното командване на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) от октомври 2016 г. до 10 ноември 2017 г. и е ръководил военните операции в щата Рахин. При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през този период от Западното командване срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

3.

Than Oo

Дата на раждане: 12 октомври 1973 г.

Национален идентификационен номер: BC 25723

Бригаден генерал Than Oo е командир на 99-а лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 99-а лекопехотна дивизия срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

4.

Aung Aung

Национален идентификационен номер: BC 23750

Бригаден генерал Aung Aung е командир на 33-та лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 33-та лекопехотна дивизия срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

5.

Khin Maung Soe

 

Генерал-майор Khin Maung Soe е командир на 15-а лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), от която е част пехотен батальон № 564. При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 15-а лекопехотна дивизия, и по-конкретно от пехотен батальон №564, срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства, сексуално насилие и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

6.

Thura San Lwin

Дата на раждане: 1957 г.

Бригаден генерал Thura San Lwin е бил командир на граничната полиция от октомври 2016 г. до началото на октомври 2017 г. При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през този период от граничната полиция срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Те включват незаконни убийства и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия.

25.6.2018 г.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo е командир на 8-и батальон на полицията за сигурност. При тези обстоятелства той е отговорен за жестокостите и тежките нарушения на правата на човека, извършени през втората половина на 2017 г. от 8-и батальон на полицията за сигурност срещу населението от общността рохингия в щата Рахин. Тежките нарушения на правата на човека включват незаконни убийства и системно изгаряне на домове и сгради на общността рохингия. Тези нарушения са били извършени съвместно и в пряко подкрепление на 33-та лекопехотна дивизия на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), намираща се под командването на бригаден генерал Aung Aung. Поради това Thant Zin Oo е свързан с включеното в списъка лице бригаден генерал Aung Aung.

25.6.2018 г.“