25.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/82


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (EC) 2018/771 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2018 година

относно приложимата система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 28 и член 60, буква з) от него,

като има предвид, че:

(1)

Не съществува подходящо решение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина („осигурителни устройства“). Поради това е необходимо да се определи коя система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели се прилага към осигурителните устройства.

(2)

Като се взема предвид, че осигурителните устройства са предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина, е целесъобразно да се избере система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, която да включва непрекъснат надзор и оценяване на производствения контрол в обекта на производителя и изпитване на образци в рамките на одит, които се взимат от нотифицирания орган за сертифициране на продукта в производствения обект или в обектите на производителя за съхранение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага към осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина.

Член 2

Осигурителните устройства, посочени в член 1, се оценяват и проверяват за постоянство на експлоатационните показатели по отношение на техните съществени характеристики в съответствие със системата посочена в приложението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продукти и предназначение

Съществени характеристики

Приложима система

Осигурителни устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина

За всички съществени характеристики

1+