2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/42


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/646 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 април 2018 година

относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165 и 166 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Когато лицата търсят работа или вземат решения относно ученето, обучението или работата си, те имат нужда от достъп до информация и професионално ориентиране за наличните възможности, за начините за оценяване на своите умения и за способите за представяне на информацията относно своите умения и квалификации.

(2)

Различията в определенията, форматите на документите, езиците и методите за оценка и валидиране представляват значителни предизвикателства за лицата, работодателите, компетентните органи и служби. Тези предизвикателства възникват предимно когато лица се преместват от една държава в друга, включително и в трети държави, но също така и когато те търсят нова работа или учат и управляват на професионалното си развитие. За справяне с тези предизвикателства е важно да се предоставя и широко разпространява ясна информация и да има общо разбиране и по-голяма прозрачност на уменията и квалификациите.

(3)

В Новата европейска програма за умения, приета от Комисията на 10 юни 2016 г., държавите членки, социалните партньори, промишлеността и други заинтересовани страни се приканват да работят съвместно по десет действия за подобряване на качеството и подходящата насоченост на придобиваните умения, за повече видимост и съпоставимост на уменията и за по-добри аналитични данни и по-специално по-добро информиране относно уменията за едно по-добро професионално ориентиране. Преразглеждането на рамката „Европас“ беше предложено като едно от десетте действия, които са ключови за постигане и подпомагане на тези цели.

(4)

С Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) беше създадена рамка за справяне с предизвикателствата, свързани с търсенето на работа, с ученето или с управлението на професионалното развитие. Целта на посоченото решение беше постигането на по-голяма прозрачност на професионалните квалификации и умения с помощта на портфолио от документи, известно като „Европас“, което лицата могат да използват на доброволна основа. Със същото решение бяха създадени национални органи за прилагане на рамката „Европас“, познати под наименованието национални центрове „Европас“.

(5)

За да постигне своята основна цел, рамката „Европас“ се съсредоточава върху инструменти за документиране на уменията и квалификациите. Тези инструменти станаха широко използвани чрез интернет информационната система „Европас“.

(6)

Националните центрове „Европас“ предоставят подкрепа на ползвателите и насърчават документирането на уменията и квалификациите. Мрежата „Euroguidance“, която насърчава европейското измерение на професионалното ориентиране и предоставя информация с високо качество относно професионалното ориентиране през целия живот и транснационалната мобилност с учебна цел, също така допринася за разработването на предлагането на информация относно инструментите на Съюза в областта на уменията и квалификациите. Националните координационни звена за Европейската квалификационна рамка подпомагат националните органи за съотнасянето на националните квалификационни рамки или системи към Европейската квалификационна рамка („ЕКР“) и се стремят да запознаят по-отблизо лицата и организациите с нея. Следва да се гарантира, че на тези национални служби се предоставя подкрепа и че те се координират в по-голяма степен, за да се увеличи тяхното въздействие, като същевременно се зачита многообразието на националните системи.

(7)

В своя доклад до Европейския парламент и Съвета от 19 декември 2013 г. относно оценката на „Европас“ Комисията стигна до заключението, че изпълнението от националните центрове „Европас“ на тяхната задача, състояща се в повишаване на осведомеността за „Европас“ и в предоставяне на необходимата информация на всички заинтересовани страни, представлява задоволителен модел за прилагането на „Европас“. Комисията заключи също така обаче, че повечето инструменти на „Европас“ все още не са достигнали до всички потенциални ползватели и че техният обхват е неравномерен от географска гледна точка и по отношение на възрастовите групи, както и че осъществяването на по-добро координиране със службите, подпомагащи професионалното ориентиране и мобилността, и интегрирането на тези служби в структурата на „Европас“ би дало възможност да се обхванат повече потенциални ползватели.

(8)

Данните показват, че „Европас“ се използва от социални групи с високо равнище на цифрова грамотност, докато групите в по-неблагоприятно положение, като хората с по-ниско ниво на образование, по-възрастните или дългосрочно безработните лица често не знаят за съществуването на „Европас“ и нейните инструменти и съответно не могат да се възползват от нея.

(9)

Портфолиото от документи „Европас“ е един от многобройните инструменти и механизми, въведени на нивото на Съюза с цел подобряване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите.

(10)

Портфолиото от документи „Европас“ се състои от пет формуляра. Формулярът за автобиография „Европас“ позволява на лицата да попълват автобиографията си в стандартизиран формат. От създаването на формуляра за автобиография „Европас“ през 2004 г. насам над 100 милиона автобиографии „Европас“ бяха създадени онлайн. В двата формуляра относно приложения за квалификации, а именно приложението към диплома „Европас“ и приложението към сертификат „Европас“ се представя информация за съдържанието и резултатите от ученето, които са свързани с квалификации, както и за образователната система в държавата, в която е издадена квалификацията. Езиковият паспорт „Европас“ се използва за описание на езиковите умения. Във формуляра за мобилност „Европас“ се описват уменията, придобити в чужбина, в резултат на опита относно мобилност в областта на ученето или работата.

(11)

Препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. (4) предвижда създаването на обща референтна рамка, която да помага на лицата и организациите при съпоставянето на различните квалификационни системи и на нивата на квалификациите в тези системи.

(12)

В препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. (5) държавите членки са приканени да въведат до 2018 г. — в съответствие с националните условия и особености и по подходящ според тях начин — ред и условия за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, които да дават на всяко лице възможността да валидира своите знания, умения и компетентности, които е придобило чрез неформално и самостоятелно учене, и да получи пълна или, където е приложимо, частична квалификация.

(13)

В резолюцията на Съвета от 28 май 2004 г. относно засилването на политиките, системите и практиките в сферата на професионалното ориентиране през целия живот се посочват главните цели на политиката относно професионалното ориентиране през целия живот за всички граждани на Съюза. В резолюцията на Съвета от 21 ноември 2008 г. (6) се подчертава значението на професионалното ориентиране за ученето през целия живот.

(14)

Порталът „Възможности за учене и квалификации в Европа“ осигурява достъп до информация за възможностите за учене и квалификациите, предлагани от различните образователни системи в Европа, както и за съпоставянето чрез ЕКР на националните квалификационни рамки.

(15)

„Панорама на уменията в ЕС“ предоставя информация относно уменията за различните професии и сектори, включително търсенето и предлагането на национално равнище.

(16)

Анализът на свободните работни места и на други тенденции на пазара на труда е утвърден начин за създаване на аналитични данни за уменията, които да спомогнат да бъдат разбрани проблемите с липсващите и недостатъчните умения, както и с несъответствието на квалификациите.

(17)

Многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите („ESCO“), разработена и актуализирана редовно от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, има за цел да насърчава прозрачността на уменията и квалификациите за целите на образованието и обучението, както и за целите на заетостта. След провеждането на целесъобразни изпитвания и при надлежно отчитане на позицията на държавите членки Комисията би могла да използва ESCO в контекста на рамката „Европас“; използването на ESCO от страна на държавите членки е на доброволна основа, след като държавите членки проведат изпитвания и изготвят оценки.

(18)

Европейската мрежа на службите по заетостта („EURES“), създадена с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета (7), представлява мрежа за сътрудничество за обмен на информация и улесняването на взаимодействието между търсещите работа лица и работодателите. Тя предоставя безплатно съдействие за търсещите работа лица, които желаят да се преместят в друга държава, и съдейства на работодателите, които желаят да наемат работници от други държави. Полезното взаимодействие и сътрудничеството между порталите на „Европас“ и EURES биха могли да увеличат ефекта и на двата вида услуги.

(19)

Процесите на пазара на труда, като публикуването на свободните работни места, кандидатстването за работа, оценките на уменията и набирането на персонал, се извършват все по-често онлайн чрез използването на инструменти, които използват социалните медии, големи информационни масиви и други технологии. Подборът на кандидатите се управлява чрез инструменти и процеси, които търсят информация за уменията и квалификациите, придобити в среда на неформално, формално, и самостоятелно учене.

(20)

Формалното, неформалното и самостоятелното учене понастоящем се осъществяват и в нова форма и в нови среди и се предлагат от различни видове доставчици, по-специално чрез използване на цифрови технологии и платформи, дистанционно учене, електронно учене, учене с партньори, масови отворени онлайн курсове и отворени образователни ресурси. Освен това уменията, опитът и постижения в областта на ученето се признават под различна форма, като например цифрови „отворени баджове“. Цифровите технологии се използват също и за умения, придобити чрез неформално учене, като работа с младежта и доброволческа дейност.

(21)

За целите на настоящото решение, уменията се тълкуват в широк смисъл и обхващат това, което дадено лице знае, разбира и може да извършва. Уменията се отнасят до различни видове резултати от ученето, включително познания и компетентности, както и способности за прилагане на познанията и за използване на ноу-хау за изпълнение на задачи и разрешаване на проблеми. В допълнение към признатото значение на професионалните умения се отчита, че трансверсалните или социалните умения, като критичното мислене, работата в екип, разрешаването на проблеми и творческия подход, както и цифровите или езиковите умения, придобиват все по-голямо значение и са съществена предпоставка за личната и професионалната реализация и могат да се прилагат в различни области. Лицата биха могли да се възползват от инструменти и професионално ориентиране за оценяване и описване на тези и на други умения.

(22)

Традиционно лицата предоставяха информацията за своите придобити умения и квалификации в автобиография и в придружаващи документи като сертификати или дипломи. Понастоящем съществуват нови инструменти, които могат да улеснят представянето на уменията и квалификациите чрез използването на разнообразни онлайн и цифрови формати. Тези нови инструменти могат също да помогнат на лицата да направят самооценка на уменията си, придобити в различни среди.

(23)

Рамката „Европас“ следва да отговори на настоящите и бъдещите нужди. Ползвателите се нуждаят от инструменти за документиране на своите умения и квалификации. Освен това инструментите за оценка и самооценка на уменията, както и достъпът до съответната информация, включително информацията относно възможностите за валидиране и професионалното ориентиране, могат да бъдат от полза за вземането на решения относно възможностите за заетост и учене.

(24)

Инструментите на Съюза в областта на уменията и квалификациите следва да се адаптират към променящите се практики и напредъка в технологиите, за да се гарантира, че те продължават да бъдат актуални и от полза за ползвателите. Това следва да се постигне, наред с другото, чрез създаване на иновативни характеристики, като интерактивни инструменти, редактиране и съставяне на документи, чрез полагане на усилия да се осигурят по-всеобхватни, ефективни и ефикасни инструменти и опростяване, както и засилена техническа оперативна съвместимост и синергии между свързаните инструменти, включително разработените от трети страни, и като се вземат предвид специфичните потребности на лицата с увреждания. Освен това с оглед на проверката на цифровите документи относно уменията и квалификациите могат да се използват мерки за проверка на автентичността.

(25)

Ето защо рамката „Европас“, установена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да бъде заменена с нова рамка, с цел да се даде отговор на променящите се потребности.

(26)

Новата рамка „Европас“ следва да отговори на потребностите и очакванията на всички отделни крайни ползватели, като учащите лица, лицата, търсещи работа, включително безработните лица и заетите лица, както и на други съответни заинтересовани страни, например работодателите (по-специално малките и средните предприятия), търговските палати, организациите на гражданското общество, доброволците, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, публичните служби по заетостта, социалните партньори, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, младежките организации, доставчиците на услуги в сферата на работата с младежта, отговорните национални органи и създателите на политики. Тя също така следва да вземе предвид потребностите на гражданите на трети държави, които пристигат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

(27)

Рамката „Европас“ следва да претърпи развитие, за да може в нея да се описват различни видове учене и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

(28)

Рамката „Европас“ следва да се разработи чрез подход, който е ориентиран към ползвателите и се основава на обратна връзка, и чрез събиране на информация за изискванията, включително чрез проучвания и изпитвания, като се обръща внимание на специфичните настоящи и бъдещи потребности на целевите групи в контекста на „Европас“. Характеристиките на „Европас“ следва по-специално да отразяват ангажимента на държавите членки и на Съюза да гарантират, че лицата с увреждания имат равен достъп до пазара на труда и до информационните и комуникационните технологии и системи. Инструментите „Европас“ следва да бъдат с лесно разпознаваеми елементи, оперативни, разбираеми и надеждни, като по този начин се дава възможност те да бъдат по-достъпни за ползвателите, и по-специално за лицата с увреждания.

(29)

Актуализациите на рамката „Европас“ и промените в нея следва да се извършват в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, например службите по заетостта, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, предоставящите услуги за образование и обучение, социалните партньори като синдикалните организации и асоциациите на работодателите, и при пълно съблюдаване на текущото политическо сътрудничество, например процеса от Болоня във връзка с европейското пространство за висше образование. Конструктивното сътрудничество между Комисията, държавите членки и заинтересованите страни е от първостепенно значение за успешното развитие и прилагане на рамката „Европас“.

(30)

При обработката на лични данни, които се съхраняват и обработват съгласно настоящото решение, следва да се прилагат съответното законодателство на Съюза в областта на защитата на личните данни и националните мерки за изпълнение. Ползвателите следва да разполагат с възможността да ограничават достъпа до своите лични данни.

(31)

Участието в рамката следва да бъде отворено за членовете на Европейското икономическо пространство, които не са държави членки на Съюза, за присъединяващите се държави, за държавите кандидатки и за потенциалните държави кандидатки за присъединяване към Съюза, като се има предвид дългосрочният им интерес и сътрудничеството със Съюза в тази област. Участието следва да бъде в съответствие с приложимите разпоредби на инструментите, уреждащи отношенията между Съюза и тези държави. Информацията за уменията и квалификациите, предоставяна чрез рамката „Европас“, следва да се получава от по-широк кръг държави и образователни системи извън участващите държави и да отразява миграционните движения от и към други части на света.

(32)

Комисията следва да осигури съгласуваното изпълнение и мониторинга на настоящото решение чрез консултативна група за „Европас“, състояща се от представители на държавите членки и на съответните заинтересовани страни. Консултативната група следва по-специално да разработи стратегически подход за прилагането и бъдещото развитие на „Европас“ и да предоставя консултации относно разработването на онлайн инструменти, включително чрез изпитвания, и относно информацията, която се предоставя посредством онлайн платформата на „Европас“, в сътрудничество с други групи, когато това е приложимо.

(33)

Съфинансирането за изпълнението на настоящото решение се предоставя, наред с другото, от програмата на Съюза „Еразъм+“, създадена чрез Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8). Комитетът, създаден съгласно посочения регламент, участва в стратегически дискусии по напредъка по прилагането на „Европас“ и бъдещото развитие.

(34)

Доколкото целта на настоящото решение, а именно създаването на всеобхватна и оперативно съвместима рамка от инструменти и информация, по-специално с оглед на транснационалната мобилност за целите на заетостта и ученето, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(35)

Като общ принцип задълженията на държавите членки и административната и финансовата тежест върху тях следва да бъдат балансирани по отношение на разходите и ползите.

(36)

Дейностите, извършвани в контекста на настоящото решение, следва да бъдат подпомагани от агенциите на Съюза, по-специално Европейския център за развитие на професионалното обучение, чрез споделянето на експертни познания в съответните им области на компетентност.

(37)

Ето защо Решение № 2241/2004/ЕО следва да се отмени, без да се засяга валидността или статусът на вече издадени документи във формата „Европас“. Всички установени формуляри на документи „Европас“ следва да се запазят в новата рамка, докато не бъдат извършени необходимите промени или актуализации в съответствие с настоящото решение. С цел да се гарантира плавен преход към онлайн платформата на „Европас“, интернет информационната система „Европас“, създадена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да продължи да функционира, докато онлайн платформата на „Европас“ не бъде създадена и не започне да функционира,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле и обхват

1.   С настоящото решение се установява европейска рамка за подпомагане на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите, придобити в среда на формално, неформално и самостоятелно учене, включително чрез практически опит, мобилност и доброволческа дейност („Европас“).

2.   „Европас“ се състои от онлайн инструменти и от съответната налична информация, включително информация в подкрепа на европейското измерение на професионалното ориентиране, предоставяни чрез онлайн платформа и с подкрепата на националните служби, и предназначени да помагат на ползвателите да описват и да представят по-добре уменията и квалификациите и да съпоставят квалификациите.

3.   „Европас“ е насочена към:

а)

отделните крайни ползватели, като учащите лица, лицата, търсещи работа, заетите лица и доброволците, и

б)

съответните заинтересовани страни, като институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, лицата, предоставящи услуги за професионално ориентиране, работодателите, публичните служби по заетостта, социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на работата с младежта, младежките организации и създателите на политики.

4.   Използването на „Европас“ е доброволно и не налага задължения и не предоставя права, различни от задълженията и правата, определени в настоящото решение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„приложение към сертификат“ означава документ, който се прилага към сертификат за професионално образование и обучение или професионален сертификат, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения;

б)

„приложение към диплома“ означава документ, който се прилага към диплома за висше образование, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, придобити от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения;

в)

„приложения „Европас“ означава набор от документи, като приложения към диплома и приложения към сертификат, издадени от компетентните органи или служби;

г)

„професионално ориентиране“ означава непрекъснат процес, който дава възможност на лицата да определят своите способности, умения и интереси чрез набор от индивидуални и колективни дейности с цел да вземат решения, свързани с образованието, обучението и професията, и да направляват своето индивидуално развитие в рамките на ученето, работата и други среди, където тези способности и умения се придобиват или използват;

д)

„европейско измерение на професионалното ориентиране“ означава сътрудничество и подкрепа на равнището на Съюза с цел укрепване на политиките, системите и практиките за професионално ориентиране в рамките на Съюза;

е)

„квалификация“ означава официален резултат от процес на оценяване и валидиране, получен, когато компетентния орган или служба определи, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, които съответстват на определени стандарти;

ж)

„оценка на уменията“ означава процес или метод за оценка, измерване и накрая за описание, чрез самооценка или оценка, удостоверена от трета страна, или и двете, на уменията на лицата, придобити в среда на формално, неформално или самостоятелно учене;

з)

„самооценка на уменията“ означава процес на системен размисъл от страна на лицата относно техните умения чрез позоваване на установено описание на умения;

и)

„аналитични данни за уменията“ означава наличен количествен или качествен анализ на обобщените данни относно уменията от съществуващи източници по отношение на пазара на труда и съответните възможности за учене в рамките на системата за образование и обучение, които могат да допринесат за професионалното ориентиране и консултациите, процесите на набиране на персонал и избора на образование, обучение и професионална кариера;

й)

„услуги за установяване на автентичността“ означава технически процеси, като електронни подписи и установяване на автентичността на уебсайтове, които дават възможност на ползвателите да удостоверяват информацията, като своята самоличност, чрез „Европас“;

к)

„техническа оперативна съвместимост“ означава способността на системите за информационни и комуникационни технологии да си взаимодействат, за да се даде възможност за споделянето на информация, постигната чрез споразумение между всички страни и собствениците на информацията;

л)

„валидиране“ означава процес, чрез който компетентен орган или служба потвърждава, че дадено лице е постигнало дадени резултати от учене, включително резултати, постигнати в среда на неформално и самостоятелно учене, които се измерват спрямо съответен стандарт, и който се състои от четири отделни етапа, а именно установяване, документиране, оценяване и удостоверяване на резултатите от оценката под формата на пълна квалификация, кредити или частична квалификация според случая и в съответствие с националните обстоятелства;

м)

„отворени стандарти“ означава технически стандарти, разработени чрез процес на сътрудничество и публикувани с цел безплатно ползване от всички заинтересовани страни;

н)

„онлайн платформа“ означава интернет приложение, което предоставя информация и инструменти на крайните ползватели и им дава възможност да извършват специфични задачи онлайн;

о)

„лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност.

Член 3

Онлайн платформа

1.   „Европас“ предоставя чрез онлайн платформа онлайн инструменти за:

а)

документиране и описване на лична информация в голямо разнообразие от формати, включително формуляри за автобиография;

б)

документиране и описване на умения и квалификации, придобити посредством професионалния опит и в процеса на учене, включително чрез мобилност и доброволческа дейност;

в)

оценка и самооценка на уменията;

г)

документиране на резултатите от ученето в рамките на квалификациите, включително формуляри за приложения „Европас“, както са описани в член 5.

Използването на инструментите „Европас“ за оценка и самооценка на уменията, посочени в буква в), не води пряко до официално признаване или издаване на квалификации.

2.   Онлайн платформата на „Европас“ предоставя наличната информация или линкове към наличната информация по следните теми:

а)

възможностите за учене;

б)

квалификациите и квалификационните рамки или системи;

в)

възможностите за валидиране на неформалното и самостоятелното учене;

г)

практиките за признаване и съответното законодателство в различни държави, включително в трети държави;

д)

службите, предлагащи професионално ориентиране в областта на транснационалната мобилност с учебна цел и в управлението на професионалното развитие;

е)

аналитичните данни за уменията, изготвени в рамките на съответните дейности на равнището на Съюза и от агенциите в рамките на техните области на компетентност;

ж)

информация за уменията и квалификациите, която може да има отношение към определени нужди на гражданите на трети държави, които пристигат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

Член 4

Основни принципи и характеристики

1.   Онлайн платформата на „Европас“ и онлайн инструментите, включително тяхното съдържание и функции, трябва да бъдат лесни за ползване и сигурни и трябва да са предоставени безплатно за всички ползватели.

2.   Онлайн платформата на „Европас“ и онлайн инструментите, включително тяхното съдържание и функции трябва да са достъпни за лицата с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, установени в съответното право на Съюза.

3.   Онлайн инструментите „Европас“ трябва да използват отворени стандарти, които се предоставят безплатно, с оглед на тяхното многократно ползване от държавите членки и други заинтересовани страни на доброволен принцип.

4.   Онлайн инструментите „Европас“ трябва да се позовават на Европейската квалификационна рамка в информацията за квалификациите, описанията на националните системи за образование и обучение и в други съответни области, доколкото това е целесъобразно и съответства на националните обстоятелства.

5.   Онлайн платформата на „Европас“ може да включва възможност ползвателите да съхраняват лични данни, като личен профил. Правото на Съюза в областта на защитата на данните се прилага за обработването на подобни лични данни. На ползвателите се предоставят различни опции, така че те да имат възможност да ограничават достъпа до техните данни или до определени елементи.

6.   „Европас“ трябва да поддържа услуги за установяване на автентичността на всички видове цифрови документи или форми на представяне на информация за умения и квалификации.

7.   Онлайн инструментите „Европас“ се предоставят на официалните езици на институциите на Съюза.

8.   Онлайн инструментите „Европас“ подкрепят и осигуряват техническа оперативна съвместимост и синергиите с други съответни инструменти и услуги, предлагани на равнището на Съюза и по целесъобразност на национално равнище.

Член 5

Приложения „Европас“

1.   Приложенията „Европас“ се издават от компетентните органи или служби в съответствие с формуляри. По-специално се спазва редът на изреждане на всички елементи във формулярите, с цел да се гарантират лесното разбиране и предоставянето на пълна информация.

2.   Формулярите, посочени в параграф 1, се разработват и ако е необходимо, преразглеждат от Комисията в тясно сътрудничество и чрез консултации с държавите членки и други заинтересовани страни, например Съвета на Европа и Организацията за образование, наука и култура на ООН, за да се гарантира, че приложенията са актуални и могат да се използват.

3.   Приложенията „Европас“ се издават безплатно и по възможност в електронен формат. Приложенията „Европас“ се издават на националния език и, ако е възможно, на друг европейски език.

4.   Приложенията „Европас“ не заместват оригиналните дипломи или сертификати и от тях не следва официално признаване на оригиналната диплома или оригиналния сертификат от компетентните органи или служби на други държави.

Член 6

Задачи на Комисията

1.   Комисията управлява онлайн платформата на „Европас“. Във връзка с това Комисията:

а)

гарантира наличността и високото качество на информацията на равнището на Съюза или на линковете към тази налична информация, посочена в член 3, параграф 2;

б)

разработва, изпитва и при необходимост актуализира онлайн платформата на „Европас“, включително отворените стандарти, в съответствие с потребностите на ползвателите и технологичния напредък, както и с промените на пазарите на труда и промените в предоставянето на образование и обучение;

в)

следи и, когато е приложимо, интегрира най-новите технологични достижения, които могат да подобрят достъпността на „Европас“ за възрастните хора и лицата с увреждания;

г)

гарантира, че развитието или актуализирането на онлайн платформата на „Европас“, включително на отворените стандарти, подпомагат съгласуваността на информацията и предлагат явна добавена стойност;

д)

гарантира, че всички онлайн инструменти, по-специално инструментите за оценка и самооценка, са напълно изпитани и с гарантирано качество; и

е)

гарантира качеството и следи за ефективността на онлайн платформата на „Европас“, включително на онлайн инструментите, в съответствие с потребностите на ползвателите.

2.   Комисията осигурява ефективното изпълнение на настоящото решение. Във връзка с това Комисията:

а)

гарантира активното участие и ангажираността на държавите членки в стратегическото планиране, включително в определянето и управлението на стратегическите цели, осигуряването на качеството и финансирането, и надлежно взема под внимание техните позиции;

б)

гарантира активното участие и ангажираността на държавите членки в разработването, изпитването, актуализирането и оценяването на онлайн платформата на „Европас“, включително на отворените стандарти, и надлежно взема под внимание техните позиции;

в)

гарантира, че на равнището на Съюза съответните заинтересовани страни участват в изпълнението и оценката на настоящото решение;

г)

организира учебни дейности и обмен на най-добри практики между държавите членки и по целесъобразност улеснява партньорските консултации по искане на държавите членки; и

д)

гарантира, че на равнището на Съюза се провеждат ефективни и подходящи дейности за популяризиране, професионално ориентиране и информиране, така че да се достигне до съответните ползватели и заинтересовани страни, включително лицата с увреждания.

Член 7

Задачи на държавите членки

1.   Всяка държава членка отговаря за изпълнението на настоящото решение на национално равнище чрез съответните национални служби, без да се засягат националните ред и условия относно изпълнението и организацията. Във връзка с това държавите членки:

а)

координират дейностите, свързани с прилагането на онлайн инструментите „Европас“;

б)

насърчават използването на „Европас“ и повишават информираността за нея и нейната видимост;

в)

насърчават и предоставят информация относно службите, предлагащи професионално ориентиране в областта на транснационалната мобилност с учебна цел и в управлението на професионалното развитие, включително, ако е целесъобразно, индивидуални услуги за професионално ориентиране;

г)

предоставят информация на онлайн платформата на „Европас“ относно възможностите за учене, квалификациите и практиките за признаване, включително посредством линкове към съответните национални уебсайтове;

д)

включват заинтересованите страни от всички съответни сектори и насърчават сътрудничеството между заинтересованите страни от публичния и частния сектор в дейностите, за които отговарят.

2.   Предоставянето на информация на онлайн платформата на „Европас“ съгласно член 3, параграф 2 не създава каквито и да било допълнителни задължения за държавите членки.

Член 8

Обработка и защита на данните

Мерките, предвидени в настоящото решение, се изпълняват в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10).

Член 9

Мониторинг и оценка

1.   Комисията докладва относно напредъка и прогнозите за бъдещите промени след приемането на настоящото решение, ако това е целесъобразно, в контекста на съответните стратегически рамки в областта на образованието, обучението и заетостта.

2.   В срок до 23 май 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението и въздействието на настоящото решение.

3.   Оценката се извършва от независим орган въз основа на качествени и количествени показатели, разработени от Комисията чрез консултации с държавите членки.

Член 10

Участващи държави

1.   Участието в дейностите, посочени в настоящото решение, е отворено за членовете на Европейското икономическо пространство, които не са държави — членки на Съюза, в съответствие с условията, установени в Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2.   Участието е отворено също и за присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки за присъединяване към Съюза в съответствие със споразуменията, които те са сключили със Съюза.

Член 11

Финансови разпоредби

Изпълнението на настоящото решение на национално равнище се съфинансира чрез програми на Съюза. Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

Член 12

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Решение № 2241/2004/ЕО се отменя.

2.   Интернет информационната система „Европас“, създадена с Решение № 2241/2004/ЕО, продължава да функционира до момента, в който онлайн платформата на „Европас“, създадена с настоящото решение, бъде създадена и започне да функционира.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 18 април 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

Л. ПАВЛОВА


(1)  ОВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 45.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 април 2018 г.

(3)  Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6).

(4)  Препоръка на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (ОВ C 189, 15.6.2017 т., стр. 15).

(5)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите–членки, заседаващи в рамките на Съвета от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот“ (ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 4).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).