20.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/458 НА СЪВЕТА

от 19 март 2018 година

за отмяна на Обща позиция 97/193/ОВППС относно прилагането на ограничителни мерки срещу лицата, извършили насилствени действия при инцидентите в Mostar на 10 февруари 1997 година

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 1997 г. Съветът прие Обща позиция 97/193/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на Обща позиция 97/193/ОВППС мерките, наложени от общата позиция, следва да бъдат отменени.

(3)

Ето защо Обща позиция 97/193/ОВППС следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обща позиция 97/193/ОВППС се отменя.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 март 2018 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Обща позиция 97/193/ОВППС от 17 март 1997 г. относно прилагането на ограничителни мерки срещу лицата, извършили насилствени действия при инцидентите в Mostar на 10 февруари 1997 година, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз (ОВ L 81, 21.3.1997 г., стр. 1).