5.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/320 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2018 година

относно някои мерки за опазване на здравето на животните при вътресъюзна търговия със саламандри и въвеждането на такива животни в Съюза във връзка с гъбата Batrachochytrium salamandrivorans

(нотифицирано под номер C(2018) 1208)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

От 2013 г. насам в Белгия, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство е установена появата на Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), която е новопоявила се патогенна гъба по саламандрите. Тя засяга отглеждани от човека и диви популации саламандри, като може да причини значителна заболеваемост и смъртност сред тези популации. Bsal е смъртоносна за някои видове саламандри, докато други видове са напълно или частично резистентни към нея, но може да пренасят Bsal върху кожата си, като така се оказват хранилище и източник на зараза или замърсяване за други видове саламандри.

(2)

Според актуалните научни познания за Bsal, изложени в научното становище (3) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно Bsal в рамките на оценката му за съставяне на списъци и категоризация на болестите по животните в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (4), Bsal изглежда е ендемична поне в Япония, Тайланд и Виетнам с около 3 % разпространение в дивите популации от саламандри. По принцип се смята, че гъбата е с произход от Източна Азия и че е широко разпространена и ендемична там. Същевременно липсва информация относно това доколко широко разпространена е в други части на света. Също така като цяло се смята, че търговията със заразени саламандри или със саламандри, които са носители на Bsal, допринася за разпространението ѝ.

(3)

Според наличните данни търговия се извършва както с резистентни, така и с възприемчиви видове саламандри. В Директива 92/65/ЕИО на Съвета (5) се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Съюза на животни, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в конкретните актове на Съюза, изброени в приложение Е към посочената директива. Законодателството на Съюза в областта на здравеопазването на животните, включително Директива 92/65/ЕИО, понастоящем не предвижда специални ветеринарно-санитарни изисквания за търговията със саламандри или за вноса им в Съюза, които да са ефективни за опазването на здравето на животните от разпространението на Bsal в Съюза.

(4)

ЕОБХ, в своя доклад за научното и техническото си съдействие във връзка с оцеляването, установяването и разпространението на Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) в ЕС (6) („доклада за съдействието на ЕОБХ“), направи оценка на потенциала на Bsal да засегне здравето на диви и отглеждани от човека саламандри в Съюза, ефективността и осъществимостта на евентуална забрана за движение на търгувани саламандри, валидността, надеждността и устойчивостта на наличните диагностични методи за откриване на Bsal и възможните алтернативни методи и осъществимите мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира безопасна международна и вътресъюзна търговия със саламандри.

(5)

Според доклада за съдействието на ЕОБХ поставянето под карантина на саламандри, изследването на саламандри, за да се докаже, че са свободни от зараза с Bsal, ограничаването на движението на саламандри, хигиенните процедури и мерките за биологична сигурност или лечението на саламандри, заразени с Bsal, са важни мерки за ограничаване на риска при предотвратяването на разпространението на тази болест.

(6)

В рамките на съдействието на ЕОБХ бяха изтъкнати също така редица пропуски и неясноти в актуалните познания за Bsal. По-специално бе направено заключението, че поради сложността на таксономията, както и липсата на актуални доказателства относно това кои видове са възприемчиви към Bsal, правилата на равнището на таксономичния разред е вероятно да бъдат по-ефективни и по-осъществими от специфичните за вида правила.

(7)

Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки за опазване на здравето на животните при вътресъюзна търговия с пратки със саламандри и въвеждането на такива пратки в Съюза относно таксономичния разред Caudata, за да се гарантира, че Bsal не се разпространява посредством вътресъюзна търговия с такива животни и посредством въвеждането на такива животни в Съюза. При тези мерки следва да се вземат под внимание мерките за ограничаване на риска, посочени в доклада за съдействието на ЕОБХ, като по-специално се предвиди съответната карантина, диагностичен тест и лечение на саламандри, както и удостоверяване на техния здравен статус за търговия с тях и за въвеждането им в Съюза. Тези мерки са с извънреден характер и не се считат за специални мерки по смисъла на член 18, параграф 2 от Директива 92/65/ЕИО на Съвета.

(8)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашните любимци, посочени в приложение I към него, като земноводните са включени сред животните, изброени в посоченото приложение. Мерките за опазване на здравето на животните, определени в настоящото решение, не следва да се прилагат по отношение на движението с нетърговска цел на домашни любимци саламандри, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 576/2013, поради особеностите на това движение и като се има предвид липсата на информация относно него.

(9)

Посочените мерки следва да се прилагат независимо от други правила на Съюза, които евентуално са от значение за търговията и въвеждането на саламандри, по-специално Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (8).

(10)

На 85-ото си общо събрание от 21—26 май 2017 г. Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) включи заразяването с Bsal в своя здравен кодекс за водните животни. Все още обаче няма подробни международни стандарти, нито информация за техническите възможности на ветеринарните служби и лаборатории в света за изследване за Bsal, макар редица заинтересовани страни в Европейския съюз вече да се нареждат на челни позиции в областта на диагностиката и лечението на Bsal и безопасното боравене с търгувани саламандри. Поради това е целесъобразно повечето мерки за ограничаване на риска, по-специално поставянето под карантина в подходящ обект, изследването и лечението на търгувани или въвеждани саламандри, да бъдат извършвани от компетентните ветеринарни органи, оператори и лаборатории, разположени в Съюза.

(11)

В рамките на съдействието на ЕОБХ стана ясно, че е възможно Bsal да се предава между видове саламандри, населяващи определени области, като кръстосаното замърсяване може да се осъществява в различни обекти за отглеждане, събиране или разпространение на саламандри. Това означава, че рискът от поява на Bsal у търгувани саламандри не зависи от мястото им на произход и от ситуацията, наблюдавана в дивата природа там. Поради това всички пратки със саламандри, предназначени за вътресъюзна търговия или въведени в Съюза, следва да подлежат на мерки за ограничаване на риска.

(12)

Следва да бъдат определени минималните условия за подходящи обекти, които да се използват за поставяне под карантина на саламандри, за да се гарантира тяхната биологичната сигурност, като същевременно боравенето със саламандрите, умрели в тези обекти, следва да се извършва съгласно съществуващите специални правила, определени в регламента за страничните животински продукти (9).

(13)

Що се отнася до големината на поставените под карантина епидемиологични единици, следва да бъде установена минимална големина, допустима за сертифициране за получени отрицателни резултати след диагностичен тест, тъй като чувствителността на най-доброто налично изследване количествена полимеразна верижна реакция в реално време (qPCR) е ограничена и то е достатъчно надеждно за използване само ако епидемиологичните единици се състоят от най-малко 62 саламандъра.

(14)

Саламандри, които са преминали през карантинен период и са с отрицателни резултати от изследванията или са преминали задоволително лечение в Съюза, не следва да бъдат поставяни отново под карантина или подлагани на изследвания, ако са държани в подходящ обект и изолирано от саламандри със здравен статус, който е различен от техния.

(15)

Що се отнася до видовете лечение, те следва да се определят и да бъдат в съответствие с протоколите, вече описани в рецензирана научна литература, както беше подчертано в доклада за съдействието на ЕОБХ, или да съответстват на съпоставими протоколи.

(16)

Следва да бъде установен списък на трети държави, одобрени за издаването на ветеринарни здравни сертификати за въвеждането в Съюза на пратки със саламандри, като този списък се ограничи до онези страни, които вече са предоставили достатъчно гаранции за издаването на сертификати с цел предотвратяване на заблуждаващо и измамно сертифициране, като тези гаранции са поне равностойни на предвидените в Директива 96/93/ЕИО на Съвета (10). Поради това е целесъобразно да се направи препратка към вече наличните списъци, съставени по повод на въвеждането в Съюза на други стоки. Такива трети държави са изброени съответно в приложение I към Решение 2004/211/ЕО на Комисията (11), част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО на Комисията (12), приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (13), част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията (14), част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (15), или приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (16).

(17)

Пратки със саламандри следва да се въвеждат в Съюза само ако отговарят на всички изисквания и компетентният ветеринарен орган на граничния инспекционен ветеринарен пункт на въвеждане може също така да потвърди, че пратките ще бъдат приети от оператор, отговорен за подходящ обект по местоназначение, в който те ще бъде надлежно поставени под карантина.

(18)

Действителното пристигане на пратки със саламандри, въвеждани в Съюза от трети държави, на мястото им на карантина в Съюза следва да бъде записано в електронната версия на единния ветеринарен документ на въвеждане, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията (17), и управлявано чрез интегрираната компютризирана ветеринарна система, позната като TRACES, така че компетентният ветеринарен орган на граничния инспекционен пункт на въвеждане да може да бъде надеждно информирани за пристигането им.

(19)

В настоящото решение следва да се предвиди преходен период, за да се предостави на държавите членки, на компетентните органи и на икономическите оператори време да въведат необходимите процедури, така че да са в състояние да се съобразят с правилата, определени в настоящото решение. Продължителността на този период следва да бъде ограничена до няколко месеца. Междувременно от страна на държавите членки по местоназначение вече следва да бъдат прилагани мерки за ограничаване на риска, основани на необходимото ниво на защита.

(20)

Очаква се през идните години да има повече информация за Bsal от научни източници и от резултатите от официални проверки, извършвани от държавите членки, която да допълни актуалните познания за тази болест. Поради това мерките за опазване на здравето на животните, определени в настоящото решение, следва да бъдат с временен характер. Те обаче следва да се прилагат поне до 31 декември 2019 г., за да се предостави на държавите членки срок от една година за изпълнението им и за последващото ежегодно докладване и разглеждане, докато евентуално бъдат определени постоянни правила на ЕС относно здравеопазването на животните съгласно новия Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните, които да се прилагат от датата на прилагане на посочения регламент.

(21)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящото решение се определят мерки за опазване на здравето на животните при вътресъюзна търговия с пратки със саламандри и въвеждане на такива пратки в Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„саламандри“ означава всички земноводни животни от разред Caudata;

б)

„Bsal“ означава гъбата Batrachochytrium salamandrivorans (царство гъби, Phylum Chytridiomycota, разред Rhizophydiales);

в)

„епидемиологична единица“ означава група саламандри с еднаква вероятност за експозиция на Bsal;

г)

„карантина“ означава държането на саламандри в изолация, без никакъв пряк или непряк контакт със саламандри извън епидемиологичната им единица, с цел да се гарантира, че няма разпространение на Bsal, като същевременно държаните в изолация животни са подложени на наблюдение за определен срок, както и на изследване, а ако е целесъобразно — и на лечение;

д)

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, отговорно за саламандри, включително за ограничен срок, но с изключение на стопаните на домашни любимци;

е)

„подходящ обект“ означава помещения:

i)

в които саламандрите се държат под карантина, преди да бъдат изпратени към друга държава членка или след въвеждането им в Съюза; както и

ii)

които са регистрирани от компетентния орган преди датата на започване на карантината;

ж)

„подходящ диагностичен тест“ означава изследване, основаващо се на количествена полимеразна верижна реакция в реално време (qPCR), осъществена с видово-специфичните праймери STerF и STerR, намножаващи фрагмент с размер 119 нуклеотида, получен с ДНК на Bsal;

з)

„единен ветеринарен документ за въвеждане“ (ЕВДВ) означава документът, с който се уведомява за пристигането на животни в Съюза, както е предвидено в член 1 от Регламент (ЕО) № 282/2004, като той се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение I към същия регламент, и се управлява с интегрираната компютризирана ветеринарна система, позната като TRACES;

и)

„потвърден случай на Bsal“ означава потвърждаването на присъствието на Bsal или на негов генетичен материал върху или в тъканите на саламандри посредством подходящия диагностичен тест.

Член 3

Ветеринарно-санитарни условия за вътресъюзна търговия със саламандри

1.   Държавите членки забраняват изпращането на пратки със саламандри в друга държава членка, с изключение на случаите, когато тези пратки отговарят на следните ветеринарно-санитарни условия:

а)

те са придружени от ветеринарен здравен сертификат, който отговаря на образеца за ветеринарните здравни сертификати, посочен в приложение I, част А;

б)

саламандрите не трябва да показват клинични признаци на Bsal, по-специално по време на прегледа от официалния ветеринарен лекар те не трябва да имат кожни лезии и кожни язви; този преглед трябва да бъде извършен в срок от 24 часа преди времето на изпращане на пратката към държавата членка по местоназначение;

в)

саламандрите трябва да произхождат от популация, в която не е имало смъртни случаи поради Bsal, като операторът не трябва да е забелязвал клинични признаци на Bsal, по-специално кожни лезии и кожни язви;

г)

пратката трябва да се състои от:

i)

най-малко 62 саламандъра, които са били под карантина като една епидемиологична единица в подходящ обект, който отговаря на минималните условия, определени в приложение II, за период от най-малко шест седмици непосредствено преди датата на издаването на ветеринарния здравен сертификат, установен в приложение I, част А, като тампонните проби от кожата на саламандрите в пратката трябва да са изследвани за Bsal по време на петата седмица от периода на карантина и да са с отрицателни резултати, като изследванията са извършени с подходящи диагностични тестове в съответствие с големината на пробите, посочена в приложение III, точка 1, буква а); или

ii)

саламандри, които са били лекувани от Bsal по удовлетворителен за компетентния орган начин в съответствие с приложение III, точка 1, буква б).

2.   Когато пратки със саламандри са въведени в Съюза от трета държава и вече са били под карантина в подходящ обект по местоназначение в съответствие с член 6, държавите членки разрешават тяхното изпращане към друга държава членка само ако тези пратки отговарят на следните условия:

а)

ветеринарно-санитарните условия, определени в параграф 1, букви а), б) и в);

б)

саламандрите са държани под карантина в подходящ обект, който отговаря на минималните условия, определени в приложение II, в периода между края на периода на карантина след въвеждането им в Съюза и издаването на ветеринарния здравен сертификат, установен в приложение I, част А.

Член 4

Ветеринарно-санитарни условия за въвеждането в Съюза на пратки със саламандри

Държавите членки забраняват въвеждането в Съюза на пратки със саламандри от трета държава, с изключение на случаите, когато тези пратки отговарят на следните условия:

а)

идват от трети държави, включени в някой от следните списъци:

i)

приложение I към Решение 2004/211/ЕО;

ii)

част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО;

iii)

приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008;

iv)

част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009;

v)

част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010;

или

vi)

приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010.

б)

те са придружени от ветеринарен здравен сертификат, който отговаря на образеца за ветеринарните здравни сертификати, посочен в приложение I, част Б;

в)

саламандрите трябва да не показват клинични признаци на Bsal, по-специално по време на прегледа от официалния ветеринарен лекар не трябва да има признаци за кожни лезии и кожни язви; този преглед трябва да е извършен в срок от 24 часа преди времето на изпращане на пратката към Съюза;

г)

преди издаването на ветеринарния здравен сертификат, посочен в буква б), епидемиологичната единица, състояща се от саламандрите от пратката, трябва да е била изолирана от други саламандри най-късно по време на прегледа за целите на издаването на ветеринарен здравен сертификат, като след този момент те не трябва да са били в контакт с други саламандри.

Член 5

Удостоверяване по отношение на подходящия обект по местоназначение

Държавите членки гарантират, че на граничните инспекционни пунктове не се приемат за въвеждане в Съюза пратки със саламандри, освен когато вносителите или техните представители представят на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Съюза писмено удостоверение на един от официалните езици на държавата членка, което е подписано от физическото или юридическото лице, отговорно за подходящия обект по местоназначение, и в което се посочва:

а)

наименованието и адресът на подходящия обект по местоназначение;

б)

че подходящият обект по местоназначение отговаря на минималните условия, определени в приложение II;

в)

че пратката със саламандри ще бъде приета за карантина.

Член 6

Правила за карантина за пратки със саламандри, въведени в Съюза

Държавите членки гарантират, че:

1.

Официалният или одобреният ветеринарен лекар, отговарящ за подходящия обект по местоназначение, записва пристигането на пратката със саламандри, въведена в Съюза от трета държава, в клетка 45 на част 3 от електронната версия на единния ветеринарен документ за въвеждане.

2.

Официалният или одобреният ветеринарен лекар гарантира, че операторът държи пратката със саламандри под карантина в подходящия обект по местоназначение като една епидемиологична единица.

3.

Официалният или одобреният ветеринарен лекар проверява условията на карантината за всяка пратка със саламандри, включително записите за смъртността, и извършва клинична проверка на саламандрите в подходящия обект по местоназначение, като по-специално проверява за кожни лезии и кожни язви.

4.

Когато пратката се състои от 62 или повече саламандри, официалният или одобреният ветеринарен лекар извършва прегледа, вземането на проби, изследването и лечебните процедури за Bsal в съответствие с процедурите, посочени в приложение III, точки 1 и 2, след пристигането на пратката със саламандри в подходящия обект по местоназначение.

5.

Когато пратката се състои от по-малко от 62 саламандъра, официалният ветеринарен лекар или одобреният ветеринарен лекар гарантира, че пратката се лекува от Bsal по удовлетворителен за компетентния орган начин в съответствие с приложение III, точка 3.

6.

Официалният или одобреният ветеринарен лекар освобождава пратката със саламандри от подходящия обект по местоназначение с писмено разрешение:

а)

при изследване, както е посочено в приложение III, точка 1, буква а), при условие че от деня на започването на карантинния период са изминали най-малко шест седмици, но не преди получаването на отрицателните резултати от изследването, като се отчита по-късната от двете дати; или

б)

при лечение, както е посочено в приложение III, точка 1, буква б), само след задоволително завършване на лечението.

Член 7

Мерки, които трябва да бъдат предприети при потвърждаване на случай на Bsal в подходящ обект по местоназначение

1.   Държавите членки гарантират, че когато по време на карантина бъде потвърдено, че поне един от саламандрите от епидемиологичната единица е заразен с Bsal, в подходящия обект по местоназначение се вземат следните мерки:

а)

всички саламандри от една и съща епидемиологична единица:

i)

се лекуват от Bsal по удовлетворителен за компетентния орган начин в съответствие с приложение III, точка 3; или

ii)

се убиват и унищожават като странични животински продукти в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

след изпълнението на мерките, посочени в буква а), в зоната от подходящия обект по местоназначение, където е държана епидемиологичната единица, се почиства и дезинфектира по удовлетворителен за компетентния орган начин.

2.   Компетентният орган може да изисква да се направи изследване на лекуваните саламандри, за да се провери ефективността на лечението, посочено в точка 1, буква а), подточка i), и може да изиска повторно лечение, според случая, за да се предотврати разпространението на Bsal.

Член 8

Разходи

Държавите членки гарантират, че всички разходи по карантини, изследвания, а когато е необходимо — и разходите за мерки за ограничаване на риска и лечение се поемат от оператора или от вносителя.

Член 9

Изисквания за ежегодно докладване

Най-късно до 30 юни всяка година, считано от 2019 г., държавите членки, които са обработвали пратки със саламандри през предходната година, представят на Комисията следната информация относно предходната година, като правят разграничение между информацията, отнасяща се до вътресъюзната търговия, и тази, отнасяща се до въвеждането на пратки със саламандри в Съюза:

а)

брой на епидемиологичните единици с поне един потвърден случай на Bsal;

б)

брой на епидемиологичните единици, които са лекувани без потвърден случай;

в)

друга допълнителна информация, която те счетат за важна, относно изследването, лечението или обработката на пратките и изпълнението на настоящото решение.

Член 10

Преходни мерки

1.   В рамките на преходен период до 6 септември 2018 г. държавите членки по местоназначение могат да приемат на своя територия пратки със саламандри от други държави членки, които не отговарят на ветеринарно-санитарните условия, определени в член 3, при подходящи условия за ограничаване на риска, които се определят от компетентния орган след консултации с операторите, а ако е необходимо — и с държавата членка на произход.

2.   В рамките на преходен период до 6 септември 2018 г. държавите членки по местоназначение могат да приемат на своя територия пратки със саламандри, въведени в Съюза от трета държава, които не отговарят на ветеринарно-санитарните условия, определени в член 4, при условие че те се обработват в съответствие с членове 5—7.

Член 11

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2019 г.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(11):5071.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(5)  Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(2):4739.

(7)  Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(10)  Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28).

(11)  Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1).

(12)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(13)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 119/2009 на Комисията от 9 февруари 2009 г. относно определянето на списък на трети страни или части от тях, за внос или транзитно преминаване през Общността на месо от диви животни от семейство зайци, от някои диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци, и относно определянето на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 12).

(15)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека (ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18 февруари 2004 г. за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в Общността (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за вътресъюзна търговия със саламандри

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ЧАСТ Б

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за въвеждането на пратки със саламандри в Европейския съюз

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДХОДЯЩИТЕ ОБЕКТИ ПО МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

1)

Подходящият обект по местоназначение:

а)

разполага със система, която гарантира осъществяването на адекватно наблюдение на саламандрите;

б)

е под контрола на официален или на одобрен ветеринарен лекар;

в)

се почиства и дезинфекцира в съответствие с инструкциите на компетентния орган.

2)

Операторът на подходящия обект гарантира, че:

а)

се извършва почистване и дезинфекция на използваните за транспорт на саламандри контейнери, кутии или други предмети, които могат да предадат вируса, по начин, чрез който се предотвратява разпространението на Bsal, освен когато те се унищожават;

б)

отпадъчните материали и отпадъчната вода се събират редовно, съхраняват се и след това се обработват по начин, чрез който се предотвратява разпространението на Bsal;

в)

труповете на саламандри се изследват в лаборатория, посочена от компетентния орган;

г)

необходимите изследвания и видове лечение на саламандри се извършват след консултация с официалния или одобрения ветеринарен лекар и под техен контрол.

3)

Операторът на подходящите обекти по местоназначение информира официалния или одобрения ветеринарен лекар за заболявания и смъртни случаи на саламандри по време на карантината;

4)

Операторът на подходящите обекти по местоназначение води отчет за:

а)

датата, броя и вида на постъпващите и напускащите саламандри от всяка пратка;

б)

копия от ветеринарните здравни сертификати и единните ветеринарни документи за въвеждане, придружаващи пратките със саламандри;

в)

случаите на заболяване и броя на смъртните случаи за всеки ден;

г)

дати на изследванията и резултатите от тях;

д)

видове лечение и дати на провеждането им и брой на животните, подложени на лечение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕГЛЕД, ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ, ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА BSAL

1)

По време на карантината саламандрите преминават през следните процедури:

а)

Ако размерът на епидемиологична единица е 62 саламандъра или повече, през петата седмица от датата на влизането на саламандрите в подходящия обект трябва да се изследват тампонни проби от кожата на саламандри под карантина, което се извършва под контрола на официалния или одобрения ветеринарен лекар с подходящия диагностичен тест и в съответствие с големината на пробите, определени в справочната таблица, освен когато операторът избере лечение в съответствие с буква б);

Справочна таблица (1):

Размер на епидемиологичната единица

62

186

200

250

300

350

400

450

Големина на пробата

62

96

98

102

106

108

110

111

б)

ако операторът избере едно от леченията, посочени в точка 3 или във всички случаи, при които размерът на епидемиологична единица е по-малък от 62, всички саламандри в пратката трябва да бъдат лекувани от оператора срещу Bsal под контрола на официалния или одобрения ветеринарен лекар по удовлетворителен за компетентните органи начин;

в)

в случаите, посочени в буква б), официалният или одобреният ветеринарен лекар може да изиска представително изследване на епидемиологичната единица с подходящия диагностичен тест преди лечението, за да проследи за наличието на Bsal, или след лечение, за да се установи липсата на Bsal;

г)

тампонните проби от кожата на всички мъртви или клинично болни саламандри, по-специално саламандрите с кожни лезии, трябва бъдат изследвани под контрола на официалния или одобрения ветеринарен лекар с подходящия диагностичен тест в момента, в който саламандрите имат лезии или показват други клинични признаци, или в момента на смъртта им, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано;

д)

всички саламандри, умирели в подходящия обект, трябва да бъдат подложени на изследване след настъпването на смъртта им под контрола на официалния или одобрения ветеринарен лекар, по-специално за да се провери дали има признаци на Bsal, да се потвърди или изключи Bsal като причина за смъртта, доколкото това е възможно.

2)

Всички изследвания на взети проби и на умрели животни по време на карантината трябва да бъдат извършвани в лабораториите, посочени от официалния или одобрения ветеринарен лекар.

3)

Изброените по-долу видове лечение се считат за задоволителни:

а)

отглеждането на саламандрите при температура от най-малко 25 °C в продължение на най-малко на 12 дни;

б)

отглеждане на саламандрите при температура от най-малко 20 °С в продължение на най-малко на 10 дни, съчетано с лечение с полимиксин Е, извършвано посредством бани с потапяне (2 000 IU/ml) в продължение на 10 минути два пъти дневно, последвано от прилагане на спрей вориконазол (12,5 μg/ml);

в)

каквото и да било друго лечение със съпоставими резултати по отношение на ликвидирането на Bsal, както е описано в рецензирана статия, публикувана в научно списание.


(1)  При 3 % разпространение на Bsal в епидемиологичната единица и при гарантиране на нейното откриване с 95 % сигурност, като чувствителността на подходящия диагностичен тест се изчислява на 80 %.