28.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/60


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/300 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2018 година

относно съответствието на представеното от заинтересованите държави членки съвместно предложение за разширяване на Атлантическия коридор за товарен железопътен транспорт с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2018) 51)

(само текстовете на испански, немски, португалски и френски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (1), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 отговарящите за железопътния транспорт министерства на Германия, Испания, Франция и Португалия изпратиха на Комисията писмо за намерение, което бе получено на 6 март 2017 г. В писмото бе включено предложение за разширяване на Атлантическия коридор за товарен железопътен транспорт до терминала Валонгу, Сарагоса, Ла Рошел и Нант-Сен Назер.

(2)

Комисията проучи това предложение в съответствие с член 5, параграф 6 от цитирания регламент. По посочените по-долу причини тя смята, че предложението е в съответствие с член 5 от регламента.

(3)

В предложението са отчетени критериите, определени в член 4 от регламента. Разширенията на товарния железопътен коридор попадат в територията на три държави членки (Испания, Франция и Португалия), като се запазва общият брой от четири участващи в коридора държави членки. Новите връзки ще подобрят интегрирането на товарния железопътен транспорт с други видове транспорт. Чрез разширенията ще се създаде нова връзка със Средиземноморския товарен железопътен коридор в Сарагоса; гарантирана е съвместимостта на двата коридора, както и тяхната съвместимост с Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Разширенията са в съответствие с мрежата на TEN-T, тъй като тези до Сарагоса и Нант-Сен Назер попадат в основната мрежа, разширението до Ла Рошел е част от цялостната мрежа и разширението до терминала Валонгу е в обслужвания железопътен район на Порто, който е основен транспортен възел в TEN-T.

(4)

Резултатите от проучване на пазара за транспортни услуги, проведено от Управителния съвет на товарния железопътен коридор, показват, че се очаква разширенията да доведат до нарастване на международния железопътен транспорт по Атлантическия товарен железопътен коридор, както и до стабилна тенденция на увеличение на дела на железопътния транспорт в транспорта като цяло. Това преминаване към използването на железопътен транспорт ще осигури значителни социално-икономически ползи в резултат от намаление на въглеродните емисии и на задръстванията по шосетата. Свързването в Сарагоса със Средиземноморския товарен железопътен коридор ще доведе до включване на автономните области Арагон и Навара в обслужвания от коридора железопътен район. В пазарното проучване се прогнозира, че разширенията биха способствали за нарастване на товарния железопътен трафик, изразяващо се в увеличение на дела на железопътния транспорт в общия товарен транспорт между Португалия и трите испански автономни области — Мадрид, Навара и Арагон, съответно от 28 % през 2010 г. до 60 % през 2050 г. Това би съответствало на очаквано шесткратно увеличение на тонажа на товарите, превозвани чрез товарен железопътен транспорт. Също така връзките към пристанищата и терминалите в Нант-Сен Назер, Ла Рошел и Валонгу ще засилят въздействието на коридора чрез улесняване на мултимодални превози и чрез увеличаване на използването на коридора, като по този начин ще подобрят конкурентоспособността на европейския товарен железопътен транспорт.

(5)

Съгласно посоченото в писмото за намерение, консултирани са както Управителния съвет на коридора, така и желаещите да ползват коридора железопътни превозвачи и те са изразили своята подкрепа за тези разширения.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 913/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предложението, което е изразено с писмото за намерение, получено на 6 март 2017 г., и се отнася за разширения на Атлантическия коридор за товарен железопътен транспорт до терминала Валонгу, Сарагоса, Ла Рошел и Нант-Сен Назер, и което е изпратено до Комисията от отговарящите за железопътния транспорт министерства на Германия, Испания, Франция и Португалия, е в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Федералната република Германия, Кралство Испания, Френската република и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2018 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.