21.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 48/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/254 НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2018 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2010/48/ЕО на Съвета (2), считано от 22 януари 2011 г. Съюзът е обвързан Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, чиито разпоредби са неразделна част от правния ред на Съюза.

(2)

На 26 ноември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да участва от името на Съюза в преговори по международно споразумение в рамките на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за по-добър достъп до книги за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

(3)

След успешното приключване на посочените преговори на 27 юни 2013 г. беше приет Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (наричан по-долу „Маракешкият договор“). Маракешкият договор влезе в сила на 30 септември 2016 г.

(4)

В съответствие с Решение 2014/221/ЕС на Съвета (3) Маракешкият договор беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г., при условие за сключването му.

(5)

С Маракешкия договор се въвежда набор от международни правила, които гарантират съществуването на ограничения или изключения от авторското право на национално равнище в полза на хората, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Целта на Маракешкия договор е и да се направи възможен трансграничният обмен на копия на произведения, публикувани в достъпен формат съгласно тези ограничения или изключения от авторското право. По този начин чрез Маракешкия договор ще се улесни достъпът до публикувани произведения за бенефициерите във и извън Съюза.

(6)

На 13 септември 2017 г. бяха приети Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета (5), с които се изпълняват задълженията на Съюза по Маракешкия договор.

(7)

Съгласно член 19, буква б) от Маракешкия договор по отношение на Съюза датата, на която той реално става в страна по Маракешкия договор, е три месеца след датата на депозирането на документа за ратифициране или присъединяване пред генералния директор на СОИС. Целесъобразно е тази дата да бъде съобразена с датата, до която държавите членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2017/1564, и датата, от която започва да се прилага Регламент (ЕС) 2017/1563. Ето защо депозирането на документа за ратифициране следва да се извърши в рамките на три месеца преди датата, до която държавите членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2017/1564 и на която започва да се прилага Регламент (ЕС) 2017/1563.

(8)

Сключването на Маракешкия договор попада в изключителната компетентност на Съюза (6). Маракешкият договор следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се, от името на Съюза, Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

Текстът на Маракешкия договор е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето (лицата), упълномощено (упълномощени) да депозира (депозират) от името на Съюза документа за ратифициране, предвиден в член 19, буква б) от Маракешкия договор.

Депозирането се извършва в периода с начало 12 юли 2018 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2018 година.

За Съвета

Председател

К. ВЪЛЧЕВ


(1)  Одобрение от 18 януари 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(3)  Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 242, 20.9.2017 г., стр. 1).

(5)  Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 242, 20.9.2017 г., стр. 6).

(6)  Становище на Съда от 14 февруари 2017 г., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.