16.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/61 НА СЪВЕТА

от 21 март 2017 година

за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 септември 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със Съединените американски щати за изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (1) („споразумението“), което влезе в сила на 1 май 2011 г. Преговорите приключиха успешно с размяна на електронни писма между главните преговарящи, които изразиха своето съгласие с договорения текст.

(2)

Договореното изменение („изменение 1“) на споразумението разширява областите на сътрудничество по споразумението, в които взаимното приемане на констатации за съответствие и одобрения може да се прилага, за да се оптимизира използването на ресурсите и да се осъществят съответни икономии, като същевременно се гарантира висока степен на безопасност във въздушния транспорт.

(3)

Следва да се подпише изменение 1.

(4)

С цел да се даде възможност за приемането на ново приложение относно лицензирането на пилоти съгласно разширеното приложно поле на споразумението, чието значение следва да се разглежда в контекста на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (2) за преобразуване на свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от съответната трета държава, изменение 1 на споразумението следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването на изменение 1 на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване от името на Съюза при условие на сключването на посоченото изменение.

Текстът на изменение 1 е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) изменение 1 от името на Съюза.

Член 3

Изменение 1 се прилага временно, в съответствие с член 2 от него, считано от момента на подписването му, до приключването на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 21 март 2017 година.

За Съвета

Председател

E. SCICLUNA


(1)  ОВ L 291, 9.11.2011 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).