12.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 7/37


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/51 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2017 година

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 милиона евро (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2).

(3)

За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на подходящи мерки.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити под тавана за разходите по функция 4 („Глобална Европа“), е необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година, над тавана по функция 4 със сумата от 275 000 000 EUR за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР). Тази сума включва освободени суми от предишни години от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и които са предоставени за Инструмента за гъвкавост в съответствие с член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

(5)

Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат само за 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 275 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“) в рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година.

Сумата, посочена в първия параграф, се използва за предоставяне на финансиране за Гаранционния фонд на Европейския фонд за устойчиво развитие.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, ще бъдат 275 000 000 EUR през 2017 г. Сумата се разрешава в съответствие с бюджетната процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).