11.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/190


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/46 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 ноември 2018 година

относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Eвропейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26 (ЕЦБ/2018/30)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/27) (1) се предвижда корекция на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) (наричан по-долу „капиталовият алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) и се установяват с действие от 1 януари 2019 г. новите тегла, определени за всяка национална централна банка (НЦБ) в коригирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „теглата в капиталовия алгоритъм“).

(2)

Коригирането на теглата в капиталовия алгоритъм и произтичащите от това промени в дяловете на НЦБ в записания капитал на ЕЦБ налагат да се коригират вземанията, които ЕЦБ е записала в полза на НЦБ на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ от еврозоната“), в съответствие с член 30.3 от Устава на ЕСЦБ, и които съответстват на прехвърлените от НЦБ от еврозоната на ЕЦБ чуждестранни резервни активи (наричани по-долу „вземанията“). НЦБ от еврозоната, чиито вземания се увеличават в резултат на увеличаването на техните тегла в капиталовия алгоритъм от 1 януари 2019 г., следва поради това да извършат компенсаторно прехвърляне към ЕЦБ, докато ЕЦБ следва да извърши компенсаторно прехвърляне към онези НЦБ от еврозоната, чиито вземания се намаляват вследствие на намаляването на техните тегла в капиталовия алгоритъм.

(3)

Съгласно залегналите в Устава на ЕСЦБ основни принципи на справедливост, равнопоставеност и защита на правните очаквания тези НЦБ от еврозоната, чийто относителен дял в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ се увеличава в резултат на споменатите по-горе корекции, следва също да извършат компенсаторно прехвърляне към онези НЦБ от еврозоната, чийто относителен дял намалява.

(4)

Съответните тегла в капиталовия алгоритъм на всяка НЦБ от еврозоната до 31 декември 2018 г. и с действие от 1 януари 2019 г. следва да се изразят като процент от общия капитал на ЕЦБ, записан от всички НЦБ от еврозоната, с цел да се изчисли корекцията в стойността на дела на всяка НЦБ от еврозоната в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ.

(5)

Поради това е необходимо да се приеме ново решение на ЕЦБ, с което да се отмени Решение ЕЦБ/2013/26 (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„акумулирана стойност на собствения капитал“ означава сумата от резерви на ЕЦБ, сметки на ЕЦБ за преоценка и приравнените на резерви провизии на ЕЦБ, пресметнати от ЕЦБ към 31 декември 2018 г. Резервите и приравнените на резерви провизии на ЕЦБ включват, без да се ограничава широкият смисъл на понятието „акумулирана стойност на собствения капитал“, общия резервен фонд и провизиите за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото;

б)

„дата на превод“ означава вторият работен ден, след като Управителният съвет одобри финансовите отчети на ЕЦБ за финансовата 2018 година.

Член 2

Вноска за резервите и провизиите на ЕЦБ

1.   Ако делът на дадена НЦБ от еврозоната в акумулираната стойност на собствения капитал се увеличи в резултат на увеличението на теглото ѝ в капиталовия алгоритъм с действие от 1 януари 2019 г., тази НЦБ от еврозоната прехвърля на ЕЦБ на датата на превода сумата, определена в съответствие с параграф 3.

2.   Ако делът на дадена НЦБ от еврозоната в акумулираната стойност на собствения капитал намалее в резултат на намаляването на теглото ѝ в капиталовия алгоритъм с действие от 1 януари 2019 г., тази НЦБ от еврозоната получава от ЕЦБ на датата на превода сумата, определена в съответствие с параграф 3.

3.   На или преди датата, на която Управителният съвет одобрява финансовите отчети на ЕЦБ за финансовата 2018 година, ЕЦБ изчислява и потвърждава спрямо всяка НЦБ от еврозоната сумата, която тази НЦБ от еврозоната прехвърля на ЕЦБ в случаите по параграф 1, или сумата, която тази НЦБ от еврозоната получава от ЕЦБ в случаите по параграф 2. Всяка сума, която подлежи на прехвърляне или получаване, се изчислява чрез умножаване на акумулираната стойност на собствения капитал по абсолютната разлика между теглото в капиталовия алгоритъм на всяка НЦБ от еврозоната на 31 декември 2018 г. и нейното тегло в капиталовия алгоритъм с действие от 1 януари 2019 г., като резултатът се разделя на 100 и се закръглява.

4.   Всяка сума по параграф 3 е дължима в евро на 1 януари 2019 г., но се прехвърля реално на датата на превода.

5.   На датата на превода НЦБ от еврозоната или ЕЦБ, която е длъжна да прехвърли сума по параграф 1 или параграф 2, прехвърля отделно и лихвата, която е начислена за периода от 1 януари 2019 г. до датата на превода върху всяка от съответните суми, дължими от НЦБ от еврозоната и от ЕЦБ. Платците и получателите на лихвата съвпадат с платците и получателите на сумите, върху които се начислява тази лихва.

6.   Ако акумулираната стойност на собствения капитал е по-малка от нула, сумите, които се прехвърлят или получават в съответствие с параграфи 3 и 5, се плащат в обратната посока на указаната в параграфи 3 и 5.

Член 3

Коригиране на вземанията, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи

1.   Вземанията на НЦБ от еврозоната се коригират с действие от 1 януари 2019 г. в съответствие с теглата им в коригирания капиталов алгоритъм. Стойността на вземанията на НЦБ от еврозоната с действие от 1 януари 2019 г. е представена в третата колона на таблицата в приложението към настоящото решение.

2.   По силата на настоящата разпоредба и без никакви допълнителни действия или актове се счита, че всяка НЦБ от еврозоната е прехвърлила или получила на 1 януари 2019 г. абсолютната стойност на вземането в евро, записана срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложението към настоящото решение, където „–“ означава вземането, което НЦБ от еврозоната прехвърля на ЕЦБ, а „+“ означава вземането, което ЕЦБ прехвърля на НЦБ от еврозоната.

3.   На първия работен ден на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) след 1 януари 2019 г. всяка НЦБ от еврозоната прехвърля или получава абсолютната сума в евро, записана срещу името ѝ в четвъртата колона от таблицата в приложението към настоящото решение, където „+“ означава сумата, която НЦБ от еврозоната прехвърля на ЕЦБ, а „–“ означава сумата, която ЕЦБ прехвърля на НЦБ от еврозоната.

4.   На първия работен ден на TARGET2 след 1 януари 2019 г. НЦБ от еврозоната или ЕЦБ, която е длъжна да прехвърли сума по параграф 3, прехвърля отделно и лихвата, която е начислена за периода от 1 януари 2019 г. до датата на превода върху съответната сума, дължима от НЦБ от еврозоната или от ЕЦБ. Платците и получателите на лихвата съвпадат с платците и получателите на сумите, върху които се начислява тази лихва.

Член 4

Общи разпоредби

1.   Лихвата, начислена в съответствие с член 2, параграф 5 и член 3, параграф 4, се изчислява на дневна база, като се използва лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по лихвен процент, равен на последния разполагаем пределен лихвен процент, използван от Евросистемата в търговете ѝ за основните операции по рефинансиране.

2.   Всяко прехвърляне в съответствие с член 2, параграфи 1, 2 и 5 и член 3, параграфи 3 и 4 се извършва отделно чрез TARGET2.

3.   ЕЦБ и НЦБ от еврозоната, които са длъжни да извършат прехвърлянията, посочени в параграф 2, дават своевременно необходимите инструкции за надлежното и навременното им осъществяване.

Член 5

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2019 г.

2.   Решение ЕЦБ/2013/26 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/26 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 ноември 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27) (вж. страница 178 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  Решение ЕЦБ/2013/26 от 29 август 2013 г. относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ОВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЗЕМАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ РЕЗЕРВНИ АКТИВИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЕЦБ

НЦБ от еврозоната

Вземане, съответстващо на чуждестранните резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ на 31 декември 2018 г.

(EUR)

Вземане, съответстващо на чуждестранните резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ с действие от 1 януари 2019 г.

(EUR)

Сума за превод

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Общо  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Вследствие на закръгляването общата сума може да не съответства на сбора от всички показани отделни стойности.