2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/667 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 април 2018 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (2), и по-специално член 3, параграф 1 и член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата сума на годишните надзорни такси, налагани съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), следва да покрива, но без да надхвърля, направените от Европейската централна банка (ЕЦБ) разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Тези разноски основно се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси, административни услуги, бюджетиране и контрол, счетоводство, правни услуги, услуги в областта на комуникациите и превода, вътрешен одит, услуги в областта на статистиката и информационните технологии.

(2)

За да се изчислят годишните надзорни такси, дължими по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, общата сума на разходите следва да се раздели въз основа на разпределението на разноските към съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи и непрекия надзор над по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи.

(3)

Общата сума на годишните надзорни такси за 2018 г. следва да се изчисли като сбор от: а) прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2018 г., изчислени въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ за 2018 г., и като се вземат предвид всякакви известни към момента на приемане на решението промени в прогнозните годишни разходи, които се очаква да бъдат направени от ЕЦБ; и б) излишъка или дефицита за 2017 г.

(4)

Излишъкът или дефицитът следва да се определи чрез приспадане на действителните годишни разходи по надзорните задачи, направени през 2017 г., както са отразени в годишния отчет за 2017 г. (3), от прогнозните годишни разходи, заложени за 2017 г., както са изложени в приложението към Решение (ЕС) 2017/760 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/11) (4).

(5)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2018 г. следва да бъдат взети предвид и сумите от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми, получените плащания за лихви в съответствие с член 14 и сумите, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от същия регламент, ако има такива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за 2018 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за 2018 г. е 474 785 269 EUR, изчислена по показания в приложение I начин.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща следната обща сума на годишните надзорни такси:

а)

по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи: 428 485 342 EUR;

б)

по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи: 46 299 927 EUR.

Разпределянето на общата сума на дължимите годишни надзорни такси за 2018 г. по отношение на всяка категория е изложено в приложение II.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 април 2018 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(3)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2018 г.

(4)  Решение (ЕС) 2017/760 на Европейската централна банка от 24 април 2017 г. относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11) (ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 52).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси за 2018 г.

(EUR)

Прогнозни годишни разходи за 2018 г.

502 467 814

Заплати и компенсации

247 584 306

Наем и поддръжка на сгради

53 932 669

Други оперативни разходи

200 950 839

Излишък/дефицит за 2017 г.

– 27 930 375

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

247 830

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 7 079

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

254 909

ОБЩО

474 785 269


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределяне на общата сума на годишните надзорни такси за 2018 г.

(EUR)

 

По отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи

По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи

Общо

Прогнозни годишни разходи за 2018 г.

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Излишък/дефицит за 2017 г.

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

0

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

101 918

152 991

254 909

ОБЩО

428 485 342

46 299 927

474 785 269