24.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 266/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2018/1577

на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (3),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (4),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (5),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г. (6),

като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 31 май 2018 г.,

като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Европейския парламент на следващия ден,

като взе предвид, че позицията на Съвета е одобрена от Парламента на 11 септември 2018 г.,

като взе предвид членове 88 и 91 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2018 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 11 септември 2018 година.

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 57, 28.2.2018 г.


КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 ЗА 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

А. Въведение и финансиране на общия бюджет 3
B. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 12

— Дял 1:

Собствени ресурси 13

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел III: Комисия

— Разходи 18

— Дял 13:

Регионална и селищна политика 21

А.   ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2018 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2018 г. (1)

Бюджет 2017 (2)

Промяна (в %)

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Сигурност и гражданство

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Глобална Европа

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Администрация

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Общо разходи  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2018 г. (4)

Бюджет 2017 (5)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Общо приходи  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (8)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

България

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Чешка република

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Дания

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Германия

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Естония

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Естония

Ирландия

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Гърция

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Испания

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Франция

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Хърватия

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Хърватия

Италия

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Кипър

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Кипър

Латвия

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Литва

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Люксембург

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Люксембург

Унгария

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Малта

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Малта

Нидерландия

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Австрия

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Полша

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Португалия

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Румъния

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Словения

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Словакия

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Финландия

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Швеция

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Обединеното кралство

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Общо

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

1 875 386 000

0,30

562 615 800

България

238 743 000

0,30

71 622 900

Чешка република

732 794 000

0,30

219 838 200

Дания

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Германия

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Естония

115 396 000

0,30

34 618 800

Ирландия

860 539 000

0,30

258 161 700

Гърция

740 156 000

0,30

222 046 800

Испания

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Франция

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Хърватия

241 636 000

0,30

72 490 800

Италия

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Кипър

92 779 000

0,30

27 833 700

Латвия

113 835 000

0,30

34 150 500

Литва

175 208 000

0,30

52 562 400

Люксембург

197 348 500

0,30

59 204 550

Унгария

525 608 000

0,30

157 682 400

Малта

52 301 000

0,30

15 690 300

Нидерландия

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Австрия

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Полша

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Португалия

964 881 000

0,30

289 464 300

Румъния

686 064 000

0,30

205 819 200

Словения

200 037 000

0,30

60 011 100

Словакия

300 056 000

0,30

90 016 800

Финландия

962 168 000

0,30

288 650 400

Швеция

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Обединеното кралство

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Общо

67 114 110 500

 

17 249 560 050


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 450 833 000

 

2 891 770 039

България

503 702 000

 

327 262 414

Чешка република

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Дания

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Германия

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Естония

230 792 000

 

149 948 873

Ирландия

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Гърция

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Испания

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Франция

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Хърватия

483 272 000

 

313 988 750

Италия

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Кипър

185 558 000

 

120 559 694

Латвия

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Литва

411 930 000

 

267 636 829

Люксембург

394 697 000

 

256 440 302

Унгария

1 239 469 000

 

805 300 787

Малта

104 602 000

 

67 961 420

Нидерландия

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Австрия

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Полша

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Португалия

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Румъния

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Словения

429 322 000

 

278 936 661

Словакия

865 923 000

 

562 602 593

Финландия

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Швеция

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Обединеното кралство

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Общо

157 476 700 000

 

102 314 870 690


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,83

31 084 353

31 084 353

България

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Чешка република

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Дания

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Германия

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Естония

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Ирландия

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Гърция

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Испания

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Франция

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Хърватия

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Италия

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Кипър

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Латвия

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Литва

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Люксембург

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Унгария

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Малта

 

0,07

730 534

730 534

Нидерландия

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Австрия

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Полша

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Португалия

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Румъния

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Словения

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Словакия

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Финландия

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Швеция

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Обединеното кралство

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Общо

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2017 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (10)(в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

17,1194

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

118 550 222 885

5.

Разходи, свързани с разширяването (11)

 

25 135 292 635

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Предимство за Обединеното кралство (12)

 

1 019 406 910

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (13)

 

–45 769 948

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

4 992 305 660


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на – 4 992 305 660  EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

България

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Чешка република

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Дания

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Германия

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Естония

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Ирландия

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Гърция

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Испания

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Франция

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Хърватия

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Италия

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Кипър

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Латвия

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Литва

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Люксембург

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Унгария

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Малта

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Нидерландия

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Австрия

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Полша

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Португалия

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Румъния

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Словения

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Словакия

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Финландия

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Швеция

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Обединеното кралство

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането (14) на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

 

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (15)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на: Дания, Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

България

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Чешка република

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Дания

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Германия

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Естония

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Ирландия

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Гърция

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Испания

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Франция

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Хърватия

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Италия

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Кипър

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Латвия

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Литва

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Люксембург

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Унгария

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Малта

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Нидерландия

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Австрия

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Полша

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Португалия

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Румъния

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Словения

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Словакия

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Финландия

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Швеция

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Обединеното кралство

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Общо

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

555 542 325

 

555 542 325

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

45 050 050

 

45 050 050

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

110 000 000

 

110 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

 

115 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

6 186 061

 

6 186 061

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

25 001 000

 

25 001 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Производствена такса

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

 

0 ,—

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0 ,—

 

0 ,—

 

Дял 1 — Общо

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За настоящата финансова година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6497 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2018 г.

Проект на коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

Белгия

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

България

327 153 687

108 727

327 262 414

Чешка република

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Дания

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Германия

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Естония

149 899 055

49 818

149 948 873

Ирландия

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Гърция

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Испания

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Франция

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Хърватия

313 884 433

104 317

313 988 750

Италия

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Кипър

120 519 640

40 054

120 559 694

Латвия

181 662 778

60 375

181 723 153

Литва

267 547 912

88 917

267 636 829

Люксембург

256 355 105

85 197

256 440 302

Унгария

805 033 241

267 546

805 300 787

Малта

67 938 841

22 579

67 961 420

Нидерландия

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Австрия

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Полша

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Португалия

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Румъния

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Словения

278 843 990

92 671

278 936 661

Словакия

562 415 679

186 914

562 602 593

Финландия

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Швеция

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Обединеното кралство

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Статия 1 4 0 — общо

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Резерви (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

КОНКУРЕНЦИЯ

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Резерви (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Резерви (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

ОКОЛНА СРЕДА

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Резерви (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Резерви (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

КОМУНИКАЦИЯ

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

МИГРАЦИЯ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Резерви (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

ТЪРГОВИЯ

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Резерви (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Резерви (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Резерви (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Резерви (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

БЮДЖЕТ

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

ОДИТ

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

СТАТИСТИКА

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ЕНЕРГЕТИКА

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Резерви (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

РЕЗЕРВИ

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Общо

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

От които резерви (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

ДЯЛ 13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА“

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

КОХЕЗИОНЕН ФОНД (КФ)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ — РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОМОЩТА

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ (ППСР) – ОПЕРАТИВНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Дял 13 — Общо

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

ГЛАВА 13 06 —   ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 06

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Подпомагане на държавите, водещи преговори за присъединяване, в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Глава 13 06 — Общо

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет № 4/2018

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на бюджетните кредити от мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в случаи на големи или регионални бедствия в държавите членки. Помощ следва да се предоставя във връзка с природни бедствия на засегнатите държави членки, като се определи срок за използване на предоставената финансова помощ и се предвиди, че държавите бенефициери следва да докажат използването на получените средства. Получена помощ, която впоследствие е компенсирана от плащания от трета страна, например съобразно принципа „замърсителят плаща“, или която превишава окончателната оценка на щетите, следва да бъде възстановена.

С изключение на авансовите плащания, разпределението на бюджетните кредити ще се прави чрез решение за прехвърляне на бюджетни кредити от резерва или — в случай на недостатъчни бюджетни кредити в резерва — чрез коригиращ бюджет, едновременно с решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2014 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884), и по-специално член 10 от него.


(1)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2018 г. (ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—4/2018.

(2)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2017 г. (ОВ L 51, 28.2.2017 г., стp. 1) плюс коригиращи бюджети No 1 до 6/2017.

(3)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(4)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2018 г. (ОВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1) плюс коригиращи бюджети № 1—4/2018.

(5)  Цифрите в тази колона съответстват на тези в бюджета за 2017 г. (ОВ L 51, 28.2.2017 г.,стp. 1) плюс коригиращи бюджети No 1—6/2017.

(6)  Собствените ресурси за бюджета за 2018 г. са определени въз основа на бюджетните прогнози, приети на 169-ото заседание на Консултативния комитет по собствените ресурси, проведено на 19 май 2017 г.

(7)  Член 310, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи: „Приходите и разходите по бюджета трябва да бъдат балансирани“.

(8)  Базата, която трябва да се използва, не надхвърля 50 % от БНД.

(9)  Изчисляване на ставката: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Закръглени проценти.

(11)  Размерът на разходите, свързани с разширяването, съответства на общите отпуснати разходи в 13-те държави членки, (които се присъединиха към ЕС след 30 април 2004 г.), с изключение на преките селскостопански плащания и свързаните с пазара разходи, както и тази част от разходите за развитие на селските райони, която произхожда от ФЕОГА, секция „Гарантиране“.

(12)  „Предимството за Обединено кралство“ съответства на ефектите, възникващи за Обединеното кралство от преминаването към ДДС с таван и въвеждането на собствения ресурс на базата на БНП/БНД.

(13)  Тези непредвидени приходи съответстват на нетните ползи за Обединеното кралство от повишението — от 10 до 20 % от 1 януари 2014 г. — в проценти от традиционните собствени ресурси, задържани от държавите-членки за покриване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси (ТСО).

(14)  p.m. (собствени ресурси + други приходи = общо приходи = общо разходи); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Общо собствени ресурси като процент от БНД: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; таван на собствените ресурси като процент от БНД: 1,20 %.