3.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/209


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1364 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 18 април 2018 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра (1),

като взе предвид декларацията за достоверност (2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 — C8-0070/2018),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (4), и по-специално член 23 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5), и по-специално член 108 от него,

като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2018),

1.

освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2016 година;

2.

представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.

възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Antonio TAJANI

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 92.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.